Vas Népe, 1969. június (14. évfolyam, 124-148. szám)

1969-06-01 / 124. szám

Világ proletárjai egyesüljetek AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS NAPJA XIV. évfolyam, 124. szám. Ára 1 forint 1969. június 1. Vasárnap Magyar-osztrák záróközlemény Fock Jenőnek, a kormány elnökének ausztriai látogatásáról Fock Jenő, a magyar for­radalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke, dr. Josef Klaus szövetségi­ kancellár meg­hívására 1969. május 27-től 31-ig hivatalos látogatást tett Ausztriában. Útjára el­kísérte dr. Tímár Mátyás miniszterelnök-helyettes, Pó­ja Frigyes, a külügyminisz­ter első helyettese, dr. Baczo­­ni Jenő, a külkereskedelmi miniszter első helyettese, dr. Szekér Gyula, a nehéz­ipari miniszter első helyet­tese, dr. Rosta Endre, a Kulturális Kapcsolatok In­tézetének ügyvezető elnöke. Kurtán Sándor nagykövet, a külügyminisztérium cso­portfőnöke. Fock Jenő miniszterelnököt fogadta Franz Jonas szö­vetségi elnök. látogatást tett dr. Josef Klaus szövet­ségi kancellárnál, dr. Her­mann Wilhelm alkancellár­­nál és dr. Kurt Waldheim külügyminiszternél. A magyar Minisztertanács elnöke látogatása során kulturális intézményeket, lakó- és ipartelepeket te­kintett meg. Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, dr. Josef Klaus szövetségi kancellár tárgyalt a kétol­dalú kapcsolatokról és az országainkat érintő nemzet­közi kérdésekről. A magyar kormány képviselői és az il­letékes osztrák szakminisz­terek átfogó megbeszélései­ken elsősorban a kétoldalú kapcsolatok továbbfej­lesz- tesztésével foglalkoztak. Az eszmecserék légkörét a két ország jószomszédi viszonya jellemezte. A hivatalos tárgyaláson magyar részről Fock Jenő miniszterelnök és kísérete, valamint dr. Simó Jenő Ma­gyarország ausztriai nagykö­vete, osztrák részről dr. Jo­sef Klaus szövetségi kancel­lár. dr. Kurt Waldheim kül­ügyminiszter. Otto Mitterer kereskedelem- és iparügyi miniszter, Karl Pisa, a szö­vetségi kancellári hivatal államtitkára, a szövetségi kancellári hivatal, a külügy­minisztérium, a kereskede­lem- és iparügyi miniszté­rium, az oktatásügyi mi­nisztérium több vezető tisztviselője és dr. Kurt En­­ders Ausztria magyarországi nagykövete vett részt. A kormányfők megelége­déssel állapították meg, hogy a dr Josef K­aus szövetsé­gi kancellár 1967. évi ma­gyarországi látogatása óta eltelt időszakban minden te­rületen továbbfejlődtek or­szágaik kétoldalú kapcsola­tat Gyümölcsözőnek és a két­oldalú kapcsoltok tovább­fejlesztése szempontjából hasznosnak ítélték meg dr. Josef Klaus szövetségi kancellár 1967. májusi hi­vatalos látogatása alkalmá­val létrehozott általános ve­gyesbizottság tevékenységét. Mindkét fél egyetértett azzal, hogy az elmúlt évek­ben kedvezően fejlődtek a gazdasági kapcsolatok A két ország árucsereforgal­ma 1950—1960 között meg­háromszorozódott és 1960-tól 1960-ig csaknem megkétsze­reződött. Egyetértés alakult k­i abban is, hogy reális le­hetőségek vannak a keres­kedelmi és gazdasági kap­csolatok továbbfejlesztésére mind az árucsere eddigi, ha­gyományos ágazatában, mind a két ország vállalatainak együttműködésében. A fe­lek megelégedéssel állapítot­ták meg, hogy Ausztria és Magyarország között válla­lati szinten már ipari koo­perációk széles köre alakult ki, s hangsúlyozták, hogy ennek a fejlődésnek továb­bi ösztönzése fokozott ér­dek. A gazdasági kapcsolatok fejlesztése, új lehetőségeinek feltárása érdekében 1960 novemberében ipari, gazda. (Folytatás a 2. oldalon) Pedagógusok kitü­ntetése Tegnap délután Szombat­­­­helyen, a megyei tanács székházában kitüntetéseket adtak át néhány Vas me­gyei pedagógusnak. Az egy­begyűlteket Erdélyi Béla elnökhelyettes köszöntötte. Az Oktatásügy Kiváló Dol­gozója kitüntetésben része­sült Kovács Imre celldömöl­­ki szakfelügyelő, Kóbor Fe­renc bői igazgató, Galambos Lászlóné szombathelyi veze­tő óvónő, Németh Mihály kámi tanító, Palik József szombathelyi gazdasági fel­ügyelő, Balázs Sarolta kör­mendi tanár és dr. Tátrai Kálmánna szombathelyi igaz­gatóhelyettes. Miniszteri dicsérő okleve­let Verő Elemér csörötneki igazgató, Rozmán Olga rép­­ceszentgyörgyi tanár, Szántó Erzsébet vassurányi tanító és Lábodi Zoltán sitkei tanító kapott Kiváló Dolgozó kitüntetés­ben részesült dr. Ambró Gyula, a kőszegi gyógypeda­gógia intézet orvosa, Szabó Gyula, a kőszegi nevelőott­hon szakmunkása, Balikó Józsefné, a szombathelyi Fürst iskola szakácsnője , Szalai Lajosné, a szombat­helyi Domonkos utcai óvoda főzőnője. Ma őket köszönt­jük, akik az ország lakosságának több mint eg­ytizedét kitevő tanulóif­júságot nevelik, akiknek keze alatt formálódik a legértékesebb a ’vs’. az ember. Őket, a pe­dagógusokat. MAI SZAMTIVKBrd­.| K,zárások, fegyelmi büntetések ■ Új szerv*r épü! Szombathelyen ! Nézem a zsűrit ■ Bűnügyi históriák Holnap: Ősziek építész­­i­­in­öttség érkezik megye­ ine A magyar és osztrák szervek­ együttműködési területe to­vább bővül: hétfőn 8 tagú osztrák építész küldöttség — köztük a határvidéki tarto­mányok több vezető szak­embere — érkezik megyénk­be, hogy a határmenti vidék regionális együttműködési tervének kialakításával is­merkedjenek, Szombathe­lyen, Jakon és Kőszegen. Magyar részről az ÉVM megbízásából a Városépítési Tudományos és Tervező In­tézet, osztrák részről pedig Klaus kancellár megbízásá­ból a b­écsi Műszaki Egye­tem rektora, Rudolf Wur­zel professzor vezetésével dolgoznak a terven. Négy napig tartózkodnak hazánk­ban — két napig megyénk­ben —, mely idő alatt Győr- Sopron, Vas és Zala megye­­ határmenti területein a hely-­­színen tanulmányozzák a kí­nálkozó településhálózati, gazdasági, közlekedési, víz­ügyi és egyéb együttműkö­dési lehetőségeket. A VÁTI vezetői és az osztrák kül­döttség tagjai június 5-én Győrben tanácskoznak. Letartóztatási hullám ATHÉN Négy napon belül 65 em­bert tartóztattak le Athén­ben és Szalonikiben és eb-­­ben a számban nem szere­pelnek a tartományi székhe­­lyeken feltehetően ugyan­csak letartóztatott király­párti személyek — jelenti Athénből az AFP hírügy­nökség. Ismeretessé vált,­ hogy a nyugalmazott tábor­nokok letartóztatása, ame­­­­lyet csak háromnapos ké­séssel, pénteken jelentettek be, nem volt elszigetelt je­lenség. Az Athén környé­kén foganatosított 65 letar­tóztatás jobboldali politikai beállítottságú, royalista kö­röket sújtott, közöttük nyu­galmazott tábornokokat és ezredeseket, valamint aktív katonatiszteket és rendőr­tiszteket A könyvnyomtatás feltalálása a kultúra történeté­ben fordulópont volt. S ma már — ötszáz évvel az első­ nyomtatott könyv megjelenése után — természetesnek tartjuk, hogy szellemi igényeinket naponta kielégítjük a kultúra közvetítésének egyik méltán legismertebb, leg­­régibb formájával, a nyomtatott betűvel, a könyvet. Megjelenésének valóban forradalmi jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a fontosságához mérten tatait, eléggé máig se méltatott tény, hogy a látszatra inkább csak találékonyságot föltételező találmány hidat tudott verni ember és ember között, átívelve még a bűvös országhatárokat is. A létektől lélekig közlekedést az ember itt valósíthatta meg a tudás, a szépség, a humá­num e csodálatos űrhajóin, melyek távoli világok üze­neteit közvetíthették eladdig elképzelhetetlen gyorsa­sággal és tudatossággal. Az egyik ember hatolt velük a másikra. A társadalom ezt a bővülő hatni­ tudást hamar föl­ismerte és hasznosította is. A könyv a szellemi erők birkózása volt s ha történetének eddigi eredményét néz­zük, győzelme föltétlenül a haladás erőinek győzelme felé billenti a mérleget. Annak ellenére, hogy népel­nyomó rendszerek, kegyetlen diktatúrák igyekeztek el­lensúlyozni a maguk „szellemi termékeivel", a minden­kori haladást szolgáló s betűkben is testet öltött, igaz emberi szellemet. A könyv azonban mintha eleve a hu­­mánum pártjára állt volna, hiszen a legm­agasabbrendű emberi tevékenység, a művészi önkifejezés, a létezés igazságainak tudatosítása volt a szerepe. A jobbat aka­rók nyúltak inkább a toll után mindig s ők mondhattak igazán olyat, ami milliók számára lehetett érdekes, ta­­­nulságos. A szocialista társadalom, mint az eddigi emberi tör­ténelem értékeinek tudatos vállalója és jogos örökösei a könyv hatalmát is a társadalmi igazság diadalra jutá­sával egyidőben a dolgozók hatalmának erősítésére sze­retné használni. A közös emberi és társadalmi ügy tu­datosítása — képletesen szólva —, mégiscsak e boly­góközi hajókra emlékeztető hordozókkal valósítható meg leginkább. S hogy Tóth Árpád gyönyörű megfogalma­zását idézzem: létektől lélekig üzenünk egymásnak, ami­kor létünk, összefüggéseink igazságait, életünk szebbé tételének lehetőségeit szálazzuk egy-egy írás, egy-egy könyv művészi oknyomozással földerített és leírt gon­dolatsoraiban. Az idei könyvhét egész társadalmi mozgalommá növelhető, szép kezdeményezés jegyében indul. A könyv segít nekünk a világról teljesebb képet szerezni, vagyis mindinkább eltüntetni tudatunkból ismereteink fehér foltjait joggal kutatjuk az olvasás széles területén. Mert jól tudjuk, vannak még nálunk fehér foltok. Mindany­­nyiunk szívügye kell, hogy legyen az idei könyvheteig fölhívni a figyelmet a könyv nélkülözhetetlen szerepé­re. S különösen ott, ahol a legnagyobb szükség van rá; azok között, akik a demokratizmus gyors fejlődésével szellemileg is egyenrangú állampolgárai lehetnek ha­zánknak. Ehhez pedig a kultúra elengedhetetlen, megszerezni pedig igazán csak könyvekből lehet. Azokból is, melyek mától kezdve egy hétig ott sorakoznak a könyvsát­rakban, si­x író-olvasó találkozó A tegnap esti eső nem volt jó szervezője a könyvhetet megnyitó érdekes találkozó­nak Szombathelyen, a Mű­vészpresszóban. Rácz János, az MSZMP megyei bizottsága osztályve­zetője méltatta megnyitó sza­vaival a könyvhét jelentősé­gét. Sajnos, a megyénk hi­vatalos életét képviselő sze­mélyeken kívül csupán a fiatalság húsz éven aluli ré­tege szolgált közönségül a jobb sorsra érdemes találko­­zóhoz. Nem láttuk itt a vasi irodalom tollforgatóit. Ez an­nál is sajnálatosabb, mert a kétszeres József Attila dí­jas Fekete Gyula nagy tá­jékozottságon alapuló közlé­sei, emberi közvetlensége, gondolatmenetének és a pél­dáknak élvezetes együttese — bár az előadó jó pedagó­gus módján szólt a fiatalok­hoz — nem találta meg igazi partnerét a 15—16 éve­seket nagy százalékban számláló érdeklődő társaság­ban. Irodalmi fejtegetései így is tanulságosan, néha vitára ingerlően szőnek voltak, szé­les partok közt folyt ez a saínos egyoldalú bemutatko­zás: az író munkásságát megtisztelő köze® a Berzsenyi Dániel megyei könyvtár lel­kes kollektívája kivétrlével szinte bántóan hiányzott»

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék