Vas Népe, 1969. augusztus (14. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-01 / 176. szám

AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam, 176. Ára 80 fillér 1969. augusztus 1. Péntek MAI SZÁMUNKBÓL: ■ Vasúti szerencsétlenség Jugoszláviában S Munkára fel ■ Gázolt ■ Ült a Rába Szombaton este Szombathelyen: A varázsfuvola Kiszegen: orgonahangverseny A „Savaria 69” rendezvé­nyek két kiemelkedő esemé­nye majdnem azonos időben zajlik augusztus másodikén, szombaton este­ fél nyolckor Mozart: A varázsfuvola cí­mű operáját láthatjuk a szombathelyi Isis-szentély­ben, a hagyományos kősze­gi orgonahangverseny pedig este nyolckor kezdődik az új gótikus plébániatemplom­ban. Tegnap déli jelentésünk a szombathelyi Művelődési és Sportházból: — A varázsfuvola művé­szei valamennyien megér­keztek, köztük Lehoczky Éva is, a 2-i és 3-i előadás Éj ki­rálynője. Ugyancsak felhív­tuk Deszty Sylviát, a 9-i és 10-i előadás Éj királynőjét, aki jelenleg a tihanyi motel vendége és örömmel közöl­te, hogy pénteken, augusztus 8-án érkezik Szombathelyre. A szereposztásban mindössze egyetlen változás lesz, az El­ső őrtálló szerepét eredeti­leg Karizs Béla vállalta, de mivel a margitszigeti sza­badtéri színpadon a Mosoly országa főszerepében azonos időben kell fellépnie, meg­egyeztünk, hogy helyette Rozsos István, tehetséges fiatal tenorista, a Zenemű­vészeti Főiskola most vég­zett növendéke énekli a sze­repet Mai lapunkban hírt ad­tunk arról, hogy a főpróbát valószínű, az Iseumban tartják. Változott-e a terv a kissé változékony időjárás miatt? — Nem. A felhős idő nem befolyásolja a próbát, s va­lószínű, hogy eredeti elkép­zeléseink szerint az Isis szentélyben tartjuk meg. Mint előzőleg jeleztük, a technikai apparátus mindkét helyen teljes készültséggel várja a fellépő művészeket, illetve az opera teljes együt­tesét. Világító berendezés, hangpult, s minden szüksé­ges kellék a két helyszínen van... Kőszegen ezekben a na­pokban a szokásos gondos­sággal készülnek az orgona­hangversenyre. Szombaton este Szekeres Ferenc kar­nagy vezetésével a Budapes­ti Madrigálkórus és Virág Endre orgonaművész adnak koncertet. A műsor első fe­lében Bach, Byrd és Schütz, a második részben pedig Liszt, Kodály, Szőnyi, Re­ger, Eszterházy Pál és Hän­del művei hangzanak el Egyebek közt Bachtól a G- dúr Concertót, Eszterházi Pál herceg 1711-ből szárma­zó Harmonia Caelestis című művének valamint Händel Messiásának egy részletét adják elő. (Lapzártakor érkezett: az opera főpróbáját tegnap es­te fél nyolc órai kezdettel az Isis-szentélyben Kórodi And­rás vezényletével megtartot­ták.) (B. L.) Ifjúságvédelmi tájértekezlet Sopronban A KISZ Központi Bizott­sága Győr-Sopron és Vas megyék KISZ Bizottságának részvételével ifjúságvédelmi tájértekezletet rendez au­gusztus 1-én Sopronban. Az értekezlet napirendjén a KISZ ifjúságvédelmi mun­kájának fejlesztésével kap­csolatos feladatok, valamint az ideológiai nevelőmunka tapasztalatai szerepelnek. Megyénket az értekezleten Nagy Imre megyei titkár, László Imre munkatárs, és Gaál Józsefné pszichológus képviselik. Tudósítóink jelentik Nyugdíjast búcsúztattak Celldömölk legfiatalabb üzemében Megtartotta első féléves termelési tanácskozását Cell­­dömölkön a közös községi tanács költségvetési üzeme. Beszámolt az üzem vezető­sége az eltelt félév munká­járól, ismertette az eredmé­nyeket, amelyek elősegítet­ték a lakosság kommunális igényeinek kielégítését. Az üzem az idén januárban ala­kult és máris 220 ezer fo­rint nyereséget ért el, ami 108 százalékos tervteljesítés­nek felel meg. Ezenkívül két nagyon ked­ves esemény tette színeseb­bé a termelési tanácskozást. Ugyanis itt búcsúztatták a nyugdíjba vonuló Szakács Istvánt, aki hosszú éveken keresztül dolgozott a községi tanács útkarbantartó részle­génél, majd első nyugdíjasa a költségvetési üzemnek. Ugyancsak ezen a tanácsko­záson adta át a végrehajtó bizottság elnökhelyettese Czupor Bélának, az üzem nyugdíjas részfoglalkozású dolgozójának a Tanácsköz­társaság ideje alatt tanúsí­tott ténykedéséért az Elnöki Tanács által adományozott kitüntetést. Balázs Rudolf Több országba exportál a Körmendi ládagyár A Ládaipari Vállalat kör­mendi telepe — amely nem­rég lett kiváló vállalat — termékeinek nagyobb ré­szét közvetett exportra ké­szíti. Ugyanis az üzemben előállított ládákban szállí­tanak bel- és külföldi el­adásra olyan mammut-vál­­lalatok, mint a Goldberger, a Magyar Pamut, valamint az Egyesült Gyógyszer és Tápszergyár. Ezenkívül a gyár közvetlen exportra is kötött szerződést a külföl­di megrendel­őkk­el. Ennek alapján küldenek rekesze­ket — többek között — Nyugat-Németországba, Iz­raelbe, konzerváruk és dé­li gyümölcsök csomagolásá­ra. A fizikai munka könnyí­téséért a telep vezetői so­kat tesznek. Sorra gépesíte­nek nehéz munkafolyamato­kat. Nemrég állt munká­ba két elővillás emelőtar­gonca is, amelyet egyenként 180 ezer forintért vásároltak Csehszlovákiából. Rövide­sen pedig­­ a távlati tíz­milliós rekonstrukciós ré­szeként — átadásra kerül a korszerűen felszerelt zárt csarnok, ahol majd a komp­lex szerelési és összeállítá­si munkákat végzik. Kernes László Komplex-program — Multilaterális egyezmény Mit nem használnak ki a vállalatok? — A felvásárlás zavartalan A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütör­tökön ülést tartott. Meg­hallgatta Apró Antalnak, a kormány elnökhelyettesének tájékoztatóját a magyar— szovjet gazdasági és műsza­ki-tudományos együttműkö­dési kormányközi bizottság 8. üléséről. A bizottság megállapítot­ta, hogy lényegében mind­két fél teljesítette a leg­utóbbi, múlt év októberé­ben tartott ülésén hozott ha­tározatokat. Növelték a műszaki-tu­dományos együttműkö­dés hatékonyságát és intézkedéseket tettek új együttműködési formák kifejlesztésére. Jelentős munkát végeztek mindk­ét fél illetékes szer­vei az 1971—75. évi nép­­gazdasági szervek összehan­golásában. A bizottság elismerően értékelte a vegyipar mű­szaki-tudományos közvet­len együttműködésének ed­digi eredményeit, melynek során Magyarország az utób­bi 10 évben a vegyipar, a kőolajfeldolgozó ipar és az alumíniumipar részére 20 komplett üzemet vásárolt teljes dokumentációval a Szovjetuniótól, ugyanakkor 15 komplett műanyag- és takikf­estékgyártó berende­zést szállított. A bizottság azt javasolta, hogy széle­sebb körben alkalmazzák az együttműködés új for­máit. A hosszúlejáratú egyez­ményben előirányzott köl­csönös szállítások keretében az áruforgalom az idén a tavalyihoz képest 7 száza­lékkal nőtt. A traktoripar és a mezőgépgyártási mun­­(Folytatás a 2. oldalon) Csőhegesztés. no. Népfrontülés Körmenden Tegnap délelőtt tartotta egyesülési ülését a körmen­di és szentgotthárdi járás népfrontbizottsága. Az ülés megválasztotta a 15 tagú elnökséget, az elnököt (dr. Gyosztolya Istvánt, a kör­mendi járási bíróság vezető­jét) és a titkárt (Sass Imrét, a volt szentgotthárdi járási népfront-titkárt.) Megtár­gyalta és elfogadta az ülés a második félévi munka­­programot. Az ülésen részt vett és felszólalt dr. Pintér István, a járási tanács elnö­ke, Fodor Ernő, a járási pártbizottság titkára, vala­mint a megyei elnökség kép­viseletében Balogh János. Szirmai István látogatása Csütörtökön Bács-Kiskun megyébe látogatott Szirmai István, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja. Rövid kecskeméti tartózkodás után — dr. Horváth Istvánnal, az MSZMP Bács-Kiskun megyei bizottsága titkárával és Szvorényi Jánossal, a me­gyei KISZ-bizottság megbí­zott első titkárával —­ a Kiskunhalasi Állami Gazda­­ságba utazott. Itt felkereste a tájóci üzemegység Martos Flóra mezőgazdasági építő­­brigád fiataljait. A helyi ve­zetők a fiatalok derekas helytállásáról informálták Szirmai Istvánt. Eddig 1600 középiskolás tanuló váltotta egymást a táborokban, s többek között 85 vagon ba­­rackot szedtek le. A Panoráma Mozi építése, a ren­alilációs bizottság munkája a szombathelyi városi tanács vb napirendjén A szombathelyi városi ta­nács végrehajtó bizottsága fontos kérdéseket tárgyalt tegnapi ülésén. A többi kö­zött a megyei beruházással épülő 600 személyes Pano­ráma Mozi ügye került napi­rendre. A Szombathelyre tervezett létesítmény előkészítő mun­kálatai megfelelő koordiná­ció miatt késnek. Félő, hogy emiatt a kivitelezést sem tudják időben elkezdeni. A végrehajtó bizottság éppen ezért javaslattal él a megyei tanács végrehajtó bizottságá­hoz: tegyen hathatós intézkedé­seket azért, hogy a mozi 1971. augusztus 20-ra avatásra kész legye­n. A városi tanács mindent megtett a kivitelezés lehe­tőségeinek megteremtéséért. A Kőszegi utcában ütem­szerűen lebontották a szaná­lásra kijelölt épületeket, ahol az építkezést máris kezdeni lehetne. A vb álláspontja: a tervezési munka késése, s egyéb koordináció hiánya miatt a Panoráma Mozi ha­táridőre történő felépítése nem szenvedhet csorbát. A továbbiakban a rehabili­tációs bizottság munkájával foglalkozott a vb. A megyeszékhelyen a csökkent munkaképességűek­kel betölthető munkahelyek száma 1072. Ebből 810 he­lyet tött be csökkent mun­kaképességű személy. A vb megállapította, hogy a rehabilitációs bizott­ság közreműködésével a vállalatok több dolgozót helyeztek könnyebb, il­letve megfelelőbb mun­kakörbe, s a legtöbb he­lyen nagyon lelkiisme­retesen foglalkoznak a csökkent munkaképessé­gűek problémáival. Azokról a csökkent munka­­képességű dolgozókról, akik egészségi állapotuk miatt a számukra fenntartott munka­helyen, illetőleg betanítás, vagy szakképzés révén re­habilitáció alá már nem von­hatók, rendszeres pénzbeli segélyezés útján gondoskod­nak. A rehabilitációs bizottság rendszeresen ellenőrzi a csökkent munkaképességűek foglalkoztatását. Az a ta­pasztalat, hogy a munkavi­szonyban álló, csökkent vagy megváltozott munkaképessé­gű dolgozók túlnyomó több­sége — részükre megfelelő munka biztosítása esetén — racionálisan foglalkoztatha­tó. Munkaképességük csök­kenése többnyire csak egy bizonyos munkakörre vo­natkozik és nem jeleni azt, hogy túlnyomó részük egész­ségi állapotának megfelelő munkahelyen ne tudna teljes értékű munkát végezni. A jogszabályok nem ad­nak egységes meghatározást arról, hogy kit kell tekinte­ni csökkent munkaképessé­gűnek. Ennek következménye az, ahány szerv, vállalat, annyiféleképpen magyaráz­zák. A bizottság nem tartja helyesnek azt a rendelke­zést, hogy a segélyezést a tanácsi egészségügyi osztályok intézik. A megelőző eljárás jelen­tős részét a társadalombiz­­tosítási szervek végzik, s indokolt lenne, hogy a se­gélyügyekkel is ezek a szer­vek foglalkozzanak, így gyorsabb lenne az ügyek in­tézése. Megállapította a vb, hogy a csökkent munkaképességű­ek foglalkoztatása Szombat­helyen jelenleg nem okoz problémát, s a jövőben is megoldottnak látszik, mert több vállalatnál mód lesz a munkahelyek növelésére. A végrehajtó bizottság elisme­rését fejezte ki a rehabili­tációs bizottságnak eddigi munkájáért. (póstal)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék