Vas Népe, 1969. szeptember (14. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-02 / 202. szám

MAI SZÁMUNKBÓL­ 13 fottó tárgynyeremény­sorsolás­­i vezetés pré­sája Tánc árokba born!! Kádár János befejezte szabadságát Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára befejezte évi rendes szabadságát. Tímár Mátyás hazaérkezett Jugoszláviából Tímár Mátyás, a Minisz­tertanács elnökhelyettese —­ aki Alekszandr Grlicskov­­nak, a jugoszláv szövetségi végrehajtó tanács elnökhe­lyettesének meghívására né­­hány napos jugoszláviai lá­togatást tett — vasárnap kíséretével visszaérkezett Budapestre. AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam, 202. szám Ára 80 fillér 1969. szeptember 2. Kedd Új és átépített áltassuk, iücsön­tő útsorompók Műszaki jelentés a vasúton A MÁV szombathelyi iga­zgatóságának területén az év elmúlt nyolc hónapjá­ban sok millió forint érték­ben hajtottak végre műsza­ki fejlesztést, vonalkorsze­rűsítést, hídépítést és fej­lesztették a távközlő beren­dezéseket. A Porpác—Hegyeshalom közötti vonatkorszerűsítés­nek majdnem felét megva­lósították, s e vonal nagy szerepet játszik abban a tranzitforgalomban is, amely Hegyeshalom érintésével több ország között zajlik. Az üdülő- és telektulajdo­nosokat, a Balatonra járó hétvégi víkendezőket bizo­nyára érdekli és érinti is Balatonfüred állomásának rekonstrukciója. Badacsony­­tördemic, Szigliget átépíté­se és­ Badacsonydomajon az új állomás kialakítása. A kisebb beruházások közül hasznosan érinti a vasi táj lakosságát is a kertai meg­álló­ rakodóhely bővítése, amely nagyobb cementgyárt­mány szállításokat tesz le­hetővé A nagyszabású híd­­k­orszerűsítésben már elké­szült a Székesfehérvár—Cell­­dömölk közötti, a Győr— Szentgotthárd közötti hidak munkája, ugyancsak befe­jeződött Pápa és Kisbér, valamint Győr és Veszprém között is a hídépítés. Az állomási é­s vonali távközlő biztosító berende­zések fejlesztését a Székes­­fehérvár—Celldömölk vona­lon érdemes kiemelni Itt a biztonságos közlekedés megteremtéséért már igen sokat tettek. Három önmű­ködő útsorompót szereltek fel és 24 állomáson helyez­tek üzembe kulcsazonosító berendezést. Javítják az ál­lomások világítását, meg­kezdődött Veszprém-külső pályaudvar rekonstrukciója. Zalaegerszegen szertár épült, amely Sárvár, Kapuvár és Celldömölk csomópont gond­jait is enyhíti. — sz — Vietnam ünnepe Dr. Ajtai Miklós beszéde A VDK kikiáltásának 24. évfordulója alkalmából, hétfőn nagygyűlést tartottak Angyalföldön, a Magyar Hajó- és Darugyár Művelődési Termében, a nagygyűlésen részt vett és az elnökségben foglalt helyet dr. Ajtai Miklós, az MSZMP Politikai Bizott­ságának póttagja, a Minisztertanács elnök­­helyettese, Nagy Józsefné könnyűipari mi­niszter, Erdélyi Károly külügyminiszterhe­lyettes, Katona Imre, a budapesti pártbi­zottság titkára, ott volt Hong­ Luong, a VDK budapesti nagykövete, Le Huu Van, a Dél-vietnami Köztársaság nagykövetségé­nek ideiglenes ügyvivője. A nagygyűlésen dr. Ajtai Miklós mon­dott beszédet. 24 esztendeje, hogy Viet­nam sokat szenvedett földjén véget ért a francia gyarmatosítók dicstelen, több mint 80 esztendős uralma, s Hanoiban kihirdették a Vietnami Demokratkus Köz­társaság függetlenségi nyi­latkozatát — mondotta be­vezetőben a szónok. Majd a francia és az amerikai imperializmus elleni harc eseményeit tekintette át. A hős vietnami nép küz­delme a népek világszerte fokozódó imperialista-elle­nes harcának része nagy­szerű fejezete — mondotta ezután. Népünk együtt­éréz a vietnami néppel, igazsá­gos harcában. Biztosítjuk vietnami testvéreinket, hogy mint eddig a jövőben is számíthatnak a Magyar Népköztársaság erkölcsi és anyagi támogatására. Végezetül a szónok hang­súlyozta: nagy nemzeti ün­nepükön szívünk minden melegével köszöntjük a Vi­etnami Demokratikus Köz­társaságot, az egész viet­nami népet. A világ hala­dó erőivel együtt követel­jük: az amerikaiak vesse­nek véget a VDK elleni mindenfajta provokációnak, vonják ki a maguk­ és csat­lósaik egységeit Dél-Viet­­namból, tartsák tiszteletben a genfi egyezményeket. Ezután Hoang Luong, a VDK budapesti nagykövete szólalt a nagygyűlés részve­vőihez. Szeptember 2-a dicső­séges nap a vietnami nép számára — mondotta ezu­tán. Ezen a napon jelen­tette ki ünnepélyesen né­pünk és a világ előtt Ho Si Minh elnök hogy Viet­namnak joga van a sza­badsághoz és a független­séghez, s valóban, hazánk függetlenné és szabaddá vált. Vietnam egész népe el­határozta, hogy latba veti minden szellemi és anyagi erejét, s ha kell feláldozza életét is a függetlenség és szabadság érdekében. A VDK kormánya és a vietnami nép meleg, baráti üdvözletét tolmácsolta, s hazája mélységes háláját, őszinte köszönetét fejez­te ki.­­ A nagygyűlés az Internaci­­onálé hangjával zárult.­­ A második világháború kitörésének 30. évfordulója alkalmából csehszlovák de­legáció élén a lengyel fővárosba­­ érkezett Svoboda csehszlovák elnök. Képün­kön: Úttörőid arány üdvözli az államfőt a varsói repülőtéren. (A Vas Népe képtávíróján érkezett) Na már Szeptember első napján, mint egy bűvös jelre egyszerre megteltek városaink, falva­­ink utcai ünneplőbe öltö­zött gyerekekkel, szülőiekel. A színes, mozgalmas dél­előtti, helyenként délutáni áradás egy-egy iskolát vá­lasztva végcéljául csakha­mar megállapodott, hogy a feldíszített termekben vagy az ünnepélyessé tett udvaron elkövetkezzék az 1967—70. iskolai év megnyi­tója. A megye általános isko­láiban végzett 5581 tanuló helyére mintegy 3800 új tanuló lépett. Középiskolá­inkban az 1600 júniusban szárnyára bocsátott fiatal helyét 1800 új várományos foglalta el. tanítás! A tanév első napján 261 általános iskolában — köz­tük találjuk az újonnan fel­avatott horvátzsidányi álta­lános iskolát is —valamint 20 megyei középiskolában hangzottak el az „évnyitók, az ünnepi szavalatok, éne­kek. A buzdító szó 33 ta­nítási hét nem könnyű ám mégis sok örömet nyújtó közös munkájának indította ■neki a pedagógusok és a ta­nulók népes seregét. Szeptember 2-án frissen meszelt, tiszta tantermek­ben, a gazdagodó szertárak­ban már rendes tanítás fo­lyik. Sok élvezetes, szilárd is­mereteket, örömöt kívánunk a közös munkához minden pedagógusnak és tanulónak! Ünnepélyes évnyitó a szombathelyi Rudas László Közgazdasági Technikum udvarán. Ma kezdődik Gromiko jugoszláviai látogatása talos látogatásának céljáról a Belgrádban kiadott előze­tes közlemény szerint Mir­ko Tepavac jugoszláv kül­ügyminiszter és Gromiko­­ megbeszélései a jugoszláv­­ és a Szovjetunió közötti kétoldalú együttműködés kérdésein túl felölelik maj­d a nemzetközi élet néhány időszerű kérdését is. A zágrábi Vjesnik hétfői kommentáréban hangoztatta, hogy a látogatás „egy lé­pést jelent előre a két szo­cialista ország kapcsolatai­ban” és a közvetlen jugosz­láv—szovjet tárgyalások .­se­gíthetnek a két ország kö­zötti kapcsolatokban meg­levő nehézségek felszámolá­sában, vagy csökkentésé­ben”. A látogatással kapcsolat­ban Belgrádban emlékeztet­nek Tito elnök legutóbbi,­­ augusztus 3-án elhangzott Skopjei nyilatkozatára a ju­goszláv—szovjet viszonyról, amely szerint­­kapcsolataink a Szovjetunióval jók, poli­tikai, gazdasági, kulturális és más együttműködésünk fejlődik! Jóllehet, ezek nem mindig alakulnak megfele­lően. Meggyőződésünk, hogy a Szovjetunió és Jugoszlá­via népeinek a szocializmus­­ eszméi melletti elkötelezett­sége, valamint az a kölcsö­nös érdek, hogy a kapcso­latokat bővítsük, megteremti a szovjet—jugoszláv kapcso­latok további fejlesztésének előfetételeit”. Gromiko szovjet külügy­miniszter kedden kezdődő ötnapos jugoszláviai hiva­ Á­radat... Tegnap gyerekember fo­lyam volt minden utca. Szi­­nes-tarka emberke áradat so­dorta magával a harmatos reggelt, s vidám jó kedvük megtöltötte a vén és új isko­lafalakat. Jöttek az őzike félénkségü kicsi elsősök, szüleik kezébe kapaszkodva, aztán a maga­biztosabb Á-sok. B-sek, meg a csitri fehérblúzosok, a ka­maszodó, csupa kéz­láb fi­úk. Jöttek a matúrára, szak­mára érett leánykák, a pelyhes állú és bajuszkás véndiákok. Jöttek. Hangosan, csacsorászva, új ruházatukat, a nyári nap­tól vett színüket, kedvüket mutogatva, egymás szavába vágva, kiapadhatatlan nyara­lási, táborozási élményeiket fújva. Ezren jöttek? Tízezren? Hány iskolás gyerek van (jár) Szombathelyen? Csak habuckáltam köz­tük, mint aki ekkora sebes és friss áradatban már nem, az ismeretlen nagy tenge­rekre, hanem csak a túlsó partra vágyik. Talán eszem­be jutott egy régi, régi szep­tember és, hogy „medert” kereső csepp voltam én is egyszer egy ilyen nagy, fé­nyes áradatban, a (dávid) Tárgyalások Kairóban Nasszer, az EAK elnöke és Husszein jordániai király — jelenti Kairóból az AFP —­ hétfőn reggel újabb megbe­szélést tartott. A két állam­­fő folytatta a közel-keleti helyzet általános áttekinté­sét. Másfélórás tanácskozá­suk után az egyiptomi fővá­ros egy másik palotájába hajtattak, hogy Atasszi szí­riai elnökkel tárgyaljanak. Ceausescu Teheránban Nicolae Ceausescu a Ro­mán Államtanács elnöke, felesége társaságában Mo­hammad Reza Pahlavi Iráni sahinsahja és a császárné meghívására hétfőn hivata­los látogatásra Teheránba­­utazott. Bukaresti diplomáciai és sajtókörökben úgy vélik, hogy a teheráni tárgyalá­sok elsősorban gazdasági jellegűek. Természetesen azonban a kereskedelmi problémákon túl a megbe­széléseken érintik a két or­szág kapcsolatainak más kérdéseit és a jelenlegi nemzetközi helyzet egyes problémáit is.

Next