Vas Népe, 1969. október (14. évfolyam, 227-253. szám)

1969-10-01 / 227. szám

AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA_________________________ XIV. évfolyam, 227. szám _______ Ára 80 fillér _____________1969. október 1. Szerda MAI SZÁMUNKBÓL: ■ A csehszlovák kormány ülése ■ Miért engedik meg? ■ Kétmillió néző ■ Lezuhantak Az FDP elfogadja a koalíciót a szociáldemokratákkal Versenyfutás a kancellári székért az N­SZK-ban Bonn. A két nagy nyugatnémet párt — a CDU—CSU és az SPD — vezetői. Kiesinger kancellár és Brandt külügy­miniszter kedden délben egyórás megbeszélést foly­tattak. Ezt megelőzően az SPD vezetősége megerősí­tette Brandt igényét a mi­niszterelnöki tisztségre Az FDP elnöksége a párt sajtószolgálata útján kedden délelőtt közölte, hogy a párt eleget tesz a nyugatnémet választóktól kapott megbí­zásnak és rendszerváltozás­ra törekszik, ami gyakorla­tilag annyit jelent hogy­­elfogadja a koalíciót a szo­ciáldemokratákkal. A Kiesinger és Brandt között lefolyt megbeszélés után kiadott közös közle­mény szerint a „nagykoalí­ció” — vagyis a két párt közös kormányzásának — kérdését nem vitatták meg. A kedd délután megjelent Le Monde vezércikke sze­rint a nyugatnémet kormány döntése, hogy hagyja a már­ka árfolyamát szabadon hul­­lámzani, nemcsak gazdasági, hanem belpolitikai­ tekintet­ben is nagyon fontos döntés Kiesinger és Strauss, akik május óta minden politikai akciójukat ahhoz a feltéte­lezéshez kötötték, hogy vál­tozatlanul fenntartják a márka paritását, kénytele­nek voltak elismerni, hogy a szövetségi bank egysze­rűen technikailag képtelen fenntartani a „status quo”-t. A közvéleményt most nem lehet megtéveszteni. A vá­lasztás napján Schiller gaz­daságügyi miniszter tézisei kaptak igazolást. Lehetetlen ugyanis a hétfőn bejelentett intézkedést másnak tekinte­ni, mint a márka felértéke­lése irányában megtett el­ső lépésnek. Ilyen körülmé­nyek között Kiesinger hát­ránnyal indul a kancellári székért folytatott verseny­­futásban, kénytelen volt ugyanis a választás más­napján megmásítani azt, amit még előző nap fennen hirdetett. Jövőre beszedik a maia­dó csökkentése A párt IX. kongresszusá­nak határozata értelmében 1968-ban nagy méretekben megkezdődött az ipari és építőipari dolgozóik heti 44 órás munkaidejének beve­zetése, amely 1968-ban 820 000, az idén pedig 850 000 embert érintett a nagy tömegeket foglalkoz­tató kategória dolgozói ré­szére jövőre befejeződik a munkaidő csökkentés, ami azt jelenti, hogy 1970-ben további 80 000 ember dol­gozik a rövidebb munkaidő­ben. A választás, a Közös Piac és Anglia A munkáspárti­ kongresz­­szus kedd délelőtti ülésén Wilson miniszterelnök len­dületes beszédben hívta fel pártját a választási győze­lem kivívására. Lehetséges­nek mondta, hogy ez az utolsó pártkongresszus a választások előtt, vagyis, hogy az ország már 1970 novembere előtt az urnák elé járul. Wilson felsorolta az öt­éves munkáspárti k­ormányo­zás pozitív eredményeit. Különösen azt, hogy az ország fizetési mér­lege ez év második ne­gyedében 190 millió font felesleggel zárult, szem­ben az 1964-es év ha­sonló időszakával, amikor — konzervatív kor­mányzás mellett — 184 mil­lió font volt a fizetési mér­leg deficitje. Wilson, gúnyt űzött Heath tory vezér ma­gyarázkodásából, s azt ál­lította, hogy a konzervatí­vok hazafiatlanul viselked­nek, az ország kudarcaira spekulálnak, mint ahogy a „viktoriá­nus temetkezési vállalko­zók örültek a hosszú télnek, amelytől nagy koporsóforgalmat vár­tak”. A Közös Piac kérdéséről szólva Wilson az eddiginél óvatosabban és tartózkodób­­ban fogalmazta meg a brit kormány álláspontját: „ A belépési kérelmünk továbbra is fennáll, de függ a fejlemények okozta vál­tozásoktól. Eltérően az 1961- es helyzettől, mi többé már nem kérelmezők médiája nézünk szembe az európai kihívással. Európa éppen annyira sőt sokak szerint még inkább ránk szorul, mint mi Európára. Mind­­annyiunk közös érdeke a gazdasági egység elérése De ha ez elérhetetlen, ké­pesek vagyunk megállni a saját lábunkon. Ezért Ang­lia kétségkívül nagy árat fog fizetni, de még többe ke­rül majd a dolog Európá­nak és katasztrofálisan nagy kárt okozhat Európa világ­­méretű befolyásának. Wilson e kijelentését tükrözi a közvélemény je­lentős részében történt vál­tozás: ma már az angol la­kosság kisebbsége he­lyesli csupán a belépést. A pártvezér harcot hirde­tett olyan népszerű célo­kért, mint a nyomortanyák megszüntetése, a ha­jléktala­­nok lakáshoz juttatása stb. Beszédét a kongresszus már a választási kampány első, nagy kortesbeszédeként ér­tékelte, s az 1700 küldött másfélherces tapssal fogad­ta Wilson befejező szavait: »Nem bukhatunk meg!­! Francia gazdasági kü­döttség érkezett Budapestre Bernard De Morelnek, a­­francia gazdasági és Pénz­ügyminisztérium főigazgató­helyettesének vezetésével kedden francia kormány­­küldöttség érkezett Buda­pestre. A magyar—francia gazdasági és ipari együtt­működési vegyesbizottság ülésére. Az ülés kedden a Külkereskedelmi Minisztéri­umban kezdődött meg. A tárgyalásokon részt vevő magyar küldöttséget Nyer­ges János, a külkereske­delmi minisztérium főosz­tályvezetője vezeti. Urho Kokkonen, a Finn Köztársaság elnöke kedden Kállai Gyulánál, az országos ülés elnökénél tett látogatást a Parla­­mentben.­­Bozsán Endre felvételei Új igazgató a megyei kórház élén Tegnap délután rendkívüli főorvosi értekezlet keretében beiktatták hivatalába d­r. Gerencsér Józsefet, a Megyei Markusovszky Kórház új igazgatóját. Az ünnepélyes aktuson megjelent Kovács Antal, az MSZMP Vas me­gyei bizottságának első tit­kára és dr. Gonda György, a megyei tanács vb elnöke. Dr. Molnár László, a megyei tanács vb egészségügyi osz­tályának vezetője beiktatási beszédében rámutatott, hogy a nagymúltú egészségügyi intézmény jelentősége messze túlterjed a megye határain, ezért a vezetés bonyolult és felelősségteljes feladatainak ellátásához a főorvosi kar támogatását kérte az új igaz­gató számára. Dr. Gerencsér József igaz­gató megköszönte a bizal­mat, szólt azokról a felada­tokról, amelyek az ország egyik legnagyobb gyógyító intézetére várnak a közeljö­vőben a korszerű tudomány vívmányainak alkalmazásá­ban, a szakmai munka szín­vonalának emelésében, a tu­dományos munkásság folyta­tásában, a gyógyító tevékeny­ségben. Hangsúlyozta, hogy a kórházi rekonstrukció nyo­­mán korszerű új intézmény van kibontakozóban, amely­nek több mint húsz osztá­lyán magas színvonalú mun­ka folyik. Ugyanakkor egy­re szorosabb kapcsolatokat építenek ki a pécsi orvos­­tudományi egyetemmel a megyei kórház oktatókórház jellegének elmélyítésére. A célok között megemlítette, hogy szilárd törzsi gárdára lesz szükség mind orvosi, mind középkáder szinten, majd a több tízmilliós évi költségvetés összegeinek fe­lelős, célszerű felhasználásá­ról beszélt. Dr. Zsámbéki Pál igazgató­­helyettes, főorvos, a III. bel­gyógyászati osztály vezetője az intézet orvosi kara nevé­ben köszöntötte az új igaz­gatót, hangsúlyozva remé­nyüket, hogy az elődök szel­lemi hagyatékának gondozá­sa és gyarapítása jó kezekb© kerül. Határozottságot, kö­vetkezetességet, felelős dön­téseket vár a főorvosi kari mondotta, majd támogatásuk­ról biztosította az új igazga­tót. Horváth Lajos, a párt­szervezet tagsága, Ruborits László, az Egészségügyi Dol­gozók Szakszervezete megyei titkára pedig a szervezett dolgozók nevében köszöntötte dr. Gerencsér Józsefet. Dr. Gonda György köszöntőjében a kórház kettős feladatát ele­mezve rámutatott arra, hogy korunk a régebbinél bonyo­lultabb, nehezebb feladatokat ró a kórház vezetésére, a ehhez a főorvosi kar bizal­ma, a közös cselekvés, a fel­frissült vezető testület ösz­­szeforrottsága szükséges. Dr.­ Gerencsér József munkájához a megye párt- és állami ve­zetésének támogatását ígér­­­te, s munkájához sok sikert kívánt. (B) Minden napra egy tv Az ország másik felében, Hajdú-Biharban életre kelt felhívás szőkébb hazánkban is igen termékeny talajra ta­lált. Szinte mindennap ka­punk értesítést valamelyik iskolától vagy vállalattól, hogy televíziót kapott, il­letve adományozott. — Arra gondoltunk, elég nagy vállalat a 17-es AKÖV ahhoz, hogy örömet szerez­zen valamelyik általános is­kolának. Kapcsolatunk a szentkirályiakkal már régeb­bi keletű, hiszen az MHSZ lövészklub munkáját mi se­gítjük itt. Olympia tv-t vet­tünk az iskolásoknak, így mondta el Szabó Má­tyás igazgató az ajándékozás rövid történetét a műsor kez­dete előtt. S amikor az út­törők szavalattal és énekszó­val köszönték meg a szép készüléket, minden jelenlevő érezte az alkalom nemes szépségét. Tóth István igaz­gató arról beszélt, hogy az új készülék sokat segít az is­kolai oktató munkában. Rá­diójuk, magnetofonjuk és le­mezjátszójuk eddig is volt, s most a tv-vel méginkább javult az iskola technikai felszereltsége. ■ A fogyasztási szövetkezetet, a televízió ajándékozást ösz­­szekötik egy másik, megyénk számára ugyancsak jelentős eseménnyel, a Gyöngyös Áruház megnyitásával. A hét végén az érdeklő­dők láthatják majd az áru­ház kirakatában azokat a te­levíziókat, amelyeket októ­ber 5-én ünnepélyesen ad­nak át a kijelölt iskoláknak. Mostanáig a szombathelyi, a sárvári és a körmendi fo­gyasztási szövetkezetek és a szövetkezeti tervezőiroda vet­ték meg a falusi iskoláknak szánt ajándékokat. A szentkirályi Ünnepség.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék