Vas Népe, 1969. november (14. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-01 / 254. szám

AZ MSZMP VAS MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A VAS MEGYEI TANÁCS LAPJA XIV. évfolyam, 254. szám Ara­tO fillér 1969. november 1. Szombat Véget ért a prágai tanácskozás Pénteken Prágában be­fejezte munkáját a buda­pesti felhívást aláíró hét szocialista állam , a Bolgár Népköztársaság, a Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaság, és Len­gyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Román­­Szocialista Köztársaság­­ és a Szovjetunió — kü­l­­­­ügyminisztereinek ta­nácskozása. Baráti, elvtársi légkör­ben lefolyt tanácskozá­son megvitatták az össz­európai értekezlet előké­szítésének néhány kér­dését. Befejezésül közös nyilatkozatot írtak alá. A miniszterek pénteki tanácskozásán Erdélyi Károly a Magyar Nép­­köztársaság külügymi­­niszter-helyettese elnök A Varsói Szerződés tag­államai külügyminiszterei tanácskozásáról kommüni­két tettek közzé Prágában. A nyilatkozat többek kö­zött leszögezi, hogy a ta­nácskozáson képviselt kor­mányok kifejezték törekvé­süket és készségüket hogy önállóan és más államok­kal együttműködve újabb lépéseket tegyenek az eu­­rópai feszültség enyhítésé­re a biztonság megszilárdí­tására és a békés együttmű­ködés fejlesztésére. Megerő­sítették a Varsói Szerződés tagállamai 1969. március 17- én valamennyi, európai or­szághoz intézett budapesti felhívásának az élet által igazolt megállapításait. Meg­elégedéssel állapították meg, hogy az össz-európai érte­kezlet megtartására vonat­kozó javaslatuk az európai államok többsége részéről széleskörű pozitív visszhang­ra talált. Ugyancsak kedvező fogadtatásra ta­lált a finn kormány 1969 május 5-i értékes kezdeményezése, amely­ben kinyilvánította kész­ségét, hogy közreműkö­dik az össz-európai érte­kezlet előkészítésében és megtartásában. A budapesti felhívást alá­író valamennyi ország pozi­tív választ adott erre a kez­deményezésre. A kommüniké ezután meg­­állapíta, hogy a Varsói Szerződés ti­­­llamainak külügyminiszterei kormá­nyaik megbízásából a követ­kező kérdések fel­vetel­ét ja­­vasolják az ös­sz-európai­ ér­­tekezlet napirendjére: 1. az európai biztonság megteremtése, az erő­szak alkalmazásáról és az erőszakkal való fe­nyegetésről történő le­mondás az európai álla­mok kapcsolataiban; 2. az európai államok közötti politikai együtt­működés fejlesztését szolgáló, az egyenjogú­ságon alapuló kereske­delmi, gazdasági, gazda­sági és műszaki-tudo­mányos kapcsolatok ki­­szélesítése. A dokumentum a továb­biakban hangsúlyozza, hogy a tanácskozáson részt ve­vő országok kormányai java­solják, hogy az össz-európai értékeket .d­íjkészítésekép­pen az érdekelt államok­ két vagy többoldalú konzultá­ciókon vitassák m­­eg ezeket az elgondolásokat. A ta­nácskozás résztvevőinek vé­leménye szerint az értekez­letet 1970 első felében Hel­sinkiben lehetne megtartani. Gustav Husák, a Cseh­szlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának el­ső titkára, a Varsói Szerző­déshez tartozó ore­zó­tcik kül­ügyminiszteri értekezlete nyilatkozatána­k aláírása után fogadta az értekezlet részvevőit A szívélyes és elvtársi légkörben megtartott talál­kozón jelent volt Vasil Bi­­lak, a CS­KP Központi Bi­zottsága elnökségének tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára. Jan Marko csehszlovák külügyminiszter pénteken délben búcsú­ebéden látta­­ vendégül a külügyminiszte­­ri tanácskozás részvevőit. A honvédelmi hozzájárulás és a hadkötelesettek támogatása A Népköztársaság Bin­öld Tanácsa pénteken ülést tar­tott. Törvényerejű rendeletével kihirdette a Magyar Nép­köztársaság kormánya és a " Német Demokratikus Köz­társaság kormánya között a vízummentes utazás tár­gyában aláírt egyízményt. Az Enöki Tanács a tu­dománypolitikai irányelvek­kel összhangban törvényere­jű rendelettel szabályozza a kutatóintézeti vezetők és egves kutatói munkakörben dolgozók munkaviszonyát. Az új tvr. elősegíti a tu­dományos káderek jobb ki­választását továbbá azt a cél szolgálja, hogy a gya­korlati munkát kedvelő ku­tatók bizonyos idő után át­kerülhessenek az iparba vagy a népgazdaság más te­rületére és a tudományos (Folytatás a 2. oldalon) Játék a téren... Kosiéb­en tegnap fejezték be Szász Péter „Kanaszkodj a fel­legekbe” című filmje záró Ic’end­cl Tiek forgatását. A Szovjetunióban fátslódó jeleneteket és a műtermi felvételek egy részét később forgatták. Képünkön Szvetlána Szvetlicsnaja és Gimar Cilinszkij az utolsó kép beállítása előtt. (Képes riport a 3. oldalon.) Fotó: je MAI SZÁMUNKBÓL: Kivilágítás és felvilágosítás ■ Lindbergh balesete : 18 millió forint kártér­ít­és Lőrinci Éva és Magner Mari­ka az univerzális mérőkészülék előtt, a Nagy Lajos Guilli.­­ium fizikai szertárában. (Képes riportunk az 5. oldalon) Időszerű Ids3!Újj­ai kérdésekről és a kádesi Rutikáról tárgyalt a megyei pártbi­zttság Kibővített ülést tartott tegnap délelőtt Szombathe­lyen a megyei párbizottság. A választott testületi tagok mellett részt vettek az ülé­sen a járási, városi párbi­zottságok első titkárai, az ideológiai tevékenységben ér­dekelt állami és társadalmi szervezeteik, intézmények meghívott vezetői is. Kovács Antalnak, a megyei pártbizottság első titkárának megnyitó szavai után Németh István megyei párt­bizottsági titkár tartott vitaindító, szó­beli kiegészítőt az írásban kiküldött „Az ideológiai mun­ka helyzete Vas megyében” című napirendi témához. (A napirend anyagát vasárnapi számunkban ismertetjük részletesen.) A beszámolói­ kapcsán színvonalas, tartal­mas és termékeny vita bon­takozott ki a megyében fo­lyó ideológiai tevékenység fel­ételeiről, körülményeiről, időszerű kérdéseiről és leg­fontosabb tennivalóiról. A vitában Lőrincz Károly, Czvizek Miklós, Kocsi Ká­­rolyné, Czibók Antal, Tóth Gyula, Pozsgai Zoltán, Fülöp Lajos szólaltak fel. Németh István válaszolt a felmerült problémákra, majd Kovács Antal zárógondolatair­a, feje­ződött be a napirend tár­gyalása. A második napirendi pont keretében a pártbizottság jó­váhagyólag tudomásul vett át a kádermunkára vonatkozó politikai bizottsági határozat­ kapcsán tett megyei intézke­désekről, a pártszervezete­k ezz­el kapcsolatos tevékeny­ségéről, az állami személy­zeti munka tapasztalatai­ról szóló tájékoztató jelen­et. Szorgalmazta az élet felve­tette, újabb káderpolitikai feladatok folyamatos felis­merését és megoldását. Elha­tározta a termelőszövetkezeti társulások és vállalkozások káder- és személyzeti mun­kájának párt- és állami el­lenőrzés alá vonását Jakub?­ovszk­ij marsall Pr­­ágában PRÁGA Csütörtökön Prágába ér­kezett Jakubovszkij marsall, a Varsói Szerződéshez tarto­zó országok egyesített fegy­veres erőinek főparancsno­ka, az egyesített fegyveres erők törzse tábornokainak és tisztjeinek kíséretében. A prágai repülőtéren Jaku­­bovszkijt Martin Dzur ve­zérezredes, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság nem­zetvédelmi minisztere,F. Bed­­rich, altábornagy, a cseh­szlovák néphadsereg politikai főcsoportfőnöke, K. Rusov altábornagy, a csehszlovák néphadsereg vezérkari főnö­ke, K. Koszev vezérezredes, a Bolgár Népköztársaság nemzetvédelmi miniszterének helyettese, Csémi Károly al­tábornagy, a Magyar Nép­­köztársaság honvédelmi mi­niszterének első helyettese, a magyar néphadsereg vezér­kari főnöke fogadta Jakubovszki­j marsallt fo­gadta meg. H. Kessler ve­zérezredes, az NDK nemzet­­védelmi miniszterének he­lyettese, az NDK néphadse­regének vez*-ko*-i főnöke, Tu­­czapski hadosztály-tábornok, a Lengyel Népköztársaság nemzetvédelmi miniszterének helyettese, Tirca vezérezre­des, a román fegyveres erők miniszterének helyettese, Jamscsikov altábornagy, a Csehszlovákiában tartózkodó egyesített fegyveres erők fő­parancsnokának képviselője, Majoron vezérezredes, az ideiglenesen Csehszlovákiá­ban tartózkodó szovjet kö­zépső hadseregcsoport pa­rancsnoka, Zolotov vezérőr­nagy, a szovjet középső had­­­seregcsoport katonai taná­csának tagja, Szkripka ve­zérőrnagy, a Szovjetunó csehszlovákiai nagykövetségé­nek katonai attaséja, és a szövetséges hadsereg több más felelős képviselői. 7500 méter vízelvezető árok M­űszaki áradás A Talajjavító és Talajvé­delmi Vállalat szombathelyi kirendeltsége az utóbbi idő­ben nemcsak a talaj­aik ké­miai javításával foglalkozik, hanem vízrendezéssel, illet­ve annak tervezésével, utak, hidak, átereszek, csillapítók, illetve vízlépc­ők és egyéb műtárgyak építésével is az arra szoruló tsz-eik segítsé­gére siet. Munkája, különösen az őr­ségi típusú talajokkal rendel­kező gazdaságokban gyorsít­ja a mezőgazdasági termelés növelést. Az év elején kérte meg a vállalatot a három község határát magában egyesítő rátóti tsz, területe egy részének vízrendezésére. A talajjavító vezetői, szak­emberei a tsz vezetőségével egyetértésben tervet készítet­tek a munkára, s kedvező ár­ajánlatot is tettek a kivite­lezésre. A szövetkezet el­ő­­ tt rátóti mezőn­ yadta az ajánlatot, s az egész határának vízrendezé­sét felajánlotta a vállalat­nak. A munka első szakasza tegnap befejeződött. Mintegy 7500 méter hosszúságú víz­elvezető árkot adott át ren­deltetésének Mitterst­íler Lajos, a kirendeltség veze­tője. A munka során több mint 12 ezer köbméter föl­det mozgattak meg a válla­lat gépei, munkásai. Több­ezer mázsa terméskövet épí­tettek be, s a szövetkezet vezetőinek és tagjainak álta­lános megelégedé­sre a szük­séges műtárgyakat is kifo­gástalanul megépítették. Megelégedés­üket fejezték ki a mű átadásakor a járási vezetők is, akik hangoztat­ták: a jövőben is számítanak a vállalat munkájára. —­U — Zamjalyin sajtóértekezlete — Befejeződött a leszerez.ési értekezlet — Üres szatyorra’? — „Álláspénz" idegen kocsikért­­ - A Nagy Lajos Gimnázium - Cselekvéssel és példával

Next