Vas Népe, 1969. december (14. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-02 / 279. szám

■■■■■■■HMHeaeneK?1 Fogarasi Ferenc, a Szom­bathelyi Cipőgyár dolgozója, Polgári Védelmi tárca pa­rancsnoka, az üzemi pártbi­­zotság tagja szombaton (no­vember 29-én) este tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Ci­pőgyár saját halottjának te­kinti. A vállalat vezetősége, kol­lektívája fájó szívvel vesz búcsút Fogarasi Ferenc­től, aki 30 éven át dolgozott, te­vékenykedett a Cipőgyárban. Fogarasi Ferenc munkája mellett fáradságot nem is­merve látta el társadalmi megbízatásait. Mint munkás, őr, a gyári Vöröskereszt tit­kára, és a társadalmi mun­kák főszervezője nagy meg­becsülést és elismerést vívott ki a dolgozók körében. Több kitüntetés viselője volt. A Szombathelyi Cipőgyár vezetősége és dolgozói, és az elhunyt barátai december 6-án, szerdán délután, 14 óra 30 perckor vesznek búcsút­­az elhunyttól a Jaki úti köz­temetőben. Nguyen Thi Binh Budapesten Nguyen Thi Binh asszony, a Dél-vietnami Köztársaság ideiglenes forradalmi kor­mányának külügyminisztere Péter János külügyminiszter meghívására hétfőn baráti látogatásra Budapestre ér­kezett. A külügyminiszterasszony és a kíséretében lévő sze­mélyiségek fogadására a Fe­rihegyi repülőtéren megje­lent Péter János miniszter. 1 Fogarasi Ferenc 1916-1969 A Hold szerkezete bonyolult Az Apolló—12 utasainak tapasztalatai Az Apolló—12 űrhajó pi­lótái, akik nemrégiben tér­­tek vissza a Holdról és je­lenleg szigorú karanténban vannak, a houstoni űrkuta­tási központban vasárnap televízión labdarúgó mérkő­zést néztek. A laboratóriumokban to­vább folyik a Holdról hé­zott kőzetminták vizsgálata. A szakértők szerint a kő­zetek előzetes tanulmányo­zásából nyert adatok arra mutatnak, hogy a Hold szer­kezete bonyolultabb mint azt a tudósok eddig hitték. Jóllehet az Ápoló—12 űr­­hajósai által meglátogatott viharok tengere elnevezésű terület sokban hasonlít az Apolló—11 utasai által fel­keresett nyugalom tengeré­hez, a kőzetmintákból még­is „drámai különbségeket” vélhet­ felfedezni a szakértők. Megálapították azt 'is, hogy a Hold mágneses te­vékenysége sokkal nagyobb, mint azt eredetileg gondol­ták összegezve: a Hold erede­tének végleges meghatározá­sához még igen sok adatra van szükség. Michael Collins, az Apolló—11 űrhajó parancsnoka új megbízatást kapott Washingtonban. A városgazdálkodási minisztérium helyettes álamt­itkára lett. Képünkön ebben a minőségben első sajtóértekezletét tartja. Az Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa hétfőn ülést tartott. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, beszámolt indiai és iráni utazásáról. Az Elnöki Tanács a beszá­molót tudomásul vette. Az Elnöki Tanács hazánk felszabadulásának huszon­ötödik évfordulójára felsza­badulási jubileumi emlékér­met alapított. A jubileumi kitüntetéseket 1970 április 4. alkalmával az Elnöki Ta­nács azoknak adományozza, akik a független, szabad és demokratikus Magyarország megszületéséért és megerő­södéséért, a szabadságért, a demokráciáért és a szocia­lizmusért vívott küzdelem­ben kimagasló érdemeket szereztek. Az Elnöki Tanács módosí­totta a dolgozók betegség­ biztosításáról szóló 1955 évi 39. számú törvényerejű ren­delet egyes intézkedéseit, majd egyéb ügyeket tár­gyalt. (MTI) If­úsági folyóirat Új Ifjúsági folyóirat ki­adására készülnek a Szov­jetunióban. Szerkesztőbizott­ságának valamennyi tagja akadémikus, köztük olyan világhírű matematikusok és fizikusok, mint Kolmogorov, a Szovjetunióban Kapica, Kirillin és Mill­ont­es­­kov. Az új lap neve Kvant, az­az Kvantum lesz, s első szá­ma januárban jelenik meg.­ fő célja, hogy a fizikát és a matematikát népszerűsítse a fiatalok körében. Willy Brandt nyugatném­et kancellár megérkezett a hág­ai repülőtérre, a Közös Piac országainak csúcsértekezletére. A nemzetközi összefogás mérföldköve Emlékezik Szeged, s ott tartja ünnepi ülését a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsa, — s Szegeddel együtt emlékezik és ünnepel az ország és a nép. Emlékezik a negyedszázad előtti törté­nelmi lapokra, s ünnepi ér­zelmekkel veszi számba an­nak a politikának az ered­ményeit, amelynek meghir­detésével legjobbjaink azok­ban a sorsdöntő napokban az ország színe elé léptek. Huszonöt éve, december 2-én, Szegeden alakult meg a Magyar Nemzeti Függet­lenségi Front, s december 2-án a Délmagyarországban — amelynek szerkesztőbi­zottsága a kommunista Ré­vai Józsefből, a parasztpár­­ti Erdei Ferencből, s a kis­gazdapárti Balogh István­ból állt — megjelent a Prog­ramm­­a, amely felvázolta Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemelke­désének útját. A frontban tömörült Magyar Kommu­nista Párt, a Szociáldemok­rata Párt, a Független Kis­gazdapárt, a Nemzeti Pa­rasztpárt, a Polgári De­mokrata Párt és a Szegedi Szabad Szakszervezetek kép­viselői hitte­­h ” magyar újjászületés! Szük­ség volt erre a hitre, erre az összefogásra, hisz való­ban „Mohács óta nem volt ilyen súlyos helyzetben az ország”. Sokan azt hitték azokban az időkben hogy a nemzet végleg sírba száll, ám a nemzeti összefogás programmja megmutatta az egyetlen kivezető utat: „Ha a nemzet kímétetlenül le­számol az orszá­’­­ha minden becsületes ma­gyar összefog a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front­ban az új, életerős, demok­ratikus Magyarország fel­építésére, ha a nép veszi ke­zébe az ország vezetését, ak­kor Magyarország nem volt, hanem lesz!” Ady forradalmi kímélet­lenségét, Széchenyi reformo­kat sugalló hitét ötvözte ösz­­sze ezekben a mondatokban a kommunisták tudományos előrelátását, börtönök és bi­tófák edzette harcvállalása Mert ezt a programmot, a fasizmus és a háború ellen vívott harc idején a kom­munisták pártja dolgozta ki, hirdette meg. A kommunis­ták vezetésével jött létre az az összefogás, amely egész negyedszázados fejlődésünk alapvető tényezője volt, és a szocializmus teljes felépí­téséért vívott harc sikerének is záloga. Annak a politikának a meghirdetésére emlékezünk, amelyről egy ízben Kádár János így beszélt a fiatalok­nak, akik számára mindez már történelem: „... pártunk politikája a munkásosztály vezette munkás-paraszt szö­vetségre, az értelmiséggel való szoros együttműködés­re, a nép valamennyi hala­dó erejének tömörítésére épül. Más nyelven: a haza­fias népfront eszméjére, a kommunisták és a párton­­kívüliek szövetségére”. Senki sem állítja, hogy ez a népfrontpolitika az el­múlt negyedszázad során mindig töretlen volt. "Sike­rek és balsikerek egyaránt szegélyezték a népfront moz­galom útját is. Ám a sike­rekből és balsikerekből egyaránt okultunk. Okult az országot céltudatosan vezető párt, s okult a történelmi tapasztalatokban szakadat­lanul gyarapodó nép. Ami­kor azt mondjuk, hogy nagy eredményeink csak a párt vezetésével jöhettek létre, ezt úgy is értjük, hogy azért mert hatott és erősödött a munkás-paraszt szövetség, a kommunisták és a níztonkí­vüliek szövetsége. Ami kez­detben csak a kommunisták és a kommunistá­k"-­ volt, az nemzeti üggyé lett, s a szocializmust építő Ma­gyarország az egész nép kö­zös műveként jött létre. Kilábolni a mélyből, s ami ennél is több: felemelkedni! Ez volt a huszonöt éve meg­hirdetett program. Megvaló­sítottuk, s ennél, a mainál is többet, sokkal többet aka­runk: új és új magaslatokat meghódítani. S ehhez ma már nemzetnyi hírünk és akaratunk van, s a felemel­kedés útját sem egyedül jár­juk. A Szovjetunió, amely felszabadított, nemcsak a ha­lálos veszélyt túlélt nemzeti létünk lábadozása idején tá­mogatott bennünket, mellet­tünk van ma is, s mellettünk a testvéri, szocialista orszá­gok sora. A huszonöt éve bontakozó nemzeti összefogásra emlé­kezünk s a szocialista nem­zeti egység erősítésén mun­kálkodunk. S annyi balsze­rencse és oly sok viszik­­után ez az egység teremt­ meg azt a szebb és jobb ha­zát, amelyről ezer éven át annyi nemzedék álmodozott Juhász Róbert VAS NÉPE Világesemények sorokban Községtanácsi választáso­kat rendeztek vasárnap tíz brazíliai állam 965 városá­ban , a szövetségi terüle­tek közigazgatási egységei­nek egynegyed részében. Hétfőn kezdték összeszámol­ni a szavazatokat, amelyek előrejelzések szerint ismét a kormánypárt, a nemzeti megújulás szövetségének győzelmét hozzák az ellen­zék szerepét szimbólikusan betöltő brazil demokratikus mozgalom fölött. Az amerikai szövetségi szervek három nappal ez­előtt letartóztattak egy ele­mi iskolai tanítót, akinél ki­sebbfajta fegyverkészletet foglaltak le. Vasárnap to­vább bogozták a szálakat, ezúttal két embert vettek őrizetbe, mert lakásukon 82 külföldi gyártmányú gép­puskát találtak, a hozzáva­ló lőszerrel A rendőrség nem közölt részleteket. Onasszisz szigetet vásárolt Nassau közelében — jelen­ti a New York-i Daily News. A sziget volt tulaj­donosa Jo Carstairs, a Stan­dard Oil főrészvényese Onasszisznak főleg az ra­gadta meg tetszését, hogy az egykori tulajdonos kiképez­te a sziget lakosságát a terü­let háborítatlanságának megvédésére. Zalman Lazar izraeli el­nök vasárnap újabb tízna­pos haladékot adott Golda Meir kijelölt izraeli minisz­terelnöknek a kormányala­kításra. Golda Meir már há­rom hete próbálkozik si­kertelenül egy olyan kor­mány megalakításával, amelyben minden nagyobb izraeli politikai párt kép­viselve lenne. A legnagyobb nehézséget az okozza, hogy a munkáspárttal szövetség­ben levő Mapam Párt nem­ hajlandó részt venni a kor­mányban, ha a szélsőjobb­­oldali Gabal Párt képvise­lői is mandátumot kapnak. Luis Corvalan, a Chilei Kommunista Párt Közpon­ti Bizottságának főtitkára a Pravda tudósítójának adott interjújában a párt most zá­rult kongresszusának ered­ményeit értékelve Corvalan hangsúlyozta: a kongres­­szus élesen bizonyította a párt egységét, a chilei kom­munisták politikai érettsé­gét, megmutatta a kiutat abból a bonyolult társadal­mi konfliktusból, amelyet az ország ma átél. Leszögezte: lehetőség van az osztályellenség terveinek meghiúsítására és arra, hogy a népi erők egységével és közös harcával megteremt­sük a feltételeit egy népi kormány hatalomrajutásának — mondotta Corvalan. Cyrus Eaton, az ismert amerikai közéleti személyi­ség és békeharcos, aki út­ban Hanoi felé Moszkvá­ban tartózkodik, nyilatkoza­tot adott a TASZSZ tudósí­tójának. Eaton kijelentette, hogy haladéktalanul véget kell vetni a vietnami hábo­rúnak. Cyrus Eaton hangot adott annak a véleményének, hogy a Dél-vietnami Nemzeti Fel­­szabadítási Front tízpontos javaslata választ ad arra a kérdésre, hol kell keresni a kivezető utat a háborúból. Poul Hartling dán kül­ügyminiszter szovjetunióbeli hivatalos látogatásának be­fejeztével hétfőn szovjet—­ dán közös közleményt adtak ki. A közlemény megállapít­ja, hogy a Szovjetunió és Dánia aggodalommal figyeli a közel-keleti helyzet alaku­lását. Egyetértett abban, hogy a vietnami kérdés megoldását békés úton, tárgyalások ré­vén kell keresni. A két fél véleménye megegyezik ab­ban, hogy az európai biz­tonsági értekezlet olyan esz­közt jelentene, amely előse­gítené európában a feszült­ség enyhítését és az együtt­működést. A Trybuna Ludu megem­lékezett Kun Béla halálának 30. évfordulójáról „Kun Bélát a magyar és a nem­zetközi munkásmozgalom ki­emelkedő személyiségét, a forradalmi haladás harcosai és a magyar nép igaz ba­rátai mély tisztelettel és megbecsüléssel övezik. A magyar nép most azon az úton halad, amelyet eszméi­vel és harcával Kun Béla jelölt ki” — írja a lap. Albánia ünnepe dán nép jubileumát ünnepel­ve kifejezésre jutattják mély meggyőződésüket, hogy az ellenséges erők mesterkedé­sei ellenére a szovjet—albán bartóság végül is diadalmas­kodik és az Albán Népköz­­társaság ismét elfoglalja mél­tó helyét a szocialista orszá­gok közösségében. Az albán nép sikerei, ame­lyeket felszabadulásának 25. évfordulóján ünnepelhet, még nagyobbak lehetnének, ha az albán vezetők végig ragasz­kodtak volna a proletár in­ternacionalizmus elveihez, s folytatták volna sokoldalú e­­gyüttműködésüket, fenntar­tották volna barátságukat a Szovjetunióval és a többi testvéri országgal. Az SZKP és a szovjet kor­mány — állapítja meg végül az Izvesztyija cikke —, min­dig kész volt és ma is készen áll arra, hogy rendezze kap­csolatait és felújítsa együtt­működését az Albán Népköz­­társasággal a marxizmus— leninizmus és a proletár in­ternacionalizmus elvei alap­ján az egyenjogúság, a köl­csönös tisztelet és mindkét ország érdekei tisztel­etben­­tartásának szellemében. MOSZKVA Az Izvesztyija vasárnapi száma írja: A szovjet embereik az al- 1969. december 2. Kedd

Next