Vas Népe, 1973. április (18. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-15 / 88. szám

Ma: 1973. április IS. Vasárnap. A Nap kél i óra 56 perckor, nyugszik 18 óra S3 perckor. A Hóid kél 16 óra 33 perckor, nyugszik 3 óra 37 nerckor» Névnap: ANASZTÁZIA. Esti vendégek Ilyen korán menni akarnak? Pedig a feleségem éppen most akart reggelit készíteni. (A Wochenpresse-ből) V» B. ÉS TANÁCSTAGOK iÜGADOOKAl HÉTFŐN Pintér István, Vas megye Ta­nácsa VB Körmendi Járási Hi­vatalán'k elnöke délelőtt 9—12 óráig a körmendi járási hivatal titkárságán tart fogadóórát. KEDDEN Végvári István, Vas megyei Tanács VB Szombathelyi Járási Hivatalának elnöke délelőtt 9— 12 óráig a szombathelyi járási hivatal titkárságán: - - -: Dr. Csiszár Károly, a kőszegi városi tanács elnöke délelőtt 9— 12 óráig a kőszegi városi tanács titkárságán tart fogadóórát. — ügyeletes orvos Szombat­helyen hétfő reggel 7 óráig a Wesselénvi u. 4. szám alatti or­vosi rendelőben. Telefon: 13-340. — Ügyeletes gyógyszertár Szombsthe’ven a 6/1-es. Köztár­saság tér 31. — Ügyeletes orvos Kőszegen — beleértve Kőszegfalvát is — hétfő reggel 7 óráig dr. Dobai Ernő. Kőszeg, Hunyadi u. 8. Telefon: 118. — Ügyeletes állatorvos Szom­bathelyen. Kőszegen, valamint a szombathelyi iára. községeiben hétfő reggel 7 ó ft l dr. Né­meth Szilveszter, Szombathely, Hammerschmidt u. 3. Telefon: 11-738. —■ A szocialista brigádok klubiának harmadik előadá­sát április 17-'én este tart­ják meg Sárváron a Műve­lődési Központban Ezúttyl Drábik János budaoesb új­ságíró az USA külpolitiká­ját ismerteti. (Ezen a na­pon délután az előadást a Barnevál dolgozói hallgat­ják meg.) — A „Mi hoztuk az időt” című kiállítást április 17-én, kedden a kemenesaliai Mű­velődési Központ galériáján nvitja meg az MSZMP cell­­dömölki járási bizottsága és a szombathelyi Forradalmi Múzeum. — „A XX- század zenei irányzatai” címmel április 16-án. hétfőn este 6 órakor Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban előadást tart Békefi Gábor, a Tanítóképző Intézet ta­nára. Az előadást közös ze­nehallgatás egészíti ki. — Erdély legszebb táiai címmel vetítettképes él­ménybeszámolót rendeznek április 18-án, szerdán 17 óra­kor, Szombathelyen a TIT megyei klubjában. Előadó: dr. Dallos István szakfel­ügyelő. — Természetvédelmi na­pokat rendeznek május 12— 20 között Vas megyében. A Hazafias Népfront Vas me­gyei bizottságának termé­szet- és környezetvédelmi csoportja Takáts Zoltán el­nökletével április végén tár­gyalja meg a részletes prog­ramot. — Munkaversenyre hívták — a szövetkezeti mozgalom 25 éves jubileuma jegyében — a megye ipari szövetkeze­teinek szakmunkástanulóit a szombathelyi Általános Vil­lamossági Szövetkezet szak­munkástanulói. — A „zsenge® csukaiva­dékok kihelyezését megkezd­ték Borsod megyében a Bodrogköz holtágában és a tavakban. Megközelítőleg félmillió ragadozóval növe­lik a vizek állományát. A Miskolc szomszédságában levő Csorba-telepi tóba piá­dig több mint ezer — egy kilogrammos — fehér amurt telepítettek. — Életünk címmel iro­dalmi estet rendeznek áp­rilis 17-én, kedden este 7 órai kezdettel Répceszent­­gyöngyön a klubkönyvtár­ban. — értesítjük az érdeklődődet, íiogy a Keszthelyi Agrártudo­mányi Egyetem Mezőgazda-ági Gépészeti Főiskolai Kara Kör*­­m.end 1973. szeptemberében le­velező tagozatot indít Jelentke­zés: az A. T. ü 821 r. számú jelentkezési lapon. Részletes tá­jékoztatást a Kar T^ulnnáovi Osztálya ad. Cím: Körmend. B4'lí'ő'vzi u. 2 Jelentkezés ha­táridő: 1973. má-iiis 15» Dr. Ja­nik József igazgató. (3529) — A Vas megyei Kereskedőle Adóközösségének Kivető Bizott­sága. az 1973 évre megállapított jövedelemadó- és forgalmiadó Összegeket tartalmazó lajstromo­kat közszemlére bocsátja és azok 1973. április 16-tól 1973. áp­rilis 30-ig a KISOSZ hivatali helyiségében (Szombathely. HoL Ián E. u. 6.) tekinthetők meg. (3887) •— Értesítés. A Vas megyei Kisiparosok Adóközössége Tit­kársága értesíti a megye kis­iparosait, hogy az 1972. évi ’ végleges jöv. adó- 1973. évi adó­előleg és átalány, valamint forg. adó megállapításokat tartalma­zó lajstromok 1973 áorilis 16- tól április 30-ig a területileg il­letékes KTOSZ Körzeti (H°vn CsoDort irodáiéban. valamint az Adóközösségnél közszemlére lesznek kitéve és a hivatalos idő alatt megtekinthetők. Az adó megállapítás eilen legkésőbb 1973. málus 5-ig írásban észre­vétellel lehet élni. melyet az Adókö-rösség Felszól? m1á sí Bi­zottsághoz kell benyújtani Kiskar ü. t/a. cím­re KIO**Z V*s megyei Adókö­zösség tik társága. (3890> Budapest: Időnként kissé felszákadozó felhőzet, már kevesebb helyen eső, havas­eső havazás, Többieké vi­haros lökésekkel kísért szél, többnyire északnyugati, északi irányból. Hideg ma­rad az idő. Várható legma­gasabb nappali hőmérséklet 4—9 fok között. Graz: Felhős, borús, sze­les idő, ismételt havaseső­vel. ' kisebb futó havazással. Erős, a délutánra már kissé mérséklődő északi, észak­­nyugati szél Az évszakhoz képest hideg idő. Várható hőmérséklet reggel mínurz 1. plusz 2, napközben plusz 4—7 fok között A Rába Szentgotthárdn-51 mínusz 24 centiméter, 14 százalék. Lotfőtájékozfato A Sportfogadási és Lottó­­igazgatóság közlése szerint a 15. játékhéten öttalálatos szelvény nem érkezett. Négy találatot 24 fogadó ért el, nyereményük egyenként 194 984 forint. Hármas talá­lata 3383 fogadónak volt, nyereményük egyenként 692 forint A kéttalálatos szelvények száma 125 968 da­rab, ezekre egyenként 20 forintot fizetnek. A nyeremények az illeték levonása után értendők, a közölt adatok tájékoztató jellegűek. — A Költészet Hetének keretében április 16-án, hét­főn este 7.- óráj ..kezdettel Sárváron a rábásőmjéni vá­rosrész klubkönyvtárában író-olvasó találkozót rendez­nek Káldi János költő rész­vételével. Gubányi János rádi'technikus, a Remix dolgozója több mint húsz éve az MHSZ rádiós képzésében és sportmunkájában tevékenykedik- Alapítója volt a megye rá­dióamatőr szervezetének és ma is műszaki felelőse. A szakma mestereként tanít­ja a fiatalokat, mint az MHSZ rádióbázisának műhelyvezetője. A képen egy meghibásodott készüléket javít a megyei rádióbázis műhelyében, Fotó: V» C&, As idegenforgalom mérlege Egy év alatt negyedmillió vendég látogatott megyénkbe Megyénk tájai és idegenforgalmi neve­zetességei évről évre vonzóbbak a külföldi és hazai turisták között. A Vas megyei Ide­genforgalmi Hivatalban a közelmúltban ösz­­szegezték a tavalyi eredményeket, amely minden tekintetben felülmúlta az előző évek idegenforgalmát. Egy év alatt több mint negyedmillió külföldi és hazai vendég kért szállást. Eb­ből a szállodákban több mint százezren, a turistaszállókban több mint 54 ezren, a kem­pingekben több mint 16 ezren pihentek. A többi turistát a fizetővendégszolgálat szobá­iban és alkalmi szálláshelyeken (például a szabad szombatokon üressé váló munkás­szállásokon) helyezték el. A legnagyobb forgalmat természetesen a megyeszékhe­lyen tapasztalták. A szombathelyi turista­­szállóban több mint 32 ezer, a szombathelyi kempingben több mint tízezer embert lát­tak vendégül. Ehhez hasonlóan növekedett a múzeu­mok és a termálfürdők látogatottsága. A listán a szombathelyi Romkert vezet 130 ezer latogatóvál. Ezt követi az Isis szentély 34 ezer, á Smidt-múzeum 21 ezer, a Sa­­yaria Múzeum 19 ezer és a Forradalmi Mú.­­áéüm 13 ézér véhdéggél. A legkevesebb — alig ezei — látogatója a Derkovits szülő­házában berendezett múzeumnak volt. A vidéki múzeumok közül a kőszegi Jurisich vármúzeum áll az élen. Itt 102 ezer ember fordult meg egy év alatt. Ezt követi a sárvári Nátíasdy Múzeum 28 ezer érdeklődővel. Sokan megtekintették ezenkf* vül a körmendi Rába-gyűjteményt, az egy-* házashetyei Berzsenyi Múzeumot, az > oladl kilátót és az arborétumokat A műemléki templomok közül változat) lanul a legnagyobb az érdeklődés a jáki rp* mán stílusú templom iránt. Több mint hars mincezer ember tanulmányozta ezt az épí* tészeti remekművet. \ A termálfürdők is sok vendéget fogad* íak. Bükön 229 ezer, Sárváron 86 ezer, Bor« gátán 64 ezer ember fürdött. Mind az elszállásoltak, mind a fürdő* zők között évről évre növekszik a külföldi* ek száma. Az NDK-ból, az NSZK-ból, Ausztriából Csehszlovákiából, Lengyelországból és. Ju* goszláviából érkeztek a legtöbben, de Euró* pán kívüli országokból is több százan töl* töttek néhány napot megyénkben. A nevezetességeket Kőszegen 1209 cső* port, Szombathelyen 463 csoport, Sárváron 62. Körmenden 43 és Celldömölkön 12 ess* port idegenvezetővel tekintette meg. Külföl, di utazási irodák, által szervezetten Szom* bathélyén Í27 csoport, Kőszegen kilenc cső* port fordult meg. A Vas megyei Idegenforgalmi Hivatal1 dolgozói és a vasi idegenvezetők a napik* ban tárgyalták meg az idei feladatokat» Brahms, Mozart, Sztravinszkij/ a szimfonikusok hétfői műsorán A szövetkezeti szava*őverseny megyei döntője Lukács Pál brácsaművész Az Országos Fiiban« ónia bérleti sorozatának hétfőd (április 16. aste fél 8-kor a tanítóképzőben a záró hang­versenyén Mozart Eez-dúr sz mfóniája (Symphonia com­­certante). Brahms II. (D-dúr) szimfóniája és Sztravin zKj Pulcinella szvitje hangzik el. A szombathelyi szimfonikuso­kat Beíró János vezényli, közreműködik Lukács Pál brácsaművész és Szűcs Mihály hegedűművész. Körmenden április 17-én, Sárváron pedig április 18-áíi ismétlik meg a műsort, az utóbbi helyem azzal a vá" biz­tatással. hogy a Brahms-mű helyett Haydn G-dúr szim­fóniáját adják elő. Évek óta hagyomány, hogy a három szövetkezeti ágazat — az ipari szövetkezetek, a mezőgazdasági termelőszövet­kezetek, valamint az álta­lános fogyasztási és értékesí­tési szövetkezetek — legjobb szavaló-; versenyen mérik össze tudásukat Az idén a szavaló versenyt a MÉSZÖV székházban ren­dezték meg. A zsűri elnöke: Káldi János költő volt. Az előzetes selejtezők után az ipari szövetkezetek kilenc, a mezőgazdasági ter­melőszövetkezetek három és az ÁFÉSZ-ek tíz szavaiét küldtek a megyei döntőre A versmondóknak a továbbju* tásért egy Petőfi verset és a világirodalomból szabadon választott verset kellett elő* adniok. A zsűri döntése alap­ján a megye legjobb 23 szövetkezeti szavalójábó! ki* lene versmondó továbbjutás sát javasolták a május hó­napban Esztergomban meg­rendezésre kerülő megyék közötti területi döntőre» Értesítjük a lakosságot és a Közműépítő Vállalatokat, hogy a Kőszeg, Dózsa György úti transzformátor állomás és a Dózsa György út l. között lefektetett elektromos földká­belek feszültség alá helyezése megtörtént A kábelek mindennemű érintése életveszélyes és ti­los! Műszaki és Villamos Ipari Szövetkezet, KŐSZEG (3859) tiásvéiriM ajándékozza!! gyermekének fényképezőgépet! ETŰD SZMENA 8M CERTO KN 35 SZMENA SL BEI RETTE 4,5x6 cm-es kisfilmes, tokkal, kisfilmes, tokkal gyorscserekazettás, kisfilmes, tokkal kisfilmes, tokkal 99 Ft 330 Ft 350 Ft 430 Ft 533 Fi Minden alkalomra, mmden felvételhez vásároljon forte filmet! (3898) VAS NÉPE A? MSZMP Vas megye! Bizottsása és a Vas megye! Tanács lapja Fo-zerkesztő: POZSGAI .ZOLTÁN: Telefon 11-524 - Szerkesztőd» Berzsenyi tér 2. B epüle» I em Telefon 12 895 12 232 és a H-200 mellékállomását Telex-szám: 037-361 - Kiadja a Vas megvei Laok.adó VSznmhá?hín «„bh* ^Telefon: 12-393 es a 11-200 mellékállomásai Levélcímünk: 9701 Szombathely Postafiók: 100. Felelős kiadó: STEINER SÁNDOR - Terieszti a VlasvaTpóstá Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra 20 Ft - Vas megyei Nyomdaipari Válla.a. Szombathely KskaruT ____________________________________________ Telefon: 14-762 Felelős vezető Hofmann Miklós - Index 25076. szombathely Kiskar n 6. ­☆ 1973. április. 15„ Vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék