Vas Népe, 1975. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1975-02-14 / 38. szám

Ki a hibás?! Feltétlenül helyes kezdem­énynezése volt a kabarta Ci­pőgyár labdarúgó szakosz Attyán­ak a Felkészülésű Teli Kupa kiírása. Egy csapásra, hat vasi csapat bajnokságra v­aló felkészülését biztosították, a sorozat­mérkőzésekkel. A szerda és szombati fordulókkal meg szinte NB I-es ütemben peregtek a mérkőzések. Azaz csak peregtek vol­­na, hiszen szerdán elmaradt .Körmenden az HiTn­—Ha­ladás M. mérkőzés. A zöld-fehérek tarttalékgárdája a körmendi vasú­tál- 1 ionoson a plakátokon értesült arról, hogy a mérkőzést a Vasút utcai eipogyári pályái, rendezik. Így átmentek a pályára, ahol a szertáros közült­­e, hogy itt nincs lehetőség önözésre és fürdésre, — meg az­tán nem is itt lesz a mérkőzés — gyalogoljanak át, a Várkerti pályára. A Ha­ladás játékosai meg is tették a 3 kilométeres utat, de ott is fó­tetten öltöző várta őket. Aztán in nem újra vissza kellett volna gyalogolni a másik pályára, mert mint ki­derült, mégis ott játszottak volna. Aztán mérkőzés után ismét séta, összesen plusz 8 kilométer a szervezetlenség ■Miatt. A Haladás H. edzője ,Rátkai Laselé döntött, visz­­szautaztak Szombathelyre, így a fontos felkészülési idő­szakban a két csapat mérkőzés nélkül maradt. Jogosan bosszankodtak játékosok és vezetők, de nem utolsó sor­ban az a sintő szurkoló,, aki kirándult Körmenden, a Vasút utcai pályára. A sporteseményeket kicsit nagyobb körültekintéssel és szervezettséggel kell megrendezni Körmenden erről ezúttal megfeledkeztek. Mert az a gyakorlat, hogy általá­­ban ott öltöznek a csapatok, ape­­a mérkőzés van, nean onnan 2 kilométerre. Arról nent is beszédve, hogy a két csapat most két ezer méternél is messzebb került egy­mástól. — fe Eredményes évet zártak Szerdán délután tartották a Szombathelyi Tanárképző Főiskola sportkörének évzá­ró közgyűlését. Ez az ese­mény azért érdemel figyel­met, mert­ a főiskolásait minden eddiginél eredmé­nyesebb évet zártak, és azért is, mert ez volt az el­ső évzáró az ország legfia­talabb felsőoktatási intézmé­nyében. A sportkör elnöke Sulyok László főiskolai do­cens beszédében ismertette az 1974-es esztendőben el­ért eredményeket. Tavaly elsőrendű célként a tárgyi feltételek javítását határozták meg. Több min egymillió forintot költöttek az új sportkombinátra, amelynek építése még­ nem fejeződött be, hisz most ké­szül néhány öltöző, mosdó és a kondicionáló terem. Külön elismerést érdemel­nek a sportkör tagjai azért a társadalmi munkáért, ame­lyet a pálya építése és a PJOT lebonyolítása során végeztek. A sportkörnek jelenleg 631 tagja van 26 sportveze­tője és 101 aktív sportolója. A főiskolán hét szakosztály működik, közülük kiemelke­dik a női kosárlabda csapat, amely megnyerte az NB Ill­áé bajnokságot. A kosárlabda utánpótlással sincsen hiba ugyanis a megyei bajnoksá­got is a főiskolások nyer­tek Női asztalitenisz csa­patuk szintén megyei baj­nokságot nyert és osztályo­­zót játszott, akárcsak a női röplabda csapat, amely má­sodik helyezést ért el a megyei bajnokságban. Ké­zilabda csapataink, mind a női, mind a férfi, harmadik helyezést ért el. Ők a jövő csapatai, remélik hogy eb­ben az évben megnyerik a bajnokságot. Férfi kosárlab­da és a sakk csapat még nem ért el kiemelkedő ered­­mén­yt. Az 1975-ös tervekről szól­va Sulyok László elmondot­ta, hogy Három célt szeret­nének megvalósítani. Meg­alakítják a torna szakosaz­tályát erősítik­­ a szakosztályi fegyelmet és több sportág­ban igyekeznek előrelépni és eredményesebben szere­pelni. Nagyobb figyelmet fordíta­nak a jövőben a tömegsport­ra is, hisz a főiskolások leg­nagyobb része úgyszólván semmit sems mozog, ami megengedhetetlen! A terem, hiány most is sok problémát okoz, remélhe­őleg a­ követ­kező ötéves tervben már­­sportcsarnokot is terveznek a főiskola mellé. Az elnök külön kiemelte hogy a fő­iskola vezetői mennyire szí­­­vükön viselik a sportkör ügyeit, és minden támoga­tást megadnak. Az elnökségi beszámoló utáni vitában felvetődött, hogy szervezzenek a főisko­lán nyílt napot, amikor az ide látogatóknak bemutat­­hatnák az intézményt. Külön örömöt jelent még az is, hogy a sportkör mel­lett dolgozó Fegyelmi Bi­zottságnak az elmúlt eszten­­dőben egyszer sem kellett tanácskoznia, s ez a jó szakosztályi munkát dicséri. A közgyűlés befejező ré­szében átadták az érmeiket és könyvjutalmakat azok­nak a sportolóiknak és szer­vezőknek, akik kiemelkedő munkát végeztek 1974-ben Cser Kovács Gábor Vereséggel búcsúzott a­­ TI A Kubában turnézott Zala­egerszegi TE NB I-es labdarúgó csapata búcsúmérkőzését ma­gyar idő szerint csütörtök haj­nalban játszotta a Kubai A válogatott ellen. KUBAI A VÁL -ZTE 31­ (1­-0) A NOB „kínos kérdéseit' Montrealtiak A jövő héten, február 20- án, Lausanneban, a Nem­zet­­közi Olimpiai Bizottság szék­­helyén megkezdődik a NOB végrehajtó bizottságának ülése. Az olimpiai mozga­lom vezető testülete ezúttal is sok fontos kérdéssel fog­­lalkozik,­­ a napirendi pon­tok közül a legérdekesebb az a „kérdezz-felelek”, amely a NOB vezetői és a montre­­ali olimpiai játékok szerve­zői között zajlik majd le. A NOB tudni akarja, hogy a montreali olimpia költségvetése miért emelke­dett a tervezett 310 millió dollárról több mint 000 mil­­lióra, a szervezők miért szá­molnak már előre 200 mil­lió dollár deficittel, «­­ vé­gül — de nem utolsó sor­ban — Lausanceban meg akarna­k győződni arról, hogy az olimpiai létesítmé­nyek 1976. július 17-re végleg elkészülnek-e. Jú­­lius 17-re — legalább a megnyitó napjára... Úgy hírlik, a kanadaiak készek mindenre válaszolni, egy félreértést azonban kér­­dés, hogyan fognak tisztázni Jean Drapeau, mon­treal polgármestere, illetve Ro­ger Rousseau, a szervezőbi­zottság elnöke a közelmúlt­ban még úgy nyilatkozott, hogy a játékok „önellátóak” lesznek, a közelmúltban vi­szont kiderült, hogy jelentős, deficitre lehet számítani, s ennek térítését a québeci kormány előre átvállalta. Sikeres rajt a férfi egyesben A Calcuttában a 33.­­asztalitenisz világbajnokságon csü­törtökön ismét teljes volt az „üzem”. A férfi és női egyes előző napi selejtezői után most már a 128-as, illetve öl­es tábla részvevőit szólították asztalhoz, köztük természe­tesen­ a magyarok ist is. A magyarok eredményei: Gergely—Maj­it Dua (indiai) 3:0 (13, 17, 9), Börssei—Heimen (belga) 3:1 (1­5, 13, —22, 15). A magyar táborban kicsit­­aggódva várták Jónyer Ist­ván első mérkőzését, a svéd Wikström ugy­anis a tavalyi Európa bajnokságon kellemetlen perceket szerzett neki. Jemynnek nagyon nehéz dolga volt, végül csak öt játsz­más na­gy csatában tudta biztosítani bejutását a második fordulóba. Következő ellenfele egy ugyancsak régi vetély­­társa, a csehszlovák Kurta lett. Jonger—Vikström (svéd) 3:2 (22, —12, 9, —20, 13). Amint várható volt, igaz, nagy meglepetés nélkül zaj­lott le a férfi egyes első fordulója, s alakult ki a második „menet” 64-es mezőnye. A bevezető találkozók alkalmával Tímár is győzött, következő ellenfele viszont nem az angol Jarvis lesz, amint az várható volt, hanem az indonéz Wui­­san, aki 3:1-re nyert a szigetországi versenyző ellen. Tímár—Constantin (olasz) 3:6 (14, 17, 13). Testedzési tanácsaink Kevés a napfény, a városok levegője is szennyezettebb­, mint más évszakokban, mégsem ma­radhat ki a szabad időből a rendszeres testedzés. Szülők és gyermekeik napi programját a reggeli tornával kezdjük. Az otthoni rendszeres 10—16 perces torna — jól ki­szellőztetett lakásban — felüdü­lést biztosít, kedvező fizikai és hangulati alapot ad a napi munkavégzéshez, tanuláshoz. A reggeli torna a szervezetet a ny­ugalmi állapotból felélénkíti, a tüdőt jól kiszellőzteti és a megfelelő kiválasztott gyakorlat­­ok elvégzésével a testi képes­ségeket és tulajdonságokat fej­leszti. Ajánlatos a tornát légző­­ gyakorlatokkal kezdeni, majd könny­ű láb, törzs, has, hát, nyak, kar és nehezebb láb: gyakorlatok kövessék egymást Végül légzéssel fejezzük be a gyakorlást. Az idősebbek fél-egyórás sétá­kat tegyenek, ne tartózkodjanak egész nap a lakásban. A Népsportban tallózva: Ki mikor ig­azs A szabályok értelmében egy évben egy­szer, a labda­rúgásban nyáron, a bajnok­ság befejezése után, az új bajnokság előtt van az át­igazolási időszak. Ekkor me­hetnek, kiadatással, egyik csapatból a másikba a játé­kosok. Most februárt írunk. 22- én lesz a rajt az NB I-ben, mégis egyre többször hal­lunk arról, hogy új sport­­egyesületbe mennek játéko­sok, s akadnak olyanok, akik pályára is léphetnek. Hogyan lehetséges ez? Az MTK­ és a VM Egyet­értés fúziója nyomán szá­mos játékos került az új nagyegyesületbe, másokra pedig nem tart igényt a szakvezetés. Azok az Egyet­értés-játékosok, akik az új csapatban játszanak (Szűrő­ink Szigeti, Komáromy, Bodnár, Takács ,­ Lengyel) a tavaszi idényben már szerepelh­ett­ek a kék-fehér színekben. És mi a hely­zet a többiekkel? Ügyük­ben a napokban születik bajnoki rajt előtt pontosan döntés. Egy biztos: még a bajnoki rajt előtt tisz­tázzák a játékosok hova­tartozását. A jelenleg ér­vényben levő szabályok szerint a fúzióval szabaddá tett játékosok azonnal iga­zolhatók alsóbb osztályba. De mi történik azokkal, akik az NB I-ben akarnak maradni? Korábban ők fél évet vártak, mert azonos osztályban két csapatban egy idényen belül nem sze­­repülhettek. Vannak olyan labdarúgók is, akik az NB I-ből men­nek lefelé. Vegyük Csuko­­vics példáját. A Videoton labdarúgója az ősszel nem szerepelt NB I-es mérkőzé­seken a bajnokságban, így ő — kiadatással — a Ka­posvári Rákócziban már­cius 2-án játszhat! A szabály kimondja hogy a tartalékmérkőrzéseken sze­repeltek az egyesület ki­adatásával m­ás klubhoz át­igazolhatnak. De van olyan labdarúgó is, aki az ősszel NB I-ben játszott, s most NB II-ben kíván szerepelni, klubja ki is adja. Ilyen esetben a kedvezmény nem alkalmazható Akadnak viszont olyan labdarúgók, akik tavasszal már pályára léphetnek. Va­lamennyien felfelé igazol­ta­k de egyesületi hozzá­­járulás nélkül. Most, féléves várakozás után nyertek jo­got arra, hogy magasabb osztályban szerepelhessenek. Csak néhány név a sok kö­zül. Budai Gyöngyösről az­ SBTC-hez igazolt át. Bogáti I. Miklós a Fűzfőből a Nagy­kanizsa­ Olajbányászba ke­rült, a FOSPED két új já­tékosa Márton (BKV Előre) és Kiss (Vasas Izzó). Az MLSZ Elnöksége ja­nuári elsó ülésén külön is foglalkozott az új átigazolási szabályzattal, kiemelte, hogy nem élnek eléggé a megnőtt lehetőségekkel a klubok­ Nyilván az alacsonyabb osztályokból történő évközi átigazolásokra gondoltak a sportág irányítói, amikor fehér foltokról tettek , emlí­tést. A klubok jogai meg­nőttek, de ezzel sok helyütt nem nagyon foglalkoztak pedig bizonyos, hogy szá­mos olyan tehetséges labda­rúgó van, aki azonnal vagy fél év után hasznos tagja lenne a magasabb osztály­ban szereplő klubnak! Az átigazolás mindig iz­galmas téma volt, s bizonyá­ra az is marad. Sokan rosz­­szul értelmezik a szabályo­kat, pedig az OTDH utasítá­sa és a hozzá csatolt mel­léklet pontos útbaigazítást ad mindenkinek, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Mi most a legaktuálisabb példákat vettük elő, azokat, amelyek segítenek az eliga­zodásban. Kézilabda „Február 23’* Kupában már csak a döntők vannak hátra. A két felnőtt férfi csoportból az első két helyezett jutott a döntőbe, ahol a négy csap­ot körmérkőzést vív. A női mezőnyből szinté­n négyen, vívnák meg a kupáért A ,serdül­őknál és ifjúságiaknál befejeződtek a küzdelmek. A vonal felettiek játszanak az 1—1. he­lyért a vonal alattiak az 5—8. helyért. (Cso­portmérkőzések). A vonal feletti csapatok körmérkőzésen döntik el az 1—4 helyet A-csoport 5. he­lyezett csapata a torna 5. helyezettje. 1. N. Gazdája Tabellák Felnőtt férfi A-csoport. 1. N. Gazdáttt 3 3 --- 89-43 6 2. Sz. Tanárképző 3 2 — 1 83-59 4 3. Zalaszentgrót 3 1 — 2 50-60 2 4. Vasvár 3 — — 3 47-87 — fi­twsport 1. Öregfiúk 3 2 1 — 48-43 5 2. Spartjicus45tyl 3 1 2 — 49-42 4 3. S. Cipő " 3— 2 l 47-48 4. Sopron 3 — 1 2 12-53 I Felnőtt női 1. Győri TVartytás 4 4 — — 38-27 4 2. Sahária Cipő 4 3 — 1 68-25 6 3.­­S'* Pamut 4 1 1 2 32-54 3 4. Szentgotthárd 4 1 1 2 24-47 3 5. Sz. Tanárképző 4 — — 4 25-62 — Ifjúsági nő) Végeredmény: L Vasvár 3 2 1 — 38-14 5 2. NLG 3 2 1 — 39-18 5 3. Rudas L. Sss 3 — 1­ 2 18-33 1 4. ITSK 3— 12 16-46 1 Serdülő női L Vasvár 3 3 43-10 6 2. Sz. Pamut 3 2­ 1­1 17-22 6 3. S. Cipó 3 1—2 14-31 2 4. Gyak. Alt. Zák. 3 — — 3 10-21 — serdülő férfi 1. Hevesi 4 4 — — 30-54 8 2. ITSK 4 3 — 1 87-54 6 3. Derkovite 1 2 — 2 71-60 4 4. Kámcm. 4 1 — 3 60-72 2 5. Hámán 4 ------ 4 30-88 — Harmadik a Haladás NB I Tartalék csoport őszi végeredménye : Tatabánya 14 9 3 2 28-17 24 2. I. Dózsa 14 10 1 3 28-15 21 3. Haladás 14 8 3 3 21-10 19 4. FTC 14 7 4 3 25-14 18 5. MTK-V1VÍ SK 14 7 4 3 17-11 18 6. Rába ETO 14 3 9 2 20-13 Is 7. Csepel 14 6 3 5 21-17 15 9. Visas 14 4 5 5 14-11 13 8. Bp. Honvéd 14 4 6 4 20-16 14 10. SBTC 14 4 3 7 20-22 11 11. Békéscsaba 14 4 3 7 15-24 11 12. Videoton 14 3 3 8 15-20 9 13. Pécs 14 3 3 8 11-18 9 14. ZTE 14 3 3 8 16-29 9 15. DVTK 14 3 1 8 13-12 7 Szurkolói ankét Ús játékosok a Haladásnál • Mi van Szabó Sándorral­­ Hegyi Oszkár technikai vezető elmondása szerint k­edden, február 18-án fál 6-kor szurkolói ank­étot tart a Haladás labdarúgó szakosztálya. A MÁV Igazgatóság Kultúrtermében (Bajcsy-Zs. u.) tájékoztatást kapnak az érdeklődők a csapat felkészüléséről, az idei tervekről. Megtudtuk azt is, hogy két új játékos vesz részt a zöld-fehérek munkájában, ő mindkettő csatár. A Sár­vári Kinizsiből Wittingert igazolták át, a MOTIM TE (Mosonmagyaróvár) NB likas együtteséből pedig Szabó tart a vasi csapathoz. Egyesülete is záradékolta az átiga­zolási lapot, de csak ősztől játszhat a Haladásban, mivel NB-s együttesben szerepelt eddig is. — Mi van Szabó Sándorral? — Meglepődve olvastuk a Népsportban, hogy a Va­sas tájékoztatása szerint Szabó már a mi játékosunk. Valóban Szombathelyen tartózkodik, tárgyalunk is a visz­­szaigazolásáról, de megállapodás még nincs. Ha konkrét lesz a dolog, tájékoztatjuk a közvéleményt. 1975. február 14. Péntek

Next