Vas Népe, 1980. január (25. évfolyam, 1-25. szám)

1980-01-03 / 1. szám

■ Az ENSZ főtitkára Iránban tárgyal ■■■■■■■■■■■■■■ A diákoknak semmi dolguk Waldheimmel Kurt Waldheim ENSZ-fő­­titkár teheráni látogatását bírálják az iráni fővárosban. Szadek Ghotbzadeh külügy­iminiszter újságíróknak ki­jelentette: kizárólag arról lehet szó, hogy Waldheim ott-tartózkodása során meg­ismerkedjék az iráni állás­pont részleteivel és az ame­rikaiak felforgató tevékeny­ségére, valamint a volt ural­kodó bűnösségére vonatkozó bizonyítékokkal. A túszok ügyéről Irán nem hajlandó az EN­SZ főtitkárával tár­gyalni. Waldheim hivatalos ténykedését azzal kezdte Te­heránban, hogy megbeszélést folytatott Pakisztán teheráni nagykövetségével. Szerdán délelőtt megtar­totta első tanácskozását Sza­­degh Ghatbzadeh iráni kül­ügyminiszter és a közvetítői feladattal Iránban tartózko­dó Kurt Waldheim ENSZ főtitkár. A megbeszélés rész­leteiről semmit sem közöl­tek. Ellentmondóak az értesü­lések arról, sor kerül-e kap­csolatfelvételre a világszer­vezet főtitkára és a­­túszokat fogva tartó „iszlám diákok” között. A teheráni lapok szerdai jelentése szerint a diákok készek találkozni Waldheimmel, bár a túszok szabadon bocsátásáról nem hajlandók tárgyalni vele. A nagykövetség megszállóinak egyik szóvivője viszont­­­— ugyancsak szerdán — kije­lentette, hogy a diákok úgy vélik: semmi dolg­uk Wald­­heim­mel és nem is fogják beengedni őt a nagykövet­ség épületébe. A Panamában tartózkodó volt sah olyan nyilatkozatot tett, hogy esetleg — bizonyos feltételekkel — hajlandó va­lamiféle nemzetközi ítélő­szék elé állni. Kedden huligánok egy cso­portja provokációt hajtott végre a Szovjetunió teheráni nagykövetsége ellen. Mint a TASZSZ szovjet hírügynökség jelentése meg­állapítja, feltételezhető, hogy a csoport tagjai között Af­ganisztánból szökött, az af­gán forradalommal szemben ellenséges személyek is vol­tak. XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ■ 1980. JANUÁR 3. CSÜTÖRTÖK­I ÁRA 1,20 FORINT Tavaszra készülve Ahogy vége lett a me­zei munkának, rögtön megkezdődött az erő- és talajművelő gépek javí­tása a Csepregi Állami Tangazdaság műhelyei­ben. A tavaszig T—150- esek, K—700-as és D4KB típusú traktorokat javít­ják meg. Képünkön: Né­meth Antal és Marton György szerelők szintén traktort javítanak. Magyar kormány­küldöttség utazott Kambodzsába A Kambodzsai, Nemzeti Egységfront és a Kambodzsai Népi Forradalmi Tanács meghívására •— a kambod­zsai népnek a Pol Pot—Yeng Sary rendszer felett aratott győzelme első évfordulója alkalmából rendezendő ün­nepségekre — Dr. Markója Imre igazságügyminiszter vezetésével­ szerdán magyar kormányküldöttség utazott Phnom Penh-be. Puja Frigyes előadása A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának Politikai Aka­démiáján szerdán Puja fri­gyes külügyminiszter tartott előadást „az enyhülési fo­lyamat jellemzői és perspek­tívái” címmel. Az előadáson megjelentek a párt vezető propagandis­tái, gazdasági, politikai, tár­sadalmi életünk képviselői. Szakmunkásképzés szakközépiskolában A megyei tanács vb üléséről Oktatási napirendről ta­nácskozott tegnap, idei első ülésén, a megyei tanács vég­rehajtó bizottsága. Méghoz­zá egy új iskolatípusról — amit a jövő képzési formá­jaként emlegettek —, ennek elindulásáról, kiforrásának kezdeti nehézségeiről, az ezek leküzdésének tenniva­lóiról. Az új iskolatípus e hosszú, hivatalos nevet vise­li: szakmunkásképzési célú szakközépiskola. Miniszteri rendeletek alapján 1978 szeptemberében — átszerve­zés folytán — kezdtek el működni ezek az iskolák, amelyekben a négyéves kép­zési időszak után érettségi és szakmunkás-bizonyítványt szerezhetnek a diákok. Azaz szakmunkások lehetnek egy magasabb általános művelt­ségi alap birtokában. Éppen azért is tekintik a jövő kép­zési formájának, mert olyan szakmunkásokat képez és ne­vel, akik a megszerzett sz­ak­­mai és általános tudás és gyakorlat birtokában képe­sek lesznek nemcsak a jelen feladatainak megfelelni. Ké­pesek lesznek — nagyobb lesz ehhez a felkészültségük — a technikai haladás meg­követelte szakmaváltásra is. Ipari és mezőgazdasági szakmáiban megyénkben há­rom városban, Szombathe­lyen, Kőszegen és Körmen­den, hat­ iskolában indult meg a szakközépiskolai kép­zés. Most, a második évben­ — az első és a második osz­tályokban —, ipari területen hét-hét osztályban összesen 505-en, élelmiszeripari és mezőgazdasági szakmában hat-hat osztályban 385-en tanulnak. A szakmai, a gya­korlati képzés a harmadik osztályban kezdődik. A gya­korlati, üzemi háttér meg­szervezése a nehezebb, már önmaga ez is indokolta, hogy az új oktatási forma tapasztalatait máris össze­gezzék, s a további teendő­ket megfogalmazzák. A végrehajtó bizottság nagy jövőt lát ebben az­­is­kolában, oktatási formában. Az érintett iskolák az első tanévben összesen 2 200 000 forint támogatást kaptak la­boratóriumi felszerelésekre, ösztöndíjakra, szociális jut­tatásokra stb. A szakmai képzés feltételeinek megte­remtésére pedig nyolc üzem, tsz, illetve állami gazdaság kapott összesen majdnem 16 millió forintot az érintett fő­hatóságoktól a vállalati képzés feltételeinek javítá­sára. Megállapíthatták az ülé­sen, hogy az ipari élelmi­­szeripari képzésben, terüle­teken nincsenek nagy gon­dok, problémák. A gyakor­lati, szakmai képzés a meg­felelő üzemekben biztosított. A beiskolázás sem ütközik különösebb nehézségbe. An­nál több még a megoldásra váró feladat a mezőgazda­­sági képzésben. Egyrészt az üzemi képzés feltételeinek megteremtése a probléma, másrészt a területi beisko­lázás nehézkes. Mindkét probléma legfőképpen a körmendi szakközépiskolánál jelentkezik, ahol mezőgaz­d­asági gépész­képzés folyik, és az egyházasrádóci tsz-re, a szakképzés színhelyére vo­natkozólag ad tennivalókat. A tsz-ben a következő tanév elejére ugyan elkészül a tanműhely, de ez csak egy osztályt tud fogadni, holott az iskola párhuzamosan két osztályt is működtethetne. Hogy ennek a másik osztály­nak mi legyen a szakmája (esztergályos, géplakatos jö­het számításba úgy is, mint amire a megye üzemeinek szükségük van), azt ezekben a hónapokban tisztázni kell. A beiskolázást pedig, mind Körmendre, mind Kőszegre vonatkozóan, szélesíteni kell, a m­egyén túl a szomszédos megyékbe, vagy még távo­labbra is. A következő években, 1983-tól kezdődően, növek­szik a középiskolai hallgatók száma. Ezt az iskolatípust, ezt az oktatási formát arra teljességben ki kell bonta­koztatni — foglaltak állást az ülésen. A végrehajtó bi­zottság — az előbbiekben vázolt tennivalókra — hozott határozatokat művelődés­­ügyi, ■munkaügyi és mező­gazdasági-élelmezésügyi osz­tályaira vonatkozóan. Ezen túlmenően fontosnak tartja a testület az iskolák és a vál­lalatok, illetve szövetkezetek kapcsolatának erősítését, az együttműködés javítását is, továbbá a szakmunkásszük­­séglet, főleg pedig a mező­­gazdasági szakember-szük­séglet reális volumenének meghatározását. (mti) ­Majdnem másfélezer közreműködő Megyeszerte elkezdődött a népszámlálás Ugyanúgy, mint hazánkban mindenütt, tegnap me­gyénkben is elkezdődött a népszámlálás. Majdnem másfélezer ember a közreműködő. A Központi Statisz­tikai Hivatal megyei igazgatóságán Turáni József veze­tőhelyettes ezzel kapcsolatosa­n elmondta, hogy a két ünnep között a számlálóbiztosok már ellátogattak kör­zetükbe. Előzetesen megtudakolták azt az időpontot, amikor feltehetően valaki otthon tartózkodik a lakás­ban. A tömeglakásokban elsősorban a házfelügyelőkkel közölték az összeírás menetrendjét. A szállodákban kivétele­sen újév reggelén elvégezték az összeírást. Az Isis szálló­ban például két csoport ma­gyar turistát — nyolcvan vendéget — írtak össze. Kül­földiek közül csak azoknak az adatait jegyezték fel, akik lakhatási engedéllyel tartóz­­­kodnak Magyarország terüle­tén. Természetesen az útle­véllel érkezett külföldieket nem érinti a népszámlálás. A kórházakban, munkás­­szállásokon is előre értesítet­ték az intézmények vezetőit a nagy munkáról és tegnap mindenhol rendben elkez­dődhetett az összeírás. Egy-egy számlálóbiztos legalább háromszáz ember személyi kérdőívét állítja ki. Amikor felkeresik a háztar­tásokat nem szükséges a csa­lád minden tagjának otthon tartóz­kodnn­a, hisz egy tagja is tud megfelelő tájékozta­tást adni. Ajánlatos azonban a család ezen tagjának erre felkészülni, hogy helyes ada­tokat ismertessen. A legfon­tosabb a személyi szám is­merete, ami a személyi iga­zolványba van beragasztva. Ezenkívül a születésre, isko­lai végzettségre vonatkozó adatok pontos ismerete is szükséges, így például, hogy valaki a legmagasabb befeje­zett végzettségét hol nyerte el, megnevezve a tanintézetet és azt a szakot, melyen a képesítést szerezte. A foglal­kozások pontos megnevezé­sét is feltüntetik a kérdőíve­ken. A fizikai dolgozó eseté­ben például nem elegendő bemondani a munkás megje­lölést. Azt kell bejegyeztetni például, hogy esztergályos vagy autófényező stb. Cél­szerű előre feljegyezni a leg­fontosabb személyi adatokat! Azt is megkérdezik min­denkitől: ki a munkáltatója, hova jár dolgozni. Nem pon­tos adatszolgáltatás, ha vala­ki munkáltatójának például a VASIKER-t bemondja ugyan, de nem nevezi meg munkahelyét. Ugyanis a vál­lalat központi irodája a Savabria úton v­en, de a VA­SI­KER dolgozó munkahelye lehet valamelyik bolt egy másik városban. Az összeírásnál mindenhol a január 1-i 0 órai helyzetet veszik alapul. Itt-ott félreér­tést okozott már az össze­írásnál: ki­számítható egy lakásban huzamosan ottla­­kónak. Azok nem vehetők fi­gyelembe, akik szilveszterez­ni mentek és még újév nap­ján is „ottragadtak” ven­dégségben. Előírás szerint mindenkit összeírnak, aki ja­nuár 1-én 0 órakor állandó vagy ideiglenes bejelentővel a lakásban lakott, továbbá bejelentés nélkül huzamo­sabb ideje ugyancsak ott la­kik. Nem számít az, hogy a szóbanforgó időpontban a la­kásban tartózkodott-e vagy sem. Lesznek olyanok is, akiket állandó és ideiglenes lakóhelyükön összeírnak. Ré­szükre ellenőrző lapot állíta­nak ki és az összesített sta­tisztikában ugyanaz a sze­mély kétszer szerepel, de ezeket egyeztetik. Mindenkitől megkérdezik, hogy rendelkezik-e üdülővel vagy üdülőtelekkel. Ha van valakinek, kitöltik, az üdülő­összeíróívet. A félreértések elkerülése végett megjegyez­hető: akinek például nincs befejezve az üdülője s nincs meg erre a használatbavételi engedélye, akkor csak üdülő­telkét jegyzik fel az ívre. Végül megtudtuk a KSH megyei igazgatóságán, hogy a népszámlálás tizenhárom napon át tart, tehát hivata­losan január 15-ig. Ennél előbb akarnak végezni a me­gyében. Kérik a lakosságot, hogy az előre megbeszélt időpontban minden családnál legyen otthon valaki, így el­kerülhetők lesznek az idő­­veszteséget okozó utánjárá­sok. Azok a számlálóbizto­sok, akik a külterületi ház­tartásokat keresik fel, teg­nap soron kívül elkezdték az összeírást, hogy az időjárás esetleges megrosszabodása ne akadályozza őket felelősség­­teljes munkájukban. (Kék) Friss kenyér az új gyárból Megyénk élelmiszeriparának „legfrissebb" újdonsága a sárvári kenyérgyár. A gyárban huszonhat és fél tonna friss pékáru készül naponta. Az új üzem nemcsak Sárvár és környékének ellátását oldja majd meg, de elkészültével az egész megye sütőiparának az ötéves tervre tervezett rekonstrukciója is befejeződött. Nem zárták újdonság nélkül az évet a húsipar dolgozói sem: elkészült Szombathelyen az új sertésvágóhíd.

Next