Vas Népe, 1980. március (25. évfolyam, 51-76. szám)

1980-03-01 / 51. szám

XXV. ÉVFOLYAM 51. SZÁM ■ 1980. MÁRCIUS 1. SZOMBAT ■ ÁRA 1,20 FORINT________ K­özlemény az MSZMP Központi Bizottságának február 28-i üléséről A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága 1980. február 28-án Kádár János elvtárs elnökle­tével ülést tartott. Az ülésen részt vett a Központi El­lenőrző Bizottság elnöke. A Központi Bizottság megvitatta és elfogadta: — Gyenes András elvtársinak, a Központi Bizottság titkárának tájékoztatóját az időszerű nemzetközi kérdésekről; — Kádár János elvtársnak, a Központi Bizottság első titkárának jelentését a kongresszusi előkészítő mun­káról; — Havasi Ferenc elvtársnak, a Központi Bizottság tit­kárának tájékoztatóját a VI. ötéves terv előkészíté­séről. l. A Központi Bizottság átte­kintette az utóbbi hónapok legfontosabb nemzetközi ese­ményeit. Megállapította, hogy a világpolitikai helyzet az imperialista körök aknamun­kája következtében feszül­tebbé vált, felerősödtek azok az irányzatok, amelyek ve­szélyeztetik az enyhülés te­rén elért eredményeket.­­ Az imperialisták arra törekszenek, hogy meg­bontsák a két világrendszer között jelenleg fennálló egyensúlyt és katonai fö­lényre tegyenek szert.­ Ezt a célt szolgálta a NATO or­szágok 1978. évi washingto­ni döntése a katonai kiadá­sok fokozott növeléséről, va­lamint az 1979. évi brüsszeli határozata, amely új közép- hatósugarú rakéták telepíté­sét irányozza elő egyes nyu­gat-európai országokban. Az Amerikai Egyesült Államok mindmáig nem ratifikálta a hadászati támadófegyverek korlátozását szolgáló, nehe­zen létrejött SALT I II. meg­állapodást, és ez akadályoz­za a katonai enyhülés­ szem­pontjából nélkülözhetetlen további tárgyalásokat. A ve­szélyt, a feszültséget növelik azok az újabb törekvések, amelyek az imperializmus katonai jelenlétének továb­bi kiszélesítését és megerő­sítését célozzák a világ kü­lönböző térségeiben. A társadalmi haladásért küzdő és a külső támadások ellen védekező afgán forra­dalomnak — a két ország szerződése alapján — nyúj­tott törvényes, a nemzetközi joggal összhangban álló szovjet segítség ürügyén tett amerikai lépések, a felszított szovjetellenes propaganda­kampány fokozta a feszült­séget és mérgezi a nemzet­közi légkört.­­ Senki sem vitathatja el a népeknek azt a jogát, hogy küzdjenek nem­zeti függetlenségük kivívásá­ért és megszilárdításáért, a társadalmi felemelkedésért. E­bből kiindulva a Központi Bizottság ismételten kifeje­zésre juttatta a magyar kom­munisták szolidaritását Ázsia, Afrika, Latin-A­meri­­ka népeinek igazságos harcá­val, amelyet nemzetközi függetlenségük megszilárdí­tásáért, a társadalmi hala­dásért­ vívnak az újgyarma­tosító törekvések ellen.­­ A NATO-nak, az im­perialistáknak a fegy­verkezési verseny fokozását célzó újabb akciói veszélyez­tetik a politikai enyhülés már elért eredményeit, nagy terheket rónak az emberi­ségre, aggodalommal töltik el a béke minden hívét. A Központi Bizottság eb­ben a helyzetben fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a békés egymás mellett élésnek nincs ésszerű alternatívája, reális cél az enyhülés ered­ményeinek megvédése, egy új világháború kirobbantá­sának a megakadályozása. (Folytatás a 3. oldalon) Magyar-szovjet egészségügyi együttműködés Közös kutatások tizenöt témakörben Pénteken az Egészségügyi Minisztérium­ban aláírták a szovjet Egészségügyi Minisz­térium illetve a Szovjetunió Orvostudományi Akadémiája és a Magyar Egészségügyi Minisztérium, valamint in­tézményei 1980. évi együtt­működésének munkatervét. A dokumentumot a tárgyaló küldöttségeiket vezető Szer­­gej Burenkov, a Szovjetunió egészségügyi miniszterének első helyettese és Zsögön Éva egészségügyi minisztéri­umi államtitkár látta el kézjegyével. Az eseményen részt vett Schultheisz Emil egészségügyi miniszter és Vlagyimir Pavlov, a Szovjet­unió magyarországi nagykö­vete is. Az­ aláírás alkalmá­val Szergej Burenkovnak a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége tiszteletbeli tag­jává választásáról szóló ok­levelet nyújtott át Zoltán Imre professzor, a MOTESZ elnöke. A megállapodás alapján az orvostudományok szerte­ágazó területein tizenöt té­mában folytatnak közös ku­tatásokat az idén a magyar és a szovjet egészségügyi szakemberek, intézmények. Vizsgálódási körük a szív­ás érrendszeri megbetegedé­sektől az orvosi radiológiáig terjedően számos olyan fel­adatot is tartalmaz — így például a közegészségüggyel, a munkahigiénével, a foglal­kozási megbetegedéseikkel, az egészségügyi szervezéssel kapcsolatos kutatásokat, ta­pasztalatcseréket — ame­lyekben már huzamosabb idő óta többoldalúan, ered­ményesen együttműködnek a KGST-országok. A kétoldalú egészségügyi együttműködésről folytatott budapesti tárgyalásokon az idei feladatok kidolgozásán kívül beszámoltak az 1979. évi — kölcsönösen gyümöl­csözőnek értékelt — közös munka eredményeiről, és előzetesen körvonalazták a tudományos kutatások 1981 —85-re szóló együttes téma­tervét is. Mindkét részről to­vábbra is fontosnak tartják a gyógyászati szakemberek kölcsönös tanulmányútjait, tapasztalatcseréjét, részvéte­lét a szakmai kongresszuso­kon és más tudományos ren­dezvényeken, előadásokon a Szovjetunióban illetve Ma­gyarországon. Az együttmű­ködés rendkívül hasznos for­máját jelenti — a folyama­tos információcserével pár­huzamosan — a gyógyszer­alkalmazási tapasztalatok és a gyógyszerkészítmények cseréje. A közös teendők kö­zül kiemelkednek a sebészeti ellátás szervezésével, az anya- és gyermekvédelem­mel, a neuropszichiátriai megbetegedésekkel kapcso­latban tervbe vett kutatások. Kezdeményezték a mostani tárgyalásokon az együttmű­ködés szélesítését egyebek között a gyógyszerészet, va­lamint a fiziológia, angeneti­­ka és más alapkutatási té­mák területén, megállapod­tak arról is, hogy a magyar —szovjet egészségügyi együttműköd­­si állandó munkacsoport következő — a jövő év elején a Szovjet­unióban tartandó — üléssza­kán összegezik a közös mun­ka­ 1976—1980. évi eredmé­nyeit, s aláírják az együtt­működés 1981—1985-re szóló munkatervét. Púja Frigyes Indiában Púja Frigyes külügymi­niszter pénteken hivatalos látogatásra Új-Delhibe ér­kezett. A magyar diplomácia vezetője Naraszimha Rao in­diai külügyiminiszter meghí­vásának tesz eleget. Választások Iránban Az iszlám forradalmi ta­nács csütörtök esti hosszúra nyúlt és meglehetősen viha­ros ülésén elnökének, Ba­­niszadinak határozott el­lenvéleményével szemben úgy döntött, hogy Iránban két fordulóban — március 15-én és április 3-án — vá­lasztják meg az egykamarás nemzetgyűlés 270 képviselő­jét. A választási szisztéma ér­telmében az első fordulóban 50 százalék plusz 1 szavazat­ra, azaz abszolút többségre van szükség, ahol ezt egyik jelölt sem szerzi meg, a kö­vetkező szavazáson a relatív többség is elegendő. BVT-ü­lésszak Etiópiában Az etiópiai fővárosban csü­törtökön megkezdte munká­ját a Béke Világtanács El­­­­nöksége irodájának soron le­vő ülésszaka. Több, mint öt­ven ország, kormányon kí­vüli nemzetközi szervezet és társadalmi szervezet, vala­mint a nemzeti felszabadító mozgalmak képviselői vitat­ták meg a jelenlegi nemzet­közi helyzet legidőszerűbb kérdéseit. Tavasz a gyümöl­csösökben A mezőgazdasági üze­mekben, főleg a tsz-ek­­ben jó ütemben haladnak a metszési munkákkal. Az almáskertek különö­sen sok munkát adnak most. Ü­lést tartott a Szakszervezetek Vas megyei Tanácsa Felmentések, kitüntetések, választások Tegnap ülést tartott Szom­bathelyen a Szakszerveze­tek Vas megyei Tanácsa. Az ülésen részt vett Vas János, a Szakszervezetek Országos Tanácsának titkára, Horváth Miklós, a megyei pártbizott­ság első titkára, Petrák Fe­renc, a SZOT Elnökségének tagja és dr. Bors Zoltán, Vas megye Tanácsának elnöke is. A Szakszervezetek Vas ■megyei Tanácsának tagjai az első napirendi pont kerete­iben meghallgatták Magyar Gyula vezető titkár tájékoz­tatóját a szakszervezeti vá­lasztások előkészületeiről. Ezt követően az SZMT személyi kérdésekben dön­tött. Kérésüknek eleget téve és nyugdíjazásukra való te­kintettel — érdemeik elis­merése mellett — felmentet­te vezető titkári tisztségéből Magyar Gyulát és titkári tisztségéből Horváth Józse­fet. A tisztségükből távozó vezetők több évtizedes mun­kásságát Vas János, a SZOT titkára és Horváth Miklós, a megyei pártbizottság titkára méltatta. A SZOT titkára mindkettőjüknek átnyújtotta a Munka Érdemrend arany­­fokozatát. Vezető titkárnak a Szak­­szervezetek Vas megyei Ta­nácsának tagjai Nagy Lajost, titkárnak pedig Pálfy Lász­lót választották meg. EGK-képviselet Belgrádban Az Európai Gazdasági Kö­zösség képviseletet nyit Belgrád­ban s az év őszétől létrehozzák Jugoszlávia és a Közös Piac együttműködési­­vegyesbizottságát. Ezt a bejelentést az a köz­lemény tartalmazza, amelyet Veszelin Gyuranovics, a jugoszláv kormány elnöke és Roy Jenkins, az EGK bi­zottsága elnökének­­belgrádi hivatalos )tárgyalásairól­ ad­tak ki. A dokumentum a többi között­­megállapítja, ho­gy a Jugoszlávia és az EGK kö­zött néhány napja aláírt új szerződés­­minden területen nagy lehetőségeket biztosít a sokoldalú együttműködés fejlesztésére, s a kapcsolato­kat eddig terhelő nehézsé­gek felszámolására.” . A tárgyaláson leszögezték: az 1980. július 1-én életbe lépő új egyezmény „tükrözi azt a kölcsönös óhajt és tö­rekvést, hogy széleskörű távlatokat nyissanak a gaz­dasági, pénzügyi, és egyéb területen megvalósuló együttműködés számára”. Megyénk közlekedéséről * vV'_­­­­ _____________________________________________ Pénteken Szombathelyen a megyei­­tanácson rendezték meg a Vas megyei Közle­kedésbiztonsági Tanács megyei tanácskozó testületi ülését,­­ Dr. Molnár László rendőr őrnagynak, a megyei rendőrfőkapitányság helyettes vezetőjének a megnyi­tója után Csere István rendőr őrnagy, az MKBT ügyvezető elnöke elemezte a megye közlekedésének múlt évi fejlődését, a közúti balesetek alakulását és javas­latokat tett az idei munkaprogramra. Az írásos jelentések és a szóbeli kiegészí­tő fölött élénk vita alakult ki. A testületi ülésről vasárnapi számunkban részle­tesen beszámolunk. (A képen: a tanácskozás résztvevői.) Fotó: H. P. mai­nitip -

Next