Vas Népe, 1980. április (25. évfolyam, 77-100. szám)

1980-04-01 / 77. szám

Carter és a Közös Piac üzenetei amerikai ígéret és fenyegetés az iráni taszi­ivben­ ­Hétfőre valamelyest tisz­tázódott a kép a „rejtélyes” amerikai—iráni kapcsolat­felvételt illetően. Vasárnap ugyanis Washington elismer­te: Carter elnök az elmúlt napokban két alkalommal is üzenetet intézett az iráni vezetőkhöz, és a „postás” szerepét a svájci külügymi­nisztérium, illetve Svájc te­­heráni nagykövetsége ját­szotta. Jody Powell, a Fehér Ház szóvivője ugyanakkor válto­zatlanul cáfolta azt az irá­ni közlést, miszerint a wa­shingtoni üzenetek címzett­je Khomeini ajatollah lett volna. Powell szerint Car­ter mind­két esetben Bani­­szadr iráni elnökhöz for­dult Az üzenetek tartalmáról Teherán és Washington egy­mástól eltérően nyilatkozott. Baniszadr köztársasági el­nök és Ghatbzadeh külügy­miniszter egyaránt azt mondotta, hogy Carter első üzenetében hajlandósá­got mutatott az Iránnal szemben a múltban el­követett amerikai „hibák” beismerésére. Szerintük Wa­shington azt is jelezte, hogy amennyiben a Teheránban fogva tartott amerikai túszo­kat a kormány felügyelete alá helyezik, az Egyesült Ál­lamok kész beleegyezni a két ország kapcsolataival foglalkozó „vegyesbizottság felállításába. Baniszadr ugyanakkor a sajtó képvise­lői előtt nyomatékosan kije­lentette, hogy Carter máso­dik üzenete már ultimátum­szerű hangnemben íródott. Jody Powell nem volt hajlandó részleteket közöl­ni az üzenetek tartalmá­ról, de határozottan cáfolta, hogy azok bármifajta ame­rikai beismerést tartalmaztak volna. A The New York Times hétfői számában, iráni hiva­talos személyiségekre hivat­kozva, Carter üzenetét „fe­nyegetőnek’’ nevezte. A lap által idézett iráni források szerint az amerikai elnök világosan jelezte: amennyi­ben a túszok sorsában nem következik be változás, Wa­shington újabb megtorló in­tézkedésekhez folyamodik Iránnal szemben. A Carter­kormányzat fontolóra vette, hogy az élelmiszerek és gyógyszerek kivételével tel­jes kereskedelmi embargót alkalmaz Teheránnal szem­ben, tovább korlátozza az Egyesült Állam­ok­ban dolgo­zó iráni diplomaták létszá­mát. A közös piaci országok ál­lam- illetve kormányfői kü­­lön-külön üzenetben, szólí­tották fel Baniszadr iráni elnököt arra, hogy találjon megoldást a Teheránban fog­va tartott amerikai túszok ügyére. Ennek megfelelően ismeretessé vált Schmidt nyugatnémet kancellár, Gis­­card d’Estaing francia elnök és Thatcher brit kormány­fő egymáséhoz hasonló tar­­talmiú levele. A közös piaci tagállamok mostani fellépése a jelek szerint az Egyesült Államok sugallatára történt A közös fellépés összefüggésbe hoz­ható Carter amerikai elnök Baniszadnhoz küldött titkos üzenetével, amelyet Tehe­ránban Washington akara­ta ellenére hoztak nyilvá­nosságra. Háztömbök között Futóversenyt rendeztek vasárnap Szombathelyen. A Dimitrov körút—Bar­tók Béla körút—Bolyai utcai—Szűrcsapó utca— Paragvári út Hámán Ka­tó utca—Deák Ferenc ut­ca—Pelikán-park út­vonalon közel 4 ezren álltak rajthoz. (Czika László felvétele) XXV. ÉVFOLYAM H. SZÁM ■ 1980. ÁPRILIS 1. KEDD ■ ÁRA 1,20 FORINT_____________ HÉTVÉGE: a lakóhelyért-társadalmi munkában Szombaton kegyes volt az időjárás a község- és város­­szépítési akció résztvevőihez. A megelőző hét végén a tár­sadalmi munkát elmosta az eső, ez a mostani azonban a ragyogó napsütésben jó han­gulatú testedzésnek is kitű­nő volt. Több ezer ember fogott kapát, ásót, lapátot, szombati körútunkon őket keresstük. Szombathelytől Ólad felé először szakközépiskolás lá­nyokkal találkoztunk: 5—6 kilós földlabdás fácskáka­t vittek a korábban megásott gödrökhöz (képünkön). Itt a legfontosabb munka a­ ha­tárátkelőig vezető út szépí­tése. 350 fenyőfa került a földbe pótlásként, új telepí­tésként az út két oldalán összefüggő láncot alkotva. Kőszegen — a 'bevezető, nem' éppen rendezett szakaszt —­ ígérik a helybeliek — még ez évben rendbeteszik. Ott­­­jártunkkor a belterületi par­kokban, a csónakázótó kör­nyékén parkosított hétszáz általános és középiskolás. A lakótelepen a tanácsi appa­­rátus tagjaival találkoztunk, immár harmadszor a bölcső-­ de, óvoda környékén parko-­ sítottak. Háromszáz­ tuját és rózsát ültettek el, füvesítet-t­­ek. A munkák irányítója Kosztics Ágoston, a Város­gazdálkodási Vállalat egyik vezetője mondja: " Hama­rosan nem­ a ligetek hiánya, hanem a meglevők rendben­­tartása okoz gondot, hiszen a ligetek száma szaporodik, de kézi kaszás nem akad. Csepregen az ÁFÉSZ dol­gozóit találtuk nagy mun­kában: a Széchenyi téren a régi étterem földbe süllyedt beton teraszát törték össze, hordták el a törmeléket. A főtér patkós­ít­ásának régi gondja oldódik meg még a héten, miikor a 250 csemete is a földbe kerül. Az ÉDÁSZ dolgozói társadalmi mun­kában, új világítótesteket sze­reltek, negyvenen pedig a’ nagyközség utcáit kavicsoz­­ták. Bőben kétszáz ember ren­dezett terepet, parkosított a­ tem­etőkertnél, az orvosi ren­delőnél, a tanácsnál, az óvo­dánál. A pénteki eső miatt csak óvatosan, módjával szervezték a munkát, ám így is elegen voltak. — De kaptunk is már or­vosi lakást, óvodát, tűzoltó szertárt. Út a tűzoltókocsink is — újságolja egy idős hely­beli. Vasegerszegen Marku­sovszky sírjánál kint volt szinte az egész falu. Ennek környékét rendezték, igaz némi „külső” segítséggel: a Hazafias Népfront, megyei bizottságának apparátusa, a megyei kórház fiataljai, a hegyfalusi szanatórium dol­gozói is segítettek, összesen ötszázan, dolgoztak az em­lékhelynél. Az erdőfelügye­lőség társadalmi munkában készítette a terveket: többek között fekete fenyővel, cip­russal, borókával ültették kö­rül a sírt. Visszafelé jövet Sárváron át­ vezetett az utunk. Az Alkot­mány úti új iskola környé­két rendezték több százan, a Herpenyő csárda­ körül parkosítottak, a városi teme­tő zöldkerítését ültették, s Utat építettek a lakótelepem A hétvégi társadalmi mun­ka megyei értékelése még nem kész­ült el, de bizonyos, hogy az éves rendszeres te­rületfejlesztési munka biz­tató kezdete volt Kép és szöveg: N. A. Tevékeny részesei voltak az új élet elindításának NÉPFRONT-EMLÉKÜLÉS A Hazafias Népfront me­gyei bizottsága hazánk fel­­szabadulásának 35. évfordu­lója alkalmából emlékülést rendezett tegnap Szombat­helyen. Az eseményre meg­hívták a Magyar Kommu­nista Párt, a Szociáldemok­rata Párt, a Nemzeti Paraszt Párt, a Független Kisgazda Párt régi, mindvégig a ha­ladást szolgáló tisztségvise­lői, a Függetlenségi Front­ban, nemzeti bizottságokban, szakszervezetekben, ifjúsági szervezetekben, a nőmozga­­lom­ban szocialista jövőnket szolgáló egykori vezetőket, a földosztó bizottságok tagjait, az új államrend megterem­tésének közreműködőit, az első munkásigazgatókat, té­­esz-elnököket, akik három és fél évtizeddel ezelőtt ta­núi, tevékeny részesei voltak az élet megindításának, a politikai kibontakozásnak. Tíz évvel ezelőtt, a felsza­badulás 25. évfordulója al­kalmával még több mint száz volt a meghívottak száma, az idén sajnos már majdnem harminccal keve­sebb lehetett. Soknak közü­lük is megrokkant már az egészsége, de aki tehette, eleget tett a meghívásnak. Ott volt Bőczén Pálné (Nani néni) Csöngéről, aki 1945-től a megye nőmozgalmának egyik szervezője volt, Som­lai Endréné, a földosztás egykori köcski szervezője, Pusztai Lajos Körmendről, aki 1944-től volt a Magyar Kommunista Párt szervező­je, Gróf József a Nemzeti Parasztpárt egyik körmen­di vezetője, Németh István régi pártmunkás Sárvárról, Kustos Lajosné Szentgott­­hárdról és sokan mások). A Hazafias Népfront me­gyei bizottsága és a fiatalabb generáció nevében Mészáros Imre, megyei titkár köszön­tötte az emlékülés résztve­vőit, majd Kovács László, a megyei párt-végrehajtó bi­zottság tagja, a népfront megyei alelnöke mondott ünnepi megemlékezést. — Kettős feladat állt előt­tünk: újjáépíteni a lerom­bolt országot és új, ember­séges társadalmi rendszert teremteni — mondotta töb­bek között. — Ezt megköny­­nyítette, hogy az MKP 1944 végén nyilvánosságra hozta a demokratikus újjáépítésnek és a felemelkedésnek a prog­ramját. Kijelölte a népi­de­(Folytat­ás a 3. oldalon) Az emlékülés résztvevőinek egy csoportja. Marjai József Moszkvában Mar­jai József, a Minisz­tertanács elnökhelyettese hétfőn Moszkvába utazott, ahol a KGST Végrehajtó Bi­zottságának 94. ülésén vesz részt. Búcsúztatására a Feri­hegyi repülőtéren megjelent Vlagyimir Pavlov, a Szov­jetunió budapesti nagykövete is. A DÍVSZ a világ ifjúságához A Demokratikus Ifjúsági Világszövetség irodája és a Nemzetközi Diákszövetség titkársága hétfőn befejezte Prágában tartott kétnapos közös megbeszélését, ame­lyen részt vett Barabás Miklós, a DÍVSZ főtitkára és Miroslav Stepán, a prá­gai székhellyel működő NDSZ elnöke is. A találko­zón megtárgyalták a két nemzetközi szervezet együtt­működésének újabb felada­tait, a világ ifjúságának to­vábbi közös, főként az im­perialista-ellenes harc és a leszerelés céljait szolgáló po­litikai akciók terveit. A tanácskozáson elfoga­dott, a világ ifjúságához szóló felhívásban a két szer­vezet aggodalmát fejezi ki a nemzetközi légkör rosz­­szab­bodása miatt, megálla­pítva, hogy ezt a nemzetkö­zi imperializmusnak, fő­ként az Egyesült Államok­nak és szövetségeseinek mesterkedései idézik elő. A DIVSZ és az NDSZ felhívja minden ország fiataljait, hogy vegyenek részt még fokozottabban az enyhülési folyamat megóvásáért, a leszerelésért és a nemzetkö­zi együttműködésért vívott küzdelemben. A szovjet dunai flottilla hajórajának látogatása A fasiszta Németország felett aratott győzelem kö­zelgő 35. évfordulója alkal­mából a szovjet dunai flot­tilla egy hajóraja menetet hajt végre a Dunán, mely­nek keretében tisztelgő lá­togatásokat tesz az útvonal országaiban. A hajóraj, amely vasárnap délután ha­zánk területére érkezett, áp­rilis 2—5. között Budapes­ten tartózkodik.

Next