Vas Népe, 1980. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

Az alkotás, a munka ünnepe Ja­kab Sándor, a SZOT főtitkár­­helyettese május 1-ét köszöntő ün­nepi beszédet mondott tegnap a Kossuth Rádióban és a televízió­ban k­ilencven esztendővel ezelőtt 1890-ben, a magyar proletárok budapesti első májusi harcos tüntetésének szónoka mon­dotta: „a társadalom leghasznosabb tagjai vagyunk, de nekünk nincs abból hasznunk; az államnak polgárai vagyunk, de védtele­nül állunk; vérben és pénzben adózunk, de nekünk nincsenek jogaink!” Azóta a májusi menetben nemzedékek sokasodó seregei indultak harcba az őket megillető jogokért. Az első győztes állomás: 1919, a Tanácsköztársaság. A proletárdikta­túra példája negyedszázadon át erőt adott, lelkesített az elnyomók elleni harcban. Jó­zsef Attila így fogalmazta meg milliók vá­gyát: ' ' „Bátorság! Lesz még olyan munkád, amelyben kedved lelheted.” A kor, amelyről a költő szólt, 1945. ta­vaszán elérkezett. 35 esztendeje az alkotás, a munka ün­nepe, a dolgozók nagyszerű megmozdulása minden május elseje. a, amikor gazdasági építőmunkánk külső feltételei a korábbinál kedve­zőtlenebbek, hazai feladataink pedig bonyo­lultabbak, különösen fontos, hogy lehető­ségeinket jól hasznosítsuk, adottságainkkal megfelelően éljünk. Csakis a munkában be­csülettel helytállókra, a jószellemű közvéle­ményre támaszkodva teremthetjük meg azt a közérzetet, amely újabb lendületet ad to­vábbi fejlődésünkhöz, a szocialista demok­rácia gazdagításához. Meggyőződésem, hogy június 8-a, az or­szággyűlési képviselő- és tanácstag-válasz­tás is népünk, nemzetünk egységének mél­tó megnyilvánulása lesz, kifejezi rendsze­rünk demokratizmusát és azt, hogy a szo­cializmus építése nemcsak a kommunisták ügye, hanem a Hazafias Népfront program­ja, minden állampolgár sajátja. Május 1-e évről évre országonként, és világméretekben demonstrálja annak az osz­tálynak a növekvő súlyát, amelynek törté­nelmi küldetése a kizsákmányolás és az el­nyomás végérvényes felszámolása, a szocia­lista társadalom megteremtése. Földünk egynegyedén a hatalomra jutott munkás­­osztály eredményesen építi az új társadal­mat, szocialista országok dolgozó tömegei büszkén tekinthetnek vissza a megtett hatalmas útra, és hittel, bizalommal néz­hetnek a jövőbe. A tőkés és a fejlődő orszá­gok munkásosztálya, dolgozói számára ez a nap harci szemle a nép jogaiért és érdekei­ért, a nemzetközi monopoltőke uralmának visszaszorításáért és megtöréséért, a nemzeti és a társadalmi felemelkedésért vívott küz­delemben. A munkáskezek alkotásait a tőkés elsa­játítók a világ több pontján a fenyegetés,­­ pusztítás eszközeivé változtatják. Törté­nelmi felelősség hárul ma a nemzetközi munkásosztályra, az emberi haladás legfőbb l­etéteményesére. Meg kell akadályozni, hogy megsemmisüljenek a munkásgenerációk al­kotásai, hogy pusztulásba sodródjon a civi­lizáció, az emberiség. Ehhez ideológiai el­lentétektől és politikai különbségektől füg­getlenül össze kell fognia a kommunista, s­zocialista, szociáldemokrata, keresztény és más pártállású munkásoknak, dolgozóknak, csakúgy, mint a pártokhoz nem tartozók­nak. A magyar munkásosztály — népünk egyetértésével — együtt halad a világ kü­lönböző országaiban élő osztálytestvéreivel, Az emberiség jövőjét fenyegető erők elleni valóban p­ártunk XII. kongresszusának szelle­mében munkálkodjunk tovább a szo­cialista építés külső feltételeinek javításán. Szilárdítsuk tovább testvéri barátságunkat, összefogásunkat a Szovjetunióval, a szocia­­ista közösség országaival. Erősítsük inter­­nacionalista szolidaritásunkat a tőkés és f­ejlődő országok dolgozóinak, népeinek im­­perialistaellenes küzdelmével. Járuljunk hozzá hazánk további felvirágoztatásához, az egyetemes béke, a társadalmi haladás ügyéhez! XXV. ÉVFOLYAM 101. SZÁM ■ 1980. MÁJUS 1. CSÜTÖRTÖK ■ ÁRA 1,60 FORINT Iíz iráni túszválság • Baniszadr üzenete Nyugat-Európa helytelenítené az újabb katonai lépéseket Az Egyesült Államok és nyug­aii-európai szövetségesei kölcsönösen­ tájékoztatták egymást arról, hogy hogyan képzelik el a meghiúsult amerikai katonai akció után a teheráni túszválság meg­oldását. A nyugat-európai kiu­lfencek — mint az amerikai külügyminisztérium szóvivő­je közölte — Washington tu­domásaira hozták, hogy „hangsúlyozottan előnyben részesítik” a túszok kiszaba­dítását célzó „békés erőfeszí­téseket”. A szóvivő szavaiból kitűnt, hogy a nyugat-euró­pai országok jelezték: hely­telenítenék­, ha Washington is­mét katonai lépésre szánná el magát a túszok kiszabadí­tása érdekében. Az Egyesült Államok arról tájékoztatta a nyugat-euró­paiakat, hogy a maga részé­ről szintén a „békés eszkö­zöket” — a diplomáciai és gazdasági nyomást — része­síti előnyben, de leszögezte, hogy ezek eredménytelensége esetén újabb katonai akció sem zárható ki. A szóvivő szavaival élve Washington „fenntartja magának a to­vábbi akciók szabad megvá­lasztása jogát”. Brown hadügyminiszter keddi sajtóértekezletén elis­merte, hogy a meghiúsult kommandóakció katonai irá­nyítói között nézeteltéréseik voltak­ a végrehajtás módo­zatait illetően, a parancsno­kok a­bban azonban egyetér­tettek, hogy az akciót — a gépek meghibásodása miatt — le­­kellet­t fújni. A szenátus külügyi bizott­sága hétfőn úgy határozott, hogy kötelezi a kormányt: a jövőben minden Irán vagy más ország ellen irányuló katonai akció előtt tájékoz­tassa a bizottságot. Baniszadr iráni államfő üzenetben kérte fel Fidel Castro kubai állam- és kor­mányfőt, a­z el nem kötele­zett országok soros­ elnökét, hogy tegyen lépéseket a moz­galomban tömörült államok miniszteri szintű értekezleté­nek összehívására. Mint je­lentettük, Teherán szorgal­mazza, hogy a­z el nem köte­lezett országok vitassák meg a­z amerikai túszok kiszaba­dítására tett sikertelen kísér­let kérdését és azt, hogy a hasonló agresszív próbálko­zások milyen vesz­éllyel­ fe­nyegetnek. A teheráni rádió bejelen­tette, hogy május 10—12-re az iráni fővárosba meghív­ták az ENSZ képviselőjét, az el nem kötelezett, valamint az iszlám országok külügy­minisztereit, az európai par­lament küldöttségét, és a nemzeti felszabadító mozgal­makat, hogy eléjük tárják az amerikai katonai beavatko­zás bizonyítékait. gyházasradócon iskolai, Bakón éttermet adtak át Egyházasrádóc és környéke lakossága tegnap örömün­nepre jött össze a körzeti ál­talános iskola udvarában. Ugyanis a régi iskola mellé új tantermeket, tornacsarno­kot és óvodát építettek. Az avatóünnepséget Pa­­lóczi László községi tanács­elnök nyitotta meg és köszön­tötte a megye és a járás párt­os tanácsi szerveinek képvi­selőit, a körzet országgyűlési képviselőjét. Ezután Csonka György, a megyei tanács általános el­nökhelyettese mondott ava­tóbeszédet. — Hosszú idő telt el a gon­dolattól, amíg az falakat öl­tött, amíg elkészült ez a nagy­szerű műhely. Ám a mai örömteli napon mindenki megelégedésére használatba vehetjük, amiért oly sok pénzt, munkát és gondosko­dást áldoztunk — mondotta bevezetőjében, majd hangoz­tatta, hogy az iskola társa­dalmunk egyik leghumánu­sabb intézménye: embert te­­remtő-alakító és nevelő munkahely. Végül köszönetet mondott a szülőknek, a nevelőknek, a tanulóknak, a tervezőknek, az építőknek, a környék terme­lőszövetkezeteinek és a köze­li határőrsnek a segítségért, a társadalmi munkáért. A megyei tanács kitünteté­sét, a „Társadalmi munká­ért” plakettet nyújtotta át az Egyházasrádóci Új Élet Ter­melőszövetkezet Május 1. szocialista brigádjának, a nagykölkedi határőrsnek és Kiss Gábor határőr őrnagy­nak. Az új megnagyobbított és jól felszerelt iskolát Horváth Gáborné igazgató vette át, aki bemutatta a vendégek­nek a 15 millió forintos költ­séggel épült új létesítménye­ket. Az építési terveket a Zala­­terv Vállalat készítette. A kivitelező a TANÉP Vállalat volt. Az épületek közötti uta­kat a Győri Közúti Építő Vál­lalat készítette. Segített még az egyházasrádóci Új Élet Termelőszövetkezet, a rádóc­­kölkedi Határvidék Tsz, az Építőipari Szövetkezeti Közös Vállalat asztalos részlege és a szülői munkaközösség. Négy új tanterem, egy is­kolai napközis szoba, egy úttörő szoba, négy szertár, két gyakorlati foglalkozó, egy természettudományi elő­adó, egy könyvtár, kétszáz adagos konyha és ebédlő. Ezenkívül karzati lelátóval ellátott tornaterem és bitu­menes kézilabda pálya tar­tozik az új intézményhez. ★ Tegnap Bük községben Szele Ferenc, a megyei ta­nács elnökhelyettese átadta az öt és fél millió forintos költ­séggel épült új vendéglőt. Az ötszáz négyzetméter alapte­rületű vendéglátóipari egy­ségben naponta 300 adag me­leg ételt szolgálhatnak fel kulturált körülmények kö­zött. A Csepreg és Vidéke ÁFÉSZ két és fél millió forintot for­dított a beruházásra. A töb­bit Bük község tanácsa, a MÉSZÖV adta, valamint köl­csönt nyújtott a Magyar Nemzeti Bank és a megyei tanács is. A fejlődő község lakói örömmel vették hasz­nálatba az új vendéglőt. A Vas megyei fogyasztási szövetkezetek az ötödik ötéves terv idején összesen 290 mil­lió forintot fordítanak keres­kedelmi és vendéglátóipari hálózatuk fejlesztésére és az idén további egységeket ad­nak át. F. L. Fotó: Czika Az egyházasrádóci körzeti általános iskola ünnepélyes átadása. Ülést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala­­közli: a Minisztertanács szerdán ülést tartott. Lázár György, a Minisztertanács elnöke tájékoztatta a kormányt dr. Bruno Krei­sky­­nek, az Osztrák Köztársaság szövetségi kancellárjának meghívására Ausztriában tett nem hivatalos látogatásáról. A kormány a beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette. A­­belügyminiszter, valamint a közleke­dés- és postaügyi miniszter jelentést tett a közúti közlekedés biztonságával kapcsolatos 1972. évi kormányhatározat végrehajtásának tapasztalatairól. Ezek szerint az elmúlt években a közlekedés biztonsága javult, a balesetek száma — a gépjárműállomány nagymértékű növekedése ellenére — nem emelkedett. A kormány a jelentést elfogadta és felhívta az illetékes minisztereket, hogy a helyzet további javítására, elsősor­ban a halálos kimenetelű és súlyos balesetek szá­mának csökkentés­ére, illetve megelőzésére tegyenek intézkedéseket­. A Minisztertanács elfogadta a munka­ügyi miniszter előterjesztését a munkásszál­lásokról 1976-­ban hozott kormányhatározat végrehajtásának tapasztalatairól. Az elmúlt években a vállalatok erőfeszítéseinek ered­ményeként a munkásszállókban fokozato­san csökkent a zsúfoltság, nőtt a megfelelő színvonalú ellátást biztosító helyek aránya. A lakók életkörülményeinek javítására azonban — elsősorban, a fővárosban — vál­tozatlanul nagy figyelmet kell fordítani. He­lyes, ha a vállalatok közös összefogással épí­tenek és tartanak fenn munkásszállásokat, így nagyobb lehetőségük van ésszerűbb fej­lesztéssel magasabb színvonalú ellátásra. M­a. r • rí 4 C ` t ‘ i üj ■ ■ ünnepi felvonulás Szombathelyen Ma, a május elsejei ünnepen Szombat­helyen reggel 7-kor zenész ébresztő köszönti a város lakosságát. Délelőtt 9-­től a vállala­tok, szövetkezetek, intézmények, valamint iskolák dolgozói, tanulói a Gagarin utcában, a Roshonci úton, a Petőfi Sándor utcában és a Majakovszkij téren gyülekeznek­, ezek­ről a helyekről vonulnak fel a Felszabadu­lási Emlékmű elé. A felvonulók első sorai pontban 10 óra­kor érkeznek a Felszabadulási Emlékmű alatt felállított dísztribün elé. A mintegy 25—30 ezer em­­ber felvonulása előrelátható­lag másfél óráig tart. Az élen a kiváló vál­lalatok és szövetkezetek dolgozói vonulnak. A nap folyamán a Csónakázótó környé­kén büfésátrak, a Tóvendéglő mellett pe­dig szabadtéri színpad, műsorok várják a szórakozni vágyókat. Megünneplik május elsejét a megye egyéb településein is. Az előzetes hírekből ítélve a falvakban az idén is ápolják a régi hagyományt: a lányos házak kapujába, he­lyenként pedig a középületek elé is május­fákat állítanak a legényeik. Magyar—francia megállapodás Fabvégi Lajos pénzügyminiszter befejez­te párizsi tárgyalásait Maurice Papon költ­ségvetési miniszterrel és René Memory gaz­dasági miniszterrel országaink gazdasági és pénzügyi kapcsolatainak kérdéseiről. A költ­ségvetési miniszterrel megállapodást írt alá a kettős adóztatás elkerüléséről. Faluvégi Lajos az MTI munkatársának elmondta, hogy a megállapodás elősegíti a két ország közötti gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatok fejlődését, közös vállala­tok létrehozását. Egyéb tárgyalásai ás a gazdasági kapcsolatok fejlesztését szolgálták.

Next