Vas Népe, 1980. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-01 / 101. szám

kísfc­lo cím meg jobb Mast b B BIUlllmfDiB ttl KUV6ICS4C Az építőipari vállalat kitüntetése Egy nappal a nemzetközi munkásosztály nagy ünnepe előtt ismét kiváló vállalatot avattak Szombathelyen. A múlt évi eredményes és si­keres gazdálkodásával — más vállalatokkal együtt — a Vas megyei Állami Építő­ipari Vállalat is ilyen elisme­résben részesült. A VASÉP évek óta teljesíti a megye építési igényeit, sőt szűkebb hazánk határain kívül, Bu­dapesten és Pakson is jelen­tős értékű munkát végez. A kiváló vállalati cím odaítélé­se azonban néhány évet ké­sett, mert a versenyben min­dig akadtak jobbak. Leg­utóbb 1974-ben kapott ilyen magas elismerést a vállalat. A tegnap délután a megyei Művelődési és Ifjúsági Köz­pontban tartott ünnepségen Bokor Tibor, a vállalat szak­­szervezetének titkára kö­szöntötte az egybegyűlteket, a vállalat mintegy két és fél­ezres kollektívájának képvi­selőjét és a vendégeket, köz­tük Horváth Miklóst, a me­gyei pártbizottság első titká­rát, Horváth Lajost, a városi pártbizottság első titkárát, Nagy Lajost, a Szakszerveze­tek megyei Tanácsának ve­zető titkárát és Bársony Já­nost, az ÉVM főosztályveze­tőjét. Köszöntötte továbbá a partnervállalatok, mindazon intézmények és vállalatok képviselőjét, amelyek együtt­működnek a VASÉP-pel. Már az elnöki megnyitó is utalt arra az eredményes gazdálkodásra és építő tevé­kenységre, amely a vállalat­ra évek óta jellemző, s külön kitért a tavalyi sikeres tel­jesítményekre, amelyek alapján elnyerték a kiváló címet — részletesebben azon­ban a VASÉP igazgatója, Avar Tibor szólt a szép, de soha könnyűnek nem mond­ható építőmunkáról. Kezük nyomán új gyárak, iskolák, bölcsődék, óvodák, éttermek és nem utolsó sorban egész­séges lakások ezrei jelzik az „eredményt”, amely mögött a köznapokon kívül ott van­nak az önként feláldozott szombatok és vasárnapok is. Utalt arra, hogy a töretlen, egyenletes fejlődés elsősor­ban a vállalat dolgozóinak köszönhető, annak, hogy min­dig számíthattak a szocialis­ta brigádokra, a mérnökökre, a technikusokra, az építő­munkások szívére és dolgos kezére. A tavalyi eredmények leg­főbb rugója és mozgatója a pártkongresszus és a felsza­badulás tiszteletére megújult munkaverseny volt. A válla­lások középpontjába a jobb minőségű munka, a fegyelem erősítése, az anyaggal és az energiával való takarékosság került. Ehhez a munkaver­senyhez a vállalat vala­mennyi gazdasági egysége csatlakozott, az üzemek kö­zötti munkaverseny a dolgo­zók 95 százalékát mozgósítot­ta. Külön szólt a fiatalok helytállásáról, amely azért érdemel említést, mert a harminc éven aluliak száma csaknem a dolgozók fele. A szerény, de minden lé­nyeges dolgot érintő ünne­pi beszámoló nem feledkezett meg a partnervállalatokról, az alvállalkozókról sem, s az eredmények mellett szólt a gondokról, valamint a jövő feladatairól is. Ezt követően Bársony Já­nos főosztályvezető az ÉVM nevében gratulált a szép si­kerhez. Mint mondotta, a kitüntetés értékét növeli, hogy tavaly a korábbiakhoz képest nehezebb körülmé­nyek között zajlott már a gazdálkodás. A 26 építőválla­lat versenyében a VASÉP előkelő helyet ért el. Köszö­netet mondott a megye párt­os állami vezető szerveinek a támogatásért, hangsúlyoz­va, hogy ezt a jövőben sem nélkülözheti a vállalat. A kiváló címet reprezentáló oklevelet azzal nyújtotta át az igazgatónak, hogy az elis­merés buzdítsa, ösztönözze őket újabb és újabb munka­sikerekre. Az ünnepségen a kitünte­tett vállalat képviselőit és rajtuk keresztül a vállalat valamennyi dolgozóját kö­szöntötte az Építők Szak­­szervezetének jelen levő kép­viselője, Somogyi Gyula is, majd őt követően Horváth Miklós, a megyei pártbizott­ság első titkára gratulált az állami építőipar dolgozóinak. A siker az önöké, örüljenek neki, mi is osztozunk ebben az örömben — mondotta egyebek közt­­ a megye egész lakossága, a kis óvodások és iskolások, az üzemek munká­sai, az intézmények dolgozói nevében mondott köszönetet az építőknek a helytállásért. Velük együtt a megye vala­mennyi dolgozójának meg­köszönte azt az odaadó mun­kát és tevékenységet, amelyet szűkebb pátriánk javára ki­fejtenek. További sikerekre, helytállásra buzdította a VASÉP dolgozóit, s kívánta, jövőre is legyen okuk az ün­neplésre. Az ÉVM főosztályvezető­je, valamint a vállalat igaz­gatója több dolgozónak ki­tüntetést, illetve jutalmat adott át. (pósfai) Az ünneplő építőmunkások. A vállalati ünnepség elnöksége. anyáinknak nem volt annyi ideje az állami gazdaságban, hogy külön­leges segélyekre számíthattunk volna, hát csak álltunk ott a konyhában anyával, és a kiskertből éltünk, meg a tyú­kokból s a bort is eladtuk, a bérelt szőlő borát, amit apám és a barátai meghagytak. Ma sem értem, hogyan értük meg a májust, az első hónapot, amikor anyám fizetést kapott a bölcsődében, ahova szociális szempontból fölvették. Konyha­lánynak vették föl, aztán ötven éves korában beiratkozott a szakácsnőb­e, hetente kétszer járt be tanulni a városba és büszke volt, amikor ötösre vizsgázott. Fiatalokkal ült a padban, ott volt már vele leendő szakácsnő utódja — mai „konyhalánya’’ — is, de mégis anyám kapta a több ötöst, mert amikor csak tudtam, magam is magyaráztam neki, hogyan kell tizedestörtet tizedestörttel osztani, meg hogy Görgey milyen kényszerhelyzetben volt, amikor letette a fegyvert Világosnál... I Ez már régen történt, tisztelt Főorvos Elvtárs(Nő), “ anyám azóta már újabb tizenöt évet ledolgozott és számolgatja: ha még egy évig marad, akkor megkaphatja a jubileumi jutalmát s a nyugdíja is lesz annyi, mint a fizetése volt ezekkel a progresszív — így mondja, progresz­­szív — évi hét százalékos ráadásokkal. Úgy van, azt hiszem igaza van anyámnak, lehet annyi a nyugdíja, mint a fizetése volt, azaz mint amennyi ma a fizetése, mert már kilenc éve túljutott a nyugdíjkorhatáron, kilencszer hét százalék az hat­vanhárom ugye, fél fizetés, plusz még ami a „rendes évekért jár” ... hát szépen megélhetne. Ott van a kert a rogyadozó ház körül, ha ott akar maradni, mehetne segíteni mosogatni a bölcsődébe, ha éppen nagyon unatkozik, elmehetne végre Hajdúszoboszlóra, hányszor hívta már a szakszervezet, de nem, nem. Dolgozni, csak azt. S jönni sem akar, csak karácsonykor. Főorvos Elvtárs(Nő): — nem tudok mit adni az anyám­nak. Itt a szép három és félszobás lakásom, berendeztünk neki is egyet, ha jön. Érzem, ő ebbe soha nem költözik be, csak alkalmankint, mint most télen is két hónapra, hogy elütötte az a kerékpáros gyerek ott a ház előtt a gyalog­járón, ahogy a lehullott levelet hordta ki az utcára. Azóta épp a jobb kezén ment tönkre két ujja, nem tudja ezeket behajtani. Kínnal szeleteli a kenyeret is, az a legnehezebb neki. De azért főz a srácoknak, meg a kijáró tisztviselőknek. Naponta negyven embernek. A Nusi segít neki. Mindig mondja, hogy a Nusi, aki vele járt szakácsiskolába, sokat segít. Főorvos Elvtárs(Nő) — olvastam a lapokban, hogy most ismét sokan kaptak kitüntetést a jó munkáért. A mi eldu­gott falunkban még soha senkit ki nem tüntettek, ha csak ide nem veszem a téesz-elnököt, meg a tanácselnököt. Bár ők sem annyira az ottani munkáért kaphattak — gondolom — mert az egyik négy éve van a faluban, a másik meg csak épp megmelegedett. Önnek, mint a megye egészségügye vezetőjének lehet, módjában áll a mi fejkendős anyáinkra, szakács­ anyáinkra, a Nappal kelő anyáinkra figyelni. Lehetnek fontosabb dol­gai — gondolom — lehetnek fontosabb dolgaink. Talán érti, miért s mennyire röstellkedve írom e sorokat. Talán — ha anyjára gondol — mégis föloldozhat engem holmi erkölcs­telenség vádja alól. Azt is megmondom, hogy anyám — mert könnyű a szíve — nagyon sírna „akkor”... Aztán a jelvényét bedugná a fekete fejkendői közé. De kilopnám onnét és ide tenném az én szekrényembe. Hogy naponta láthassam, hogy minden nap a kezembe vehessem. Anyám keze helyett. Az övé helyett. — Megírtad azt a levelet, barátom? — Meg. Megírtam. — És?!... — Levelet kaptam, anyám írta. „Édes fiam, most meg hivatnak a városba, állítólag ünnepség lesz. Mondták, va­lami bronzot adnak.” Válaszoltam, mindjárt válaszoltam: „Drága Anyám, az nekem arany. Arany!... Az árkot ne ásd ki a ház előtt, megyek, ahogy tudok .. Tarabó Zoltán 1980. május 1. Csütörtök Nemcsak a fiataloké A megyei művelődési házakat, otthonokat or­szágszerte ezen a hosszú néven tartják nyilván: megyei művelődési és if­júsági központ. Rövidítve: MMIK-nak írjuk, mond­juk is egyre inkább, mert érezzük, hogy nem sze­rencsés a névadás. A ket­tősség és a hosszadal­masság annak emlékét őr­zi, hogy hét-nyolc évvel ezelőtt még voltak külön ifjúsági házak, amelye­ket a KISZ helyi szerve­zetei tartottak fenn és voltak művelődési házak, amelyek a tanácsok fel­ügyelete alatt álltak. Mindkét intézményt az összevonás előtt is, azóta is főleg a fiatalok töltik meg. Természetes is, hi­szen a tizenévesek kere­sik legjobban az otthonon kívüli szórakozást. De az érettebb korosz­tályok, a nyugdíjasok kö­zül vajon hányan indul­nak az MMIK felé Szom­bathelyen, ahol új házat avattunk márciusban? Az új művelődési köz­pont birtokba vevői kö­zött a nyitás utáni hetek­ben rengeteg fiatalt lát­tunk. Igen sok gyereket. Csoportokban hozták a napköziseket a pedagógu­sok, a népművelők pedig körülvezették őket a ház­ban. Jöttek maguktól, ki­­sebb-nagyobb csapatban a kamaszok. És hozták a maguk igényeit, termé­szetesen discót akartak minden mennyiségben. A programok többsége ezért a diákok, a fiatal felnőt­tek érdeklődését szolgál­ja: country klub, jazz klub, táncház, discó. Hiányoztak a látogatók, ismerkedők közül a fel­nőttek. Pedig a népmű­velők tudják, hirdetik, ez a ház nemcsak a kama­szoké. Biztos, hogy nehe­zíti a felnőttek becsalo­gatását, hogy jön a nyár, a szakköri és a klubélet szünideje. Már nem érde­mes varró, szőnyegszövő tanfolyamot, fotó szak­kört, nyugdíjas klubot hirdetni. Majd ősztől. Ez­ért az a helyzet, hogy a május eleji programok közül például csak a po­litikai klub, a zongora­hangverseny és a kiállítás számít az érettebb kor­osztályok érdeklődésére is. Pedig a klubszobák, a szakköri helyiségek a gé­pekkel készen vannak. Van hely a nyugdíjasok­nak, az újságot böngé­szőknek. Biztatni így ne­héz. Több, felnőtteknek szóló rendezvénnyel lehet tartalmat adni a vágy­nak: ismerjék meg minél többen az új művelődési központot, mert az nem­csak a fiataloké. b. r. Milyen okból? Az elkövetkező napokat minden édesanya várako­zással átszőtt örömmel tölti. Ilyenkor a gyerme­kekben az eddigieknél is jobban lobog a szeretet, és hála lángja a sokat vállaló, gyermekét szere­tettel, gondoskodással fel­nevelő ÉDESANYA iránt. Ebbe a mindent felül­múló örömbe sajnos nem kevés üröm is vegyül. Néhány szülőt meghök­kentett az a — csaknem ritka „megoldás” — ami a Margaréta úti óvodába járó gyermeke nevelői ál­tal fogadta. Ugyanis, meg­­hökkenve szerzett tudo­mást arról, hogy az anyák napi ünnepséget majd június 4-én tartják. Ekkor lesz ugyanis az óvodai évzáró. El tudom képzelni, mit érzett az a szülő, aki ezt hallotta, mivel otthon a gyermeke játék közben énekelte az édesanyjának szóló éne­ket, és szavalta nagy buz­galommal a pajtásokkal közösen tanult verseket, mondókákat. Nem tudom megérteni, mi késztette a nevelőket arra, hogy így egyeztes­senek, de annak, akinek ezzel örömet akartak sze­rezni, csak csalódást okoztak. Ha pedig más okból gondolták ezt a megol­dást, úgy illő lett volna közölni a szülőkkel — nem pedig csak néhány­­nyal — a problémát, és hiszem, hogy közösen eredményt értek volna el. Hosszú évek óta a vilá­gon mindenütt május első vasárnapja az anyák nap­ja. Megítélésem szerint nem lenne helyes e napot megosztani azzal az ün­neppel, ami mindennél fontosabb a kicsik és na­gyok számára. Vagy talán ennek elkerülése érdeké­ben helyezzük egy hónap­pal későbbre? (!) Májusi szellő (Lakatos Ferenc karikatúrája)

Next