Vas Népe, 1980. augusztus (25. évfolyam, 179-204. szám)

1980-08-01 / 179. szám

Helsinki évfordulóján ■■ Ü­nnepi pillanat volt. Európa, az Egyesült Államok és Kanada ve­zetői öt éve a finn fővárosban aláírták az európai biztonsági és együttműködési ér­tekezlet­ dokumentumát. Megnyílt a lehető­ség, hogy ezen az alapon szinte tiszta lap­pal indulhasson Európa a béke és az együttműködés út­ján, egy új jövő felé. Programot adott a helsinki záróokmány, minden fontos vonatkozásban, útmutatást és ajánlást a különböző társadalmi rend­szerű országok békés egymás mellett, élé­séhez. Mintha ez lett volna fölírva a száz oldalas kötet fedőlapjára: „Az ellenséges szembenállás helyett így kell cselekedne­tek!" Benne foglaltatik az együttélés poli­tikai tízparancsolata, a határok sérthetet­lensége, az egymás belügyeibe való be­avatkozás tilalma, a gazdasági kapcsola­tok fejlesztése, a hátrányos megkülönböz­tetések leépítése, de még a hétköznapok nem egy gondja, például a szabványok egységesítése. E rövid felsorolás­ból is kitűnik, hogy ez az okmány a hi­degháborús feszültség ellentétele és olyan program, amely nem évekre , évtizedek­re szól.­­ Mégis már Helsinkiben nyilvánvalóvá lett, hogy az útnak csak a felét tették meg a magas felek. Tudták, a poli­tikai enyhülést mielőbb katonai enyhülés­sel kell kiegészíteni, különben veszélybe kerül az egész mű. Az idők, sajnos, meg­erősítették e gondolatot. Igaz, a helsinki okmány nem maradt pusztába kiáltott szó. Ma más az európai helyzet, mint koráb­ban. Jobb az államok kapcsolata. Gyak­rabban találkoznak a vezetők. Többet utaznak és látnak az emberek. De az utóbbi hónapokban árny borul erre a fényre. Ha nem sikerül lefékezni a fegy­verkezési versenyt, ha a nyugatiak — el­sősorban az amerikaiak — nem monda­nak le a furkósbot-zsarolásról, nem le­het tovább haladni az enyhülés útján. A Varsói Szerződés államai Helsinki óta többször is terjesztettek a nyugatiak elé fegyverzetkorlátozás-leszerelési tervet — a nukleáris eszközök tilalmától a kisebb, a kölcsönös bizalmat erősítő intézkedésekig. Az egyik szocialista előterjesztés azt ja­­vallja, hogy üljenek össze a „helsinki ál­lamok” küldöttei, szervezzenek európai katonai enyhülési konferenciát, a katonai enyhülés ma az európai kibontakozásnak, a helsinki okmány további sorsának a kulcsa: öt esztendeje a harmincöt állam kül­döttei megállapodtak abban, hogy időnként megvizsgálják: hogyan ölt testet a béké­­s biztonság okmánya? Ilyen eszmecső­­zajlott le két és fél éve Belgrádban, ősz pedig Madrid van soron. Az ,,euró­pai értekezlet” előreláthatóan november 11-én nyílik meg a spanyol fővárosban.­ Közös erővel, egyetértéssel kellene ott meghatározni az európai enyhülés útján a további lépéseket, úgy, ahogy a helsinki záróokmány sugallja és ajánlja. Belgrád­ban a nyugati küldöttségek nem mindig tartották magukat ehhez. Most ezt várná, tőlük az európai népek nagy családja. Szóba került már a szocialista országok, majd néhány nyugati vezető elképzelései­ben az a terv, hogy a madridi találkozón döntsenek a katonai enyhülési konferen­cia összehívásáról, időpontjáról, helyéről. A lengyel kormány felajánlotta színhelyül Varsót. A helsinki okmány nem katonai dokumentum, a madridi találkozó maga tehát nem is lehetne alkalmas a fegyver­zetkorlátozás alapos megvitatására. Arról azonban dönthet, hogy az aláírók hívja­nak össze ilyen témájú konferenciát, majd kezdjenek hozzá a bonyolult, és valószínű­leg hosszú tárgyalást igénylő kérdés meg­beszéléséhez. Hielsinkitől Madridig fél évtized telt -e el. A tanuls. , világos: Európa meg tudta teremteni és fenn tudja tartani az enyhülést, ha akarja. A fegyverkezés szó­szólóit azonban el kell hallgattatni. XXV. ÉVFOLYAM 119. SZÁM ■ 1980. AUGUSZTUS 1. PÉNTEK ■ ÁRA 1,20 FORINT Ne legyen kiesés, menjenek a gépek, dől­jön a gabona. Gondos­kodnak erről a szerelő­­brigádok, akik most ál­landó ügyeletet tartanak. Csepregen egy SZK 5-ös kombájn sebességváltója romlott el. Szakavatott kezek azonnal rendbe­hozzák, az állami gazda­gág műhelyében. (Fotó: K.. Z.) Befejeződtek a magyar-francia kü­lügyminiszteri tárgyalások Kádár János fogadta Jean Francois-Poncet Jean Francois-Poncet, a Francia Köztársaság hivata­los látogatásán hazánkban tartózkodó külügyminiszterit­­ tegnap délelőtt megkoszont... .­rúzta a Magyar Hősök Em­lékművét a Hősök terén. A koszorúzáson jelen volt Bé­­nyi József, a Magyar Nép­­köztársaság párizsi nagykö­vete. Jacques Lecompt, a Francia Köztársaság buda­pesti nagykövete. Farkas Mihály vezérőrnagy, a buda­pesti helyőrség parancsnoka. Ezután a Külügyminiszté­rium Dísz téri vendégházá­ban Puja Frigyes külügymi­niszter és Jean Francois­ Poncet magyar—francia jog­segély és kiadatási szerző­dést írt alá.­ Az eseményen jelen volt a külügyminiszté­rium több vezető beosztású munkatársa, ott volt Bényi József és Jacques Lecompt. Mi ezt követően folytatódtak Puja Frigyes és Jean Fran­cois-Poncet hivatalos tár­gyalásai. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára csütörtökön a KB székházában fogadta Jean Francois-Poncet francia külügyminisztert. A megbe­szélés során áttekintették a két ország közötti kapcsola­tokat, valamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit. Aczél György, a Minisz­tertanács elnökhelyettese szintén­­ délelőtt az Ország­házban fogadta a francia kü­l­ügyminisztert. A szívélyes légkörű talál­kozókon­ résztvett Pója Fri­gyes külügyminiszter. Jelen volt Bényi József, hazánk párizsi nagykövete, és Jacques Lecompt, a Francia Köztársaság budapesti nagy­követe.­­Hivatalos látogatását be­fejezve délután elutazott Budapestről Jean Francois­ Poncet. A vendéget a Feri­hegyi repülőtéren Puja Fri­gyes búcsúztatta. Jelen volt Bényi József és Jacques Le­compt. .­ . Giscard d'Estaing ez év második felében, vagy a jö­vő év elején Magyarország­ra látogat. Újabb fontos ál­lomásaként a jól fejlődő kap­csolataink elmélyítésének. — jelentette be Jean Fran­cois­ Poncet elutazása előtt a Hilton Szállóban megtartott nemzetközi sajtókonferen­ciáján. A látogatás — amelynek végleges időpontjában diplo­máciai úton állapodnak meg — jól illik abba a láncba, amelynek erős szemeit je­lentették a magyar minisz­terelnök 1976-os franciaor­szági, Raymond Barre 1977- es magyarországi. Kádár Já­(Folytatás a 2. oldalon) ■UIM NYÍLIK |*___Sfi Ifj. textilbiennálé . Hatodszor mutatkoznak be alkotásaikkal Szombathe­lyen a­­textilművészek. Ma délután négy órakor nyílik meg a Művelődési és Sport- Iházban a VI. Fal- és tértex­til biennálé + gobelin. A korábbi évek gyakorlatához híven, ismét tematikus kiál­lításra hívják a nézőket, ez­úttal a gobelin adta lehető­séggel éltek a művészek. Ha­gyományos lakástextilként és középületek díszeként is megállják a helyüket ezek a textilek. 34 magyar művész gobelinje kapott helyet a bi­­ennálén, közöttük Péreli Zsuzsa Amnézia című alko­tása és Solti Gizella Félcsí­­kos kabát­ című fődíjat nyert. Pápai Lívia Textilgra­fika emlék. Polgár Csaba Gobelin mechanizmus. Pol­gár Rózsa Takaró 1945-ből című gobelinje díjat nyert. , 28 ország 182 művésze 450 miniatűr textiljével vesz részt a biennálén. Japánból, Ausztráliából, Argentínából is jelentkeztek a seregszem­lére, bizonyítva azt, hogy a kétévenkénti szombathelyi kiállításnak híre kelt a vi­lágban. Bécsből az iparmű­vészek világszövetsége a na­pokban tartja kongresszu­sát, s innen is többet jelez­ték, kíváncsiak a biennélé­­ra. A mini textilesek közül az idén a belga Marc Van Hoe kapott meghívást a ve­­lemi textil alkotóműhelybe. Ma délután Kovács Péter a Magyar Képző- és Ipar­művészek Szövetségének a­l­­elnöke nyitja meg a bienná­­lét, amely szeptember 24-ig látható. Péreli Zsuzsa, az idei biennálé egyik fődí­jának nyertese munka közben. Balla ezüstérmes Egy birkózó és hét ökölvívó bronz Egynapos szü­net után ismét éremért szurkol­hattunk csütörtö­kön. S nem is akármilyenért, hi­­■­zen egy birkózó világbajnok és egy olimpiai ezüstér­mes volt a sző­nyegen. A szabad­­fogásúak verse­nyében a 82 kilós súlycsoportban Kovács István, ne­hézsúlyban pedig Balla József ju­tott a hármas döntőbe. Kovács helyzete tűnt biztatóbbnak, de kikapott a bolgár és szovjet fiútól is, így bronzérmes lett. Bal­­lának kevés esélyt adtak a lengyel San­­durski ellen, a ferencvárosi fiú azonban rá­cáfolt a várakozásra. Övé lett e súlycso­portban az ezüstérem, Montreal után Moszk­vában is. A jelen ökölvívásának nagy alakját a ku­bai Stevensont a magyar Lévai megleckéz­tette Budapesten a Honvéd Kupán. A két fiú most ismét szembe került egymással, most azonban a kubai jobban figyelt, s egyhangú pontozással nyert. A másik ma­gyar, Váradi János jól öklözött Mirosnyi­­csenkó ellen, de a szovjet nyert 4:1 arány­ban. Ez két bronzérmet hozott a magyar ökölvívásnak és a magyar sportküldöttség­nek. (Beszámolónk a 6. oldalon) — Fodor Sikeresen földet ért a Szojuz—36 A tegnap délután, magyar idő szerint ne­gyed hatkor sikeresen végrehajtott leszál­lással véget ért a nyolcnapos szovjet—viet­nami űrkísérlet. Viktor Gorbatko és Pham Tuan utolsó munkanapját a világűrben tel­jes egészében a legizgalmasabb és legfelelős­­ségteljesebb művelet, a leszállás előkészíté­se és végrehajtása töltötte ki. Az utolsó kö­zösen elfogyasztott reggeli után Rjumin, Popov, Gorbatko és Pham Tuan együtt el­lenőrizte még egyszer a Szojuz—36 fedél­zeti rendszereit, majd a két űrpáros búcsút vett egymástól Gorbatko és Pham Tuan megköszönte vendéglátói sok-sok segítségét, majd elhagyta a Szaljut—6-ot. A két vissza­térő űrhajós valamivel 11 óra előtt beszállt a Szojuz—36-ba, majd bezárult az űrhajót a Szaljut—6-tal összekötő zsilipkamra. A szükséges előkészületek után valamivel 14 óra előtt a Szojuz—36 levált az űrállomás­ról, távolodni kezdett és ezáltal gyakorla­­tilag megkezdte a visszatérés műveletét. A fékező hajtóművet az utolsó előtti for­dulatnál, magyar idő szerint 16.25-kor kap­csolták be. A megadott időpontban a le­szálló kabin levált az űrhajóról és bejutott a légkörbe. Az űrhajó ejtőernyőrendszere a sűrű légrétegekben nyílt ki. A sima le­szállást a földfelszín felet közvetlenül mű­ködésbe hozott kis fékezőrakéták biztosí­tották. A Szojuz—36 űrhajó leszállóegysége a Szovjetunió területének megadott térségé­ben. Dzsezkazgan városától 180 kilométerrel délkeletre ért földet. Viktor Gorbatko és Pham Tuan közérzete jó.

Next