Vas Népe, 1980. szeptember (25. évfolyam, 205-229. szám)

1980-09-02 / 205. szám

„Népek világparlamentje a békéért” — Szófiában Küszöbön a legnagyobbszabású nemzetközi demonstráció Méreteit és politikai jelen­tőségét tekintve is a legna­gyobbszabású­­ nemzetközi demonstráció a Béke-Világ­­tanács idei programjában a szeptember 23. és 27. között Szófiába összehívott­­ „Né­pek világparlamentje a bé­kéért”, amelynek az embe­riség most legégetőbb sors­kérdéseiről rendezendő ta­nácskozássorozatára mintegy kétezer delegátus érkezik a világ minden tájáról. Romesh Chandra, a Béke­világtanács­­ Magyarorszá­gon tartózkodó elnöke közöl­te ezt tegnapi sajtókonferen­ciáján, amelyet az Országos Béketanács hívott össze , a Hazafias Népfront Belgrád rakparti székházába.­­ A szófiai világtalálkozó nem­zetközi előkészületeinek és programjának ismertetése előtt Romesh Chandra utalt arra, hogy már jó ideje nemzetközi békenap a vilá­gon szeptember 1-e, amely örök mementó az e napon megkezdődött második Vi­lágháborúra, s egyben a fasizmus még ma sem meg­­nyugvó mesterkedései ellen fellépésre serkent. — E nap­tól kezdve a Béke-Világta­­nács a földkerekség minden jóakaratú emberét szervezett összefogásra hívja fel,­­ és mozgósítja a kiéleződött nemzetközi helyzetet még veszélyesebbé tevő lépés, az Egyesült Államok elnökének 59. számú­­üzenete ellen, ez — mint ismeretes — kilátás­ba helyezi­­ az úgynevezett korlátozott nukleáris háború indításának lehetőségét. Nincs józanul gondolkodó ember, aki ezt a képmutató­an kiagyalt fogalmat, s még inkább a vele palástolt erő­fitogtató lépést, nukleáris fe­nyegetőzést elfogadhatná. — Éppen e gondokkal ter­hes­­— az enyhülés korábbi időszakának eredményeit sú­lyosan veszélyeztető — idő­szak, a 80-as évek békemun­kájának, a BVT világmére­tű társadalmi bázisra épülő stratégiájának a kollektív kimunkálására lesz hivatott a „Népek világparlamentje a békéért” — hangsúlyozta Romesh Chandra, majd el­mondta: Eddig 130 országból jelez­ték részvételüket, általában magasszintű küldöttségek. Új vonásként állapíthatta meg a világparlament nem­zetközi előkészítő bizottsága, hogy minden korábbinál na­gyobb számban, nagyobb politikai potenciált képvi­selve iratkoztak fel „a dele­gációk soraiba a nemzeti békemozgalmak”. Elismeréssel szólt a sajtó­­konferencián Romesh Chandra arról, hogy élénk nemzetközi visszhangot kel­tett, s minden kontinensen kedvező fogadtatásra talált az a „budapesti felhívás”, amelyet ez év májusában a magyar fővárosban rendezett üléséről adott ki a Béke­világtanács elnöke, így for­dulva a világ népeihez: „vigyázat, háborús veszély!” Az emberek mind jobban megértik­, nemes feladata a békemozgalomnak is megér­tetni velük­, hogy mindany­­nyiunkon múlik az enyhülés megmentése. Mindenkit kö­zös kezdeményezésekre és akciókra szólítunk fel, fog­junk össze most, hogy meg­akadályozzuk az új világhá­borút. Ezekben a törekvé­sekben kívánunk elsősorban újabb eredményeket elérni a békeerők közelgő világparla­mentjén — hangoztatta Ro­mesh Chandra. A­­sajtókonferencián Se­bestyén Nándorné, az Orszá­gos Béketanács elnöke beje­lentette, hogy nemzeti béke­mozgalmunkat, társadalmunk minden rétegét képviselve 20 tagú magyar küldöttség utazik majd a bolgár fővá­rosba. A magyar küldöttség in­dítványozza a Népek Világ­parlamentjének, forduljon az Egyesült Nemzetek Szer­vezetéhez azzal a javaslat­tal, hogy az ENSZ nyilvánít­sa az 1982-es esztendőt a mártír városok és falvak nemzetközi évévé. Magyar-kongói külügyminiszteri tárgyalások Pieerre Nze, a Kongói Né­pi Köztársaság külügy- és együttműködési minisztere, a Kongói Munkapárt Poli­tikai Bizottságának tagja, aki Paja Frigyes külügymi­niszter meghívására hivata­los, baráti látogatáson tar­tózkodik hazánkban, hétfőn megkoszorúzta a Magyar Hő­sök Emlékművét. Délelőtt a külügyminisz­tériumban megkezdődtek a magyar-kongói külügymi­niszteri tárgyalások. Puja Frigyes és Pierre Nze kicse­rélte véleményét az idősze­rű nemzetközi kérdésekről, majd áttekintette a kétoldalú kapcsolatokat. Vietnami küldöttség hazánkban A vietnami népi állam megalakulásának, a függet­lenség kikiáltásának 35. év­fordulója alkalmából a ma­gyar testvérszervezetek meg­hívására vasárnap hazánkba érkezett a Vietnami Haza­fias Front, a világbékéért küzdő vietnami bizottság, és a vietnami barátsági és szo­lidaritási bizottság közös küldöttsége: Tran Dang Khoa, a Vietnami Szocialista Köztársaság nemzetgyűlésé­nek alelnöke, a Vietnami Hazafias Front elnökségének tagja, Vu Thi Hong, a Viet­nami Nőszövetség alelnöke és Nguyen Din Chi asszony nemzetgyűlési képviselő. A küldöttség részt vesz a viet­nami népi állam megalaku­lásának 35. évfordulója al­kalmából rendezett ünnepi mege­mlékezéseken. A Vietnami Hazafias Front a világbékéért küzdő vietna­mi­­bizottság, a vietnami ba­rátsági és szolidaritási bi­zottság közös küldöttségét hétfőn szívélyes, baráti lég­körben lefolyt találkozón fo­gadta Péter János, az országgyűlés alelnöke. A küldöttség a­­ Hazafias Népfront Országos Tanácsa székházában találkozott a magyar testvérszervezetek képviselőivel. A megbeszélé­sen Tran Darig Khoa, a viet­nami nemzetgyűlés alelnöke, a Vietnami Hazafias Front elnökségének tagja, Sebes­tyén Nándorné, az Országos Béketanács elnöke és Har­mati Sándor ,­ a Magyar Szolidaritási Bizottság el­nöke tájékoztatást adott. XXV. ÉVFOLYAM 205. SZÁM Kalevi Sorsa Budapesten A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására tegnap Budapestre érkezett Kalevi Sorsa, a Finn Szociáldemok­rata Párt elnöke. A Finn Szociáldemokrata Párt veze­tőt a Ferihegyi repülőtéren Berecz János, a MSZMP KB tagja, a külügyi osztály ve­zetője fogadta. Jelen volt Osmo Vainela, a Finn Köz­társaság rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövete. . 1980. SZEPTEMBER 2. KEDD Új iskola, szaktanterem, ünnepélyek Benépesülnek az iskolák Ünneplőruhás fiatalok, út­­törőinges gyermekek színe­sítették tegnap az utcákat. Délelőtt a középiskolákban, délután az általános iskolák­ban tartottak tanévnyitókat, ezekre igyekeztek a diákok. Ma már benépesülnek az osz­tálytermek is. Mintegy 43 ezer tanuló kezdi el me­gyénkben az új tanévet. Sok iskolában, ahol a nyá­ron szorgos kezek munkál­kodtak, új látnivalók, kor­szerűbb környezet fogadja a diákokat. Korábban beszá­moltunk már arról, hogy mi­lyen felújítások fejeződtek be az intézményekben, hol csinosították az épületeket a nyár néhány hónapjában. Szakemberek véleménye az, hogy a korszerűsítések külö­nösen ott voltak eredménye­sek, ahol a rendelkezésre ál­ló pénzkereteket a szülők felajánlásaival, társadalmi összefogással is kiegészítet­ték. Egy sajátságos, követés­re méltó példa nyomán jár­tunk a szombathelyi Zrínyi utcai általános iskolában, ahol szaktantermet avattak tegnap délután. P. Unger Károly festőművész, az isko­la régi diákja kétéves mun­kával történelmi tablóképe­ket készített, amiken jól nyo­mon követhetők a társadal­mi-gazdasági korok jellegze­tességei. Színes, látványos képek ezek, embereket, esz­közöket, épületeket, fegyve­reket láthatunk rajtuk. A festmények beszédesek, épp­oly könnyen leolvashatók ró­luk mondjuk az ősi pásztor­társadalmak jellemzői, mint a tőkés termelés kialakulásá­nak körülményei. Egy nyug­díjas igazgató mondta: aki megmondja, mit lát a képe­ken, azt a diákot már nem lehet megbuktatni. — A tematikus festmény­­sorozatot a festő társadalmi munkában készítette — tud­tuk meg Szőke Dezső igazga­tótól, aki maga is történelem szakos lévén, a képek terve­zője volt­­. Ötödikes koruk­tól hasznát vehetik a gyere­kek szaktantermünk új da­rabjának. Minden történe­lemórát itt tartunk, a fest­ménysorozat remélhetőleg az új tanterv oktatását is segíti majd. Elsősöknek és nagyobbak­nak, szülőknek és vendégek­nek egyaránt újdonság volt a KISZ-lakótelep nemrég felépült iskolája. Hamisítat­lanul érződik még itt az új­donság illata. A festékszag, sőt néhol kéziszerszámok is maradtak. A tegnap délutá­ni tanévnyitón az igazgató diplomatikusan fogalmazott: az épület oktatásra alkalmas. De­ egy darabig még meg kell osztaniuk az építőmun­kásokkal, s nem lesz kis mun­ka a már rendelkezésre álló bútorok elhelyezése sem. Ehhez pedig a szülők önzetlen segítségére lesz szükség. A zavartalan taní­tás mindannyiunk érdeke, legfőképp a gyerekeké, akik­nek most már lakóhelyük­höz közel van az iskola. Két iskola életének egy­­egy fontos eseményéről em­lékeztünk meg. Az újdonsá­gokat az elkövetkező tíz hónap során kamatoztathat­ják tanárok és tanulók, itt és másutt. Az induló jelet a ma reggeli csengőszó adja meg. — kt — Fotó: K. Z. Tanévnyitó a KISZ-lakótelep iskolájában. a SZOT elnöksége A lakáselosztás fejlesztéséről Tegnap ülést tartott a SZOT elnöksége. Megvitatta és elfogadta a SZOT XXIV. kongresszusára készült je­lentést. Az elnökség Faluvégi La­jos miniszterelnök-helyet­tesnek, az Országos Tervhi­vatal elnökének előterjeszté­sében megvitatta a lakásel­­látás 1981—1985 évi fejleszté­si céljaira és egyes pénzügyi feltételeinek továbbfejlesz­tésére vonatkozó előzetes tervezetet. A SZOT elnöksé­ge örömmel vette tudomásul, hogy az ötödik ötéves terv lakásépítési előirányzatát kismértékben túlteljesítik, bár a városokban a lakásel­látás a tervezettnél lassúbb ütemben javult. Ugyanakkor az alacsonyjövedelmű réte­gek és a fiatal házasok la­káshoz jutásának esélyeit nem sikerült számottevően javítani. Életszínvonalpoliti­kai céljaink megvalósítása érdekében fontos követel­mény, hogy a hatodik ötéves tervidőszakban gazdasági le­hetőségeinkkel összhangban folytatni kell a tömeges la­kásépítést, és a lakásállo­mány felújítását, korszerű­sítését. Az elnökség egyetértett azzal, hogy e célok megva­lósítása érdekében tovább kell fejleszteni a lakáselosz­tást, s a lakásgazdálkodás feltételeit, a lakáscserék ösz­tönzését. Szükségesnek tart­ja, hogy javuljanak a mun­kások, a fiatal házasok és a többgyermekes családok la­káshoz jutásának feltételei, a jelenlegi kedvezményrend­szer tovább fejlődjön. Az el­nökség egyetértett a mun­­káslakás-építés területi kor­látainak feloldásával. Többek között megállapí­tották azt is, hogy több és jobb lehetőséget kell te­remteni a lakosság anyagilag tehetősebb tagjai számára, hogy saját erőből, saját mun­kával lakást építsenek. A SZOT elnöksége úgy ha­tározott, hogy ötmillió forint­tal járul hozzá az árvízká­rosultak megsegítéséhez. - ÁRA 1,20 FORINT Új iskola új iskolásai állnak az udvaron Szom­bathelyen, a KISZ-lakóte­­lep vadonatúj intézmé­nyében. Mi az a tanulás, mi az osztály, mi van a tankönyvekben? Ez is és sok minden más ismeret­len még számukra. Pe­­dig az igazgató bácsi azt mondja, nem lesz nehéz megtanulni olvasni, szá­molni, írni... Sokan se­gítenek ebben a kicsik­nek, s bizonyára ők is igyekeznek! (Fotó: K. Z.) KGST gépipari tanácskozás A KGST gépipari állandó bizottsága erőgépekkel fog­lalkozó szekciójának ötnapos tanácskozása kezdődött meg hétfőn Szekszárdon. Az ülé­sen a KGST-országok kü­lönböző típusú traktorainak a felhasználó országok adottságait tekintetbe vevő egységesítésére a termelés szakosítására irányuló mun­kát folytatva a szabványosí­tás és a­ szakosítás kérdései­ről tárgyalnak. Ezúttal első­sorban az erdészeti és a lánctalpas traktorokkal­­ kap­csolatos témák szerepelnek a tanácskozás napirendjén.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék