Vas Népe, 1980. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1980-10-01 / 230. szám

Leonyid Brezsnyev és Szandzsiva Reddi vezetésével -I­sz­szosz Szovjet-indiai tárgyalások39 éves Nilam Szandzsiva Reddi, az Indiai Köztársaság elnö­ke, aki hétfőn a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnök­ségének meghívására érke­zett Moszkvába, tegnap dél­előtt megkoszorúzta a Lenin­­mauzóleumot és az Ismeret­len Katona sírját. Jelen volt Inamzson Uszmanhodzsajev, a Legfelsőbb Tanács Elnök­ségének elnökhelyettese­­ és több más hivatalos személyi­ség. Kedden délelőtt a Kreml­ben megkezdődtek a szovjet —indiai tárgyalások. A szov­jet küldöttséget Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB fő­titkára, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek elnöke, az indiait Nilam Szandzsiva Reddi, az Indiai Köztársaság elnöke vezeti.­­ Leonyid Brezsnyev mel­lett a szovjet küldöttség tag­jaként jelen volt a megbe­szélésen Nyikolaj Tyihonov, az SZKP I­KB Politikai Bi­zottságának póttagja, a Mi­nisztertanács első elnökhe­lyettese, Ivan Arhipov mi­niszterelnök-helyettes, Viktor Malcev, a külügyminiszter első helyettese. Indiai rész­ről a Reddi vezette küldött­ség tagja Virendra Patil kő­olajipari miniszter és Kris­nán külügyminiszter-helyet­tes. A kölcsönös megértés és barátság légkörében folyt megbeszélésen áttekintették az 1971-ben a békéről, ba­rátságról és együttműködés­ről aláírt szerződésen alapu­ló szovjet—indiai kapcsola­tok néhány kérdését. Az időszerű nemzetközi táblák közül kiemelt figyelmet szenteltek a tartós békéért, a nemzetközi biztonságért, az imperializmus, a kolonializ­­mus és a faj­üldözés ellen fo­lyó harc kérdéseinek. Az ázsiai helyzetről, a nemzetközi kérdésekről, a szovjet—indiai kapcsolatok­ról mondott beszédet Leo­nyid Brezsnyev, kedden azon a vacsorán, amelyet a Leg­felsőbb Tanácsa Elnöksége adott a hivatalos baráti lá­togatáson a szovjet főváros­ban tartózkodó Reddi indiai köztársasági elnök tisztele­tére. — A nemzetközi helyzet, így az ázsiai földrész helyze­te napjainkban korántsem egyszerű — jelentette ki Brezsnyev. — Nem nehéz megérteni, mi váltotta ki ezt, elegendő csupán néhány kér­dést feltenni. , — Ki támadott Vietnamra? Ki az, aki mindmáig nem hagyja békében Kambodzsát? Ki szervezi és irányítja az afgán ellenforradalmat? Ki­nek a repülőgép-anyahajói fe­nyegetik a Perzsa-öböl és a Vörös-tenger térségének füg­getlen államait? Ki hoz létre új katonai támaszpontokat az­­Indiai-óceán térségében, a Közel- és Közép-Keleten, Afrikában? — Az említett kérdésekre adott válasz világosan meg­mutatja, honnan származik világunkban ma a veszélyes feszültség.­­ A világ ezekben a na­pokban lett tanúja Irán és Irak, két szomszédos, a Szov­jetunióval baráti viszonyban lévő ország fegyveres kon­fliktusának. Aligha vélhet­jük, hogy csupán a tragikus meg nem értés taszította szembe egymással a két né­pet, ezekben a számukra ne­héz időkben. Nyilvánvaló, hogy a konfliktus tüzében valaki saját pecsenyéjét akarja sütögetni.­­ Ha azt kérdezik, hogy kicsoda, a válasz az, hogy azok, akiknek nem tetszik az imperialista-ellenes erők összefogása a Közel- és Kö­zép-Keleten. Azok, akik sa­ját ellenőrzésük alá akarják helyezni a közel- és közép­keleti olajat, akik arról ál­modoznak, hogy Iránt ismét katonai támaszponttá, az im­perializmus csendőrposztjává változtathatják. Sem Irán, sem pedig Irak nem nyer a kölcsönös pusztítástól, a vér­ontástól, egymás gazdaságá­nak szétrombolásától. Csak az a harmadik fél nyer ez­által, amelyiktől távol állnak a térség népeinek érdekei. A Szovjetunió azt kívánja, hogy Irán és Irak a tárgya­lóasztal mellett rendezze vi­tás kérdéseit — mondotta Leonyid Brezsnyev. Majd ki­jelentette : — Általánosság­ban az a véleményünk, hogy­ a háború napjainkban nem válhat az államok közötti vitás kérdések rendezése esz­közévé, és nem is kell, hogy ez így történjék. A békesze­rető szovjet külpolitika arra irányul, hogy az emberisé­get megszabadítsa a háború fenyegetésétől. A továbbiakban Leonyid Brezsnyev beszédében mél­tatta a szovjet—indiai kap­csolatokat és rámutatott: Reddi elnök látogatása ismét tanúbizonyságot ad arról, hogy a két ország a­ baráti szovjet—indiai kapcsolatok továbbfejlesztésére és meg­szilárdítására törekszik. Válaszbeszédében Szandzsiva Reddi, indiai elnök rámuta­tott: " Az indiai szovjet ba­rátság és együttműködés nem csupán kétoldalú kap­csolatainkat gazdagította, ha­nem hozzájárul Ázsia és az egész világ békéjéhez és stabilitásához. ­ T­ovább az EiK­—3-ason Október közepén, határ­időre átadják az M—3-as autópálya új szakaszát. Az új út a 34-e­s kilométertől, az 55-ös kilométerszelvényig tart, ahol a 21-es számú, Hatvan—Salgótarján utat keresztezi, Hatvantól észak­ra. A Gyöngyös felé utazók­nak nem kell majd Hatvan városán áthaladniuk. Jelen­leg már a befejező munká­latok folynak: padkakészítés és rendezés, a jelzőtáblák, korlátok kihelyezése stb. Az elvégzett munka nagyságát jellemzi az egy­m­illiárd-öt-­­száz­ötvenmilliós beruházási költség: kilométerenként megközelíti a nyolcvanmilli­ót. Ez a szám magasabb a korábbi pályaszakaszokénál, amit az árak emelkedésén kívül az itteni domborzati viszonyok, illetve a két cso­mópont költségei indokol­nak. Két és fél millió köbmé­ter földet mozgattak meg az építők, és az új pályát beve­zető, 156 méteres kisbagi völgyhíd melett még továb­bi tizenhat épült. Az új út­vonal elkerüli Aszódot, —­ ide a Bag határában létesí­tett csomóponton térhetnek le a járművek — a másik csomópont Hatvantól észak­ra, a már említett 21-es út­nál létesült. A következő, Gyöngyös határáig vezető szakasz át­adása 1982—83 táján várha­tó, majd 1984 végére Vison­­táig kell elkészülnie az út­nak, egyelőre fél pálya szé­lességben. K. T. Utolsó simítások a bagi csomópontnál. A régi út mellett már készen áll az új pályaszakasz ki­indulópontja, a kisbagi völgyhíd. XXV. ÉVFOLYAM 230. SZÁM ■ 1980. OKTÓBER 1. SZERDA ■ ÁRA 1,20 FORINT Az szvsz 35 éves jubileuma Ma délután ünnepélyes ke­retek között­­nyitják meg Moszkvában, a Szakszerveze­tek Házának oszlopcsarnoká­ban a Szakszervezeti Világ­­szövetség Főtanácsának ülés­szakát. A mintegy 190 millió dolgozót egyesítő szervezet vezető testülete az SZVSZ fennállásának 35. jubileuma alkalmából ül össze, s tárgya­lásainak napirendjén szá­mos időszerű kérdés szerepel, így a szakszervezetek fel­adatai a békéért és a lesze­relésért vívott küzdelemben, teendőik a dolgozók jogai­ért vívott harcban, a mun­kanélküliség és az infláció problémája. A tanácskozásra Moszkvá­ba érkezett Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára, az SZVSZ elnöke, aki hétfőn és kedden több megbeszélést folytatott az SZVSZ és a különböző országok szakszervezeteinek képviselőivel. Kedden Moszkvában szá­mos elő­készítő megbeszé­lésre került sor a főtanács ülésére érkezett küldöttek és a szovjet Szakszervezetek Központi Tanácsának kép­viselői között. Az SZVSZ irodája szerdán délelőtt, a főtanács ülése előtt ül össze. A szovjet szervezett dol­gozók nagy érdeklődést­ ta­núsítanak a főtanács ülés­szaka iránt. A Trud, a szov­jet szakszervezetek lapja kedden egész oldalas össze­állítást közölt az egyes or­szágok szakszervezeteinek a dolgozók érdekében kifejtett munkájáról, a jubiláló vi­lágszövetség tevékenységé­ről. A moszkvai szakszerve­zeti aktivisták ünnepségen találkoznak a főtanács ülé­sének résztvevőivel, s velük együtt köszöntik az SZDSZ létrejöttének 35. évforduló­ját. Pályakezdők Hatodik alkalommal fo­gadták a most végzett if­jú szakmunkásokat, s az iskolát kezdőket a RÁBA szombathelyi Futómű­gyárában. E nap bizonyá­ra szép emlék marad, be­illeszkedésük, segítésük kezdete. A farmeröltönyt overallra cserélő fiatalok fogadásáról szól írásunk a 2—3-as oldalon. Fotó: K. Z.) KGST Vízügyi vezetők értekezlete Kedden Balatonőszödön megkezdődött a KGST-orszá­­gok vízügyi vezetőinek 27. ér­tekezlete. Munkájában Bul­gária, Csehszlovákia, Kuba, Lengyelország, Magyarország, Mongólia, az NDK, Románia, a Szovjetunió és Vietnam küldöttein kívül részt vesz Jugoszlávia delegációja­­és több nemzetközi szervezet képviselői is. Borbándi János­­miniszter­elnök-helyettes köszöntötte a megjelenteket, majd a ple­náris ülés megkezdte érdemi munkáját. Áttekintették az elmúlt esztendő vízgazdálko­dási együttműködésének eredményeit, megvizsgálták a komplex program intézke­déseinek végrehajtását és megvitatták, hogyan lehet ha­tékonyabbá tenni a tagálla­mok vízügyi együttműködé­sét. A napirend keretében összeállították az 1981—82-es munkatervet, az 1981—85-ös időszak ötéves műszaki-tudo­mányos együttműködési ter­vét, és megvitatták a duna- és tiszavölgyi vízgazdálko­dási együttműködés problé­máit. Foglalkoztak az Inter­­vodocsisztka nemzetközi tár­sulás gyártásszakosítási kér­déseivel, továbbá a Kubai Köztársaság, valamint a Vi­etnami Szocialista Köztársa­ság vízgazdálkodásának gyor­sított fejlesztésével. A plená­ris ülés második napján Ma­gyarország vízgazdálkodásá­ról hangzik el előadás. Ennek kiegészítéseként a vízügyi vezetők és a nemzetközi szer­vezetek képviselői megtekin­tik a balatonmenti regionális vízműrendszert és a bako­nyi bányák víztelenítését. KMSZZE-k­&megtriplés A kambodzsai képviseletről Az ENSZ-közgyűlés 35. ülésszakának általáno­s vitá­jában a felszólalók határo­zottan elutasítják az Egye­sült Államok és Kína közös kísérleteit, hogy felélesszék a népirtó Pol Pot-rezsimet — jelentik New Yorkból a TASZSZ tudósítói. Napjainkban, amikor min­denki előtt ismeretes, hogy a bukott Pol Pot-klikk 3 millió kambodzsai kiirtásá­ban bűnös és bebizonyoso­dott, hogy megdöntésével létrejött a népirtás meg­szüntetésének feltétele, sem­mivel sem igazolhatók a re­zsim törvényesítésére irá­nyuló törekvések — hangsú­lyozta Nguyen Coc Thach vi­etnami külügyminiszter. Semmilyen ürüggyel nem vonható kétségbe az a tény, hogy a kambodzsai nép egyetlen törvényes képvise­lője a Népi Forradalmi Ta­nács, amely vissza kívánja aLUlani a noimana e<clel Kambodzsában. Qskar Fischer, az NDK külügyminisztere Vietnam, Kambodzsa és Laosz kezde­ményezéseinek támogatásá­ra szólított fel, és rámuta­tott, hogy ezek megvalósítá­sa fontos lépés lenne a tér­ség biztonságának megerő­sítésében. A vitában felszólaló Sah Muhammed Doszt afgán kül­ügyminiszter élesen elítélte az­ indokínai államok elleni kí­nai provokációkat és támo­gatásáról biztosította az in­dokínai államok készségét arra, hogy meg nem táma­dási és be nem avatkozási szerződést írjanak alá a tér­ség többi államával. A vitában felszólalók mél­­tatták azokat az eredménye­ket, amelyeket a kambodzsai nép ért el az ország újjá­építésében. ­ Október: Takarékossági hónap Az idén először október lesz a takarékossági hónap. Az Országos Takarékpénztár a KISZ-szel, a szakszervezet­tel, a népfronttal és a helyi tanácsokkal közösen rende­zik meg. A célja az, hogy felhívja a figyelmet a taka­rékosabb életmódra, de ez­úttal nem csak a pénz taka­rékpénztárba helyezésére gondoltak a rendezők. A ta-' karékosság ugyan minden korban fontos tényező volt az emberek életére — a ta­karékossági világnapot pél­dául 1924 óta rendezik meg — de ma már az életmód mellett a gazdálkodásban is fő szerepet kapott. A takaré­kosság fogalma átértékelő­dött , kényszerűséggé vált. Ez tükröződik majd a váro­sok, községek rendezvényein is, ahol vetélkedőkön, mű­soros esteken, kiállításokon hívják föl a figyelmet a ta­karékosság értelmére. A központi téma ezzel együtt a pénz lesz. Az OTP, amely­nek betétállománya elérte a 140 milliárd forintot, bemu­tatja majd azokat a takaré­kossági formákat, amelyek segíthetnek megoldani egy­­egy társadalmi, réteg anyagi gondjait, Így például nagy figyelmet szentelnek a fiata­loknak, nevezetesen a fia­tal házasok segélyezésének, és az ifjúsági takarékbetét­könyveknek. Idén egyébként már 600 millió forint érték­ben vásároltak a fiatal há­zasok, illetve ifjúsági betét­tulajdonosok bútort, és egyéb lakberendezési cikkeket az OTP segítségével. Az október elsején kezdő­dő országos méretű ese­ménysorozat megnyitóját írta a Vörös Október Férfi Ruhagyárban tartják, majd a hónap végén a takarékos­­sági világnapon zárják Sop­ronban.

Next