Vas Népe, 1980. december (25. évfolyam, 282-305. szám)

1980-12-02 / 282. szám

Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának ülését december 2-re összehívták. A Politikai Bizottság az időszerű nemzetközi kér­désekről szóló tájékoztató, valamint az 1981. évi nép­­gazdasági terv és állami költségvetés irányelveiről ké­szült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. Véleményeltérések a Közös Piacban Inkább tanácskozás, mint határozathozatalok — így jellemezték közös piaci dip­lomaták az Európai Gazda­sági Közösség, hétfőn, kora délután megkezdődött­­idei 3. csúcsértekezletét. Pierre Werner luxemburgi kor­mányfő elnökletével ültek össze a közös piaci állam- és kormányfők, akikhez ezúttal megfigyelőként Georgiosz Bab­isz görög­ miniszterelnök is csatlakozott. Miután az olasz földrengés károsultjainak szánt segély­ről döntöttek, a Közös Piac gazdasági helyzetét vitatták meg. A vita alapjául szolgá­ló bizottsági jelentés sötét képet fest 1981-ről. A ''gaz­dasági növekedés a bizottság számítása szerint 0,6 száza­lékos lesz, az infláció meg­közelíti a 10 százalékot, és a teljes munkanélküliek számát 6,8 millióra becsülik. Sokan azonban ezt a számí­tást is derűlátónak tartják, tekintettel arra, hogy a bi­zottságnak minden korábbi jelentését negatív irányban kellett korrigálnia. Senki sem számít arra, hogy a csúcsértekezlet valamiféle csodaszert talál a nehézségek orvoslására. A csúcsértekezlet legfon­tosabb része néhány nemzet­közi politikai kérdés megvi­tatása lesz. Ezek közül a kö­zel-keleti helyzet foglalja el a központi helyet. A tagál­lamok között azonban véle­ménykülönbségek­­ vannak.­­Nagy-Britannia követeli, hogy várják meg bármiféle kezdeményezéssel Reagan megválasztott amerikai el­nök hivatalba lépését, és ez a felfogás nem tetszik Gis­­card d’Estaing francia köz­­társasági elnöknek. Valószí­nű azonban, hogy a kilencek végül is megelégednek azzal, hogy nyilatkozatban rögzít­sék álláspontjukat anélkül, hogy konkrét kezdeményező lépést tennének. Puja Frigyes Jugoszláviába utazik Puja Frigyes, a Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere Joszip Vrhovecnek, a Jugoszláv Szocialista Szö­vetségi Köztársaság szövet­ségi külügyi titkárának meg­hívására december 2-án­ hi­vatalos baráti látogatásra Jugoszláviába utazik. Mű­vészjelöltek Négy napon át harmad­­­ízben adott otthont Szom­bathely a város neves szülötte, Koncz János he­gedűművész emlékére rendezett országos hege­dűversenynek, amely va­sárnap este díjkiosztó ünnepséggel és hangver­sennyel zárult a Bartók Teremben. Képünkön, hárman az ifjú művész­jelöltek közül. Képes tu­dósításunk az 5. oldalon. Fotó: Czika László. Több ezer gépkocsi a Hó fogségében — lavarok az áram­ ellntásban és a telefonösszekötte­tésben — Szérné««** intéz*­kedések a mentés és az alapvetű­ ellőzés érdekében Hófúvások országszerte és a megyében Az ország egész területén hó borítja az utakat. Az erős széllökésekkel kísért hóesés különösen a Dunántúlon okoz gondot, de fennakadások vol­tak tegnap a főváros közleke­désében is. A Ferihegyi repü­lőtér nem indított és fogadott gépeket, a nemzetközi sze­mélyvonatok 8—9 órás késés­sel közlekedtek, a A vasúti és közúti áruszállításban az ország tö­bb helyén zavarok keletkeztek. A Dunántúlon a vonatok nagy része tegnap több órás késéssel ért célba, a távolsági autóbuszok tö­bb helyütt el sem indultak, vagy csak jelentős késéssel közle­kedtek. A dunántúli főközle­kedési utakon 1 méteres hó­­tvnlaszok akadályozták a közlekedést, zökkenők voltak az M 7-esen és a 8-as főút­vonalon, a 84-es főútvonal tegnap estére teljesen járha­tatlanná vált. A Dunántúlon tegnap több ezer gépkocsi volt a hó fogságában. Sza­bad­­battyánnál kisiklott a Kani­­zsa-expressz, szerencsére sze­mélyi sérülés nem történt, a vágányt a közlekedés számá­ra szabaddá tették. Vas megye az országnak a­hhoz a részéhez tartozik, ahol a legnagyobb nehézsége­ket okozta a hóvihar. A 60— 80 kilométeres erősségű szél­lökésekkel kísért hózápor vasúton és közúton egyaránt közlekedési akadályokat oko­zott. Különösen Sárvár, Vas­vár és Celldömölk térségében volt kritikus a helyzet. A Sa­­varia expressz vasárnap este helyett csak hétfőn hajnalban gördült­­be a szom­bathelyi ál­lomásra, s Budapestre kora reggel helyett csak kilenc óra előtt indulhatott el. Kés­tek a többi vonatok is. Meg­merevedtek a váltók, néhány vonat kénytelen volt­ a szom­bathelyi állomásra való belé­pés előtt­­befejezni útját. A hófúvás megbénította a megye közúti közlekedését is. Szombathelyt tegnap nem lehetett megközelíteni az or­szág más vidékeiről. A me­gyeszékhelyről északra és ke­letre lehetetlen volt a közle­kedés, harminc autóbuszjá­ratból délelőtt 10 óráig csak öt érkezett meg­ Szombathely­re. Reggel csak Felsőcsatár, Szentpéterfa, Egy­házashomós és Söpte felől érkeztek be a járatok. A távolsági autóbu­szok nem is indultak el. A délelőtt folyamán aztán Rum, Perenye és Búcsú felől is megjöttek a­­buszok. Sárvárra csak a sótonyi, Vasvárra a győrvári és a rába­híd­végi, Körmendre a volt t­ajánse­­nyei vasutat pótló járművek mentek. Nem egy jármű már vasárnap délután bennragadt a hóban, köztük tizenhét autóbusz várt kiszabadításra a megyében. Az erős szél miatt nem le­hetett teljes erővel megkez­deni a hóeltakarítást, de szervezett intézkedések tör­téntek a hóban rekedt jármű­vek és utasaik kimentésére. A mentésben segítséget nyúj­tottak a szovjet hadsereg és a honvédség lánctalpas jár­művei. A mentőknek hétfőn­­reggel Vasvárról még viszony­lag könnyen sikerült­­bevinni Szombathelyre egy füstmér­gezést szenvedett asszonyt, de később már csak a Közúti Igazgatóság járműveinek kí­séretében indulhattak útnak Jakra, Vaskeresztesre. Dél­után Zsiráról hoztak Szom­bathelyre egy beteg, ötéves kislányt, lánctalpas honvéd­ségi jármű vitte a mentőko­csi felszerelését, személyzetét. Személygépkocsival, vonat­tal, autóbusszal hétfőn a me­gye több helységét nem lehe­tett megközelíteni, de egyet­len községben sem maradtak segítség nélkül. A megye ve­zetői megfelelő intézkedése­ket tettek az összeköttetés fenntartására. A megyei ta­nácson az éjszaka folyamán is kapcsolatban voltak a he­lyi tanácsokkal, s ahol gyors segítségre, mentésre volt szükség, a honvédség segítsé­gét is igénybe véve intézked­tek. Intézkedések történtek, hogy a falvakban biztosítva legyen az alapvető ellátás. A kenyérgyárak úgy szervezik a munkát, hogy normál ke­nyériből mindenütt elegendő le­gyen, a tejüzemek is meg­felelő tartalékkészletekkel rendelkeznek. A Füszért az elmúlt héten töltötte fel a megye boltjainak készleteit, így azoknak 2—3 hetes tarta­lékuk van. A hóvihar a megyében is több helyen zavarokat oko­zott az áramellátásban, a te­lefon és telexösszeköttetés­ben. A helyreállítási munkák mindenütt gyorsan megkez­dődtek. A legfontosabb cél a lakóépületek és az üzemek zavartalan energiaellátása. •­ A KPM Közúti Igazgatósá­gától tegnap késő este kapott tájékoztatás szerint a megye közútjain késő estére sem ja­vult lényegesen a helyzet. A 8-as főútvonalon Veszprém megye határa és Kám között csak­­ nyomtávon közleked­hettek a tehergépkocsik, a 87- es út Szombathely és Kőszeg között járhatatlan volt, ugyanígy a 88-as út Vát és Sárvár közötti szakasza, ahol a szovjet hadsereg és a hon­védség lánctalpas járművei nagy erőfeszítéseket tettek a hóban rekedt személygépko­csik, autóbuszok kiszabadí­tására. Vas megye útjain dol­gozik a KPM Közúti Igazga­tóságának 8 hómarója, 9 két­­szárnyú hóekéje és 15 egyéb hóeltakarító járműve, részt­­vesznek a mentésben a Volán járművei is. A KPM Közúti Igazgatósá­ga kéri a gépjárművezetőket, hogy ne induljanak el addig járműveikkel, amíg az utak járhatóságáról meg nem győ­ződtek. Farkas Mihály Kósa Tamás Fotó: Horváth Pál Közlekedésbiztonsági fórum •a KRESZ-versenyek győztesei Vasárnap délelőtt Szom­bathelyen a Megyei Műve­lődési és Ifjúsági Központ­ban színvonalas fórummal, a KRESZ-vetélkedő megyei döntőjével és a közlekedési verseny eredményhirdetésé­vel méltóan fejeződött be a közlekedési hónap megyénk­ben. Előzőleg filmvetítések, ankétok — a közutakon szi­gorúbb ellenőrzések — a vállalatoknál és üzemeknél KRESZ-vetélkedők követ­ték egymást. A közlekedésbiztonsági fó­rum nagyszámú érdeklődő hallgatósága előtt dr. Kuti Béla rendőr vezérőrnagy, a Vas megyei Közlekedésbiz­tonsági Tanács elnöke mon­dott vitaindítót, amelyben ismertette a megye közleke­dési helyzetét, a hónap fon­tosabb eseményeit, az idei közúti baleseteket és a leg­fontosabb feladatokat. — Napjainkban — amikor a motorizáció rohamos fej­lődése előttünk zajlik — a járművek számának szaporo­dását sajnálatos módon a balesetek számának növeke­dése is követi — mondotta többek között. Megrázó pél­dákat hozott fel. Hazánkban évente egy közepes nagyságú falu lélekszámának megfele­lő ember hal meg a közuta­kon, s ennél jóval több a sérült. Az ezzel foglalkozó szakirodalom az „évszázad járványának” is nevezi a közlekedési baleseteket. 1979-ben a közlekedési balesetek 97 százaléka embe­ri hibából eredt. A többi baleset a jármű és az útpá­lya hiányosságaiból követ­kezett be. A megyében 1980- ban (november 1-ig) 398 sze­mélyi sérüléses közlekedési baleset történt. Ez 6,6 szá­zalékkal több, mint 1979. ha­sonló időszakában. A balese­tek következtében 548 sze­mély sérült meg. (Ez 7,2 százalékkal több.) A balese­tek következtében 24 ember vesztette életét. A balesetek következtében 24 ember vesztette életét. Ebben — szerencsére — bizonyos csök­kenés tapasztalható. . A vitaindító előadás a bal­esetek okait is elemezte. Ezek között első, helyen áll a relatív gyorshajtás, a fi­gyelmetlen, gondatlan veze­tés, az elsőbbségi jog elmu­lasztása és a szabálytalan előzés. — A közlekedési fegyelem akkor erősödik, ha a ható­sági intézkedésekkel egyide­jűleg a társadalom is elítéli a közlekedés biztonságát ve­szélyeztető magatartást — mondotta befejezésül dr. Kuti Béla és kérte a jelen­lévőket, hogy munkahelyei­ken segítsék elő széles társa­dalmi összefogás megterem­tését, amely hozzájárul a balesetek megelőzéséhez. A vitaindító előadás után számos kérdés hangzott el írásban és szóban. Ezekre a kérdésekre az elnökségben helyet foglaló vezetők és (Folytatás a 3. oldalon) Operatív bizottság alakult A Minisztertanács a rend­kívüli időjárás okozta közle­kedési, szállítási és ellátási feladatok irányítására és ösz­­szehangolására operatív bi­zottságot hozott létre a köz­­lekedés- és postaügyi minisz­ter vezetésével. Az operatív bizottság a helyzet normalizálása érde­kében utasította a vasúti, közúti és tanácsi szerveket, hogy minden eszközzel nyújtsanak segítséget a köz­lekedési, szállítási és hírköz­lési feladatok ellátásához, amelyek most a legsürgősebb tennivalók közé tartoznak.­­ Intézkedések történtek a lakosság ellátása, a munká­ba járás feltételeinek megte­remtése és a folyamatos munkarendben dolgozó üze­mek, gyárak termelésének megszervezése érdekében is. A rendkívüli nehézségek elhárításához széles körű társadalmi összefogásra van szükség. A bizottság ezért felszólította a helyi tanácso­kat, üzemeket, termelőszö­vetkezeteket, hogy — meg­szervezve a lakosság közre­működését, ideértve a köz­erők kirendelését is — hala­déktalanul kezdjék meg, il­letve folytassák a munkála­tokat. A hadsereg alakulatai részt vesznek az akadálytá,, elhárításában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék