Vas Népe, 1981. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1981-03-01 / 51. szám

Tanácskozik az SZKP kongresszusa Kádár János és Leonyid Brezsnyev találkozója A szovjet pártkongresszus külföldi visszhangja A Szovjetunió társadalmi és gazdasági fejlődése fő irányainak megvitatásával foly­tatta munkáját tegnap délelőtt az SZKP XXVI. kongresszusa. A Nyikolaj Tyiho­­novnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének előadói beszéde feletti vitában tegnap is tö­bb kongresszusi küldött mond­ta el véleményét. A külföldi vendégek közül a tegnapi munkanapon szólalt fel Mohamed Szaid Mazuzi, az Algériai Nemzeti Felszabadítási Front Pártja Politikai Bizottságának tag­ja, Rodney Arismendi, az Uruguayi Kom­munista Párt Központi Bizottságának első titkára, Gordon Mclennan, Nagy-Br­itannia Kommunista Pártjának főtitkára, Pen So­rán, a Kandaodzsai Népi Forradalmi Tanács alelnöke, Khaled Bagdas, a Szíriai Kom­munista Párt Központi Bizottságának fő­titkára, valamint Carlos Nunez Tellez, a Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front Egyesített Vezetőségének vb-tagja, az Ál­lamtanács Irányító Tanácsának elnöke. A kongresszus nemzetközi sajtóközpont­jában több sajtóértekezletre is sor került tegnap. Úgyszintén találkozott és tanácsko­zott egymással több testvérpárt vezetője is. Kádár János, az MSZMP Központi Bi­­­­zottságának első titkára találkozott Leo­nyid Brezsnyevvel, az SZKP Központi Bi­zottságának főtitkárával, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöké­vel. Eszmecserét folytattak a magyar— szovjet kapcsolatok néhány vonatkozásáról és fontos nemzetközi kérdésekről. Kádár János teljes támogatásáról biztosította Leonyid Brezsnyev beszámolójának az eny­hülés folytatásáról, a nemzetközi együttmű­ködés fejlesztésére és a béke megszilárdí­tására vonatkozó javaslatait. „A Magyar Szocialista Munkáspártnak eltökélt szán­déka — mondotta Kádár János —, hogy hozzájárul a szocialista közösség, a nem­zetközi kommunista és munkásmozgalom egységének megszilárdításához, minden i­mperialástaelenes erő összefogásához.” Kádár János és Leonyid Brezsnyev meg­állapította, hogy az elkövetkező évek rend­kívül nagy jelentőségűek lesznek a háborús veszély növekedése, a fegyverkezési ver­seny fokozása ellen vívott küzdelemben. Aláhúzták, hogy a világ­­békéjének legfőbb biztosítékát a testvéri szocialista országok jelentették s jelentik továbbra is. Kádár János és Leonyid Brezsnyev ta­lálkozója szívélyes, elvtársi légköriben ment végbe. Felszólalások, sajtóértekezletek Az SZKP XXVI. kongresz­­szusának szombati ülésén az első felszólaló, a szaratovi területi pártbizottság első titkára, Vlagyimir Guszev volt. »Úgy gondolom, valameny­­nyi küldött érzéseit fejezem ki, amikor örömmel üdvöz­löm külföldi vendégeinket, fegyvertársainkat a közös harcban, bajtársainkat a munka hadseregében — mondotta. — A felszólalá­sok, amelyek itt a Kreml­ben, valamint a munkásgyű­léseken hangzottak el, nagy­ra értékelték az SZKP tevé­kenységét, következetes, in­ternacionalista politikáját. Ez a szolidaritás felmérhe­tetlen értékű ösztönzés a szovjet emberek számára, segít abban, hogy átérezzük mindennapos munkánk nem­zetközi jelentőségét”. Részletesen szólt a terület gazdasági fejlődéséről, s el­sősorban azt sürgette, hogy gyorsítsák meg az öntöző­­rendszerek építését: mint mondotta, ezáltal biztosít­hatnák a mezőgazdasági ter­melés jelentős bővítését. A Szovjetunió egyik leg­eredményesebben működő energiatermelő ágazata, a gázipar, üdvözletét tolmá­csolta a kongresszusnak az ágazat minisztere, Szabit Orudzsev. A gázipar, amely­nek területén ma 400 ezren dolgoznak, a tizedik ötéves tervben meghaladta az elő­irányzatot és 1980-ra már 435 milliárd köbméter föld­gázt termelt. Az iparágban a munka termelékenységét öt év alatt egyedülálló mér­tékben, 43 százalékkal nö­velték. Ma a Szovjetunióban a vasolvasztók több mint 90 százalékát földgáz működte­ti. A világon a legolcsóbb tarifa mellett, csaknem 200 millió szovjet ember lakásá­ban földgázzal fűtenek, főz­nek. A Szovjetunióban van a világ legnagyobb, mintegy­ 130 ezer kilométer hosszú­ságú egységes földgázveze­ték-rendszere. A miniszter örömmel szá­molt be a kongresszusnak arról, hogy a szocialista or­szágok összefogásával létre­jött Európa legnagyobb gáz­vezetéke, a Szövetség Gáz­vezeték, amely a KGST tag­államaiba juttatja el a szov­jet földgázt. Orudzsev sürgette, hogy használják ki jobban a lét­rehozott óriási gáztermelő- és továbbító kapacitást. Lilija Gyacskova gyermek­orvosnő, a belgorodi terület egyik járási kórházának or­vosa, a szocialista munka hőse a szovjet egészségügyi dolgozók teljes támogatásá­ról biztosította az SZKP Központi Bizottságát, a párt által kidolgozott új gazdasá­gi terveket. Az ismert gyermekorvosnő mélységes felháborodással szólt arról, hogy miközben a Föld egy részén a szoci­alista országokban hatalmas erőfeszítéseket tesznek az emberek egészségének védel­mére, a világ másik részén­­új tömegpusztító fegyvere­ket készítenek az emberek elpusztítására. „Azok akar­nak bennünket jómodorra, viselkedésre tanítani, akik az atombombával fenyege­­tik az egész emberiséget. Ez felháborító” — mondotta a többi között. Támogatta azt a Leonyid Brezsnyev által előterjesztett javaslatot, hogy hozzanak létre nemzetközi tudósbizottságot az atomhá­ború veszélyeinek pontos megállapítására. Valentyin Meszjac, a Szovjetunió mezőgazdasági minisztere felszólalásában a mezőgazdaság feladataival, különösen a párt által meg­határozott élelmiszerprog­ram végrehajtásával foglal­kozott. Elmondta, hogy a szovjet mezőgazdaság az el­múlt években jelentősen elő­relépett, kiszélesedett anya­gi, műszaki bázisa, fokozó­dott a kemizálás, jelentős területeken hajtottak végre talajjavító munkákat. Javult (Folytatás a 2., 3. oldalon) A divat diktál a ruházati piacon, s gyorsan változik. Mind­ez nagyfokú rugalmassá­got, s igen jó minőségű munkát, termékeket kí­ván a gyártóktól. Európa számos országában isme­rik a szombathelyi Styl Ruházati Vállalat női ka­­bátait, öltönyeit. Nem csak ismerik, veszik is. Körmendi üzemük példá­ul a nyugatnémeteknek, angaloknak szállít, jelen­tős tőkés exportot bonyo­lít le a vasvári részleg is. Képünk a szombathelyi központban készült az új svéd pantalló sorról. Megyei aktívaü­lés Napirenden az élelmiszer­es fagazdaság Pén­tken délután került sor megye élelmiszer- és fa­­zdasági szakembe­reinél idei tanácskozásá­ra t­íz immár hagyomá­nyos nagy aktívára. A szake­mberek az ágazattal kapco­latban álló vállala­tok, utazóintézetek kép­visei mellett részt vett az ü­ten Horváth Miklós, a megyei pártbizottság el­ső titkára és dr. Kovács Imre, MÉM miniszterhe­lyettes is. Szele Ferenc, a megyei tanács elnökhelyettesének megnyitója után dr. Né­meth Miklós, a megyei tanács osztályvezetője is­mertetne mező- és erdő­­gazdálkodásunk elmúlt öt évének eredményeit — részletesen értékelve a tavalyi esztendőt. Eredményes évet zárt mezőgazdaságunk, az 1980-as év kedvezőtlen időjárása ellenére. Mint­egy 28 ezer hektáron pusztított vihar, s jégeső megyénkben, s 10 ezer hektáron okozott jelentős kárt az árvíz és a belvíz is. A 86 millió forintos kártérítés nem pótolhatta a kiesett terményt, csupán mérsékelte a gazdaságok veszteségeit. Mindezek el­lenére javult a termelés hatékonysága, s a terme­lési érték is 20 százalék­kal nőtt. Az ország igé­nyeinek megfelelően vál­tozott a termelési szerke­zet, s a jobb gazdálkodás­sal együtt ennek is kö­szönhető, hogy termelő­­szövetkezeteink közül a tavaly előtti 13-mal szem­ben csupán 3 zárta vesz­teséggel a múlt évet. Ál­lattenyésztésünk helyze­tére és a legidőszerűbb feladatokra is kitért az előadó. Erdőgazdálkodá­sunkban a kitermelt fatö­meg jobb hasznosítására — a feldolgozás gyorsabb fejlesztésére — kell töre­kedni. A tájékoztatót felszóla­lások követték. Horváth Károly, a répcelaki tsz elnöke a beruházások gyors előkészítésének hasz­náról szólt többek között. Bodorkós Ferenc, az AG­­ROBER igazgatója is az ésszerű energiatakarékos beruházások érdekében emelt szót, a helyi anya­gok felhasználásának je­lentőségét hangsúlyozva. Kerék Lajos, egyházashe­­tyei tsz-elnök gazdálko­dásukról beszámolva töb­bek között a mezőgazda­ságban dolgozó fiatalokra hívta fel a figyelmet, Welladits László csehi­mindszenti elnök pedig a vezetés rugalmasságáról beszélt. Nagy János, a Megyei Takarmányozási és Állattenyésztési Fel­ügyelőség igazgatója az állattenyésztés és a takar­mányozás helyzetét foglal­ta össze. Felszólalt dr. Kovács Imre miniszterhelyettes is, aki az élelmiszergaz­daság főbb feladatairól szólva a megyei gondokat, teendőket is beillesztette az országos képbe. — Az ágazat megítélése a párt és kormányszervek részéről is jó — mondta, s előrehaladásunk felté­telei a nehezebb gazdasá­gi körülmények ellenére is adva vannak. Horváth Miklós, a me­gyei pártbizottság első tit­kára arra hívta fel a résztvevők figyelmét, hogy minden — az élel­miszergazdaságban és az­zal karöltve dolgozó — vállalatnak szem előtt kell tartani a mezőgazdaság alapvető érdekeit. Magya­rán: nem szabad vissza­vetni a termelői kedvet. Ugyanakkor azt is hang­súlyozta, hogy a termelők is — igazodva a követel­ményekhez — gazdálkod­va termeljenek...­­ Végül arra szólította fel a részt­vevőket, hogy tegyenek meg mindent a most már jól körvonalazott, s ala­posan megtárgyalt felada­tok végrehajtásáért. Simon József Veress Péter külkereskdel­­mi miniszter szombaton ha­zaérkezett angliai látogatásá­ról, ahol a brit kormány meghívása alapján tartózko­dott. . Megbeszéléseket foly­tatott a brit gazdasági élet vezetőivel, a két ország gaz­dasági kapcsolatainak ala­kulásáról és fejlesztési lehe­tőségeiről. Külkereskedelmi minisz­terünk útját megszakította Párizsban, francia vezető személyiségekkel áttekin­tették a két ország gazdasá­gi kapcsolatait.

Next