Vas Népe, 1981. május (26. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

I Ünnepi számvetés Gyermekrajz-kiállítást láttam nemrég egy általá­nos iskolában. Május 1. — írták az iskolások a rajz­­i lapokra, amelyeken süt a nap, pirosak a zászlók és a felvonulók egymás kezét fogják. Lesz-e közülük fes­tőművész, ez ma még nem mondható meg a rajzok alapján, de valami más igen. Ezek a gyermekek olyan rendbe, olyan világba születtek, amelyben május elseje ünnep. Az az osztály, amely az elnyomás elleni küzdelmet, az emberhez méltó igazságos társadalom megteremté­sét írta zászlajára, szimbólumnak is beillő ünnepet vá­lasztott, kifejezésre juttatva: a természet májusi újjá­születéséhez hasonlatosan a társadalom is megújítható. A II. Internacionálé kongresszusa 1889-ben úgy hatá­rozott, hogy a munkások minden országban egyidejű­leg követelték a nyolcórás munkanap bevezetését. A következő esztendők májusának első napján már száz­ezrek vonultak az utcára, osztályharcos jelszavakban fogalmazva meg a társadalmi igazságosság követelését. Közös volt a zászlók színe és sokszor nem csak az volt vörös: vér festette a járdákat, gumibolttal, kardlappal verték szét a munkástüntetéseket. Május elseje nálunk pihenőnap, amelyet ma béké­ben és szabadon ünnepelhetünk. De a világon sok he­lyen szólnak a fegyverek, az emberiség feje fölül nem hárult el a nukleáris háború veszélye sem. Sőt, az im­perializmus hatalmi központjaiban — mindenekelőtt az Egyesült Államokban — az utóbbi időben olyan erők kerültek előtérbe, amelyek költséges és veszélyes ka­tonai programok elfogadtatásával a fegyverkezési haj­sza új menetét indítják el. Ugyanazok a tényezők, amelyek készek a pusztítás szellemeit kiengedni a palackból, s magatartásukkal nap-nap után megkérdőjelezik az enyhülés szellemét, az ötvenes évek hidegháborús logikája szerint cselek­szenek. Olyan feltételeket állítanak tárgyalási hajlan­dóságuk fejében a szocialista országokkal szemben,­­ hogy azok mondjanak le a saját elemi biztonsági ér­dekeikről, a kölcsönös szolidaritásról. Kétszeresen is hibás számítás ez: először is a szocialista országok biz­tonsági szempontjai, szolidaritásuk a haladás és béke erőivel sosem volt alku tárgya és nem az ma sem. Másodszor, a mai világban, amikor az emberiség már képes saját maga megsemmisítésére is, a tárgyalás az alapvető kérdésekről nem engedmény az egyik fél ré­széről, hanem alapvető közös érdek. Ilyen helyzetben különös jelentősége van a szoci­alista politika válaszadásának. A Szovjetunió Kommu­nista Pártja nemrég megtartott kongresszusán az im­perializmus törekvéseire a szilárdság s egyszersmind a mérséklet hangján reagált. Moszkva a fegyverkezési verseny helyett a fegyverkezés korlátozására, a helyzet kiélezése helyett higgadtságra, a kontaktusok felszá­molása helyett normális kapcsolatokra, párbeszédre hívta fel Washingtont, s hasonlóan konstruktív szel­lemben közelítette meg a többi tőkés országhoz fűződő viszony kérdéseit is. Egész közvéleményünk érzéseit, gondolatait fejezte ki Kádár János elvtárs, amikor a Hazafias Népfront kong­resszusán ezt mondotta: „Mi szívből üdvözöljük, támo­gatjuk ezeket a javaslatokat, amelyek teljesen egybe­esnek a Magyar Népköztársaság törekvéseivel, a ma­gyar nép érdekeivel. A javaslatok további sorsát ille­tően most a Nyugaton a sor.” A nemzetközi célok megvalósításához is nélkülöz­hetetlen népünk egyetértése és cselekvő hozzájáru­lása. Ezért is lényeges megállapítása a májusi szám­vetésnek: belpolitikai helyzetünk szilárd, társadalmi rendünk szocialista intézményei jól működnek, a párt és a tömegek viszonyát a kölcsönös bizalom jellemzi. Mindig is alapvető ez, de különösen fontossá válik egy olyan időszakban, amikor az építőmunkában nagyobb és sok szempontból új követelményeket kell támaszta­nunk, lehetőségeink pedig a korábbinál szerényebbek. 1. A hétköznapi tettek mutatják a legszemléletesebben, hogy mind többen megértik, ha életszínvonalunkat meg akarjuk őrizni, akkor azért többet is, de még in­in­kább jobban, okosabban kell dolgozni. Hazánkban a munkásosztály, a dolgozó nép ha­­­­talma szilárd. Ennek tudomásulvétele sem feledtetheti el, hogy ellenségeink nem mondanak le a szocializmus­­ellenes aknamunkáról, sőt az ilyen próbálkozások a jelenlegi nemzetközi helyzetben gyakoribbakká váltak. Azonban ellenfeleinknek is tudni kell: hiú remény az, hogy megrendíthetik a magyar nép bizalmát a szoci­alizmusban. Május elseje a teremtő munka, az alkotó ember ünnepe, s a határokon átívelő internacionalista össze­fogásé. Azok, akik ezen a napon a zászlódíszt öltött magyar falvak és városok utcáin vonulnak — egy­szersmind a nemzetközi szolidaritás forradalmi ereje mellett is hitet tesznek. Vajda Péter ■ A teremts, alkotó emberek ünnepe Sólyom Ferenc ünnepi beszéde a rádióban és a tv-ben Az alábbiakban közöljük Sólyom Ferencnek, a SZOT titkárának május 1-ét köszöntő ünnepi beszédét, amely csütörtökön 17.45 órakor a Kossuth Rádióban és 19.15 órakor a televízióban hangzott el. Kedves Elvtársnők! Kedves Elvtársak! Ünnepre készülünk, a világ minden dolgozójá­nak közös ünnepére. A teremtő, alkotó em­berek nemzetközi ünnepé­nek előestéjén a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Minisztertanács és a Szakszervezetek Országos Tanácsa nevében szere­tettel és tisztelettel kö­szöntöm Önöket, hazánk minden dolgozóját, szoci­alista társadalmunk épí­tőit és védelmezőit. Több mint kilenc évti­zede ünnepük meg a dol­gozók az egész világon május elsejét. Van ahol lenyűgöző de­monstrációval, vidám ma­jálissal, van, ahol csupán néhány szál virággal, zöl­dülő faággal díszítve gé­peiket, van ahol csak ökölbeszorított kézzel, de ezen a napon a nemzet­közi munkásosztály leg­több tagja fokozottabban érzi összetartozását és igyekszik kifejezni szoli­daritását. Mindenki őriz egy-egy szép május elsejei emlé­ket. A régiek ilyenkor a tiltott május elsejéket is felidézik. Sokak számára talán a legszebb emlék az első szabad felvonulás marad, amikor a természet ébre­désével együtt új élet kez­dett sarjadni a romokon. Május első napja első­sorban a munka ünnepét jelenti, mert azzá formál­tuk a három és fél évti­zedben. Ezen a napon a munkát ünnepeljük, amely az élet forrása. A dolgozó, az alkotó embereket köszönt­jük, akik anyagi és szelle­mi javainkat előteremtik és gyarapítják. Csak egy pillanatra gondoljuk végig: mennyi munka, valamennyiünk közös erőfeszítése kellett, amíg eljutottunk fejlődé­sünk mai színvonalához. Örömmel és büszkeség­gel mondhatjuk el­­ a vi­lágnak: mindez a mi munkánk gyümölcse, sza­bad, kizsákmányolás nél­küli társadalmunk nagy­szerű eredménye! Minden, amitől szebb, gazdagabb, értelmesebb lett életünk, a hatékony, a tisztességes, a kötelessé­get teljesítő emberi mun­kából fakad. Ez a legfon­tosabb, amit tudni és ta­nítani kell, hogy minden­ki, felnőtt és gyerek tisz­telje a munkát meg­vesse a munk­átlan­ságot. Mindenki számára köte­lező az írott törvény, a mi társadalmunkban a végzett munka az érték­mérő, ez jelöli ki az em­ber helyét a többiek kö­zött. Akik pedig nem ve­szik komolyan munkáju­kat, a restek, a felelőtle­nek, legyenek kárvallottai annak. Ezt az egész nép érdeke, de a jól, tisztes­séggel dolgozók nagy többségének igazságérzete is megkívánja. S ha holnap ünnepe­lünk is, de meg nem ál­lunk, utána folytatjuk to­vább, mert a jelenlegi fejlődési színvonalnál többet és jobbat akarunk. Erősítenünk kell gazdasá­gunk alapjait, valóra kell váltanunk közös céljain­kat, mindazt, amit pár­tunk XII. kongresszusa határozatában megfogal­mazott. Vívmányaink megőrzé­se, elért eredményeink­­megszilárdítása és a ké­sőbbi gyorsabb ütemű fejlődés feltételeinek megalapozása, ez a fő feladat. Ennek legfontosabb fel­tétele: a céljainkba ve­tett hit, a politikánk irán­ti bizalom, a belpolitikai helyzetünk kiegyensúlyo­zottsága, amely reális va­lóság. Ezért számítunk és szá­míthatunk a dolgozó em­berekre szocialista vív­mányaink megőrzésében, a tovább­fejlődést meg­alapozó program végre­hajtásában. Ki-ki saját munkaterü­letén a legjobb tudásával és akarásával végezze dolgát,­­tegye munkáját nap mint nap jobbá, •hasznosabbá, Kedves Elvtársak! Ahhoz, hogy itthon nyugodtan dolgozhassunk, •megvalósíthassuk nemzeti programunkat, a szoci­alizmus építését, számol­nunk kell az életünket befolyásoló külső feltéte­lekkel is. Van mit féltenünk, van mit megőriznünk. Ezért kísérjük figyelemmel és aggodalommal, hogy az imperialisták ma újból feszültté akarják tenni a légkört, háborús uszítá­sokkal fenyegetőznek. Esztelen fegyverkezésük veszélybe sodorhatja a vi­lágot. Csak az őrültek akarhatják a háborút. Ezek az emberek feladják emberi mivoltukat A béke minden­­becsü­letes embernek, függetle­nül attól, hogy a Föld mely részében él, a leg­drágább és legféltettebb kincse. A békébe vetett hitünk és szocialista építőmun­kánk egy tőről fakad. És ezért a­­rai leghatásosabb harci eszközünk a béké­ért való küzdelem és a hatékony munka. Így vá­lik május elseje a béke harcos ünnepévé, a béke­mozgalom nemes sereg­szemléjévé is. A világ népei békés életet akarnak. A haladó gondolkodású, a békét akaró emberek szerte a világon ezért értékelik és kísérik figyelemmel, sőt féltő aggodalommal a Szovjetunió és a szocialis­ta országok békejavasla­­tait, erőfeszítéseit az egész világ békéjéért. A Szovjetunió Kommu­nista Pártjának XXVI. kongresszusán meghirde­tett, az enyhülést szol­gáló konkrét javaslatok ismét tan­újelét adták a Szovjetunió békeakaratá­nak. E javaslatok alapot ad­nak a társadalmi hala­dásért, a nemzeti függet­lenségért az imperializ­mus ellen küzdő minden erőnek. A Szovjetunió és a szo­cialista országok népeit örömmel, büszkeséggel és felelősséggel tölti el az a tudat, hogy országainkra növekvő rokonszenvvel tekintenek a világ dolgo­zói. Mi vállaljuk és végez­zük a reánk háruló fel­adatokat, barátaink és elvtársaink bízhatnak bennünk és számíthatnak ránk. Kedves Elvtársak! Az idei május elsejei felvonulások, a vidám majálisok adjanak új erőt, lendületet holnapi munkánkhoz! Barátaink­kal, szövetségeseinkkel együtt szilárdan haladunk tovább a megkezdett és további eredményeket biztosító úton. Közös céljaink elérésé­hez kívánok hazánk min­den dolgozójának és ál­lampolgárának jó erőt, egészséget, a közösség ja­vát és az ember gyarapo­dását szolgáló munka­si­kert és személyes boldo­gulást. ■■■■■■■■

Next