Vas Népe, 1981. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1981-09-01 / 204. szám

Országos tanévnyitó ünnepség Sárospatakon —i— i — i —— — - - - A hirtelen jött zápor sem zavarta meg vasár­nap a Sárospatakon tar­­tott országos tanévnyitó ünnepséget, amelyet a te­levízió is közvetített. A fennállásának 450. évfordulóját ünneplő Rá­kóczi Gimnáziumban az iskola mintegy 700 diák­ja, s ugyanennyi meghí­vott vendég jelenlétében Pozsgay Imre művelődési miniszter köszöntötte az ország tanulóifjúságát az 1981—82-es tanév kezdete alkalmából. Beszéde bevezető részében az ország valamennyi peda­gógusát, gyermek- és ifjú­ságvédelemmel foglalkozó szakemberét, az óvodásokat, az általános- és középiskolá­sokat, a sza­kmukásképzők és szakiskolák tanulóit, az egyetemi és faiskolai hallga­tókat köszöntötte, majd így folytatta: — Kívánom, hogy az újabb fejlődést és sikereket ígérő, de előreláthatóan nem kevés nehézséget is hozó új tanév­ben, a korábbiaknál több ne­velő és tanuló találjon örö­met munkájában, feladatá­ban. Az oktatás fejlesztéséről szólva a miniszter hangsú­lyozta: az iskolát nem időn­kénti lökésekkel, megrázkód­tatást okozó változtatásokkal, hanem folyamatos, szaka­datlan fejlesztéssel kell be­illeszteni a társadalmi hala­dás menetébe. Fejlesztésre természetesen ezen a terü­leten is szükség van, mert hiszen a gyorsan szaporodó ismeretek elsajátításának módszereit újra és újra lét­re kell hozni és alkalmaz­ni kell. Olyan megoldást kell találnunk az iskolarend­szer és az oktatás-nevelés fejlesztésében, amely épít a­­magyar nemzeti oktatásügy évszázados jó hagyományai­ra, a nemzetközi jó tapaszta­latokra, a szocialista iskola­­rendszer vívmányaira, a mai iskola sok-sok értékére. A továbbiakban a minisz­ter leszögezte, hogy az álta­lános iskola keretében kell biztosítani a kötelező alapis­kolázás egységének megőr­zését, a tankötelezettségi tör­vény következetesebb érvé­nyesítését; önálló iskolázási formaként kell megőrizni a középfokú oktatást, s ugyan­akkor meg kell oldanunk, hogy az általános műveltség és a szakismeret szerves egy­séget képezzenek, s tovább kell szélesítenünk a képzés­ben résztvevők körét. A fel­sőoktatásban — a tartalmi, szervezeti korszerűsítéssel egyidejűleg — biztosítani kell, hogy kiszélesedjenek az értelmiség utánpótlásának­­társad­almi alapjai.­­ Továbbra is nagy szük­ség lesz a felnőttoktatásra. A munka melletti képzésben, a felnőttoktatás fejlesztésében mindenekelőtt azt kell fi­gyelembe venni, hogy az ál­talános és szakmai művelt­ség szintentartása, gyarapí­tása, a munka és tanulás egybefonódása egyre több ember egész életét átfogó fo­lyamattá válik.­­ Miközben a távlati fej­lesztési tervek előkészítésén fáradozunk, egy pillanatra nem feledkezhetünk meg az iskola mai gondjairól, fel­adatairól. Tudjuk, hogy még el kell telnie egy-két eszten­dősnek, amíg az óvodák zsú­foltságából eredő gondjaink megoldódnak, de már nincs messze ez az idő. Ebben — sajnos — szerepe lesz annak is, hogy ismét csökken a szü­letések száma, s ezzel együtt az óvodáskorba lépő gye­rekek száma is. Az általános iskolákat viszont most érte el igazán a megnövekedett létszámú korosztályok hul­láma. A legnépesebb csapat éppen az 1981—82-es tanév­ben lép az első osztályba. Csaknem 15 ezerrel lesznek többen, mint tavaly. Álta­lános iskoláink ma még nin­csenek teljes mértékben fel­készülve ezeknek a nagy lét­számú korosztályoknak a fogadására. Ebből a felisme­résből született meg a kor­mányhatározat az általános iskolák fejlesztéséről, a tan­teremhiány okozta gondok enyhítéséről, a nevelési lehe­tőségek jobb kihasználásáról. A kormány ezzel kapcsolatos programjának megvalósítá­sáig is türelmet, kitartó erő­feszítést és jó nevelői együtt­működést kérünk az általá­nos iskolákban dolgozó pe­dagógusoktól.­­ A tanácsoktól, gazdasá­gi és társadalmi szervezetek­től, mozgalmaktól, az állam­polgároktól pedig azt kérjük, hogy mint saját ügyüket, ka­rolják fel az általános isko­lák fejlesztésének, különö­sen a tanterem­építésnek az ügyét. A kulturális kormány­zat nevében megígérem, hogy a művelődésigazgatás országos, megyei és helyi szerveit felkészítjük az isko­lafejlesztési kezdeményezé­sek méltó fogadására. A közeljövőben megoldan­dó gondok közt említette a miniszter az ötnapos tanítási hétre való áttérést is. Az idei tanévben — mondotta — minden intézményi típus­­ban, de csak­ szűk körben próbáljuk ki az ötnapos ta­­­­nítási hetet és csak a vita, valamint a tapasztalatok hasznosításával tesszük ál­talánossá a jövő tanévben. — Jó iskolát teremteni a hazának, a szocialista Ma­­gyarrországnak, ez közös ér­dekünk és közös felelőssé­günk. Társadalmi, gazdasági gondjainkon úrrá lenni, né­pünk további felemelkedését előmozdítani csak jó iskola segítségével lehet — hang­súlyozta befejezésül Pozsgay Imre. Érdemes lett volna hang­szalagra rögzíteni a hét vé­gén Szombathelyen a bőr-, szőrme- és cipőipari fia­talok országos KISZ-aktíva­­értekezletén elhangzotta­kat. S lejátszani olyankor, amikor közömbösséggel, hozzá nem értéssel vádol­ják — gyakran alaptalanul — a huszon-harmincon­­éves korosztályt. Ezen a hétvégi találkozón szóba kerültek az iparág, egyes gazdálkodó egységek — s az egész népgazdaság — gondjai, az ifjúsági mozga­lom időszerű kérdései. Számtalan kérdést kapott Juhász András, a KISZ Központi Bizottságának titkára és Várszegi Árpád, az Ipari Minisztérium szak­embere. Az iparág nagyrészt fia­talokat foglalkoztat. Így tőlük is függ az, hogy sike­rül-e kelendőbb bőrruhá­zati termékeket, lábbeliket készíteni. A bőr- és cipő­ipar termelése mennyiségi­leg alig-alig nő majd, de annál több figyelmet kell fordítani a fogyasztók igé­nyeinek alaposabb megis­merésére. Hazai és­­külföl­di fogyasztókéra egyaránt. Mit vár a vásárló? Diva­tos, tartós, olcsó terméket, sokrétűbb választékot, jobb anyagokat. Ha egyik nap­ról a másikra nem is, de megvan a lehetősége annak, hogy jobb, olcsóbb áruk kerülhessenek a pultokra. Sokat lehet javítani pél­dául a bőrök kikészítésén, küllemén. A költségeket a gépek, eszközök hatéko­nyabb felhasználásával le­het csökkenteni. Aggódva tette fel a kér­dést egy fiatal lány: szövet­kezetük egyik futószalag­ja olyan átmeneti bőrkabá­tokat gyárt, amelyekkel te­le vannak a nagykereske­delmi vállalatok, ezek a cik­kek magas áruk miatt jó­formán eladhatatlanok. Legfeljebb harminc-negy­ven százalékos árenged­ménnyel lelnek vevőre, de­­hát ez sem a kereskedőnek, sem a gyártónak nem jelent sikerélményt. Lehet-e csökkenteni a költségeket? Vagy a túlzott forgalmi adó a „hibás”? Netán eleve rosszul számították ki az igényeket? A szerződéses fegyelem betartását kérte számon az egyik cipőgyár fiatalja a bőrgyárak jelen levő kép­viselőitől. Súlyos gondokat okoz a termelésben, ha kés­ve érkezik az anyag. A köt­bér áthárítása pedig nem tartozik a legegyszerűbb feladatok közé. Megtudtuk, rövidesen szigorítják a szál­lítási határidőket. Aki kés­ve szállít, az köteles lesz engedményt adni ,­ áraiból. Milyen tágabb keretet, segítséget ad­hat a KISZ a bőr- és cipőipar csöppet sem látványos, de fontos feladataihoz? Bebizonyo­sodott, hogy a másfél évti­zede több-kevesebb fino­mításokkal működő terme­lési mozgalmak nem min­denütt célszerűek már. Nem lehet előírni például min­den üzem KISZ-eseinek, hogy építsék ki Radar-moz­galmukat, ha az üzem sajá­tosságai ezt nem teszik le­hetővé, szükségessé. Na­gyobb önállóságot kaptak a különböző szintű KISZ- szervezetek, de vajon tud­nak-e élni megfelelően ez­zel a lehetőséggel? Az Alkotó Ifjúság moz­galomhoz hasonló bátor kezdeményezésekre van szükségünk — hangsúlyoz­ta a KISZ KB titkára. Éven­te 30—40 ezer ötlettel, újí­tással állnak elő a fiata­lok, ezek felkarolásához pedig erkölcsi és anyagi támogatásra egyaránt szük­ség van. A legjobb ötletek megvalósításához az Állami Fejlesztési Bank ad hitele­ket, ez az alkotókedv növe­kedéséhez vezetett. Az élénk vita során egy­mást váltogatták a külön­böző témák. A szakmához kevésbé értőnek is érde­kes volt hallani, hogy a problémák mennyire ha­sonlók az iparág üzemei­ben. A kérdéseik nagy ré­széhez hozzátették ugyan­is, hogy elmondhatta volna a többi cipőgyár, bőrgyár, szövetkezet képviselője is. Ez is bizonyítja, hogy nem felesleges összehívni egy­­egy szakterület fiataljait az egész országból. A más Egy iparág KISZ-esei közös feladataikról Iskolaavatások a megyében iskola felkészíti tanítványa­it az önművelésre, a folya­­matos önképzésre is. Oktatá­si rendszerünk célja, hogy mind magasabb műveltsé­gű emberek szolgálják a tár­sadalmat. Az általános isko­lára azért irányul nagy fi­gyelem, mert a tömegek mű­veltségét ezek az intézmé­nyek alapozzák. Társadalom­politikai jelentőségű kérdés, hogy azonos műveltségi fel­tételeket teremtsünk a gye­rekek számára, mert a tár­sadalmi mobilizáció, a de­mokrácia fejlődése az általá­nos iskolákban alapozódik — emelte ki az alapképzés fon­tosságát Rácz János, majd áttekintette, hogyan szol­gálja e célokat az iskolafej­lesztés megyei terve. 45 is­kolát korszerűsítenek a kö­vetkező években. A napközi­ben felvehető gyerekek szá­mát a jelenlegi 41 százalék­ról 53—55 százalékra eme­lik. Bármilyen fontosak is az iskolák, a fiatalok nevelése (Folytatás a 3. oldalon) Iskolába kerülnek már a hetvenes évek közepén született gyerekek, a népesebb évfolyamok. Ezért az oktatásügy a következő években elsősorban az általá­nos iskolák bővítésére, építésére koncentrálja anyagi eszközeit. Vas megyében a VI. ötéves terv végére 96 tanteremmel lesz több, mint 1980-ban volt. Az új tan­termek egyharmada, 3 új iskola már ebben a tanévben az oktatás rendelkezésére áll. Az első tanévnyitó Szombathelyen a Váci Mihály ült iskola udvarán. Szombathelyen Húszezer ember él ma a Derkovits városrészen, amelynek harmnadik általá­nos iskoláit.­ avatták vasár­nap délután. Elek Tibor, a városi tanács elnökhelyettese jelentette a tanévnyitóra ösz­­szegyűlt szülőknek, a kör­nyék lakóinak, hogy határ­időre, 49 millió forintért el­készült az új iskola, a VI. öt­éves terv egyik fontos kultu­rális beruházása. Rácz János, a megyei párt­­bizottság titkára iskolaavató beszédében az oktatás és a társadalom fejlődésének összefüggéseit emelte ki. — A képzettség, a mű­veltség a társadalmi hala­dás feltétele. Amikor az is­kolázottság tömegméretűvé válásáról adunk számot, egy­ben a társadalmi egyenlő­ségről, az indulási esélyek kiegyenlítődéséről is szólunk. Az az iskola felel meg a fej­lett szocialista társadalom igényeinek, amely a nevelés­ben és az oktatásban meg­teremti a dinamizmus és a stabilitás harmóniáját, amely Idestova félévtizedes ha­gyomány már, hogy hazánk felsőoktatási intézményeinek hallgatói is közreműködnek Szabolcs-Szatmár megye me­zőgazdaságának legfonto­sabb nyárvégi, ősz eleji mun­kájában, az almaszedésben. Hétfőn a keleti országrész 17 településén nyitották meg kapuikat az „almatáborok”, hogy október közepéig egy­hetes turnusokban 21 ezer egyetemistát, és főiskolást­­fogadjanak. Az idén újabb­ településen, Fényeslitkén és Méhteleken is tábort vertek az érkező fiatalok számára, akik között első ízben lesz­nek ott a Budapesti Semmel­weis Orvostudományi Egye­tem, valamint a Testnevelési Főiskola diákjai. A legnépe­sebb csoporttal a Budapest­ Műszaki Egyetem képviselte­ti magát, erről az egyetem­ről 6600-an érkeznek.

Next