Vas Népe, 1981. október (26. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-01 / 230. szám

­ Kormányelnökünket fogadta II. Margit királynő Lázár György hazaérkezett Dániából A kedden tartott dán—magyar politikai tárgyalások után Lázár György, a kormány elnöke, aki kétnapos hivatalos látogatáson tartózkodott Dániában, szerdán az ország építő­iparának büszkeségével, a dél-koppenhágai városrésszel is­merkedett. A nemrég még elhanya­golt lapályos vidéken az el­telt mintegy másfél évtized alatt új városnegyed nőtt ki­­a földből. A házgyári épít­kezés esztétikumáról Dániá­ban is szenvedélyes viták dúlnak, azt azonban min­denki elismeri, hogy ez a dél-koppenhágai körzet Eu­rópa egyik ritka építkezési bravúrja a lakáshiány or­voslására. A rendkívül gyorsan épített, egyébként kényelmes lakóházak a rá­szorulók ezreit juttatták ott­honhoz, s külön nevezetes­sége a kerületnek, hogy igen nagy gonddal szervezték meg közlekedésének bizton­ságát. A dél-koppenhágai lakóte­lepektől a magyar kormány­fő az Amalienborg kastély­ba hajtatott. Itt Lázár Györ­gyöt rövid, szívélyes kihall­gatáson fogadta II. Margit királynő. Lázár György tol­mácsolta Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének üdvözletét az uralkodónőnek és személyén át a dán nép­nek, amit a királynő jókí­vánságokkal viszonzott. Lá­zár Györgyöt a látogatásra elkísérte Anker Jörgensen dán miniszterelnök. A kora délutáni órákban a miniszterelnöknek és kísére­tének gépkocsisora a Kop­penhága közelében fekvő Hillerod városkában állt meg. Az N. Foss Electric A/S elektronikai cég, amelyet Lázár György meglátogatott, viszonylag kis szakmunkás­­gárdájával is jól képzett mérnöki karával az utóbbi időkben folyamatosan növel­te termelését, tekintélyes forgalmat bonyolít le elekt­ronikai mérőműszerek eladá­sával. Gyártmányválaszté­kának oroszlánrészét expor­tálja, s hazánkkal is kap­csolatban áll. A Foss Elekt­­ric vállalatról közismert, hogy bevételének mintegy egynegyedét kutatásra és fejlesztésre fordítja. A ter­melési folyamat az 5—8 em­berből álló autonóm munka­brigádok rendszerét alkal­mazza — csoportokét, ame­lyek maguk felelnek a gyárt­mányok minőségéért. Erre a látogatásra elkísérte a ma­gyar miniszterelnököt Erling Olsen dán lakásügyi minisz­ter. Innen Elsinore-ba, — vagy ahogy a világon job­ban ismerik: Helsingőrbe lá­togatott el a magyar vendé­gek csoportja. A Hamlet ki­rályfit idéző városnév ma 30 000-res, lüktető ipar- és kikötővárost jelent Sjaelland (Zealand)-sziget keleti part­ján, 45 kilométerre Koppen­hágától. Shakespeare Ham­letjének várát, Kronborgot, amelyet kormányelnökünk most megtekintett, idegen­­forgalmi központtá fejlesz­tették az időnként rendezett Hamlet-előadások. ★ Kétnapos hivatalos dániai látogatását befejezve szerdán a késő délutáni órákban Koppenhágából hazautazott Lázár György, a Miniszter­­tanács elnöke és kísérete. Kádár János fogadta Gaston Plissonniert Magyar Szocialista Mun­­káp­­t Központi Bizottsá­­gtvól, meghívására október 27—30-a között hazánkban tartózkodott Gaston Plisson­­nier, a Francia Kommunis­ta Párt Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára. A vendéget fogadta Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának első titkára. Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára megbeszélést folytatott Gaston Plissonnier-val. A szívélyes, elvtársi légkörű találkozón áttekintették a nemzetközi helyzetet és esz­mecserét folytattak az orszá­gainkat és pártjainkat érin­tő időszerű kérdésekről. A megbeszéléseken jelen volt Berecz János, a KB tagja, a külügyi osztály vezetője. ­ KGST titkára Budapesten Szerdán Budapestre érke­zett Nyikolaj Faggyejev, a Kölcsönös Gazdasági Segít­ség Tanácsának titkára. Itt­­tartózkodása során Marjai Józseffel, a Minisztertanács elnökhelyettesével, a KGST Végrehajtó Bizottságának so­ros elnökével folytat tárgya­lásokat a bizottság követke­ző ülésének előkészítésével kapcsolatos kérdésekről. Megyeszerte befejezéséhez közeledik a munkásőr előképzés állomány kiképzése. Felvételeink Körmenden, a munkásőrség ottani előképzéseinek egyik foglalkozá­sán készültek: a technikai szolgálatvezető irányításával főelméleti és fegyverisme­reti előadást hallgatnak az előképzősök, akik a képzési tervnek megfelelően ok­tóberben lövészeten vesznek majd részt. Fotó: T. L. Háromnapos látogatásra tegnap megyénkbe érkezett Vszevolod Alekszejevics Tri­polszkij, az Ukrán Kommu­nista Párt Központi Bizott­sága Agitációs és Propagan­da Osztálya lektori csoport­jának vezetője, a filozófiai tudományok kandidátusa, akit délelőtt a megyei párt­­bizottságon Rácz János, a megyei pártbizottság titkára fogadott. Vszevolod Alekszejevics Tripolszkij Rácz János kísé­retében délután az MSZMP Vas megyei Bizottsága Ok­tatási Igazgatóságára látoga­tott, ahol dr. Horváth János, az oktatási igazgatóság ve­zetője köszöntötte. Az Uk­rán KP KB csoportvezető­je Korunk ideológiai harcá­nak néhány kérdése címmel előadást tartott az intéz­mény egyik tanfolyamának hallgatói előtt. Ezt követő­en megtekintette Szombat­hely nevezetességeit. Az ukrán vendég ma Kör­mendre és a körmendi já­rásba látogat, s délután 2 órakor Szentgotthárdon, a Népek Barátsága klubjában tart előadást. Pénteken Celldömölkön folytatódik a program, amelyben a Ság­­hegyaljai Mtsz megtekinté­se és a városi pártbizottsá­gon tartandó előadás szere­pel. Vszevolod Alekszejevics Tripolszkij (balról) előadása az oktatási igazgatóságon. Fotó: Cz. L. Költségvetési üzemek , körzeti feladatok Napjaink fontos felada­ta a lakások, intézmé­nyek karbantartása, fel­újítása és a szervezett, pormentes hulladékgyűj­tés. Ezzel a városokban általában nincs gond, azonban községekben, nagyközségekben egyre nagyobb az igény ezek­nek­ a munkáknak az el­végzésére. Ki legyen a gazdája, ki adja az eh­hez szükséges feltétele­ket? A megye tanácsi veze­tőinek legutóbbi értekez­letén hallhattunk arról, hogy ezeket az építő, kommunális szolgáltatá­sokat a városgazdálko­dási vállalatok, költség­­vetési üzemek vállalják előbb-utóbb az egész me­gyében — erejükhöz mér­ten. Mindegyikhez tar­tozik majd egy-egy kis­­körzet, működési terü­let, ahonnan az igények szerint teljesítik a meg­rendeléseket. A városgazdálkodási vállalatok Sárvár kivéte­lével el tudják látni kör­nyékükön is az épületek karbantartását. A sárvári járásban viszont van két költségvetési üzem — a répcelaki és a jánosházi — melyek megbízhatók ilyen munkával. Megyei tanácsi határozat is utal rá, hogy meg kell vizs­gálni, a téeszek saját épí­tőbrigádjaikkal mennyi feladatot tudnak vállal­ni, s be kell vonni őket. Viszonylag tekintélyes kivitelezői kapacitással rendelkezik például a simasági, a bajánsenyei, az egyházashetyei, a csá­­kánydoroszlói téesz, az őrségi szakszövetkezet. Megjegyzendő viszont, hogy a téesz-brigádoknál szakipari kapacitás nincs. Ezt kisiparosok bevoná­sával lehet jól pótolni. Hasonlóképpen körze­­tesítik a pormentes sze­métszállítást is. A szom­bathelyi Városgazdálko­dás már kijár kukásko­csijaival néhány város­­környéki községbe, a töb­bi város szemétgyűjtői még nem látják el a kör­nyező községeket. Rép­celakon, Bükön, Csepre­­gen van még egy szemét­szállító gépkocsi. Szó van a jánosházi, az őriszent­­péteri, a vasvári körzet hulladékgyűjtő autóval való ellátásáról is, azon­ban azt szem előtt kell tartani, hogy ezek a jár­művek ne legyenek gaz­daságtalanok. Hiszen nemcsak több százezer forintos gépbeszerzésről van szó, hanem két-há­­rom ember állandó béré­ről is. Költséges ez a szolgáltatás, s főleg kis­községekben a hulladék­eltakarítás más módjait is lehet szorgalmazni. A szerves hulladék itt álta­lában úgyis a trágyába kerül, a fémek, a rongy és a papír eltávolításába pedig a MÉH is bevonha­tó. S megint más kezelést igényel az építési törme­lék. És természetesen a szemétszállítás átszerve­zéséhez magának a lakos­ságnak is hozzá kell já­rulnia. A megyei tanács pénz­eszközeivel a jövőben úgy támogatja a költség­­vetési üzemeket, hogy minél inkább és minél előbb meg tudjanak fe­lelni körzeti feladataik­nak. — más

Next