Vas Népe, 1981. november (26. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-01 / 257. szám

N­ szejm támogatja a Jaruzelski-kormányt A lengyel törvényhozás szombaton sztrájkellenes fel­hívást fogadott el. Egyben jóváhagyta azokat a személyi változtatásokat, amelyeket Wojciech Jaruzelski hadse­regtábornok, a LEMP KB első titkára, miniszterelnök javasolt a kormány összeté­telében a parlament pénte­ken kezdődött ülésén. A felhívásban — amely­ben figyelembe vették a „Szolidaritás” Országos Bi­zottságának csütörtöki, a he­lyi sztrájkok megszüntetésé­re szólító nyilatkozatát is —, a lengyel parlament támoga­tásáról biztosította a Jaru­­zelski­ vezette kormány eddi­gi tevékenységét. Ugyancsak támogatja azokat a lépése­ket, amelyeket a kormány a gazdasági stabilizáció érdeké­ben tett és tesz. Rámutatva, hogy a minisztertanács nem minden, ilyen irányú lépése volt sikeres, a szejm az egész lengyel társadalomhoz fordul azzal a felhívással, hogy se­gítse a kormány további erő­feszítéseit a válság leküzdése érdekében. A határozatban a szejm aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a „Szolidaritás” szélsőségesei a szocialista rend alapjait sértő tevékeny­séget folytatnak. A törvény­­hozás mindenek fölött álló kérdésnek nevezte a felhí­vásban az állam szocialista alapjainak védelmét, és a társadalmi élet megújhodá­sának folytatását. Külön hangsúlyozta a szejm határozata, hogy sért­hetetlenek az ország szövet­­ségesi kapcsolatai, különösen a Szovjetunióval való baráti és jószomszédi viszony. Tekintettel a nemzet létét fenyegető veszélyre, a szejm felhívja az ország lakosságát, hogy azonnal fejeződjék be mindenfajta sztrájk-akció. Amennyiben a felhívás nem talál kedvező fogadta­tásra, illetve nem hoz ered­ményt, akkor — a nemzeti lét közvetlen veszélyeztetése miatt — a szejm olyan ja­vaslatokat vitat majd meg, amelyek felhatalmazzák a kormányt, hogy a mindenko­ri helyzetnek megfelelő esz­közöket alkalmazza. A felhívás végén a parla­ment­­ ismételten az ország lakosságához fordul a nor­mális állapotok helyreállítá­sát célzó erőfeszítések széles körű társadalmi támogatása végett. A szombaton kora délután végetért ülésen a szejm jó­váhagyta azokat a személyi változtatásokat, amelyeket Wojciech Jaruzelski minisz­terelnök terjesztett elő a kor­mány összetételének módosí­tására. Ennek értelmében miniszterelnök-helyettesi rangot kapott Edward Ko­­walczyk, a demokrata párt KB elnöke, s személyi vál­tozás történt öt minisztérium élén. Izraeli tervek Miután az amerikai, szaúd-arábiai AWACS-ügy­­let ellen indított izraeli „tá­madás” kudarccal végződött, libanoni és palesztin körök­ben egyaránt attól tartanak: a Begin-kormány a szomszé­dos Libanonban végrehajtan­dó újabb fegyveres támadás­sal próbálja kiköszörülni a tekintélyén esett csorbát. Jasszer Arafat, a Palesz­tinai Felszabadítási Szerve­zet V. B. elnöke egy bejrúti lapnak nyilatkozva lehetsé­gesnek mondta, hogy Izrael katonai kalandhoz folyamo­dik a politikai helyzet befo­lyásolása végett. Nyolcvanöt éves a Haladás Férfikar Ünnepi hangverse­ny­­nyel, vendégszereplések­kel emlékezett a napok­ban fennállása 85. év­fordulójára Vas megye nagymúltú, nagyhírű munkáskórusa, a Hala­dás Férfikar, amely má­sodízben kapta meg más rangos ktüntetései mel­lé a Szocialista Kultúrá­ért címűt. Munkásszív­­vel dalol, magas művé­szi színvonalon szólal meg ez a kórus, amely­nek repertoárján a klasz­­szikus művek és szerzők mellett mindig ott volt, ott van a lényéből faka­dó mozgalmi dal. Kö­­szöntjük őket e szép szü­letésnapon cikkünkkel is, amelyet lapunk 2. és 3. oldalán olvashatnak. Hazánkba érkezik Ali Nasszer Mohamed Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első tit­kárának és Losonczi Pálnak, az Elnöki Tanács elnökének meghívására november 2-án, hétfőn párt- és állami kül­döttség élén hivatalos, bará­ti látogatásra hazánkba ér­kezik Ali Nasszer Mohamed, a Jemeni Szocialista Párt főtitkára, a Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság Legfelsőbb Népi Tanácsa El­nökségének elnöke, minisz­terelnök. K­iúsági béketanácskozás Ifjúsági béketanácskozás kezdődött szombaton Drez­dában, a II. európai ifjúsági leszerelési akciónapok záró­rendezvényeként. A Demok­ratikus Ifjúsági Világszövet­ség és a Szabad Német If­júság (FDJ) által szervezett eszmecserén találkoztak a Budapestről, s a Koppenhá­gából útnak indult — s több országon áthaladó — békebuszok utasai. Az esz­mecserén jelen voltak a DIVSZ-nek és számos euró­pai tagszervezetének, a Nem­zetközi Diákszövetségnek, valamint jónéhány nyugat­európai szociáldemokrata, szocialista és más, nem po­litikai ifjúsági szervezetnek a képviselői. A tanácskozáson Barabás­­Miklós, a DIVSZ főtitkára adott tájékoztatót a világ­­szervezet által kezdeménye­zett központi rendezvények­ről. Elmondta: eredményes­nek bizonyult az akciónapok megszervezése. A vasárnap is folytatódó tanácskozáson a különböző európai ifjúsági szervezetek képviselői összegzik a hét folyamán szervezett akciók eredményeit és a tervek szerint ezt eljuttatják az ENSZ-hez, valamint a Hel­sinki záróokmányt elfoga­dó kormányokhoz. Irány: Tbiliszi, Jereván! Holnap hajnalban indul a Barátság különjárat Már hagyománnyá vált Vas megyében, hogy ilyen­kor, ősz táján csoportok kel­nek útra az IBUSZ szerve­zésében, hogy egy-egy héten át ismerkedjenek a Szovjet­unióval. Kezdetben különvo­natok vitték, újabban külön­járatú repülőgépek a vasia­kat Moszkvába, Leningrádba, Kievbe, Odesszába, Tallinba. A személyes élmény, barát­­kozás hosszú éveket szépített meg: valamennyi résztvevő számára feledhetetlenek ezek a barátság­utak. Az idén negyedik alkalom­mal repülővel utaznak a Szovjetunióba a vasi csopor­tok: első ízben a déli ország­részbe, két szovjet a Grúz és az örmény köztársaságba. Három egymást váltó csoport indul Szombathelyről, az első kettőben 142—142 Vas me­gyeivel, míg a harmadik cso­portban negyven megyénk­­béli csatlakozik a budapesti és a Zala megyei csoportok­hoz. Mindhárom csoport azo­nos programot kap. Az idén összesen ötven vállalat jutal­mazza ily módon legjobb dolgozóit Az első csoport holnap, november 2-án haj­nalban indul Szombathelyről autóbusszal, majd Budapesten repülőre száll, hogy Moszk­ván keresztül Jerevánba ér­kezzen. Az, egyhetes prog­ramban szerepel városnézés Jerevánban, kirándulás Ecs­­miadzinba, az örmény kultú­ra központjába, a Gegard sziklakolostor megtekintése, majd a Szevan tó érintésé­vel a másik főváros, Tbiliszi nevezetességeivel való ismer­kedés. Ellátogatnak a ma­gyar turisták a Grúz Művé­szeti Múzeumba, kirándulnak a Mchetába és mint mindig színházi előadáson, illetve baráti találkozón is részt­­vesznek. A második csoport november 8-án, a harmadik november 14-én kel útra, hogy az idén is töltekezzék a szovjet tájak szépségével, a szovjet emberek melegsé­gével. (szakály) Növekszik a tsz-árudák szerepe a helyi ellátásban Vas megyében 15 élelmiszerboltjuk és 5 vendéglőjük van a tsz-eknek Élénkül a­­termelőszövet­kezetek önálló kereskedelmi tevékenysége. Már több száz üzletet, boltot tartanak fenn, s bár egyelőre még szerény mértékben részesülnek a forgalomból, egyes termé­keknél, termékcsoportoknál már figyelemre méltó az el­látásban betöltött szerepük. Mindenekelőtt a , a hús és húskészítmények,­­ valamint a zöldáruk önálló értékesíté­sénél tűnnek ki a tsz-szak­­boltok — mindenekelőtt ter­mékeik jó minőségével —, de szívesen vásárolják pék­áruikat is. A tsz­ekiből fel­hozott zöldség és gyümölcs rövid úton — átrakási ki­térők nélkül — kerül a vá­sárlók elé, és így friss ma­rad, megőrzi eredeti minő­ségét. Vas megyében tizenöt élel­miszerbolt és tizennégy ven­déglő van a közö­s gazdasá­gok tulajdonában. Az érté­kesített áru túlnyomó több­ségét a háztáji gazdaságok­ból vásárolják fel. A megye gazdaságai saját húsfeldol­gozó üzemekből közvetle­nül látják el boltjaikat. A Sárvár környéki termelő­­szövetkezetek a helyi állami gazdasággal közösen tartják fenn a városi lakosságot is ellátó húsüzemüket. A szom­bathelyi Kertész Tsz két vi­rágüzletet nyitott a megye­­székhelyen, ezek évi árbevé­tele mintegy 10 millió fo­rint. Apró Antal hazaérkezett Tegnap délután haza­érkezett Budapestre a Magyar Népköztársaság Országgyűlésének kül­döttsége, amely Apró Antal elnök vezetésével hivatalos, baráti látoga­tást tett Jugoszláviába­. Nemet mondunk a fegyverkezésre! Közvéleményünk élénk fi­gyelemmel kíséri a nemzet­közi helyzet fejleményeit, vi­lágosan látja, hogy az új imperialista stratégia a glo­bális biztonság veszélyezte­tésével elsősorban Európa népeit, így hazánk békés építőmunkáját fenyegeti, s a fegyverkezés fokozására irányuló amerikai törekvé­sekkel itthon, s külföldön ,milliók tiltakozó szavát, ál­lásfoglalását kell szembesze­gezni. Így összegezhetők azoknak a megmozdulások­nak, külpolitikai fórumok­nak, békegyűléseknek a ta­pasztalatai, amelyek az ok­tóber 24—31. közötti lesze­relési héten rendeztek az or­szág városaiban, falvaiban, üzemeiben. A fővárosban például az országos Frédéric Joliot- Curie Sugárbiológiai és Su­gáregészségügyi Kutatóinté­zet dolgozóinak tanácskozá­sán hangoztatták: a neutron­sugárzás biológiai hatásának ismeretében példátlan ciniz­musnak, s a tudományos té­nyek meghamisításának kell minősíteni azt az amerikai állítást, miszerint a neutron­­bomba „humánus fegyver”. A tudomány munkásai kö­vetelik gyártásának azonna­li beszüntetését, azt, hogy­­ a Szovjetunió javaslatainak megfelelően — kezdjenek tárgyalásokat mindenfajta atomfegyver alkalmazásá­nak betiltásáról. Az Április 4. gépgyárban leszerelési és békefórumot tartottak, ahol Pataki István, a Magyar Külügyi Intézet főmunka­társa szólt az erőviszonyok megbontására irányuló wa­shingtoni politikáról, majd a jelenlevő szakértőkkel együtt a résztvevők számos kérdésére válaszolt, így a fórumon tájékozódhattak egyebek között­­arról, hogy egy esetleges nukleáris ösz­­szecsapás milyen pusztítást okozna kontinensünkön, s érdeklődtek az atommentes övezetek kialakításának le­hetőségeiről. Mintegy tízezer fiatal vett részt a soproni Május I. té­ren rendezett ifjúsági béke­demonstráción, s a felszóla­lók indítványára táviratot intéztek az ENSZ leszerelési akciónapjának drezdai szer­vezőbizottságához, az OBT elnökségéhez, valamint az Egyesült Államok budapesti nagykövetségéhez: a neut­ronbomba gyártása, s a vi­lág békéjét fenyegető más reakciós törekvések ellen tiltakoztak. A Vas megyei Népfrontbizottság legutóbbi ülésén Sebestyén Nándorné, az OBT elnöke beszélt a békemozgalom időszerű kér­déseiről, kiemelve, hogy a Nyugat-Európában kibonta­kozott új harci formák, százezreket megmozgató bé­kemenetek is jelzik a mind­inkább erősödő felismerést: az emberek beleszólhatnak a politika alakításába, jö­vőjük formálásába.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék