Vas Népe, 1981. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

I közös k­­szleme­n­t a ciprusi államfő látogatásáról Losonczi Pálnak, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa elnökének meghívá­sára Szpirosz Kiprianu, a Ciprusi Köztársaság elnöke ,1981. november 27—30. kö­zött hivatalos látogatást tett a Magyar Népköztársaság­ban. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára találkozott és baráti légkörű eszmecserét folyta­tott Szpirosz Kiprianuval, a Ciprusi Köztársaság elnöké­vel. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Szpirosz Kiprianu ciprusi elnök az igen szívélyes légkörben és a kölcsönös megértés szelle­mében lefolytatott tárgyalá­sokon áttekintette a magyar —ciprusi kapcsolatok helyze­tét, megvizsgálta a két or­szág baráti együttműködése bővítésének további lehető­ségeit és véleményt cserélt néhány fontos nemzetközi kérdésről. A felek megelégedéssel ál­lapították meg, hogy a Ma­gyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság kapcso­latai örvendetesen fejlőd­nek. Megerősítették azon elhatározásukat, hogy a jö­vőben is a kétoldalú kapcso­latok elmélyítésén, a kölcsö­nösen előnyös együttműkö­dés további bővítésén mun­kálkodnak. Egyetértettek ab­ban, hogy a magasszintű ta­lálkozók eredményesen já­rulnak hozzá a béke, az enyhülés ügyéhez. Egyetértőleg hangsúlyoz­ták, hogy még jelentős lehe­tőségek vannak gazdasági kapcsolataik fejlesztésére,­­beleértve az ipari és műsza­ki kooperációkat, és hogy kölcsönösen munkálkodni kell e lehetőségek mindkét fél számára előnyös haszno­sítása érdekében. Pozitívan értékelték a két ország kul­turális és tudományos együttműködésében eddig elért eredményeket, vala­mint a turizmus terén mu­tatkozó fejlődést. Kifejezték készségüket az e területeken történő további együttmű­ködés bővítésére. A látogatás alkalmával aláírták a magyar—ciprusi polgári és bűnügyi jogse­gély-egyezményt, valamint a kettős adóztatás elkerülésé­ről szóló egyezményt. Jegy­zékváltás útján megállapod­tak a diplomata és szolgála­ti útlevelek vízumkényszeré­nek megszüntetéséről. A két elnök nemzetközi kérdésekről folytatott véle­ménycsere során megálla­pította, hogy nézeteik szá­mos alapvető kérdésben azo­nosak, vagy egymáshoz kö­­zelállóak. A közlemény a továbbiak­ban elmondta: a felek üdvö­zölték A Szovjetunió és az Egyesült Államok külügymi­nisztereinek New York-i ta­lálkozóját és azt a megálla­podást, hogy a két nagyha­talom külügyminiszterei 1982 elején újabb találkozót tartanak. Kifejezték remé­nyüket, hogy a nukleáris fegyverekről november 30- án, Genfben megkezdődött szovjet—amerikai tárgyalá­sok mielőbb konkrét ered­ményre vezetnek. A felek sajnálkozásukat fejezték ki, hogy az ENSZ határozatait és az el nem kötelezett országok Ciprus­ra vonatkozó nyilatkozatai­ban foglaltakat még nem hajtották végre. A felek sík­ra szálltak a fenti határoza­tok mielőbbi végrehajtásá­ért, továbbá minden katonai beavatkozás megszüntetésé­ért Cipruson. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és Szpirosz Kiprianu elnök úgy véli, hogy a Ciprus egész népé­nek javára szolgáló igazsá­gos és tartós megoldás csak a ciprusi kérdésre vonatko­zó ENSZ határozatokkal és a helsinki záróokmánnyal összhangban, a Ciprusi Köz­társaság függetlensége, szu­verenitása, területi integritá­sa, egysége és el nem köte­lezettsége, valamint minden ciprusi emberi és alapvető szabadsági jogainak tiszte­letben tartása alapján ke­reshető. Meggyőződésüket fejezték ki, hogy elérkezett az idő egy nemzetközi konferencia összehívására az ENSZ ke­retén belül, amely megnyit­ná az utat a ciprusi problé­ma békés megoldására. A két vezető hangsúlyozta, hogy Ciprus teljes demilita­rizálása és lefegyverzése nemcsak a szigetország né­pének, hanem a Földközi­tenger érzékeny keleti térsé­ge stabilitása, biztonsága és békéje ügyének is érdeké­ben áll. Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke megerősítette, hogy a Magyar Népköztár­saság továbbra is támogat­ja Ciprus kormányának és népének azon erőfeszítéseit, továbbá minden olyan más erőfeszítést, amely a problé­ma igazságos, békés és tar­tós megoldására irányul. A felek méltatták az el nem kötelezett országok mozgalmának a nemzetközi életben betöltött szerepét. Ennek során a magyar fél elismerését fejezte ki azért a tevékenységért, amelyet a Ciprusi Köztársaság fejt ki az el nem kötelezettség po­litikáját folytató országok sorában a nemzetközi béke és biztonság erősítése érde­kében. Mindkét fél fontosnak íté­li és határozottan támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek atommentes öveze­tek és békeövezetek kialakí­tására irányulnak a világ különböző térségeiben. A helsinki záróokmány szelle­mével összhangban, a konti­nensünk békéjéhez és biz­tonságához való jelentős hozzájárulásnak tartják, ha megvalósulnának a Balkán és a Földközi-tenger térsé­gének nukleáris fegyverektől mentes béke­övezetté téte­lére irányuló kezdeményezé­sek. A felek aggodalmukat fe­jezték ki a közel-keleti fejle­mények miatt. Elítélték az arab államok belügyeibe tör­ténő beavatkozásra irányuló törekvéseket és kísérleteket, az egyes államokkal szembe­ni fegyveres fenyegetést e térségben. Szpirosz Kiprianu, a Cip­rusi Köztársaság elnöke meg­hívta Losonczi Pált, a Ma­gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökét, hogy tegyen látogatást Cipruson. Losonczi Pál a meghívást köszönettel elfogadta. A lá­togatás időpontját diplomá­ciai úton később rögzítik. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt KB első titkára hétfőn találkozott Szpirosz Kiprianu­val, a Ciprusi Köztársaság elnökével. (Vas Népe telefotó) Igaz, kevés lakás épül jövőre Szombathelyen, de a VASÉP elkezdi az új oladi lakótelep építé­sét, pontosabban az új városrész első ütemét. A beruházás módosított programját már elfogad­ta a városi tanács végre­hajtó bizottsága. Ugyanis a terveket új országos irányelvek sze­rint át kellett dolgozni, egy másik rendelkezés értelmében újra le kell folytatni az energiakije­lölési engedélyezési eljá­rást is. A program meg­tervezéséhez tudni kellett még a győri házgyári re­konstrukció időpontját. Ez 1984-ben kezdődik, tehát győri panelekkel kezdhető a beruházás. Eldöntötték, hogy a város északi vízműve megma­rad, a húsz kút továbbra is ad vizet. A részletes rendezési terv 4640 lakás építésére ad lehetőséget, az első szakaszban 1172 otthon készül el. Az új lakótelep a Dolgozók útja, a Perint patak és a volt búcsúd vasútvonal által közrefo­gott területen épül. Az első hatszáz lakás ötszintes házakban kap helyet, a többi a ház­gyári rekonstrukció utáni újabb elemekből készült, középmagas épületekben. OTP-la­kás lesz 739, a többi állami. A lakások többségében két szoba lesz, de lesznek másfél, két és fél, két egész és két fél, három- és több­szobás otthonok is. Min­­­­denütt lesz beépített szekrény, beépített kony­ha, kész fürdőszoba. Min­den épület a Vízöntő utcai fűtőműtől kapja a meleget és a melegvizet. A villanyt, a gázt, a távhővezetéket és a vizet a Derkovits-telep leg­újabb része felől viszik oda, a Perinten át. A pa­takon így közműholdat létesítenek, ez egyben közúti kapcsolat is lesz a­­két lakótelep között. A beruházási program­ban gondoltak kiszolgáló egységek létesítésére is. Két lakóház alsó szint­jén kereskedelmi és szol­gáltató egységeket nyit­nak. Garázsokat is kiala­kítanak az autósoknak. Építenek még parkolókat, karékipa­rutat, távsbeszélő alközpontot. Ahol lehet, meghagyják a természe­tes növényzetet. Az oladi lakótelep első lakásaiba 1983 második felében költözhetnek a lakók, a városrész első szakaszának építése 1986- bam* fejeződik be. - kt — Jövőre kezdik az oladi lakótelep építését Mindenütt szeretettel fogadták a mari pártdelegáciét a vendégek vasárnapi és hétfői látogatásairól A megyénkben tartózkodó mari pártdelegáció Grigorij Alekszandrovics Poszibejev­­nek, az SZKP Mari Területi Bizottságának első titkárá­nak vezetésével vasárnap folytatta látogatásait me­gyénkben. A küldöttség dél­előtt a chernelháza-damo­­nyai tsz központjában meg­hallgatta Istenes István el­nök tájékoztatóját az öt községet magában egyesítő közös gazdaság fejlődéséről, jövőjéről. A termelőszövet­­kezetnek 602 tagja van, a közösből származó évi jöve­delmük eléri a 46 ezer fo­rintot, s legalább ennyi te­lik a háztáji gazdaságból is. összvagyonuk értéke meg­haladja a 86 milliót, s a kü­lönböző társulásokban levő részarányukkal együtt eléri a 108 milliót. Évente 106— 110 millió forint értéket ter­melnek, például egymillió hétszázezer liter tejet és 94 750 tonna húst értékesí­tenek. Elfogadható színvona­lú gépparkkal, jól képzett szakembergárdával rendel­keznek. Tizenkét különböző társulásnak tagja a tsz, amelyben a főágazatok mel­lett egyre jelentősebb a szol­gáltatást végző tevékenység i­s. A közös és a háztáji gaz­daságok viszonya példásan összehangolt. A tagok és az alkalmazottak megtalálják számításukat ebben a ter­melőszövetkezetben. Az elnöki tájékoztatót Fe­hér Béla üzemi párttitkár, az alapszervezetről szóló be­számolójával egészítette ki. Ezt követően a delegáció tagjai számos kérdést intéz­tek a vendéglátókhoz. A többi közt érdekelte őket: milyen a tsz-tagság átlag­­életkora, miként érvényesül­nek és jutnak a fiatalok a tsz-ben lakáshoz, milyen a szakmai képzettség, hol ké­pezik ki a leendő szakembe­reket. Istenes István minden kérdésre alapos választ adott. Ez utóbbival kapcso­latban például azt mondot­ta: az ő véleménye az, hogy a helybeli jog termelje ki a szakembergárdát is, a tsz ezért sem zárkózik el az anyagi áldozatvállalástól, ha az ösztöndíjasok támogatása szóba kerül. Ugyanígy nyi­latkozott arról is, hogy a tsz támogatja az öt falu kulturális munkáját, az is­kolákat. Kérdeztek a vendé­gek a szerződéskötések me­netéről, a gépi ellátottságról, a háztáji földek megművelé­­­­séről. Szemmel láthatóan a legnagyobb érdeklődés a kö­zös gazdaság és a háztáji gazdaságok kapcsolatáról bontakozott ki. , (Folytatás a 3. oldalon) Szívélyes, baráti fogadtatás Chemelházadamonyán: Horváth Zita úttörő pajtásai nevé­ben orosz nyelven köszönti a delegáció vezetőjét és tagjait.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék