Vas Népe, 1982. január (27. évfolyam, 1-26. szám)

1982-01-03 / 1. szám

EXPRESSZ ★ Xavier Perez de Cuel­lar perui diplomata szil­veszter éjszakáján hiva­talosan is átvette az ENSZ főtitkárának tiszt­ségét és hivatalát, Kurt Waldheim eddigi főtitkár­tól. Mint ismeretes, a pe­rui diplomata főtitkárrá választása előtt a külön­leges politikai kérdések­kel foglalkozó főtitkár­helyettes volt az ENSZ-ben. ★ Életének 72. évében, 1981. december 30-án, el­hunyt Jevgenyij Fjodorov szovjet akadémikus, az SZKP KB póttagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldötte, a Legfelsőbb Tanács Elnök­ségének tagja, a szovjet békevédelmi bizottság el­nöke, a Szovjetunió Hő­se. A jeles tudós és köz­életi személyiség halálá­ról szombaton kiadott közleményt Leonyid Brezsnyev és több más szovjet vezető írta alá. K­ New­ York városának 1981-ben sikerült túlszár­nyalnia előző évi bűnözé­si rekordját: ebben az esztendőben 12 emberrel többet öltek meg, mint az előző évben, összesen 1833 főt. Ez azt jelenti, hogy a városban naponta és átlagosan 5 embert gyil­koltak meg. Lengyelország Árreform-tervezet Varsóban nyilvánosságra hozták az Állami Árbizottság árreform-tervezetét, amelyet a bizottság az eddigi viták és konzultációk eredményei­nek figyelembevételével ter­jesztett elő, mint a reform egyik fontos és elengedhetet­len alkotórészét. A tervezet az alapvető élelmiszerek (tej­termékek, hús és húské­­­szítmények, haláruk stb.) és az energiaszolgáltatás árai­nak igen nagy mértékű, két­­háromszoros, esetenként négyszeres emelését helyezi kilátásba. Így például, a cukor az ed­digi 10,50 helyett 46 zloty lenne, a tej 2,90 helyett 10, a 25 dekás vaj 17 helyett 60, a félliteres étolaj 18 helyett 60 zloty lenne. A karaj ki­lója, amely eddig 90 zlotyba került, 360 zloty lesz a terv szerint. Körülbelül három­szorosába kerül a hal ára, négyszer drágább lenne a szén, mint most. A legdrá­gább kategóriájú feketeszén 2 200 zlotyba kerülne má­zsánként. A villamosenergia országosan 2,20 zlotyra emel­kedik kilowatt óránként, az eddigi 0,90 zloty helyett, a földgáz országosan 4 zlotyra (0,90), a központi fűtés díja országosan átlag 8 zloty lesz (eddig három volt). Az áremelések miatt az át­lag lengyel havi kiadásai az árbizottság számításai szerint 1­200 zlotyval növekednek. E kiadások kompenzálására az állam átlagosan havi 1100 zlotyt fizet. A tervezet három változa­tot közöl a keresőnkénti bér­­kiegészítéssel kapcsolatban. Ezek az áremelési javasla­tok csak azokra a cikkekre vonatkoznak, amelyek árát központilag határozták meg. A tervezettel kapcsolatban január 15-ig lehet írásban véleményt nyilvánítani. A közvéleménynek azzal kap­csolatban is állást kell fog­lalnia, hogy az áremeléseket egy, vagy több szakaszban hajtják-e végre. A rend és a nyugalom megszilárdulásának újabb jele, hogy a szczecini vajda­ságban csökkentették a kijá­rási tilalmat, amely január 1-től este 11 órától reggel ötig tart, úgy, mint az or­szág túlnyomó többségében. A szczecini vajdaság — mint emlékezetes — azok között a vajdaságok között volt, ame­lyekben december végén nem csökkentették két órával a kijárási tilalmat. Kreisky reménykedik: folytatódik a párbeszéd „A jelenlegi helyzetet az teszi különösen bonyolulttá, hogy a rendkívüli mérték­ben elmélyült világgazdasági válság zaklatott, nem egy esetben komoly aggodalom­ra okot adó világpolitikai bonyodalommal párosul. Ezek közül kiemelkedik az egyre nagyobb méreteket öltő fegyverkezési verseny, az iraki—iráni helyi hábo­rú, és a közel-keleti válság egésze” — mondotta szom­bati rádiónyilatkozatában dr. Bruno Kreisky osztrák kancellár. A nyugtalanító jelenségek között említette az osztrák kormányfő ama „emberi gyarlóságokat” is, amelyek bizonyos, világpolitikai szempontból kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyeket jellemeznek. Az általános­­nak tűnő megfogalmazást a kormányfő következő gon­dolatmenetében nyomban konkretizálta is, amikor el­fogadhatatlannak és kifeje­zetten visszautalásnak ne­vezte Reagan amerikai el­nöknek a korlátozott atom­háborúról megfogalmazott koncepcióját. Lengyelországról szólva Kreisky kancellár kifejtette, hogy megítélése szerint ott nyugvópontra jutott a li­be­­ralizálódási folyamat, a de­cember közepén bevezetett szükségállapot következmé­nyeként. A kancellár azon­ban kísérletet tett arra, hogy általános negatív következ­tetéseket vonjon le a szo­cialista rendszerekről a len­gyelországi állapotok tükré­ben, mint szociáldemokrata politikus, aki — hangoztat­ta — következetesen kom­munistaellenes is. Az osztrák kormányfő a nemzetközi helyzetet jellem­ző negatív jelenségek ellené­re sem veszítette el remé­nyét a tekintetben, hogy a nagyhatalmak szótértése eredményeként folytatódik a­­kelet—nyugati párbeszéd. fi Hét 2 kérdésé­r 1. Milyen megállapításokat tartalmaz­tak a vezető államférfiak újévi kö­szöntői? Az amerikai e­lnök hű marad­t önmagá­hoz: új­évi nyilatkozatában — amúgy mel­lesleg — hangsúlyozta, hogy az új eszten­dő köszöntése amerikai hagyomány, ami­hez immár másutt is csatlakoztak. Ha történelmi ismereteink nem csalnak, az új év ünneplése, a számvetés, mérlegké­szítés, terve­zgetés ősi emberi tulajdonság és má­r az Egyesült Államo­k alig több, mint két évszázados történelme előtt is szokásban volt. Dehát nem ez az egyet­len és nem is a leginkább elgondolko­dásra méltó terület, ahol Washington újabban egyoldalú értelmezéssel próbál­kozik. Aggodalmak és remények — ezek vol­tak a­z újévi köszöntők, kulcsszavai. 1981 nehéz esztendő volt, hideg szelek fújtak a nemzetközi életben és szaporodtak a gon­dok a világgazdaságban. A világ számos pontján alakultak ki súlyos válsággócok, elé­g utalni az öböl háborújára, a Karib térségben, és, a Közép-Amerikaiban el­hangzó washingtoni fenyegetésekre, a Golan-fennsík bekebelezésére vagy a len­­­gyelországi lejtőre, ahol a szükségállapot meghirdetésével valóban, az utolsó órá­ban sikerült megállítani az állam szétesé-­­sét. Ami pedig az általánosabban vett nemzetközi helyzetet illeti, amerikai rész­ről folytatták próbálkozá­saikat az egyen­súly megbontására s ez együtt járt a­ fegyverkezési verseny fokozásával. Az ünnepi alkalomnak megfelelően, mit nem abban fogalmazva, de ezek a tö­reke­dések megtalálhatók az amerikai elnök és több nyugati vezető, például a brit mi­niszterelnök újévi nyilatkozataiban. A kép azonban nem egyoldalú: Bonnntól Párizsig, Tokiótól­ Canberráig számos­ olyan, vélemény hangzott el, amely mér­sékletre intett. Mindebben nem csak ezeknek az ország­oknak politikai és gaz­dasági érdekei fejeződtek ki, de éreztet­ték hatásukat a most záruló esztendő pá­ratlan méretű tömegmozgalmai, béke­­tüntetései. Van remény — ez tűnt kd—,az újévi megnyilatkozásokból — de óvatosan kell vele bánni. Hiszen december közepe tá­ján még, egy esetleges szovjet?—amerikai csúcstalálkozót sem tartottak kizártnak­ Washington­ban, ma viszont még a január végién, Genfben tervezett külügyminiszter' ket találkozóvá,­ kapcsolatosan is „felüli vizsgálatot” sürgetnek. A történelmi optimizmus sugárzik a szovjet párt és állami vezető szervek új­évi üdvözletéből is, amely rámutat, hogy“ a nehezebb feltétel­ek között is a Szovjet­unió mindent megtesz a kommunizmus építésének, valamint a béke megőrzésé­nek ügyéért. A következetes béke­politika egyidejűleg jeleníti a megegyezés érdeké-­ ben tett kezdeményezéseket és a provoká-t orok határozott elutasítását. 2. Történik-e közvetítés az öböl hábo­­­rújában? A Golán-fennsíik bekebelezése után,­ Szíria jelentős diplomáciai ellenoffenzív­­vá­ba kezdett. Miután az izraeli annexid egyik okának az arab egység megbom­­­lását mondják, Asszlad­ elnök több arab országban, tett körútján, ennek az egység­nek helyreállításán fáradozott. De a ku­vaiti uralkodóval folytatott tárgyalásai után felhívás­t intéztek az ölböl háború­­jának befejezésére is: az Ir­ak és Irán kö­­zö­tti ellenségeskedés megszűnése kedvező hatást gyakorolna a Közel-Keletre. Nem­­kevés találgatás kezdődött, hogy Kargiz Bagdadinál p­ró­bálkozik, míg Da­­maszkusz Teheránnál' (ez a kettősség is' mutatja a frontok megoszlását). A híresz­teléseknek tápot adhatott az új iráni kül-­­ügyminiszter, Velajati Szíriai útja is. A közvetítést végül is cáffolták, sőt a bagdadi és teheráni nyilatkozatok Irak, ill­­etve Irán eredeti állásfoglalását ismer­­tették, ami elfogadhatatlan a másik féli szá­mára súlyos áldozatokkal és vesztesé-' gekkel járt s egyik sem került közelebb a döntő áttörésihez. Ezért nem tartják ki-­­zártnak, hogy ha nem is formális köz­­vetítés,, de a lehetőségek iránti puhatolód­z­á­s folyik, miként lehetne a presztízs - sérelmeik nélkül, egyaránt elfogadható megoldást találni. Feloszlatták az egyiptomi kormányt Hoszni Mubarak egyiptomi elnök, kormányfő, szombaton feloszlatta az egyitomi kor­mányt. Az új kabinet meg­alakításával Ahmed Fuad Mohieddin kormányfő-he­lyettest bízta meg. Mohied­din szerint az új kormány megalakítása hétfőre várható. ★ Franciaország kész Mi­­rage—2000 típusú vadász­bombázókat eladni Egyip­tomnak — jelentette ki szombaton Kairóban újság­írók előtt Charles Hernu francia hadügyminiszter, aki szerda este óta hivata­los látogatáson az egyiptomi fővárosban tartózkodik. A francia hadügyminiszter szombaton Hoszni Mubarak egyiptomi elnökkel tárgyalt, aki — mint erről Hernu be­számolt — Francois Mitter­rand francia köztársasági elnöknek szóló üzenetet adott át neki. Egyiptomi források szerint Hernu és Mubarak találkozójának fontos témája volt a fegy­verüzlet pénzelésére szolgá­ló kedvező francia hitelek kérdése. Szombaton Etiópiából Kai­róba érkezett Claude Oheys­­son francia külügyminisz­ter. Oheysson az arab— izraeli konfliktusról, a Szí­riához tartozó Golan-magas­­lat izraeli bekebelezéséről és a sínai nemzetközi felügye­lő erőkben való francia rész­vételről tárgyalt. Kambodzsai tiltakozás A Kambodzsai Népköztár­saság külügyminisztériumá­nak szóvivője közölte, hogy december 24-én a thaiföldi flotta három hajója Koh Kong tartományban 15 kilo­méter mélységben szándéko­san megsértette a Kambod­zsai Népköztársaság felségvi­zeit, és tüzet nyitott egy kambodzsai gyorsnaszádra, amely rendszeres járőrtevé­kenységét végezte. Az agresz­­szorok erőszakkal magukkal vitték Thaiföld irányába a kambodzsai legénység öt tag­ját és a naszádot is. A KNK kormánya határozottan elíté­li a thaiföldi tengerészet elő­re megfontolt, erőszakos cse­lekményét, és követeli, hogy haladéktalanul bocsássák szabadon a legénység elra­bolt tagjait, szolgáltassák vissza a naszádot. A Heves megyei Noszvaj községiben négy esztendeje nyitották meg azt a múze­umi kiállítóhelyet, ahol a szakemberek ö­sszegyűj­tötte­tték a hajdani idők emlékeit. A messzi évtizedek hangula­­­tát idézi itt az összes bú­tor, minden tárgy, vala­mennyi dokumentum. A Lenin út 40. szám alatti" Újjávarázsolt épületet 1889- ben emelték módosnak szá­mító emberek. Ez akkor is így van, ha a két kicsiny szobában, két famaga — a K. Kovács és a Csomósi — szo­rongott. Ha a munkáiból ha­­zatértek, a hosszú nyári es­téken a kapu elé telepedtek, rö­gvest érezhették­ a vi­szonylagos gazdaság meg­nyugtató érzését. Érthető is, mert a portál Val szemben, a festői domb­oldalon, ott sorakoztak —­­néhány közülük ma is léte­zik — a szegények egészség­telen, barlanglakásai. Erre e sorsra utalnak azok a fo­tók, amelyek a hátsó helyi­ség falaira kerültek, s fel­elevenítik a fa,Lu históriájá­nak megrendítő mozzanata­it. . Adatok igazolják, hogy­ őseink m­ár az Árpád-kor-­ ban megtelleped­tek itt. A Kánya-patak két oldalén ke­vés volt ugyan a művelhető­­ terület, s később annak jó részét is a nagybirtokosok uralták. Az egykori román, stílusú templom körül hét hivalkodó kastély és kúria — közülük a legszebb, a De la Motte nevet viselő, ma is á­ll. Egy 1863-as feljegyzés szerint kétszá­zhatvanhat há­zas zsellér és negyvenegy­ urasági cseléd birkózott Noszvajon az egyre nehe­­­zebben elviselhető hétközna­­­pi gondokkal 1929-ben, nyolcvan,nyolcan még arra sem volta­k képesek, hogy valamire való fedél alá köl­töztessék népes családjukat A noszvaji A kapu. Mapi vezetők üdvözlő távirata a Kubai Köztársaság nemzeti ünnepén Dr. FIDEL CASTRO RUZ elvtársnak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Kubai Köztársaság Államtanácsa elnökének, a Minisztertanács elnökének HAVANNA A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe, a felsza-­­­badulás napja alkalmából a Magyar Szocialista Mun-­­­káspárt Központi Bizottsága, a Magyr Népköztársaság­­ Elnöki Tanácsa, Minisztertanácsa és egész dolgozó né-­­­pünk nevében elvtársi üdvözletünket és szívből jövő­­ jókívánságainkat küldjük önnek, a Kubai Kommunis­ta Párt Központi Bizottságának, a Kubai Köztársaság Államtanácsának és Minisztertanácsának, a testvéri kubai népnek. A forradalmi Kuba létrejöttét, szocialista fejlő­dését kezdettől fogva a nemzeti függetlenség és tár­sadalmi haladás híveinek őszinte érdeklődése és mély rokonszenve övezte. A magyar nép is elismeréssel te­kint a kubai nép forradalmi vívmányaira, a szocialista társadalom építésében elért eredményeire, amelyek elválaszthatatlanul összeforrtak a Kubai Kommunista Párttal, annak köv­etkezetes marxista-leninista irány­vonalával. Kuba ma megbecsült tagja a szocialista országok közösségének, amelynek erősítésén odaadóan munkál­kodik. Következetes békepolitikája, internacionalista magatartása megérdemelt tekintélyt biztosít számára az el nem kötelezett országok mozgalmában, a béke, a függetlenség és társadalmi haladás szívei közt világ­szerte. Élvezi ezen erőik széles nemzetközi szolidari­tását nemzeti függetlensége és forradalmi vívmányai megvédéséért folytatott harcában is. A magyar kom­munisták, a szocializmust építő magyar nép teljes mértékben szolidáris és támogatja azt a küzdelmet, , amelyet az imperialista beavatkozási kísérletekkel és fenyegetésekkel szemben kommunista pártja vezeté­sével a kubai nép vív a békéért, a biztonságért, a függetlenségért és a szocializmusért. Nemzeti ünnepük alkalmából jóleső érzéssel gon­dolunk országaink sokoldalú és gyümölcsöző együtt­működésére, amely a marxizmus-leninizmus és a pro­letár internacionalizmus alapján ígéretesen fejlődik. Pártjaink és népeink barátságának további erősítése találkozik országaink érdekeivel, jól szolgálja közös céljaink elérését. Kívánjuk önöknek, a kubai kommunistáknak és a testvéri kubai népnek, hogy sikerrel valósítsák meg a Kubai Kommunista Párt II. kongresszusának ha­tározatait hazájuk védelme, felvirágoztatása, a szo­cializmus és a béke javára. KÁDÁR JÁNOS, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, LÁZÁR GYÖRGY, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. ★ Az évforduló alkalmából Apró Antal, az Ország­­gyűlés elnöke táviratban fejezte ki jókívánságait Flavio Bravónak, a Kubai Köztársaság népi hatalmi nemzetgyűlése elnökének. Táviratban köszöntötte kubai partnerszervezetét a Hazafias Népfront Orszá­gos Tanácsa, a SZOT, a KISZ, az Országos Béketa­nács és a Magyar Nők Országos Tanácsa. 1982. január 3. Vasárn

Next