Vas Népe, 1982. március (27. évfolyam, 51-76. szám)

1982-03-02 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Magas szintű szovjet-lengyel tárgyalások kezdődtek Moszkvában Katonai tiszteletadással köszöntötték Moszkvában, a Vnukovói repülőtéren a Lengyel Népköztársaság párt- és állami küldöttségét, amely Wojciech Jaru­­zelskinek, a LEMP KB első titkárának, a Miniszter­­tanács elnökének vezetésével hétfőn délben érkezett hivatalos látogatásra a szovjet fővárosba.­­Az ünnepi díszbe öltözött repülőtéren a lengyel vendégeket elsőnek Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­gének elnöke köszöntötte. Megjelent a párt- és álla­mi küldöttség fogadására az SZKP KB Politikai Bi­zottságának több tagja: Jurij Andropov, Konsztan­­tyin Csernyenko, Andrej Gromiko, Nyikolaj Tyiho­­nov, Dmitrij Usztyinov. Ott volt Konsztantyin Rusza­­kov, a KB titkára, továbbá Nyikolaj Talszin minisz­terelnök-helyettes, a szovjet kormány számos tagja, az SZKP KB több felelős munkatársa. Megjelent a vendégek fogadására Nyikolaj Ogarkov marsall, a Szovjetunió honvédelmi miniszterének első helyettese és több más miniszterhelyettes. A lengyel küldöttséget sze­retettel köszöntötték a re­pülőtéren a szovjet főváros lakosságának képviselői.­­Wojciech Jaruzelski Leo­nyid Brezsnyev kíséretében lépett el a három haderőnem egységeiből álló díszalaku­lat arcvonala előtt, köszön­tötte a fogadására megje­lenteket. A LEMP KB első titkára az ünnepélyes fo­gadtatás után Leonyid Brezsnyevvel együtt indult el — díszmotorosok kísére­tében — szállására. A szál­láshoz vezető útvonalat a két ország zászlai, üdvözlő feliratok díszítették, és a moszkvaiak az útvonal men­tén szeretettel köszöntötték a vendégeket. A lengyel párt- és kor­mányküldöttség tagjai a nap folyamán Wojciech Jaru­zelski vezetésével megko­szorúzták a Lenin-mauzó­­leumot és az Ismeretlen Ka­tonának a Kreml falánál le­vő sírját. A delegáció virágot helye­zett el a kiemelkedő párt- és állami vezető, Feliksz Dzer­­zsinszkij sírjánál és Rokosz­­szovszkij marsallnak a Kreml falában levő urnájá­nál is. Hétfőn Moszkvában meg­kezdődtek a szovjet—lengyel­­megbeszélések. A megbe­szélésen szovjet részről részt vesz Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke. A len­gyel párt- és kormánykül­döttséget Wojciech Jaru­zelski, a LEMP KB első tit­kára, a Lengyel Népköztár­saság miniszterelnöke vezeti. Brezsnyev és Jaruzelski megbeszélésén szovjet rész­ről jelen volt Nyikolaj Tyi­­honov miniszterelnök és több más szovjet vezető. Lengyel részről ott voltak a párt- és állami küldöttség tagjai. Brezsnyev tájékoztatást adott arról, hogyan valósít­ják meg a Szovjetunióban az SZKP XXVI. kongresszu­sának határozatait. Jaruzelski értékelte a Lengyelországiban kialakult helyzetet, tájékoztatást adott a LEMP Központi Bizott­sága VII. teljes ülésének eredményeiről. A megbeszélések szívélyes baráti légkörben zajlottak; megmutatták, hogy a Szov­jetunió és a Lengyel Nép­­köztársaság testvéri szövet­sége, barátsága és együttmű­ködése megbonthatatlan. Hétfőn Moszkvában az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta­nácsának elnöksége és a szovjet­ kormány vacsorát adott a Wojciech Jaruzelski vezetésével a szovjet fővá­rosban tartózkodó lengyel párt- és állami küldöttség tiszteletére. A meleg, baráti légkörű vacsorán Leonyid Brezs­nyev és Wojciech Jaruzelski mondott pohárköszöntőt. (Folytatás a 2. oldalon) Az arabközi erőfeszítések kudarca nyomán Libanonban fokozódik a feszültség Vasárnap este izraeli ha­dihajók sértették meg a Li­banoni felségvizeket a szi­doni partszakaszon, miköz­ben izraeli repülőgépek és helikopterek pásztázták vé­gig a dél-libanoni palesztin állásokat, amelyek légvédel­mi tűzzel válaszoltak a pro­vokációra. Izraeli naszádok jelentek meg a bejrúti par­tok közelében is. Fokozta a feszültséget az a bejelentés, hogy Szaúd-Arábia kezde­ményezésére meghatározat­lan időre elhalasztották a libanoni belpolitikai válság rendezésében közreműködő négyes arab bizottság hét­főre tervezett, külügymi­niszteri szintű ülését. Bejrúti lapvélemények szerint az újabb halasztás a libanoni polgárháborús vál­ság rendezése érdekében ki­fejtett arabközi erőfeszíté­sek végét­ jelentheti. A Szí­ria, Szaúd-Arábia, Kuvait és az Arab Liga képviselői­ből álló bizottság múlt év­­májusa óta nem volt képes gátat vetni az illegális fegy­verbehozatalnak és nem ér­te el a főváros keleti és nyu­gati felét összekötő átkelő­helyek megnyitását, a de­markációs vonal két oldalán elhelyezkedő milíciák eltá­volítását sem. Baloldali körökben az Arab Liga erőfeszítéseinek kudarcát elsősorban abból eredeztetik, hogy Besir Ge­­majel, a jobboldali milíciák parancsnoka több ízben ta­lálkozott Ariel Saron izraeli hadügyminiszterrel, azaz megszegte a falangista-izra­­eli együttműködés megsza­kítására tett kötelezettség­vállalást. A Libanonban vállalt arab kötelezettségek leépítésére utal az a tény, hogy a ku­vaiti parlament nem járult hozzá az arab békefenntartó erők költségvetéséből Kuva­­itra eső rész folyósításához. Rasid Karami volt libano­ni miniszterelnök szerint Philip J­abib amerikai elnö­ki megbízott súlyos hibát követ el, ha az izraeli—pa­lesztin tűzszünet megszilár­dítására korlátozza mostani küldetését, mert a tűzszünet önmagában csak Izrael szá­mára előnyös. XXVII. ÉVFOLYAM 51. SZÁM ■ 1982. MÁRCIUS 2. KEDD ■ ÁRA 1,40 FORINT Két napot tölt megyénk­ben a Magyar Mezőgazdaság című, ismert — és Vasban is népszerű — képes heti­lap újságíróinak egy cso­portja dr. Fehér Károly fő­szerkesztő vezetésével. A Budapesten dolgozó, de ál­landó jelleggel a vidéket já­ró kollégáink termelőszövet­kezeteket, tudományos inté­zeteket keresnek fel. Teg­nap a többi között megláto­gatták a Szegedi Gabona­­termesztési Kutató Intézet táplánszentkereszti állomá­sát is, ahol dr. Matos Lő­rinc igazgató s több munka­társa — elsősorban kutatók — tájékoztatták az érdeklő­dő újságírókat. — Mi volt jövetelük cél­ja? — kérdeztem dr. Fehér Károly főszerkesztőt. — Kicsit adósságot is pró­bálunk törleszteni. Bár az ország sok tájegységén, vi­dékén, megyéjében megfor­dulunk­, úgy érezzük, Vas megyében viszonylag keve­sebbet voltunk. Holott tud­juk, hogy nagy igyekezettel próbálnak érvényt szerezni a kormányzati törekvések ál­tal jól ismert gabonater­mesztési, illetve hústermelé­si programnak. S a nagy­üzemek egyre dicséreteseb­ben vizsgálják a termelési költségek alakulását, a költ­ségek csökkentésének lehe­tőségét. Ismereteink szerint helyes törekvések vannak az úgynevezett gyepváltó gazdálkodásra, elsősorban a Kemenesalján. Egy kollé­gám ennek konkrét ered­ményét a cell­i tsz-ben igyekszik megismerni. Elme­gyünk Hegyfaluba, Söptére, Vépre is. Egyelőre a táplán­szentkereszti kutatók mun­kájával ismerkedünk, akik­től időnként cikkeket is ka­punk — mondotta a főszer­kesztő. U. Gy. Fotó: K. Z. Új helyen a sárvári idegenforgalmi kirendeltség Tíz éven át a város határában volt a Vas me­gyei Idegenforgalmi Hivatal sárvári kirendeltsége, amely tegnap délelőttől új helyen található. A vá­ros vérkeringésébe bekapcsolódva, a Nádasdy Vár­ral szembeni műemlék jellegű épületekbe költözött, szomszédságában rövidesen minta- és ajándékbolt, s reggeliző presszó is nyílik. Mindezzel, a tágas par­kolóval, a művelődési központtal és a vendéglővel a város szívében szolgálja ezentúl korszerű körülmé­nyek között is a helyi, a hazai és a külföldi ide­genforgalmat. A rusztikus hangulatú berendezés, a fogadótér, az irodák s a kiszolgálóhelyiségek lehető­vé teszik, hogy gyorsan és esztétikusan álljon a ki­­rendeltség a közönség rendelkezésére; a fővárosi busz- és villamosjegyek árusításától a külföldi utazások megszervezéséig sokféle szolgáltatásával. Tegnap délelőtt adták át a nagyközönségnek a szép, új kirendeltséget. Az első látogatók között ott voltak a város párt- és állami szerveinek vezetői is. Horváth László kirendeltségvezető örömmel mondta: — Még tavaly, a régi helyünkön is eredményesen dolgoztunk: 4 millió 960 ezer forint volt a főleg utaz­tatásból és valutaváltásból származó forgalmunk, a belföldi forgalom 1 millió 650 ezer forint. Csak a járás területéről 650 ezer forint értékben szerveztünk külföldi utakat. Fizetővendégszolgálatunkat egymillió forintnyi értékben, a motelt 500 ezer forintnyiban vették igénybe, az idén, itt az új helyen ennek dup­lájára vagy többre is számíthatunk. Képünkön az új sárvári kirendeltség a nyitás pillanataiban. (szakály) Viszik az ebédet Nemcsak az óvodások­nak főznek az ostffyasz­­szonyfai óvoda konyhá­ján. A korszerű konyhá­ban nagy lábasokban, edényekben a szomszédos napközi diákjainak is készítik a szakácsnők a meleg ételt. Képünkön, az 55 személyes gyer­mekintézmény konyhá­ján elkészült a friss ebéd, melyet még azon „mele­gében” visznek át az is­kolai ebédlőbe. Fotó: Czika

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék