Vas Népe, 1982. április (27. évfolyam, 77-100. szám)

1982-04-01 / 77. szám

­ Bővül a magyar-brazil gazdasági együttműködés A Brazil Szövetségi Köz­társaság kormányának meg­hívására Faluvégi Lajos, a Magyar Népköztársaság mi­niszterelnökének helyettese kormányküldöttség élén 1982. március 28—30. között hivatalos látogatást tett Brazíliában. A magyar miniszterelnök­­helyettes megbeszéléseket folytatott Antonio Aureliano Chaves de Mendonca-val, a Brazil Szövetségi Köztársaság alelnökével a két ország kap­csolatairól és a nemzetkö­zi feszültség csökkentésének lehetőségeiről. A tárgyalá­sokon megfogalmazódott az, hogy támogatni kell a fej­lődő országoknak az igaz­ságos nemzetközi gazdasági rend kialakítására irányu­ló törekvését. Faluvégi Lajos tárgyalá­sokat folytatott a brazil kormány több tagjával is, köztük a megbízott külügy­miniszterrel. A magyar küldöttség tag­jai közül Rabi Béla ipar­ügyi államtitkár, Garai Ró­bert külügyminiszter-he­lyettes és Herkner Ottó külkereskedelmi minisz­ter-helyettes is több tár­gyalást folytatott vendég­látóival. A jó légkörben lefolytatott tárgyalásokon áttekintették a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok helyzetét és azok fejlesztésének kilátá­sait.­­ A felek megállapították, hogy a kereskedelmi forga­lom jelenlegi szintje elma­rad a két ország gazdasági adottságainak lehetőségei­től. A magyar küldöttség bejelentette: 1982 őszén Sao Paulóban kiállítást kíván­nak rendezni, hogy előse­gítsék a magyar termékek brazíliai népszerűsítését. A látogatás alkalmával a magyar—brazil vegyesbi­zottság elnökei között levél­váltásra kerül sor, mely célul tűzi ki összesen 580 millió US dollár értékben, egymáshoz kapcsolódó ke­reskedelmi adásvételi ügy­letek három éven belül tör­ténő lebonyolítását. A felek megállapították, hogy a két ország hagyo­mányos termékszállításai mellett lehetőség van a gazdasági együttműködés bővítésére: magyar részről agráripari termelési rend­szerek, távközlési beren­dezések és nukleáris ku­tatóműszerek , brazil rész­ről elektronikus komponen­sek, távközlési berende­zések és fogyasztási cikkek szállítására. «HÍG PROLETÉRJN­, EGYESÜLJ ETEK! Elkészült a fejlesztett motor prototípusa Két évi megfeszített mun­ka után a Rába MVG-ben elkészült a Rába­ List kö­zös fejlesztésű motor első prototípusa, s röviddel ez­után a próbapadon bein­dították a 240 lóerős, D12- es szívómotort. Romvári Fe­renc műszaki igazgatót és Horváth Miklós motorfej­lesztési főosztályvezetőt ar­ra kértük, ismertessék az előzményeket, a Rába gyár törekvéseit és a fejlesztett motorral kapcsolatos továb­bi munkálatokat. — A grazi AVL—List in­tézettel 1979. december 20- án írtuk alá a szerződést a Rába-MAN motorok korsze­rűsítése céljából. A cél az volt és az jelenleg is, hogy meglevő motorgyártó bázi­sunkon előállítható, gyárt­ható nagyobb teljesítmé­nyű motorkonstrukciót ala­kítsunk ki, mégpedig a je­lenleg ismert világszínvo­nalnak megfelelő paramé­terben. Elsődleges követel­ményünk volt az is, hogy a fejlesztett motorok kielé­gítsék legnagyobb felhasz­nálónk, az Ikarus igényeit, de maximálisan megfelelje­nek a Rába mezőgazdasági erőgépek és kamionjaink szükségletének is. E sokrétű célnak megfelelően 240, 280, 300, 320 és 375 lóerős üllő és fekvő hengerelrendezésű konstrukciók kialakítására került sor. — A szerkesztési munkák — melyek túlnyomó több­ségét gyárunk mérnökei, technikusai végezték — 1980 februárjában kezdődtek, és a szerződésben meghatáro­zott ütem szerint folytak. Mivel az eddigitől eltérő égésterű motorokról van szó, a fejlesztett konstruk­ciók jó néhány alkatrésze megváltozott, így egyebek között a motorház, a for­­gattyússzekrény, a forgat­­­tyústengely, a vezérten­gely, a hengerfej, a hajtó­­rúd, az olajhűtő- és szívó­­rendszer, stb. . A szerkesztési munkák során nyolcféle prototípus konstrukcióját dolgoztuk ki: a D12-es (12 literes) család 128/155 milliméter furat/lö­­ketű, szívó- és turbófeltöltős változata van, amelyek kö­­zül a 240 lóerős szívómotor álló és fekvő hengerelrende­zésben készül, a 300 lóerős turbófeltöltős pedig álló ki­vitelben. A másik család a Dll (11 literes) 123/155 mil­liméter furat/löket méretű, ez csak turbófeltöltős kivi­telben készül, mégpedig 280 és 320 lóerős álló és fekvő hengerelrendezésben, a 375 lóerős változat pedig csak álló hengerelrendezés­sel.­­ A következőkben — az első ütem előírásai sze­rint — két 240 lóerős D12- es és két 280 lóerős D0-es turbófeltöltős prototípusú motort kell vizsgálatokra átadnunk a List intézetnek. E héten mind a négy pro­totípus elkészült. Füri Sándor XXVII. ÉVFOLYAM 77. SZÁM Befejeződött a VKP kongresszusa Szerdán befejezte munká­ját a Vietnami Kommunis­ta Párt V. kongresszusa. Az új KB ismét Le Duant vá­lasztotta meg a párt főtitká­rának és jelentős változtatá­sokat hajtott végre a párt vezető testületeiben. Szerdén, délután, a Hanoi sportstadiioonban nagygyű­lést tartottak a kongresszus tiszteletére. Támogatás a PFSZ-nek Az Arab Liga­ a palesztin ellenállásnak nyújtandó ,,sürgős anyagi, politikai és erkölcsi” támogatásról dön­tött. Egyebek között ezt tar­talmazza a kedden este vé­get ért, rendkívüli külügy­miniszteri értekezleten elfo­gadott­ határozat. Az Arab Liga, egyúttal felszólította tagállamait, hogy hárítsák el az akadályokat a Paleszti­na­ Felszabadítási Szerve­zet Izrael elleni katonai ak­ciói elől". Leszerelési értekezlet Széles körű leszerelési tanácskozás kezdődött szerdán Genfben. A Nem­zetek Palotájában dr. Phi­lip Potternak, az Egyházak Világtanácsa főtitkárának elnökletével megnyílt kon­ferencián több mint két­száz nemzeti — nem kor­mányzati — szervezet kép­viselői vesznek részt azzal a céllal, hogy ráirányítsák a nemzetközi közvélemény figyelmét az ENSZ-közgyű­­lés júniusban New Yorkban sorra kerülő második rend­kívüli leszerelési üléssza­kának munkájára. a jó vízellátás mindennapi életünk alap­vető követelménye. Így van ez Répcelakon is, ahol a közelmúlt napok­ban meghibásodott a víz­mű 2-es számú kútja, amit azonban a szerelők­­ gyorsan meg is javítottak, s egyben a vezetékeket is kitisztították. Képünkön­­ Kántor Ernő, Szabó Ist­ván és Kenedli József szerelők munka közben. (Fotó: Kaczmarski Z.) í 1982. Április 1. csütörtök ÁRA 1,40 FORINT Utalás elüti az új ART szerviz Többszöri határidő módo­sítás után most már valóban, átadás előtt áll az AFIT XII. Autójavító Vállalat új szervizüzeme Szombathe­lyen­, a Zanati úton. Látványnak sem utolsó ez a szerviz a város határában. S mit tud? Április ötödiké­től folyamatosan fogadja majd a személygépkocsijukat javíttatni kívánó ügyfele­ket, évente mintegy 200 ezer órányi munka vár a szakem­berekre. Az új szervizt kor­szerű műszerekkel, gépekkel szerelték fel, a legapróbb javítási feladatokra is gon­doltak. Annyi bizonyos­, hogy a Zanati úti szerviz jelentősen, enyhít majd a zsúfoltságon,, a korábbiaknál tökéletesebb javítást tesz le­hetővé. A beruházás kivitelezője a TANÉP volt. Ugyanakkor a­z A­FIT dolgozói is kivették részüket az építésből , sze­relésből, több mint 10 ezer órányi társadalmi munkát vállaltak. Kétségkívül sok pénzbe került az új szerviz­, de igen, nagy szükség volt rá. S a továbbra is növekvő sze­mélygépkocsi állomány lát­tán joggal feltételezhető, hogy a­­beruházási költsé­gek viszonylag rövid idő alatt megtérülnek majd­­ a vállalatnak. A haszon, kettősnek ígér­kezik: igazán jó körülmé­nyek között javíthatják az ügyfelek autóit, más oldal­nál a vállalat gyorsabb munkát végezhet­, a régi szervizzel szemben több ko­csit­ fogadhat. Képünkön: próbaellenőr­zés az új szerviz üzemcsar­nokában, a­kor Fotó: Czika L. Napirenden a vízgazdálkodás Az OVH és a megyei tanács vezetőinek tervegyeztető tárgyalása Tegnap Szombathe­lyen, a megyei tanácson dr. Szirota István terv- és beruházási főosztály­­vezető, illetve Bende László megyei tanácsel­nökhelyettes vezetésé­vel tervegyeztető meg­beszélést tartottak az Or­szágos Vízügyi Hivatal és a megyei tanács ille­tékes vezetői. A tárgya­láson részt vett Hoffer József, a megyei párt­­bizottság gazdaságpoli­tikai osztályának vezető­je és Szirmai Csaba, a Szakszervezetek Vas me­gyei Tanácsának közgaz­dasági és szociálpoliti­kai osztályvezetője is. A megbeszélésen azt nyugtázhatták, hogy 1981- ben a megyében vízgaz­dálkodási fejlesztésekre fordított 204 millió­­ fo­rintból megvalósultak a tervben megjelölt célok. A fejlesztésekkel bizto­sították a lakásépítések közműhátterét, s Rába­­gyarmatot, Hegyhátsált, Hosszúpereszteget és Za­­natot bekapcsolták a köz­műves vízellátásba. A víztermelő kapacitás ta­valy napi 3387 köbmé­terrel bővült, megépült 23 kilométer ivóvízhá­lózat, 5,5 kilométernyi szennyvíz- és 7 kilomé­ter zárt csapadékvízcsa­torna. A megye 131 köz­egészségügyileg veszé­lyeztetett településén ideiglenesen megoldották a csecsemők és terhes anyák ivóvízellátását, 69 településen intézmé­nyi kút kijelölésével, 62- ben pedig palackozott ivóvíz szállításával. A Vízügyi Igazgatóság je­­lentősebb munkái közé tartozott tavaly és tarto­zik idén is a szentgott­hárdi árvízvédelmi művek építése, a Rába szabá­lyozása Csörötnek és Szentgotthárd között, va­lamint a Lapincs torko­lati szakaszának nagy­­vízi szabályozása. Az idén a hatodik öt­éves tervben eredetileg rögzített 204 millió fo­rint helyett 248 milliót fordítanak megyénkben vízgazdálkodási fejlesz­tésekre. Közműháttérrel látják el a lakásépítke­zéseket, napi 5440 köb­méterrel nő a vízterme­lő kapacitás, befejező­dik Kámban, Csehi­­mindszenten, Csempesz­­kopácson, Kemenesma­­gasiban és Sitkén a köz­ségi vízművek építése, megkezdődik az építés Csehiben, Csákánydo­­roszlón és Apátistvánfal­­ván. Tovább folytatódik a területi vízmű építése, az idei napi 4 ezer köb­méter víztermelő ka­pacitásnövekedés lehető­vé teszi a megyeszékhely és Kőszeg kielégítő víz­ellátását. A megbeszélésen kü­lönös figyelmet fordí­tottak a vízminőség mi­att ,közegészségügyileg veszélyeztetett települések vízellátására, a községi vízmű fejlesztési lehető­ségek gyorsítására. A pa­lackozott vízellátás helyett megvizsgálják közkutak telepítésének lehetősé­gét, s további tsz-vízmű­­vek bekapcsolódásának lehetőségét a községi víz­ellátásba. Sárvár, Szom­bathely, Kőszeg térségé­nek vízigénye a hetedik ötéves terv időszakában csak a Rába sárvári sza­kaszának jobb oldali ka­vicsteraszáról elégíthető ki. A megye vezetői kérték az OVH illetékeseitől az itteni kutatások gyorsí­tását, hogy a beruházási munkák már 1985-ben megkezdődhessenek. Szorgalmazták az OVH közreműködését a büki gyógyvíz palackozásának megvalósításában is. . A tanácskozáson meg­­állapították: az OVH és a megyei tanács ha­gyományosan jó együtt­működése a Vas megyei Víz- és Csatornamű Vál­lalat, a Büki Gyógyfür­dő Vállalat és a Vízügyi Igazgatóság tevékenysé­ge jól szolgálja a vízügyi ágazat feladatainak tel­jesítését. Bejelentették a tanácskozáson: létre­hozzák a területi árvíz­­védelmi és vízkárelhá­­rítási bizottságot. (folg)

Next