Vas Népe, 1982. május (27. évfolyam, 101-125. szám)

1982-05-01 / 101. szám

EXPRESSZ +■ A nyugatnémet par­lament ellenzéki többségű­ második háza, a Szövet­ségi Tanács pénteken él­.Utasította a szociálliberá­­­lis kormány „beruházási­­és foglalkoztatási prog­ramját". Az CDU­­és csu képviselőinek indo­kolása: a magas munka­nélküliség csökkentésé­hez szükséges beruházá­sok fellendítése érdekében támogatják a tőkés beru­házások után járó tíz százalékos beruházási­­ kedvezményt, de nem fogadják el, annak finan­szírozásául az értéktöbb­letadó egyszázalékos eme­lését. i­­­ .Enyhe földlökést észleltek pénteken dél-­­­előtt az ausztriai Tirol-­ ban. A bécsi meteoroló­­­­giai intézet első közle­ménye sze­rint a földmoz­gás erőssége a Mercari- i skála szerinti négyes fo­kozatú volt. Délben Inns­bruckból jelentettek egy fokozattal­­erősebb­­földlö­kést. Károkról, illetve személyi sérülésekről nem­­ érkezett hír. .. f . ir .Pénteken délután­ig megtartott záróülését a te Laoszi Népi Forradalmi­­ Párt harmadik kongresz­­szusa. Az újonnan meg-­­ választott Központi­ Bi­zottság ismét Kaysone Phomvihanet választotta meg­­ főtitkárrá. Gyilkosság Palermóben Megölték az OKP szicíliai titkárát Újabb politikai gyilkosság történt Olaszországban: a szicíliai Palermóban me­rényletet követtek el Pio L.­ Torre kommunista parla­menti képviselő, az OKF szicíliai titkára, a párt ve­zetőségének tagja ellen. A képviselő és gépkocsijának vezetője , helyszínen meg­halt. A nyomozás első megálla­pításai szerint több ismeret­len személy amerikai gyárt­mányú géppisz­tolyokból sortüzet zúdított s Fiat tel­es autóban ülő pólitifu­sra és a gépkocsivezetőre, majd elmenekült a helys­’ntő' A hír orcz­­eszerte nagy megd­öbbenést keltett. Gio­vanni Lp del' a' mini­­zter­­elnök nyom’­i-- magéhoz kérette Carlo A’o­rto Dalia Chiesi tábor, két Szicíli­­aözelonúltban k­inevezet prefék ’isát, a' 't a "maffia elleni harc iii­kítását"­ kül­den­i a szigetre. A római várné jelentése szerint több je­­t arra utal, hogy a ket­tős l­akosságot a maffia emberei követték el feltehe­tőjét, azzal a céllal hogy egy-­ nappal Dalia Chies tá­bornok megbízatásánál kezdete előtt megfélemlítsék a hatóságokat. Pénteken rendkívüli ülést tartott az OKP vezetősége, és úgy döntött, hogy délután tüz­­­etést szervez a te­roriz­­mi és a maffia ellen hart fok­lásának követelé-­­ gyéten A L’UnHa a párt lap, külön kiad­ás szentel Pio La Torre emlékének. Enrico Berlinguer, a párt főtitkára Palermóba utazott, és odaérkezett Virginio Rag­noni belügyminiszter is. A miniszter rendkívül súlyos­nak minősítette a gyilkossá­got. Ibságsztrájk :a rakéták ellen A szicíliai Comiso városá­ban 11 személy, olaszok és nyugatnémetek, csütörtökön éhségsztrájkot kezdtek tilta­kozásul az amerikai közép­­hatótávolságú rakéták szicí­liai telepítése ellen. Addig folytatják az éhezést — mondták —, amíg Giovanni Spadolini olasz miniszterel­nök és Maxwell Rabb római amerikai nagykövet nem fo­gadja őket, hogy kifejezhes­sék tiltakozásukat a rakéta­telepítési terv ellen. I­RHvetköz? munkásmozgalom nagy­ünnepin Csalfai Mir köszönte lesiette Május elseje, a nemzetközi munkásmoz­galom nagy ünnepe tiszteletére péntek, dél­után a Parlament előtti Kossuth téren, ka­tonai tiszteletadás közepette felvonták az Állami Zászlót. Ugyancsak katonai tiszteletadással von­ták fel a Magyar Nemzeti Lobogót és a munkásmozgalom Vörös Zászlaját a Gel­­lért-hegyi Felszabadulási emlékműnél. A SZOT elnökségének meghívására negy­venöt ország szakszervezeti központja és a Szakszervezeti Világszövetség titkárságá­nak képviseletében összesen 100 küldött ér­kezett hazánkba, hogy részt vegyen a bu­dapesti dolgozók május elsejei felvonulásán. Ipari és mezőgazdasági üzemeket látogat­nak meg, ismerkednek hazánk idegenfor­galmi nevezetességeivel. A magyar szakszervezetek képviseleté­ben tizenhárom országba utazott küldöttség május elseje megünneplésére. Az alábbiakban közöljük Csehák Judit­nak, a SZOT titkárának május elsejét kö­szöntő beszédét, amely a rádióiban, tegnap 18 óra 55 perckor, a tv-ben pedig 18 óra 15 perckor hangzott el. TISZTELT R­ÁDIÓHALLGATÓK! TISZTELT TELEVÍZIÓ NÉZŐK! Május elsejének, a terem­tő munka, az alkotó e­m­ber és a munkásösszefogás s­em­­zetközi ünnepének előesté­jén, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­sága, a Magyar Népköztár­saság kormánya és a Szak­­szervezetek Országos Taná­csa nevében tisztelettel kö­szöntöm önöket — szocialis­ta hazánk minden dolgozó­iját, egész lakosságét. Évtizedek óta az egész vi­lágon a dolgozó tömegek nagyszerű seregszemléje ez a nap. Zászlóink, transzpa­renseink hirdetik a munka és a béke elválaszthatatlan jelszavát: a munkát dicsér­jük és a béke védelmében szólunk. Hazánkban egy biztonsá­gos úton haladó, alkotó kedvvel teli nép köszönti Május elsejét. Emelt fővel ünnepelhe­tünk. Nemzeti összefogással, kitartó, áldozatos munkával gyarapítottuk ezt az orszá­got. Eredményeinket elisme­rik a világba­n. Évtizedek tapasztalata bi­zonysán arra, hogy az őszin­te, a reális politika megér­tesz-. támogatásra talál szor­galmas­t nietőségies népünk körében. Jövőnket tervein­­­i l­et erre a politikára, erre a­­ 'megélésre támogatásra a’" ! pozzin ‘ KEDTER ELVTÁRSNŐK, IFJ­ÚT ÁRVÁK! Jaesnens -óh időké.' élünk, r­­i.t k­ abban, E»e-tménye­ink gyáros­­ítása n- ly ob. i­dozatokat kíván Tapasztal- : -jak ezt valamennyien De a n kezelbh körülmények között 5 arra teres­zünk. Ihogy i. rge .zzuk társ. lat­­iniun­k ért. -eil, éleni-orai­­m lényei...» bizton-- .„az é»tró. gyű­­­trünk ejj. gyorsabb­ak - n a fejlődéshez !Népünk e­­tt egyre é­lhe­tő­bbé ví­ve hogy csak a­k­kor tudjuk megvédeni élet­körülményetek biztonságát és erőt gyújtsunk egy gyor­­sabb ütemű fejlődéshez .Napunk előtt egyre értee­­tőbbt vank, hogy csak ak­kor tudjuk megvédeni élet­korül­m­ényeinkt, valóra vál­tani terveinket, ha a lehető­ségeink, adottságaink sze­rint mindenütt jobban, eredmé­nyeseb­ben dolgozunk. Csak kitartó munkával le­het szebbé tenni az­ életet, gazdagabbá a hazát, a tár­sadalmat, s vele az ember hétköznapja­it és ünnepeit Ezen­ az úton javíthatunk a ma még nehezebb körülmé­nyek között élők anyagi helyzetén is. Milliók, értik meg és vállalják ezt a prog­ramot. Életünk soha nem volt mentes megoldást kívánó gondoktól. Most sem az. A meglevő feszültségek, ellent­mondások feloldhatók az egyén, becsületes, odaadó munkájával, pártunk és né­pünk összefogásával, a de­mokratizmus kiteljesítésé­vel. Ez társadalmunk erejé­nek kiapadhatatlan, éltető forrása. A fejlődő szocialis­ta demokrácia kedvező lég­kört teremt az emberi érték és tehetség kivirágzásához, az alkotó, újat teremtő mun­kához, a szükséges és fo­lyamatos megújuláshoz. Demokratikus gyakorla­tunkat erősítve érhetjük el, hogy életünk minden terü­letén még nagyobb tisztelet övezze a dolgozó embert, hogy mindenütt rangja sze­rint kezeljék a jól végzett, becsületes munkát. Ezt a szándékot fejezik ki a kor­mány intézkedései, és a szaks­zerveze­tek törekvést» is ezt szolgal­?".. Aj, értéket tere­mtő er tel­lmunk­ája jogán mond véle­ménye közös do­gdákról. C&k a tisztessegesen ts vég­zett munka &ana­ f Ihatal­­ms adat erre, és a kezdemé­nyezés, a sporgalo/i'i teremt­het egyéni és tá­r­sadalom biztonságot. Társadalmunkban, ez­­ a vonások a meghatározóak. »Ezért tehetünk b5T:ni»odunk, I g; elérj“1' ccljkunkat. Ha a te’ hold- ipdár­. dcr al; rrt'k , ypzcovrir5' tejt ,dé­­t ne­mcsak a m* érc­eink ,Haladásunk szoleá az­­ ipa­rt hazafias és to emociona­­lista tét: Er-el n­e: nitet, pei­dát a­la­uus azoknak, akin jövőin­ket a szocaliz­­musban lát­ja a KEDVES ELVTÁRSINAK. ELVTÁRSAK! Minden Május elsőére napsütést­, jó időt remélünk. Holnapunk egéről röv­é sem tűnik el minden felnő. A ■világ a figyelő ember nyug­tai? mert he'.’» látja, hot ■ újra felerősödött a hí­ború híveinek har­ca A imperializ­nus szélsős­­éges vezető körei elszántan fegy­verkeznek, katonai fölényük megteremtésére törekszenek. ■Megkísérlik belesodorni az emberiséget egy újabb hidegháborúba, és Európát nukleáris katasztrófával fe­nyegetik. Minden eszközt igény­be vesznek, hogy az enyhülésnek gátat vessenek. A békés egymás mellett élés elvei és gyakorlata helyébe a politikai zsarolás eszköze­it állítják. Hátrányos in­tézkedésekkel próbálják a szocialista országok gazda­sági fejlődését lassítani. A világ haladó erői nagy aktivitással és szervezettség­gel lépnek fel a háborús lég­kör létrehozását, a feszültsé­gek fokozását célzó imperi­alista politikával szemben. A szakszervezeti világ­­kongresszus Havannában hangot adott a nemzetközi munkásosztály törekvései­nek: olyan világot akarunk, amely mentes a háborús fé­lelmektől, a háború veszé­lyeitől. Olyan világra van szükségük az embereknek, amelyben békésen lehet élni és dolgozni. Ezék fogadják a felelő­sen gondolkodó milliók, köz­tük a gyermekeik­ sorsáért a­ggódó.­ anyák egyetértéssel a H’r'Tvjetunió békeakara­­tának megnyilvánulásait, ezért * "lékelik nagyra bé­­kejavasltr­t. Bíznak ab­ban, hogy a szocialista or­­szágig •­ ?. világ Báládé erőivel együtt — képetek útját állni a hidegháború­nak,, a fegyverkezésnek az­­ Magyar Népiköztársaság törekvése is. Népünk csak Lékelt- képes megalkotni a szocia.is .a jövő­­. »Mi optimisták­ vagyunk! Szilár ’ tagjai vagyunk a szocial. íte OrSzágo’ testvéri­­ özö .tegén­ek és meghozható n­artn -re minden ol­ vfan nemzetnek, amellyel kapcso­­kitataikat a kölcsönösség, ei­ne a.aj­já“ fejleszthetjük. ,1regg . ős­idésünk, tárgy csök­kenti .1.” a veszély. A hábo­rít elserü­lhető. K: vD v i­o ELV TAK­SNiÖK, ELVTARSAK! Jelsza. :nk ma is, holnap is: munka, béke szocializ­mus. Nemzeti lobogónk és a munk.ásosztály vörös záas­­laja alá hívjuk május el­sején mindazokat, akik tér­­ni, dolgozni, harcolni aka­rak egy békés, bolysogáscs világért, gyermekeink az emberiség szebb jövőjéért. Zsidig nem történt incidens Pénteken,­ közép-európai idő­ szerint 13.90 órakor ér­vénybe lépett a meghirdetett brit tengeri és légi blokád a Falkland-(Malvin-)-szige­tek körül, Haig amerikai külügyminiszter pedig pén­teken bejelentette: Argen­tína csütörtökön elutasítot­ta a válság békés megoldá­sára vár­akozó újabb ame­rikai javaslatokat. Washingtonban Reagan elnök rendkívüli ülésre hív­­ta össze nemzetbiztonsági tanácsát, hogy a testülettel együtt kidolgozza Washing­ton álláspontját a brit—ar­gentin konfliktus új szaka­szában. Leopoldo Galtieri tábor­nok az argentin fővárosban pénteken fogadta az Egye­sült Államok Buenos Aires-i nagykövetét. Helyi források szerint a találkozónak az­­ lett volna a célja, hogy a felek békés megoldást ke­ressenek a brit—argentin konfliktusban. Eddig semmiféle incidens­ről sem érkezett hír a szi­getcsoport térségéből. Az Egyesült Államok úgy határozott, hogy felfüggesz­ti az Argentínának szóló gazdasági és katonai segé­lyeket és „kedvező választ kíván adni Nagy-Britannia segélykérelmére — kivéve a közvetlen katonai segély­­nyújtást” — jelentette be pénteken Washingtonban Alexander Haig külügymi­niszter. Haig szerint Washing­ton már csak azért is dön­tött így, mert London — Buenos Aires-szel ellentét­ben — elfogadta a legutóbb előterjesztett amerikai ja­vaslatokat. Ezek a követke­zők voltak: mindkét fél szüntesse be az ellenséges cs­ ’.ekrw '.yeket; vo­njá ' viss/.u a. argentin és r br'*. erő­et; szüntessék meg a szankciókat és végül hozza­nak létre egy „átmeneti ha­tóságot” a szigetek kor­mányzására (argentin, brit é amerikai rész /éitn­el). Az amerikai büntető k­. részedések között van Argentínába irányuló m­denfajta hadianyag kivite­lének­­, az amerikai expor - impon bank hiteleinek, va­­lamii­t a nyersany­agok ke­reskedelmére vonatkozó ga­ranciáinak felfüggeszté-je. Eközben New Yorkban Nicmnor­­­osia Mequez ar­gen. r­ külügyminiszter be­­jelentette: országa ez idő szerin­t nem tart igényt az ENSZ főtitkárának közve­títő tevékenységére és nem is kívánja a Biztonsági Ta­nács összehívását a válság ügyében. »^va SMEP! Díszlet a Mari­fzSZSZKUi és szevíliui A munkásosztály nemzetközi nagy ünnepe, Má­jus 1. alkalmából üdvözlőd táviratok érkeztek me­gyénk testvérterületeiről. A Joskar-Olából érkezett távirat szövege a következő: HORVÁTH MIKLÓS elvtársnak, az MSZMP Vas megyei Bizottsága első titkárának,­­ DR. BORS ZOLTÁN elvtársnak, Vas megye Tanácsa elnökének SZOMBATHELY Kedves Elvtársak! A Szovjetunió Kommunista Pártja Mari Területi Bizottsága, a Mari ASZSZK Legfelsőbb Tanácsa, a Mari ASZSZK Minisztertanácsa és a köztársaság min­den dolgozója legforróbb üdvözletét küldi a testvéri Vas megye dolgozóinak május 1. a munkásosztály nemzetközi ünnepe alk­almából. Ezen az ünnepen • Önöknek és minden ír­agyar elvtársunknak, bará­tunknak további sikereket kívánunk a szocializmus építésében. Erősödjék és fejlődjék baráti kapcsola­tunk népeink boldogulását a a béké­­t­ a kommuniz­mus jegyében. G. POSZIREJEV, az SZKP Mari Területi Bizottságának első ti­t­ára, V. ROMANOV, a Mari ASZSZK Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, A. VASZILJEV, a Mari ASZSZK Mini­ztertanácsának elnöke Az Üdvözlő távirat érkezett a Szlovén Kommunisták Szövetsége Muravidéki Elnökségétől, valamint az Osztrák Kommunista Párt Stájer tartományi vezetői­től. Ezekben ugyancsak jókívánságaikat fejezik ki május elseje alkalmából megyénk dolgozóinak. ü­lési tanon az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa pénte­ken ülést tartott. Módosította a Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről szóló 1969.. évi I. törvény egyes rendelke­­­­zéseit Az in szabny­ozás ki- f fejezésre jut­t­atja , h­o gy :­­ frlaxközépis­kola s tem­lék s­z­ak középfokú szakképesí­tést, illetőleg megostározv.­tt m­agasabb elméleti képzetts­ t­­get igénylő szakmákba;’ szakmii l»­kásképes­ítést nyújt­son. Erre tekintettel az El­­nöki Tanács úgy rendell k*­­zett, hogy a szakiközépiskol­a tanulók — az eddigi ére Tt­sági vizsga helyett — a Scet­­t& képzési céllal összhang­ban levő érettsé­gi-képesítő vizsgát tesznek, és a meg­szerzett szakmai képesítést is tan­úsító érettségi-­képesítő bizonyítványt, kapnak. Az Elnök: "Aanév, módosí­­totti ! magánkereskedelem­­..'11 szőlő­­ vényerejű ren­deletét. A módosítás célja, a t1 fe kiskb­.es fö­edel­mi el­­látásán­ak további javítása. Elnöki Tanács végül regfelsőrolt bírósági bírót vá­lasztott Továbbá bírákat me­tett fel és választott ■ és egyéb ügyeket tárgyait. tekásétn­ílázs x.. ;■ yXöte’v.. , ■ •. : Annyi gazdája vett már a gépjavító üzemnek Pácsol­y­­ban, hogy a legöregebb sza­kiknak mindkét kezükre szükségük van, h. ujjaikor akarják ezt összeszámolni Kíi.álkatt.. .: egymás­ok a főh­atóságok, keresztelték a legk­ülörtélébb nevekre, „át­passzolt k” könyvjóváíráss­­ továbbadták úgy húszmillió körüli összegért, míg végi­l a szombathelyi MÁV JáT*­I író javító birtokába került.­­ I .zel nemcsak nyugvópon.­­ ra jutott a sok bizon­talan­­­­ságot megélt üzem sc.sa, » hanem astulrauV nyír veitrs a. it d' gozóknak a bizo­­ny­­tásra is. Eltelt,­élnek az alkalommal; az utóbbi fél évtizedben országot hír név­re tett szert a 275 főnyi kis kollektíva,­­ bizony nem ér­demtelenül. A példásan tiszta udvar csöndje, az utat szegélyező pampánybokrok susogása után szinte fülsiketítőn­ ézi a látogató az üzemcsa­­nők dübörgését Az itt dol­gozók csak legyintenek rt a szakmai tekintély kárába belekalkulálták a zajártal­mat is Elsőként Mozsár Jó­zse 19 for Tyijev szocial ta brigádjá­val találkozór ők végé­ a vast­ti motort esik 11 28-as dízelmozit, nyolc b­ábu-MAN motorja­­n it felújit."Lát, Hi vor 10- 12 újjávarázsolt moor kí-­­ül ki a kéz­ik alól kifo­­gástl­ar minőségben. Több- Itt készülnek az ablaktáblák a vasúti teher.­■ eceikban. 1982. május 1. Szombat

Next