Vas Népe, 1982. június (27. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

híg prolet írjai, egyesületeik A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA II hadászati fegyverzetkorlátozásról Megkezdődnek a szovjet­amerikai tárgyalások Moszkvá­ban és Washingtonban­ — s középeurópai idő szerint — hétfőn este egyidejűleg a következő bejelentést tették közzé: A Szovjetunió és az Egyesült Államok között megálla­podás jött létre arról, hogy hivatalos tárgyalásokat kezde­nek a hadászati fegyverzet korlátozásáról és csökkentésé­ről június 23-én, Genf­ben. A szovjet küldöttséget Viktor Karpov nagykövet, az amerikai küldöttséget Ed­ward Row­­ney nagykövet vezeti. Mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonít ezeknek a tár­gyalásoknak — szögezi le a bejelentés. Schmidt a Brezsnyev- Reagan találkozóról Nagyon valószínűnek tar­tom, hogy Leonyid Brezs­nyev és Ronald Reagan még az idén ősszel találkozik egymással — jelentette ki hétfőn este Helmut Schmidt bonni kancellár, a ZDF te­levízióállomásnak adott in­terjújában. Schmidt elutasította azo­kat a nézeteket, amelyek szerint az enyhülési politika már „túlhaladott”. A kan­cellár a NATO katonai ere­jének fejlesztése mellett a szocialista országokkal való párbeszéd folytatásáért és a leszerelési tárgyalások si­­keres befejezéséért szállt síkra. Az „elrettentés és eny­hülés”, e kettős koncepciója nyomatékosan szerepelni fog a NATO június 10-i, bonni csúcstalálkozójának záró­közleményében is — mondta a kancellár. Schmidt­ üdvö­zölte, hogy az Egyesült Ál­lamok és a Szovjetunió kö­zött újra mozgásba lendült a párbeszéd, amit a genfi tárgyalások és a SALT-tár­­gyalások várható folytatása bizonyít. Az NSZK kormánya he­lyesnek tartja és támogatja, hogy a Nixon-, a Ford- és a Carter-kormány után most a Reagan-kormány is leszere­lési tárgyalásokat folytat a Szovjetunióval, szerződések megkötése céljából. XXVII. ÉVFOLYAM 126. SZÁM Hazánkba látogat Zsambin Batmönd Lázár Györgynek, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottsága tagjá­nak, a Magyar Népköztár­saság Minisztertanácsa el­nökének meghívására Zsam­bin Batmönd, a Mongol Né­pi Forradalmi Párt Politikai Bizottságának tagja,­ a Mon­gol Népköztársaság Minisz­tertanácsának elnöke június első felében hivatalos baráti látogatást tesz hazánkban. 8­9­­ ; ■■ ■■ -ip. ♦' Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a KB titkára hétfőn a KB székházában fogadta Leonyid Szmirnovot, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettesét, és szívé­lyes, elvtársi légkörű esz­mecserét folytatott vele az országaink együttműködését érintő időszerű kérdésekről. Leonyid Szmirnov ma­gyarországi tartózkodása so­rán megbeszélést folytatott Marjai József miniszterel­nökhelyettessel, a magyar— szovjet gazdasági és műsza­ki-tudományos együttműkö­dési bizottság magyar társ­elnökével és Méhes Lajos ipari miniszterrel. MS# rfi»9«­ leh­­e a két ország viszonyában : Puja Frigyes Kanadában Puja Frigyes, a Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere hétfőn, közép-euró­pai idő szerint a késő esti órákban ötnapos hivatalos látogatásra Ottawába érke­­zett. A miniszter kanadai kollégája, Mark MacGuigan meghívásának tesz eleget. MacGuigan tavaly tavasszal járt­ Magyarországon. Puja Frigyes személyében­­ két ország kapcsolatainak­örténetében először utazott agyar külügyminiszter Ka­idéba. Így a látogatás egy­­óta mérföldkőnek tekinthe­­a magyar—kanadai vi­lában, amelyet ottawai Dlomáciai források szerint szívélyesség és a nagy földrajzi távolság ellenére az együttműködési készség jellemez. A magyar külügyminiszter látogatása újabb jele annak, hogy a magyar—kanadai kapcsolatok felfelé ívelő sza­kaszban vannak. Az elmúlt év márciusában Mark Mac­Guigan kanadai külügymi­niszter hivatalos látogatást tett Magyarországon. Újabb találkozóra került sor a két ország külügyminisztere kö­zött tavaly ősszel New York­ban, az ENSZ-közgyűlés­­ülésszakán. Jean Marchand­­nak, a kanadai szenátus el­nökének vezetésével kanadai parlamenti delegáció járt ta­valy Magyarországon. A hivatalos kapcsolatok kedvező alakulása mellett bővülő tendenciát mutat az árucsere, új ipari kooperáci­ós kezdeményezésekről foly­nak kétoldalú tárgyalások, rendszeressé és jelentékeny méretűvé vált az ösztöndí­­­jasok és a tudományos szak­emberek cseréje. Puja Frigyes kedden dél­előtt felkeresi Mark Mac­Guigan kanadai külügymi­nisztert és Ed Lumley kül­kereskedelmi ügyekkel meg­bízott harmadik külügymi­nisztert, majd látogatást tesz a kanadai parlament tiszt­ségviselőinél. Stájer pedagógus küldöttség Vas megyei látogatáson Szombaton délután érke­­ett Szombathelyre Grazból Demokratikus Tanítók Szö­­vetsége nevű osztrák peda­­gógus szervezet harmincfős küldöttsége, hogy a vasi is­­kolák, óvodák nevelési, il­­ltve oktatási módszereit, vakorlatát tanulmányozza. Az MSZMP Vas megyei Bi­­ottsága, valamint az oszt­­ák testvérpárt stájer tarto­­márnyi vezetősége közti sok­­ves együttműködés kereté­­■en szervezett találkozó há­­igazdái a Pedagógus Szak­szervezet megyei vezetői vol­tak, ők fogadták és kísérték útjukon a fiatal stájer ven­dégeket. Vasárnap délelőtt Kőszeg­re vezetett az útjuk, ott a délelőtti órákban szemtanúi lehettek a gyermeknapi ren­dezvénysorozatnak, a színes, látványos, kedves hangulatú műsoroknak, találkozóknak. Ezután a kisegítő iskolában tájékozódhattak az intézet sajátos feladatairól, e fel­adatok megoldásának prob­lémáiról, a pedagógusok sok­oldalú munkásságáról. Délután kirándultak Bük­fürdőre. Hétfőn délelőtt Körmend­re indultak, hogy egy általá­nos iskola és egy óvoda köz­napi munkájával ismerked­jenek. Ugyancsak ellátogattak az egykori Batthyány kastélyba, s megtekintették a színház­­termet. A stájer vendégek vasi lá­togatásukat hétfőn délután befejezték, s visszautaztak Grazba. A Rudas László Szak­­középiskola diákjai me­leg szavakkal köszöntöt­ték vasárnap a régi is­kola egykori öreg diák­jait. A hatvan évvel ez­előtt érettségizett keres­kedelmi tanulók, a még élők egy csoportja vett részt a kedves ünnepsé­gen. (Az itt készült ké­pes riportunk a lap ötö­dik oldalán.) Öreg diákok köszöntése 1982. JÚNIUS 1. KEDD­I ÁRA 1,40 FORINT Sokrétű vörö­skeresztes munka Küldöttértekezlet Szombathelyen Szombaton a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ nagytermében 150 alapszervezet 13 és fél ezer tagja nevé­ben tanácskozott a Magyar Vöröskereszt szombathelyi vá­rosi küldöttértekezlete. Az elnökségben ott volt Artner Tiborné, a megyei párt-vb tagja, Tekauer Péter a Ma­gyar Vöröskereszt Országos Vezetőségének osztályvezetője és dr. Pukler Árpádné, a Vöröskereszt megyei vezető­ségének titkára. A megnyitó után az írá­sos beszámolókat Rákli Ist­ván, a Vöröskereszt szom­bathelyi városi vezetőségé­nek titkára egészítette ki. Elmondta, hogy az utóbbi öt évben a Vöröskereszt fel­adata kiszélesedett, munkája tartalmasabbá, színesebbé vált. Például a megyeszék­hely új lakóterületein új vöröskeresztes alapszerve­zetek alakultak. A legutób­bi választások óta az alap­szervezetek száma 134-ről 150-­re emelkedett, a taglét­szám pedig 11233-ról 13 és fél ezerre nőtt. Az ifjúság körében is to­vább terjedt a mozgalom, 13 középiskolai szervezet ala­kult. A fiatalok elsősegély­­nyújtó tanfolyamok szerve­zésében, az egészséges élet­módra való nevelésben és az idősek gondozásában mu­tattak példát. A korszerű orvosi ellátás­hoz alkalmazkodott a vér­adómozgalom is. A sürgős­ségi véradások és a speciá­lis vérkészítmények előállí­tása iránti igények szinte teljes egészében Szombat­hely város véradóival elé­gíthetők ki. A továbbiakban Rákli Ist­ván elemezte azt a sokrétű munkát, amelyet a vöröske­resztes aktivisták végeztek. Ezek közé tartozik, hogy felvonó szerkezetet készítet­tek a mozgássérülteknek. A nemzetközi gyermekév ide­jén a beteg és mozgássérült gyermekek üdültetését szer­vezték meg. Végül azt hangoztatta, hogy a hatodik kongresszu­sig még sok feladatot kíván­nak megvalósítani az alap­szervezetek. A tanácskozáson 14 hoz­zászólás hangzott el. A ja­vaslatok szinte a vöröske­resztes munka minden te­rületére kiterjedtek. Tekauer Péter, az orszá­gos vezetőség osztályvezető­je elismeréssel szólt a szom­bathelyi szervezetek fejlődé­séről, különösen a fiatalok munkájáról. Hozzátette, hogy az igények nőnek és ehhez a vöröskeresztes szerveze­teknek is tovább szükséges fejlődnie. Tuba László, a szombat­­helyi városi pártbizottság titkára köszönetet mondott a vöröskeresztes aktivisták­nak sokrétű munkájukért. Felhívta a figyelmet a mun­kahelyi egészségnevelésre, a családvédelemre és az első­segélynyújtásra. Kiemelkedő vöröskeresz­tes munkáért különböző ki­tüntetést kapott Kenedii Miklósáé, Palkó Viktorné, Bokor Magdolna, Győrvá­­ri Edit és Jámbor János. További 12 aktivista a vá­rosi vezetőség ajándékát ve­hette át. A tanácskozás második részében a küldöttek 23 ta­gú városi vezetőséget, abból öttagú végrehajtó bizottsá­got és öttagú számvizsgáló bizottságot választottak. A városi vezetőség elnöke is­mét dr. Tiborcz Sándor, tit­kára ismét Rákli István lett. A megyei tanácskozáson 46 küldött képviseli Szombat­hely vöröskeresztes alap­szervezeteit. F. L. Kitüntetés a közbiztonsági munka segítéséért Az országos és a megyei szervek időnként anyagi és erkölcsi elismerésben része­sítik azokat a személyeket, akik egyenruhában vagy polgári beosztásban elősegí­tik a közbiztonságot és ezen­ belül a közlekedésbiztonsá­got. Tegnap is ünnepélyes pillanatok voltak Szombat­helyen a Vas megyei Rend­őrf­őkapit­ányságon. A bel­ügyminiszter megbízásából dr. Kurti Béla rendőr vezér­őrnagy, megyei rendőrfőka­pitány, a Vas megyei Közle­kedésbiztonsági Tanács el­nöke a Közbiztonsági Érem arany fokozata kitüntetést adta át dr. Birosz Béla fő­orvosnak, a Vas megyei Mentőszervezet, vezetőjének, a Vas megyei KBT orvosi munkabizottsága tagjának, aki hosszú éveken, át segí­tette a közlekedésbiztonsá­got orvosi előadásaival, a KRESZ továbbképzéseken­­való közreműködéssel és a t­estületi üléseken előterjesz­tett javaslataival. A kép a kitüntetés átadásának pilla­natát örökítette meg. F. L. Fotó: K. Z.

Next