Vas Népe, 1982. július (27. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-01 / 152. szám

Érdemi találkozó­­ SAU&RT-tárgyalássorozaton Szerdán Genfben a kül­­­­dttségek érdemi találkozó­ival megkezdődött a ALART, a hadászati fegy­­errendszerek korlátozásával , csökkentésével foglalkozó szovjet—amerikai tárgyalás­­orozat. A két küldöttségvezető, Viktor Karpov és Edward Owny nagykövet. A tárgya­sok bizalmasak, azokról a­ szűkszavú közleménye­it fognak kiadni, amint ez SALT-tárgyalásokon tö stént. Jól tájékozott körök sze­nt a tárgyalások első lép­éjében az amerikai fél ■inytelen megmagyarázni, úgy miért nem ratifikálta a ALT—II. szerződést, és ha em ratifikálta, miért kész mégis betartani, ha pedig szteletben tartja rendelke­­­seit, akkor miért hiúsítja úg hatályba lépését? Mint ismeretes, a három­vel ezelőtt, 1979. június 1-án, Bécsben aláírt SALT m­egállapodásokkal szemben Szovjetunió semmiféle ki­­ígást nem emelt, de azokat a­ hatályba lépésük, tehát ratifikálási okmányok ki­­emélése után fogadja el tel­­s értékűeknek. A SALT I II.­szerződésben kísérő jegyzőkönyvében ulalt jelentős korlátozások , csökkentések elől az­gyesült Államok „előreme­­­kült”, drasztikus csökken­tést javasolt azoknál a fegy­verrendszereknél,­ amelyek­ben a Szovjetunió rendelke­zik fölénnyel, és jóllehet ki­jelentette, hogy „minden a tárgyalóasztalra kerül”, a hadászati fegyvertár egyéb összetevőinek a csökkentését szeretné minél későbbre ha­lasztani. Szovjet részről minden­esetre világossá tették, hogy a SALART-tárgyalások a hadászati fegyverrendszerek korlátozásának és csökkenté­sének, nem pedig a hadá­szati erőviszonyok megvál­toztatásának fóruma. Mindkét küldöttség maga­sabban kvalifikált szakembe­rekből áll a katonai vona­lon tábornoki és ellentenger­­nagyi szinten — és nagy ta­nácsadói apparátusra tá­maszkodik. Edward Rowny, az amerikai küldöttség ve­zetője három évtizede foglal­kozik katonapolitikai kér­désekkel, a szovjet Viktor Karpov pedig sokáig vezet­te a SALTA II-ről tárgyaló szovjet küldöttséget. Az amerikai delegáció egyik tagja, Michael H. Mobbs egy évig (1969) a leningrádi egyetemen tanult. Rowny nagykövet jól tud oroszul, Karpov nagykövet kiválóan beszél angolul. Most már csak az a kérdés — mondják Genfben — meg­értik-e egymást... XXVII. ÉVFOLYAM 152. SZÁM ■ 1982. JÚLIUS 1. CSÜTÖRTÖK ■ ÁRA 1­ 40 FORINT Mitterrand francia államfő hazánkba látogat Kádár Jánosnak, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első tit­kárának és Losonczi Pál­nak, az Elnöki Tanács elnö­kének meghívására Francois Mitterrand, a Francia Köz­társaság elnöke július 7—9. között hivatalos látogatást tesz a Magyar Népköztársa­ságban. Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának­­első titkára szerdán a KB szék­házában fogadta Pjotr Gye­­micsevet, az SZKP KB­ Po­litikai Bizottságának póttag­ját, kulturális minisztert, aki a magyar—szovjet kor­mányközi kulturális együtt­működési bizottság XVIII. ülésszaka alkalmából tartóz­kodik Budapesten. A szívé­lyes, baráti légkörű találko­zón véleménycserét folytat­tak a magyar—szovjet párt­és államközi kapcsolatok, a két ország közötti sokoldalú együttműködés időszerű kér­déseiről. Veteránokat köszöntöttek Veteránokat köszöntöttek tegnap Szom­­bhelyen, a városi pártbizottságon. Hor­­ic Lajos, a városi pártbizottság első t­t­­ja köszöntötte Takács Alajost abból az iralomból, hogy 60, Búza Pált és Mihályi Józsefet pedig hogy 40 évvel ezelőtt léptek párt soraiba. Az eseményen részt vett Olnár István, a megyei pártbizottság tit­­ora is. .... „ A városi pártbizottság első titkára a­­­­egyei és a városi pártbizottság nevében a párt régi harcosait köszöntve tisztelettel "'»fékezett meg az ünnepeltek éle­tút­járói, akik közül Takács Alajos már a Tanács­­köztársaság harcaiban is részt vett. Min­­hárman tevékeny harcosai voltak a párt felszabadulás előtti küzdelmeinek, részt vet­tek a szocializmus győzelmének kivívásá­ban, s ha a történelmi helyzet úgy kívánta, életük kockáztatásával védték a szocialista rendet. Küzdelmük példakép lehet a mai nemzedék számára. A jubiláló veteránok ma is tevékeny aktivistái a szombathelyi körzeti pártszervezeteknek, a tapasztalatuk, tanácsaik nagy segítséget jelentenek az alapszervezeteknek. Fotó: Cz. S.­ orváth Lajos és Molnár István gratulál a jubilálóknak. Papírfát kérgez Laki János mun­kabrigádja a sárvári er­dészet területén, Ostffy­­asszonyfa térségében. A héjától megfosztott mére­tes dorongok exportra kerülnek. Vásárlójuk: Ausztria. A brigád érde­kelt a munkában, hiszen keresetük a teljesítmény szerint alakul. Naponta mintegy 60 köbmétert kérgeznek, illetve készí­tenek elő szállításhoz. (Fotó: K. Z.) Emlékü­nnepség, kitüntetések átadása „Az anyák megmentő­je”, Semmelweis Ignác születésé­nek 164. évfordulóján tegnap emlékünnepséget rendeztek Szombathelyen. Felidézték a magyar egészségügy egyik kiváló egyéniségének életút­ját, annak nevezetesebb ál­lomásait. Az immár hagyo­mányos ünnepségen minden évben köszöntik a kiváló egészségügyi dolgozókat, akik példamutatóan, lelkiismere­tesen és hivatástudattal vég­zik munkájukat. Az Egészségügyi Miniszté­rium Kiváló Munkáért ki­tüntetésben részesítette Tápi Istvánná, szombathelyi vá­rosi vezető védőnőt, dr. Ku­­rányi Éva körzeti gyermek­­orvost, Miklós Árpádné kör­zeti ápolónőt, Erdős Tiborné bölcsődei gondozónőt (vala­mennyien szombathelyiek), valamint dr. Pere Györgyné toronyi védőnőt. Miniszteri dicséretben hatan részesül­tek. Tegnap az emlékünnepsé­gen került sor a szocialista munkaverseny-mozgalom eredményhirdetésére is. A munkahelyi kollektívák kö­zül külön elismerésben része­sültek a megyeszékhely és a szombathelyi járás területé­ről a Schönherz körúti böl­csőde és a jáki egészségügyi szolgálat dolgozói. Az össze­tett sportversenyben nyújtott teljesítmény alapján első he­lyezett lett a szombathelyi Gőgös Ignác utcai bölcsőde kollektívája. (burkon) Fotó: H. P. Losonczi Pál megbeszélése Humprey Mulembával Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, az Elnöki Tanács elnöke szerdán a Parlamentben fo­gadta Humprey Mulembát, a Zambiai Egyesült Nemzeti Függetlenségi Párt főtitká­rát, aki az MSZMP KB meghívására, küldöttség élén tartózkodik hazánkban. A szívélyes, baráti légkörű ta­lálkozón Véleményt cseréltek néhány időszerű nemzetközi kérdésről, különös figyel­met fordítva a dél-afrikai térséggel összefüggő problé­mákra. Áttekintették az ál­lamközi kapcsolatokat, és kifejezték készségüket a két nép érdekeit szolgáló együtt­működés bővítésére. A találkozón jelen volt: Elijah Mudenda, a Központi Bizottság tagja, a KB gaz­dasági és pénzügyi bizottsá­gának elnöke, dr. Henry Ma­­tipa, a Központi Bizottság tagja, a KB társadalmi és kulturális bizottságának el­nöke, Remy Chisupa keres­kedelmi és iparügyi minisz­ter, Joshua Sigolwe, a Zam­biai Köztársaság magyaror­szági nagykövete, valamint Nagy Gábor, az MSZMP KB külügyi osztályának helyet­tes vezetője, Garai Róbert külügyminiszter-helyettes és Szabó Márton, a Magyar Népköztársaság zambiai nagykövete. A zambiai pártküldöttség tegnap elutazott Budapest­ről. A látogatásról közle­ményt adtak ki. Szerdán ülést tartott a KISZ Központi Bizottsága. A testület tagjai meghall­gatták Fejti Györgynek, a KISZ KB első titkárának tájékoztatóját az MSZMP Központi Bizottságának jú­nius 23-i üléséről, majd Ko­vács Jenő, a KISZ KB tit­kára adott tájékoztatást a nemzetközi ifjúsági és diák­­mozgalom időszerű kérdései­ről. A Központi Bizottság jó­váhagyólag tudomásul vette a Lenini Komszomol XIX. kongresszusán részt vett ma­gyar delegáció jelentését és támogatásáról biztosította a kongresszus kezdeményezé­seit. A Központi Bizottság hangsúlyozta, hogy ifjúsági szövetségünk a jövőben is kiemelkedő jelentőséget tu­lajdonít a Komszomol és a KISZ közötti kapcsolatok erősítésének. A Központi Bizottság jó­váhagyta a DIVSZ XI. köz­gyűlésén részt vett magyar delegáció munkáját. Megál­lapította, hogy a Demokrati­kus Ifjúsági Világszövetség közgyűlésén elfogadott ha­tározatok a világ haladó if­júsági szervezetei számára olyan cselekvési programot nyújtanak, amelynek meg­valósulása jól szolgálja a béke megőrzéséért, a lesze­relésért, a nemzetközi együttműködés elmélyítésé­ért küzdő fiatal nemzedék világméretű harcát. A XI. közgyűlésen a DIVSZ főtitkári tisztségére ismét a Magyar Kommunis­ta Ifjúsági Szövetséget vá­lasztották. A főtitkári fel­adatok ellátásával a Köz­ponti Bizottság újból Bara­bás Miklóst, a KISZ KB titkárságának tagját bízta meg. Ezután Juhász András, a KB titkára az 1981—82-es ifjúsági parlamentekről adott tájékoztatást, amit a KB jóváhagyólag tudomásul vett. Ezután állásfoglalást fogadott el a rendezvényso­rozat tapasztalatairól és az ifjúsági parlamentek rendszerének továbbfejlesz­téséről. Az ifjúsági parla­mentek alapvetően betöltöt­ték funkciójukat — hangsú­lyozza az állásfoglalás. Mó­dot adtak az állami ifjúság­politikai tevékenység ellen­őrzésére, mozgósították a fiatalokat a társadalom előtt álló feladatok megoldására, lehetővé tették a fiatalok számára véleményük és ja­vaslataik kifejtését az őket és a közösségeiket érintő kérdésekben. Néhány helyen azonban kedvezőtlen tapasztalatok, szervezési hibák is voltak. Nem mindenütt számoltak be az intézkedési tervek végrehajtásáról, egyes he­lyeken nem éltek eléggé a KISZ-jogosítványok adta le­hetőségekkel. Az állásfogla­lás kifejtette többek között, hogy szükség van az ágazati sajátosságoknak jobban megfelelő, differenciáltabb szabályozásra. A Központi Bizottság hangsúlyozta: az elkövetke­ző időszakban a KISZ-szer­­vezeteknek nagy figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a fiatalok a parlamenteken elhangzott minden észrevé­telre, javaslatra érdemi vá­laszt kapjanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék