Vas Népe, 1982. augusztus (27. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

Brezsnyev és Husák elítélt­­ Izrael libanoni agresszióját Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke pénte­ken a Krímben fogadta Gustáv Husákot, Csehszlová­kia Kommunista Pártja Központi Bizottságának fő­titkárát, Csehszlovákia ál­lamfőjét, aki üdülésen tar­tózkodik a Szovjetunióban. Brezsnyev és Husák át­tekintette a két ország kö­zött az utóbbi időszakban létrejött megállapodások végrehajtásának menetét, hangsúlyozva: a gazdasági együttműködés terén újabb lépéseket kell tenni a ter­melési kooperáció elmélyí­tése érdekében. Rámutattak arra, hogy bár a Szovjetunió és Cseh­szlovákia kész a különö­sen hasznos­ gazdasági kap­csolatok ápolására a tőkés országokkal, az Egyesült Államok imperialista körei által érvényesített szankci­ók, az általuk gyakorolt boj­kott megfelelő következte­tések levonására készteti mindkét országot. Ilyen kö­rülmények között a Szov­jetunió és Csehszlovákia el­sőrendű feladatnak tekinti a kölcsönös gazdasági kap­csolatoknak a szocialista kö­zösség keretein belül tör­ténő elmélyítését, s ebben az összefüggésben kiemelke­dő jelentőséget tulajdoníta­nak a közeli jövőben sor­ra kerülő, csúcsszintű, gaz­dasági kérdéseknek szentelt tanácskozásnak. Az időszerű nemzetközi kérdéseket áttekintve Leo­nyid Brezsnyev és Gustáv Husák megállapította, hogy a nemzetközi élet bonyo­lultabbá válásának legfőbb oka a jelenlegi amerikai vezetés kalandor magatar­tása. Washington nem rea­gált a Szovjetunió azon kezdeményezésére, hogy vál­lalta: nem alkalmaz első­ként nukleáris fegyvert. A leszerelés kérdéseivel kap­csolatos tárgyalásokon az Egyesült Államok és NATO szövetségesei azonos, lénye­gében irreális magatartást tanúsítanak. A találkozón hangsúlyoz­ták, hogy a Szovjetunió és Csehszlovákia a leghatáro­zottabban elítéli Izrael bű­nös agresszióját a szuverén Libanon és a palesztin nép ellen, valamint Washington Tel Avivnak nyújtott nyílt támogatását. Az arab terü­letek izraeli annexiója, a palesztin nép elleni pusz­tító háború, a különegyez­­mények és a diplomáciai cselfogások nem vezethet­nek el a közel-keleti ren­dezéshez. A Szovjetunió és Csehszlovákia követeli, hogy haladéktalanul vessenek vé­get az izraeli agressziónak Libanonban, s támogatásuk­ról biztosítják az olyan, tartós és igazságos politikai rendezést, amely tisztelet­ben tartja a térség vala­mennyi népének törvényes jogait és érdekeit. Befejeződött a Japán Kommunista Párt kongresszusa A jövő évi választási harc minél eredményesebb meg­vívását, valamint az atom­fegyverek eltiltásáért, a kor­látozott nukleáris háború amerikai tervei ellen folyó küzdelem további kibon­takoztatását jelölte meg köz­ponti feladatként a Japán Kommunista Párt szombat este Atamiban befejeződött XVI. kongresszusa. Az öt­napos tanácskozás végén a küldöttek a plenáris ülésen és bizottságokban folytatott vita után egyhangúlag el­fogadták a kongresszusi do­kumentumokat, majd meg­választották a 211 tagú köz­ponti bizottságot. Minthogy a KB elnöke, a kilencvenéves Noszaka Szanzo, a nemzetközi kom­munista mozgalom köztisz­teletben álló alakja idős korára való tekintettel elő­zőleg bejelentette lemondá­sát, helyére, bővebb és ak­tívabb hatáskörrel, Mija­­moto Kendzsit, a KB elnök­ségének eddigi elnökét vá­lasztották meg. Noszaka a KB tiszteletbeli elnökeként tevékenykedik. A KB 45 tagú elnökségé­nek új elnöke Fuva Tecuro lett, aki eddig a KB titkár­ságát vezette. Utóda a fő­titkári poszton Kaneko Mi­­cuhiro, az eddigi főtitkárhe­lyettes. A KB elnökségének alelnökei: Ueda Koicsiro, Ebiszudani Haramacu, Sze­­naga Kamedzsiro, Nisizava Tokimio és Murakami Hi­­romu. Francia kórus hangversenye a sárvári várban A szombathelyi Jeu­­nesses kórus 1981. évi franciaországi hangver­senyút­jának viszonzása­ként érkezik megyénkbe a lyoni „La Villanelle” kamarakórus Jean-Noël Gigon karnagy vezetésé­vel. Ez már második csere­alkalom a két baráti együttes között. Az idén Szombathelyre, Fertődre, Celldömölkre látogatnak, és a sárvári Várudvar­ban (rossz idő esetén a Lovagteremben) adnak hangversenyt augusztus 5-én, csütörtökön, este 8 órai kezdettel, színes, több évszázad kórusiro­dalmából válogatott mű­sorral. Vas megyei tartózko­dásuk után Pécs és Bu­dapest magyarországi látogatásuk két további állomása. XXVII. ÉVFOLYAM 179. SZÁM ■ 1982. AUGUSZTUS 1. VASÁRNAP ■ ARA 1,40 FORINT________ ■Megnyílt a Buda Penta Hotel Az osztrák kivitelező vál­lalat képviselője szomba­ton átadta a jelképes kul­csot Farkas Balázs igazga­tónak, s ezzel ünnepélye­sen megnyílt Budapest új 399 szobás szállodája a Bu­da Penta Hotel. A megnyi­tón részt vett Marjai Jó­zsef, a Minisztertanács el­nökhelyettese, jelen volt Johann Josef Dengler, Ausztria budapesti nagy­követe is. Andrikó Miklós, belke­reskedelmi államtitkár mon­dott megnyitó beszédet, majd kitüntetéseket és ju­talmakat adott át a szálló tervezésében, építésében kiváló munkát végzőknek. Az új budapesti szállodába Ausztriából és az NSZK- ból már megérkeztek az el­ső vendégek. (Az új hotelt képes riportban mutatjuk be a 2—3. oldalon.) Iskolatatarozások, korszerűsítések Sárváron Szépen gyarapodik Sár­vár lakossága: az idén már több mint háromszázzal nö­vekedett a város lakóinak száma. Jelenleg már 15 700 lakos él itt, és így az isko­lák rendbe hozásán kívül bővítésükre is­ kellett gon­dolnia a város tanácsának. A Gárdonyi Géza általá­nos iskola az idén például teljes generáljavítást kap. Az épület tetőzetét újra fedték, fundamentumát megerősítették, s központi fűtést szereltek be az intéz­ménybe. A Tanácsi Építő­ipari Vállalat az iskola egyik oldalát már újra vakolta, illetve színezte. Szeptember­re teljesen új köntöst kap a Gárdonyi iskola. Az épí­tők azután ottmaradnak: egy új épületszárny-toldalé­­kot húznak fel, s így négy új tanteremmel bővül az is­kola a jövő szeptemberig. A Tinódi Sebestyén Gim­názium a város és a sár­vári járás egyetlen gimná­ziuma. Épülete 1908-ban készült, illetve 1927-ben to­vább bővült, majd 1963- ban hozzáépült a díszterem és három osztályterem. Je­lenleg tizenkét tanterme van a gimnáziumnak, to­vábbá fizikai, kémiai, bio­lógiai előadóterem, humán­terem, nyelvi terem, könyv­tárhelyiség és" tornaterem áll itt az oktatás-nevelés szolgálatában. A gimnázium épülete, villanyhálózata azonban korszerűsítésre szo­rul. Ezért már készülnek a felújítási és korszerűsítési tervek. A kivitelezési ter­vek elkészültével a sár­vári gimnázium épületének felújítására a jövő nyáron kerül sor. K. L. A Fakombinát bejegyertyánosi kertjében Konténerben nő kétmillió csemete Érdekes bejelentést tett nemrég egy vállalati ünnep­ségen a Fagazdasági Kom­binát vezetője: sikeresen kísérleteznek a konténerben nevelt facsemetékkel. Az elmúlt télen, illetve­ tavasszal a kombinát bejc­­gyertyánosi csemetekertjé­ben kétmillió kiskonténer­­be tettek fenyőmagot. Ezek szépen fejlődnek, szeptem­berre elérik az öt-hét cen­tit, akkor aztán megkez­dik a kiültetésüket. Zöme a tavasszal kerül majd erde­­inkbe. Évente általában hatmil­lió facsemetét ültetnek el s az a cél, hogy egyre több kerüljön ki a konténerek­ből, s ms ez a zárt helyen kis műanyag dobozokban tőzeg­­tápkockán neveltekből. Ez sokkal biztonságosabb — mondják — mint a sza­badföldi ültetés. Jobban védhetők a növekedő kis csemeték a különféle gom­babetegségektől, a jégtől, a homokveréstől, egyebektől. A konténerekbe kevesebb mag is kell, mintha a sza­bad földön ültetnék. Nagy előnynek mondják a szak­emberek, hogy a korábban egy hónapra torlódó veté­si-ültetési ciklus gyakorla­tilag egész évre kitolható, kivéve a fagyos időket. (A szabad gyökérzetűeket nyá­ron nem lehet ültetni.) Gép tölti a bejegyertyáno­­si csemetekertben a konté­nerekbe a táptalajt, gép he­lyezi el bennük az egyikét magot, gyakorlatilag lénye­gesen gyorsabb is lett a munka. A palántázáshoz is kevesebb ember kell, épp azért, mert ez a munka szinte egész évre kitolható. Nem kell egy-másfél hónap alatt földbe tenni a palán­tákat. A fenyő után most a kon­téneres tölgypalánta neve­léshez is hozzákezdtek. A kombinátnak más Eu­­rópa-hírű fenyőplantázsa van, magpergetője s olyan hatalmas hűtőszekrénye is, amelyben az erdei magokat tárolni tudják. E sor most kiegészült a korszerű cse­meteneveléssel, azzal komp­lett egységet alkot s egy ter­melési rendszer alapjait ve­ti meg. Külföldiek fellépésével néptáncbemutató Szombathelyen . Néptáncbemutatót, nem­zetközi táncházat rendez­tek szombaton Szombathe­lyen, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban. A rendezvényen a Zala tánc­­együttes, a körmendi Béri Balog Ádám táncegyüttes, a budapesti Téka népzene együttes, valamint a szent­­péterfai horvát nemzetisé­gű néptárscegyüttes és zene­kara lépett fel. Bemutat­koztak a most véget ért nemzetközi néptánctanfo­lyam részvevői is. A műve­lődési központban rende­zett kilencnapos kurzus­nak nyolcvan külföldi hall­gatója volt. —• Könnyű az anyag­kiadás, ha van miből — mondja Csejtei Károly, a Szombathelyi Építőipari Szövetkezet raktárosa és egyben KISZ-titkára. (A képen balról világos nadrágban.) Most éppen van. Vascsövet visznek egy lakóház felújításá­hoz. A jó anyagellátás meggyorsítja az építke­zéseket. Fotó: Cz. L. Anyagkiadás A Minisztertanács 1980- ban határozatot hozott az elektrotechnikai­­ és háztar­tási gépjavítás szervezeté­nek korszerűsítéséről. Ez­zel kapcsolatban az Ipari Minisztérium és a megyei tanács vezetőinek tárgyalá­sai alapján megállapodás született a Vas megyei elekt­­rotechnikaii és háztartási gépjavítás új szervezeti for­májának kialakításáról. A megállapodás értelmé­ben a megrendelőkkel való jobb kapcsolat megterem­tése érdekében a GELKA irányítása alatt működő Vas megyei szervizek kis­­válallat formájában 1983. január 1-től megyei irányí­tás alá kerülnek. Az új szervezeti formá­tól azt várják, hogy a szol­gáltató kisüzemek (GELKA- szervizek) hatékonysága, önfinanszírozó képessége növekedjék. Cél az is, hogy a GELKA jól ismert minő­ségi munkájának megtar­tásával egyidejűleg rövi­düljenek a vállalási határ­idők. A megrendelők szol­gáltatási igényeinek jobb kielégítését szolgálja az is, hogy a GELKA Szombat­helyen több megyére kiter­jedő, területi igényeket is kielégítő raktárbázist hoz létre. Ez az intézkedés je­lentősen javítja majd az alkatrészellátást mennyi­ségben és választékban egy­aránt. A GELKA szombathelyi Esze Tamás utcai szolgálta­tó és felújító üzeme tovább­ra is a készletezői joggal is felruházott budapesti GEL­­KA-vállalathoz tartozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék