Vas Népe, 1982. szeptember (27. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

litt­raUlUMI, ESTESOUEIEE %¡ *. . ,­­ ■.. ■ . •,' • - _ Munkájukat segítő új készülékeket, eszkö­zöket fejlesztenek ki az AFIT 12. Autójavító Vál­lalat szombathelyi 3-as főüzemében. Itt készült a képen látható OPL rend­szerű optikai futóműel­lenőrző készülék is. Ezt sokfelé használják már az országban, első­sorban az A­FIT üzemei­ben, köztük a sárváriban is, ahol a felvétel ké­szült. Fotó: K. Z. Pu­k JÉL | - K­Q*88Kp Befejeződött a szíriai egységek kivonása Nyugat-Bejrútitól Kedden a szíriai egységek további ezer kato­nája hagyta el az izraeli hadsereg által bekerített Ny­ug­at-Bejrútot, hogy csatlakozzék a kelet-libanoni Bekaa-völgy­ben állomásozó arab békefenntartó erők­höz. A többnemzetiségű haderő olasz egységei által elkísért, 265 járműből álló konvoj a távozó csapatok nehézfegyverzetét, páncélosait is magával vitte. Ezzel befejeződött az 1916 óta Bejrútban tartózkodó szíriai egységek kivonása.­ ­A kiürítési művelettel egyidejűleg izraeli—szíriai légicsata zajlott le Libanon légterében, amelynek során egy szíriai harci gépet le­lőttek. A repülőgép egy la­kóházra zuhant Bejrút köze­lében. Közben váratlan feszült­séget okozott Nyugat-Bej­­rútban az az izraeli vád, hogy a Palesztinai Felszaba­­dítási Szervezet — a kiürí­tési egyezményt megsértve — nem a libanoni hadsereg­nek, hanem a libanoni bal­oldali milíciáknak, főként a független nasszeristák mozgalmának (Al-Murabi­­tan) adta át nehézfegyver­zetét. Az An-Nashar című bejrúti lap értesülése sze­rint Izrael a hét végéig adott haladékot arra, hogy a palesztin nehézfegyvere­ket átadják a libanoni had­seregnek. Izrael a palesztin nehéz­fegyverek összegyűjtésétől­­tette függővé Kelet-Bejrút, a déli külváros, a n­emzet­­közi repülőtér környékének kiürítését. A repülőtér meg­nyitását késlelteti továbbá, hogy Izrael igényt tart az egyik kifutópálya folytató­lagos használatára. A liba­noni kormány elutasítja ezt a követelést. ★ Nem túlságosan kedvező­ek az előjelek a szeptember 6-án kezdődő arab csúcsér­tekezlet előtt: Moamer Kad­hafi, a líbiai forradalom ve­zetője hétfőn felszólította a Szilárdság Frontjának tag­jait , Algériát, Szíriát, Dél-Jement és a PFSZ-t, hogy bojkottál­ják az arab állam- és kormányfők csúcs­­találkozóját. Alighogy az arab külügy­miniszterek megállapodtak a találkozó időpontjában, Li­banon kérte a csúcsértekez­let egy hónappal történő elhalasztását — nyilvánva­lóan azért, hogy Fres-ben már Basir Gemajel, Liba­non új elnöke képviselje or­szágát. Fajed király — az ellentmondásos „Fahid-terv” szülőatyja — hétfőn Rijad­ban bejelentette, hogy nem ragaszkodik tervének meg­­­­vitatásához — számára min­dennél fontosabb az arab egység. A líbiai vezető üzenet­ben hívta fel a PFSZ és az említett három ország veze­tőinek figyelmét arra, hogy szerinte későn kerülne sor az értekezletre. Kadhafi ezredes ellenzi Egyiptom visszavételét az Arab Ligá­­ba, valamint azt is, hogy az arab vezetők támogatásuk­ról biztosítsák az Irán ellen harcoló Irakot. Abu Ijad, a PFSZ egyik vezetője Nyugat-Bejrrútban keményhangú nyilatkozat­ban utasította el azt az el­képzelést, hogy a csúcsérte­kezlet megvitassa az Izrael létét burkoltan elismerő Faihd-tervet. Hafez Asszad szíriai el­nök hétfőn Damaszkusziban Szolimán Frangié volt liba­noni elnökkel tárgyalt. Újó­lag leszögezte, hogy Szíria támogatja Libanon nemzeti egységét és szembeszegül az izraeli inváziós hadsereggel mindaddig, amíg az nem hagyja el Libanont. Párizsban Mitterrand fran­cia elnök szóvivője bejelen­tette, hogy a francia köztár­sasági elnök — aki szerdán érkezik Athénbe — nem ta­lálkozik a már ott tartózko­dó Jasszer Arafattal, a PFSZ vezetőjével. A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYE TANÁCS LAPJA Húsz esztendeje annak, hogy a „Barátság” kőolajve­zetéken megindult a rend­szeres kőolaj szállítás Ma­gyarországra. Ebből az al­kalomból tanácskozás kez­dődött kedden Hajdúszo­boszlón a vezeték építésében és üzemeltetésben résztvevő országok — Csehszlovákia, Lengyelország, Magyaror­szág, az NDK és a Szovjet­unió — szakembereinek részvételével. A megnyitó plenáris ülésen elmondták, hogy a „Barátság” kőolaj­­vezeték rendszer az európai szocialista országok közötti integrációs folyamat egyik előhírnökeként épült meg. A vezetési rendszer északi ágán Lengyelországnak és a Német Demokratikus Köz­társaságnak, déli ágán pedig Csehszlovákiának és Ma­gyarországnak szállít a Szov­jetunió kőolajat. 1962-től ez év szeptemberéig 100 mil­lió tonna kőolaj érkezett Ma­gyarországra a „Barátság” kőolajvezeték rendszeren, a felhasználó négy országba együttvéve pedig több mint 700 millió tonna. A „Ba­rátság” vezetéken érkező olaj nélkül elképzelhetet­len lett volna a korszerű magyar kőolajfeldolgozó és petrolkémiai ipar megte­remtése. A tanácskozáson részve­vő szakemberek szekció­üléseken tárgyalják meg az eddigi tapasztalatokat, s egyeztetik a tennivalókat. xxvii. Évfolyam 201. szám ■ m2, szeptember 1. szerda ■ Ára 1,40 forint Tegnap közöltük már, hogy három tagú szakszervezeti delegáció érkezett vasárnap megyénkbe. A Marjam Orazem, a Szlovén Szakszervezeti Szövetség elnöke vezetésével érkezett küldöttség részt vett a felsőszöl­­nöki körzeti általános iskola tanévnyitó­ján, s ez alkalommal több kötet értékes könyvet ajándékoztak az iskola könyvtá­rának. Hétfőn a szakszervezeti munkáról tájékozódtak Szombathelyen, majd üzemlá­togatáson vettek részt. Tegnap, látogatásuk harmadik napján a reggeli órákban Horváth Miklós, a me­gyei pártbizottság első titkára fogadta a szlovén szakszervezeti delegációt. A talál­kozón részt vett Nagy Lajos, a Szakszer­vezetek Megyei Tanácsának vezető titkára is. Képünk a megbeszélésen készült. A szlovén küldöttség ezt követően sop­roni látogatásra indult. Vas megyei prog­ramjuk ma ér véget. Fotó: K. Z. Országos kubikus találkozó A Csongrádi Napok rendezvénysorozatában nagyszabású kubikus találkozót tartottak a Viharsarok még élő kubikusai. A találko­zóra korhű ruházatban, egykor használt szerszámaikkal,­­ kubikus talicskával, korsóval, bográccsal, szalonnás­ zacskóval, cseréppipákkal, zsíros kalapokkal — jöttek el. A képen, a találkozón bemutatták a kunyhóépítést is a kubikusok. A bizottság megtárgyalta k­öltségvetés és fejlesztés Tegnap délelőtt a megyei tanács Számvizsgáló és Tervgazdasági Bizottsága az első félévi költségvetési és fejlesztési feladatok végre­hajtását tárgyalta. A tanácsok által jóváha­gyott ez évi működési költ­ségvetés 2207 millió forintos volumene a múlt évi pénz­­maradvány címén 225 mil­lió forinttal, központi pót­­előirányzatok eredménye­ként 53 millió forinttal, a saját bevételek és kiegyen­lítő kezelés módosítása mi­att 5 millió forinttal nőtt és elérte a 2490 millió forintot. A kiadások teljesítése — egyes részleteinek kisebb­­-n­agy­obb eltérése ellenére — összességében az előző év hasonló időszakával azonos­nak minősíthető. A gazdálkodás egyes ta­pasztalatai szerint mind az idei, mind a jövő évi irá­nyítói és gazdálkodói tevé­kenység szempontjából fi­gyelemreméltó, hogy az első félévi eredmények stabil­nak tekinthetők a gazdálko­dási kultúra tová­bb fejlő­dött. A gazdálkodás szer­vezeti korszerűsítése tovább haladt, újabb gazdasági­műszaki ellátó szervezetek alakultak. A fejlesztési alap bevételi tervét Vas megye­­tanácsai 52 százalékra, a felhaszná­lást 33 százalékra teljesítet­ték, melyből a beruházási kiadás 31, a nem beruházási célú felhasználás 45 száza­lékra teljesült. Az éves terv 1255 lakás megépítését tartalmazza, melyből az első féléviben 384 építése fejeződött be. Az előzetes felmérések szerint az éves lakásépítési tervet teljesíteni tudják. A megyei Markusovszky Kórház épí­tésének előkészítő munkála­tai az első féléviben meg­kezdődtek, a kivitelezés a második félév folyamán tör­ténik, így a pénzügyi telje­sítés is az év végén jelent­kezik. Az egyéb állami be­ruházásoknál kifizetett ösz­­szegek 30 százalékos teljesí­tést mutatnak, de a műszaki készültség általában ennél magasabb. Az értekezleten tájékozta­tás hangzott el a jövő évi terv előkészítő munkálatai­ról és a már rendelkezésre álló főbb adatokról.

Next