Vas Népe, 1982. október (27. évfolyam, 230-256. szám)

1982-10-01 / 230. szám

XXVII. ÉVFOLYAM 230. SZÁM ■ 1982. OKTÓBER 1. PÉNTEK ■ ÁRA 1,40 FORINT Lázár György hazaérkezett Bécsből Tegnap befejeződött Lázár György és a kísére­tében levő politikusok bécsi látogatása. Csütörtökön reggel megtekintették a bécsi Hofburg kincstárának gyűjteményeit. A­­Miniszter­tanács elnöke délelőtt saj­tófogadást tartott az osztrák és a nemzetközi sajtó­­képviselőinek. — Elégedetten térek ha­za a bécsi tárgyalásokról — jel­en­tette ki Láz­ár György miniszterelnök a sajtóérte­kezleten,. A kormány elnö­k­é, aki Bruno Kreisky aoancellár meghívására há­romnapos hiv­atalos­­ látoga­tás­t tett Ausztriában, beve­zetőiben hangoztatta: igen elégedett a vendéglátójával]­, vialialmlint Rudolf Kirchsprä­­yer szövetségi elnökkel foly­tatott esztmecseréivel, mert megbizonyosodhatott róla, hogy mindkét fél egyaránt törekszik a példás jószom­szédi v­iszony ápolására és továbbfejlesztésére. Fontos közös megállapítás volt, hogy további távlatok v­alnak a kapcsolat fejlesz­tése előtt a gazdaságban csakúgy, mint a legkülönbö­zőbb egyéb területeken — jelenítette ki a m­agyar kor­mányfő. A tárgyalásokon — mon­dotta Lázár Gyö­rgy — nagy teret kaptak, nemzetközi kérdések is. Teljes egyet­értés volt abban, hogy a legfontosabb feladat a fegy­verkezési verseny megállí­tása, a világ, válsággócéi­nak felszámolása. Lázár György a kérdések­re válaszolva, beszélt a szo­cialista országok közötti g­azdasági együttműködés fontosságáról, hatékonysá­ga növelésének szükségessé­géről, és azokról az erőfe­szítésekről, amelyeket a ■tagállamok ebbe az irány­ba tesznek. Szólt a m­agyar gazdaságii helyzet eredményeiről és gondjairól, kiemelve, hogy hazánk a nehéz g­azd­asági viszonyok között i­s megőriz­te fize­tésképességét, és az idei tőkés külkereskedelmi forgalom is várhatóan aktív lesz. Említést tett a magyar energiagazdálkodás helyzeté­ről, problémáiról, és arról, hogy fokozott takarékosságá­val oldjuk meg a növekvő energiaszükségletek kielé-­ gítését. Beszélt a m­agyiar—osztrák gazdasági együttműködés lehetőségeiről], s elmondta, hogy többek között a hír­­közlésben, az energiaipar­ban, és a hlanmlacik orszá­gokkal v­aló kooperációban van lehetőség a továbblé­pésre. Aláhúzta Magyar­­ország készségét a gazdasági együttműködés fejlesztésé­re a kölcsönös elő­nyök alap­ján, és kijelentette, hogy hazánk kész megvizsgálni azokat az osztrák javasla­­­tokat, amelyek ezt a célt szolgálják. Lázár György, a Minisz­tertanács elnöke, felesége, valamint a kíséretében le­vő személyiségiek csütörtö­kön, d­élután külön­voslaton hazaérkeztek. ★ Ülést tartott a Minisztertanács A Miinisziterta­nács csütör­töki ülésén megvyitatta és el­fogadta a lakásépítés és -fenntartás, valamint a la­kásgazdálkodás és -elosztás továbbfejlesztését szolgáló jogszabályokat, amelyek célja a lakáshoz jutás esé­lyeinek javítása, a lakosság arányosabb teherviselésé­nek kialakítása, a Saját la­kás építésében" Való érde­keltség fokozása, a lakás­fenntartás állami, terheinek mérséklése, továbbá a he­lyi tanácsok önállóságának bővítése. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta az egészség­ügyi miniszter jelentését a táppénzrendszerről 1976-ban hozott határozat végrehaj­tásának tapasztalatairól, megállapította, hogy az ál­lami és társadal­mi­ szervek, valamint az egészségügyi há­lózat munkája nyomán az utóbbi években megálltt a táppénzesek arányának nö­vekedése. A Minisztertanács a társadalmi fegyelem nö­velése, az ellenőrzés foko­zása útján lehetőséget lát az indoklásatk­ani táppénzki­fizetések további mérséklé­sére. A kormány megtárgyalta és jóváhagyta a külföldi részvétellel működő gazda­sági társulások m­agyar vámszabad területen történő létesítéséről szóló előterjesz­tést. Felhatalmazta a pénz­ügyminiszterit, hogy a szük­séges jogszabályokat kildja és — az érdekeit min­iszte­­rekkel egyetértésben — in­dokolt esetben egyedileg engedélyezhesse a jogszabá­lyok egyes pontjainak al­kalmazását vámterületen működő vegyes válLa­latokra is. Intézkedések a lakásgazdálkodás fejlesztésére Az MSZMP Központi Bi­zottsága és a Miniszter­­tanács 1982. április 7-én — széles körű társadalmi vita után — irányelveket foga­dott el a lakásépítés és -fenntartás, a lakáselosztás és -gazdálkodás fejlesztésé­re. A Minisztertanács csü­törtöki ülésén megtárgyalta és jóváhagyta az ezzel kap­csolatos állami intézkedé­seket. A Minisztertanács meg­állapította, hogy a lakáshoz jutás esélyei egyenlőtlenek. A lakásépítéssel és a lakás­­fenntartással összefüggő ki­adások aránytalanul oszla­nak meg az állam és a la­kosság, illetőleg a lakosság egyes csoportjai között. Je­(Folytatás a 2., 3. oldalon) it Osztrák szakszervezeti delegáció megyénkben­ ­A Sza­kisz­ervezetek Vas megyei Tanácsának meghí­vására­ tegnap délután oszt­rák szakszervezeti d­elegá­­ció érkezett­ megyénkbe Franz Ileschitz, az Osztrák Sz­akiszervezeti Szövetség stájer tartományi végrehajtó bizottság­a és­nökének vezeté­sével. A küldöttség tag­jai: dr. Max Hesse, a Stájeror­szági Munkás és Alkalma­zott Kan­ada igazg­atója és Rudolf Schmidt, a kamara ■igazgatóhelyettese. Az osztrák szakszervezeti vezetőket Nagy Lajos, a megyei párt-végrehajtó bi­­zottság tagja, az SZMT Vezető titkára tájékoztatta a magyar szakszervezetek te­vékenység­éről. Néhány hete adták át Szombathelyen a Styl Ruházati Vállalat új export üzemrészét, amely nagyon gyorsan elké­szült. Máris teljes a nagyüzem, s főleg spor­tos fazonú zakók készül­nek itt, USA-beli vevők rendelésére. Új piac ez s hárommillió dollár érté­kű árat képes fölvenni innét egy esztendőben. (Fotó: K. z.) Úticél: az USA Három megye árellenő­rei tanácskoztak Tolna, Vas és Zala megye árellenőrei tanácskoztak tegnap Szombathelyen, a megyei tanácson. Bevezetőjében Szele Fe­renc, a megyei tanács el­nökhelyettese elmondta, hogy a megyei tanácson már egységesítették az ár­ellenőrzés szervezetét. Most az átszervezésben a városok­ban, az iparhatósági jog­körrel rendelkező tanácso­kon a sor. Hübner Lászlóné, az Or­szágos Anyag- és Árhivatal ellenőrzési főosztályának vezetője az 1980. január el­sején bevezetett árreform hatását elemezte. Elmond­ta, hogy egyre következete­sebben sikerül kapcsolat­ba hozni,, közelíteni a bel­földi és a világpiaci árakat. A két és fél évvel ezelőtt bevezetett új árrendszeren azóta több módosítást kel­lett végrehajtani, amit a világpiac hatásai kívántak meg. Ilyen módosítások — illetékek, kamatok, járu­lékok, korlátozások válto­zásai­­ a jövőben is vár­hatók, de az árrendszer alapelve változatlan marad. Az árakkal kapcsolatos intézkedések következté­ben a fogyasztói árak már egyre jobban követik a ter­melői árakat. Az árak meg­állapítása korábban lényeg­telennek tartott feladat volt a vállalatoknál, ma jelentős felkészültséget igénylő köz­­gazdasági tevékenység. Az árpolitika hatására sok tar­talékot tártak fel a vállala­tok. Az árreform ösztönöz az anyag- és energiagazdál­kodásra. Felülvizsgálták a szabványokat, s ma már a szabványon felüli­­anyag költsége nem építhető be az árba. Elhangzott, hogy a taná­csok apparátusa nem ele­gendő még az országban te­vékenykedő 130 ezer kis­iparos, szakcsoport, polgári jogi társaság, kisszövetke­zet, gazdasági munkaközös­ség, szerződéses üzemelte­tésű üzlet árainak ellenőr­zésére. Már kísérleteznek a tanácsi árellenőrzés kor­szerűsítésével. Az értekezlet résztvevői délután négy szekcióban — ipari, mezőgazdasági, ke­reskedelmi, építési — foly­tatták a konzultációt. K. T. Harmadik évtizede je­gyezzük úgy az októbert, hogy az egyben országos múzeumi és műemléki hó­nap is. Nagykorúvá vált múzeumainkra ebben az időszakban jobban odafi­gyelünk, s közművelődé­sünk e fontos őrhelyei szí­nes, gazdag programmal várnak bennünket. Erről az országos programsoro­zatról tartottak sajtótájé­koztatót a Nemzeti Múze­umban szerdán délelőtt. Dr. Selmeczi László, a minisztérium múzeumi osz­tályának vezetője hangsú­lyozta, hogy az idei rendez­vénysorozat lényege a tu­dományhoz és közművelő­déshez egyaránt kapcsoló­dó országos múzeumi háló­zat jobb megismertetése a közönséggel. A hatvanas­hetvenes években útkereső múzeumok mostanra fel­nőttek, képesek kielégíteni a társadalmi szükséglete­ket, a folyamatos kulturá­­lódás, a személyiségformá­lás műhelyeivé, eszközeivé váltak. Az idén — Tatán, Zsámbokon és Szakályban — három új múzeum nyílik, kettő átépítés után várja lá­togatóit, s több nagyszabá­sú, állandó kiállítás tarthat számot érdeklődésre, így a Magyar Nemzeti Galériá­ban, Székesfehérvárott a Csók István Képtárban, a Szépművészeti Múzeumban , a Magyar Munkásmozgal­mi Múzeumban. Az állan­dó kiállítások közül szá­munkra legjelentősebb és legközelebbi az a Tájak, ko­rok, települések című új természettudományi és ré­gészeti bemutató, amely Szombathelyen, a Savaria Múzeumban ma délután 4 órakor nyílik, s amelyről dr. Bandi Gábor a Vas megyei Múzeumok igazga­tója tartott tájékoztatót. Megyénk régen várt ál­landó kiállítása adott al­kalmat arra, hogy egyben itt rendezzék meg az orszá­gos múzeumi és műemléki hónap országos megnyitó­ját, amelyen Korcsog And­rás, művelődési miniszté­riumi államtitkár mond kö­szöntőt. Az újszerű állandó kiállítás komplex módon, öt egységben mutatja be természetföldrajzi környe­zetben a településfejlődést, s valószínű­­sok látogatót vonz, hiszen az elmúlt év­ben az ország 17 millió mú­zeumlátogatójából nyolc­­százezer Vas megye har­minc múzeumában járt. A budapesti sajtótájékoz­tatón dr. Császár László, az Országos Műemléki Fel­ügyelőség tudományos tit­kára ismertette azokat a kutatásokat és helyreállítá­sokat, amelyekkel a múzeu­mi hónap során a közönség elé lépnek, s tájékoztatót hallottunk az október 2-án Salgótarjánban nyíló I. or­szágos rajzbiennáléról is. Képünkön a ma délután nyíló Tájak, korok, telepü­lések című kiállítás egy részlete látható. Szafkály Éva Fotó: Czika

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék