Vas Népe, 1982. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-02 / 257. szám

Losonczi Pál Kuvaitban Ma fejeződnek be a magasszintű tárgyalások Kuvait állam­emirjének, Dzsábir el- Ahmi­d el-Dzsálbir esz-Szabah sejkne­k, a meghívására vasárnap délután hármm­napos hivatalos látogatásb­a az arab-öbölmenti országba érkezett Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke és kísérete. A vendéget a kuvaiti fővárosi repülőterén az uralkodó, valamint Szaaá­d­ Abdullísíi el-Szalam esz-Szabah trónörökös, minisz­terelnök, továbbá a kuvaiti kormány több tagja, valamint Horváth Ernő, hazáink ku­vaiti nagykövete köszöntötte. Amikor az elnöki tanács elnöke kiszállt a kü­löngép­­ből, 21 ágyúlövés dördült el Miután az uralkodó be­mutatta kormányának tagja­it a magyar államfőnek, ku­vaiti kislányok virágcsokor­ral kedveskedtek a vendé­geknek, majd Losonczi Pál a díszemelvényen az emír társaságában hallgatta meg a magyar és a kuvaiti him­nuszt. A díszegység parancs­nokának jelentése után az Elnöki Tanács elnöke ellé­pett a katonák sorfala előtt. A tágabb körű fogadóbi­zottság tagjainak bemutatá­sa után a magyar kolónia képviselőivel fogott kezet az Elnöki Tanács elnöke. Az ünnepélyes fogadtatás után a kuvaiti uralkodó a kormányváróban rövid be­szélgetést folytatott vendé­­gével, majd szállására, az elegáns Szalam-palotába kí­sérte. Itt ismét rövid meg­beszélésre került sor, majd az emír elbúcsúzott az Elnö­ki Tanács elnökétől. Losonczi Pál vasárnap délután már meg is kezdte tárgyalásait: a Szalam-palo­­tában fogadta Szabah al-Ah­­mer al-Szabah sejk minisz­terelnök-helyettest, külügy­minisztert, aki jelenleg a tá­jékoztatási miniszteri tiszt­séget is betölti. Este az Elnöki Tanács el­nöke hazánk kuvaiti nagy­követségén a kuvaiti magyar kolónia tagj­aiv­al találkozott. Ahmadiba, az ország olaj­központjába látogatott hét­főn délelőtt — kuvaiti tar­tózkodásának második nap­ján — Losonczi Pál. A magyar államfő délelőtt, politikai látogatása kereté­ben fogadta Szaad el-Abdul­­lah el Szalem esz-Szabah trónörökös, miniszterelnö­köt a Szalam-palotában. Ez­után hajtatott mintegy 25 kilométerre lévő, a főváros­sal szinte egybeépült kőolaj­központba. Ahmadi 1946 és 1949 között nőtt ki a sivatagból, ahogy felfutott a közeli kőolajme­ző termelése . Ahmad sejk­ről, az akkori uralkodóról nevezték el. Azóta terjeszke­dik a kuvaiti urbánus térség a fővárostól dél felé. A kuvaitiak az ország egyik legvonzóbb helyeként tartják számon Ahmadit. (Folytatás a 2. oldalon) Magyar—bolgár kormányfői tárgyalások Budapesten Grisa Filipov, a Bolgár Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke, ■Lázár György miniszterelnök meg­hívására hétfőn hivatalos, Baráti látogatásra hazánkba érkezett. A bolgár miniszter­­elnököt és kíséretét a Feri­hegyi repülőtéren Lázár György, Marjai József mi­niszterelnök-helyettes, Veress Péter külkereskedelmi mi­­niszter, Roska István kül­ügyminiszter-helyettes fogad­ta. Jelen volt Sebestyén Je­nő, a Magyar Népköztársa­ság szófiai és Boncso Mitev, a Bolgár Népköztársaság bu­­dapesti nagykövete. A bolgár miniszterelnök délelőtt a Hősök terén meg­koszorúzta a Magyar Hősök Emlékművét. Ezt követően a Parlament Delegációs termében meg­kezdődtek a hivatalos bol­gár-magyar tárgyalások. A magyar tárgyalócsopor­tot Lázár G­yörgy minisz­terelnök vezette, tagjai vol­tak Marjai József miniszter­elnök-helyettes, Veress Pé­ter külkereskedelmi minisz­ter és Roska István külügy­miniszter-helyettes, Gábor András ipari miniszterhe­lyettes, Kovács Gyula, az Országos Tervhivatal elnök­­helyettese és Sebestyén Je­nő. A bolgár tárgyalókül­döttséget Grisa Filipov ve­zette, tagjai voltak Sztanis Bonev miniszterelnök-helyet­tes, Hriszto Hrisztov kül­kereskedelmi miniszter, Marij Ivanov, a külügymi­niszter első helyettese, Bon­csó Mitev, a Bolgár Nép­­köztársaság budapesti nagy­követe, Aszen Velkov, a Minisztertanács kabinetfő­nöke, Cvetan Cenkov, vegy­ipari miniszterhelyettes, Jor­dan Tenov gépipari és elekt­­ronikai miniszterhelyettes és Rasko Draganov, az or­szágos agráripari szövetség központi tanácsának elnök­­helyettese. A tárgyalásokon a felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a két ország helyze­téről, a jelenlegi tervidő­szak feladatairól, valamint a Magyar Szocialista Mun­káspárt és a Bolgár Kom­munista Párt XII. kongresz­­szusán elfogadott határoza­tok végrehajtásáról. Áttekin­tették a bolgár—magyar kapcsolatok, különös figyel­met fordítva a gazdasági együttműködés jelenlegi (Folytatás a 2. oldalon) Vietnami szakszervezeti küldöttség megyénkben Háromnapos látogatásra vasárnap délelőtt öttagú­­ vietnami szakszervezeti delegáció érkezett megyénk-­­­be. A küldöttség vezetője Tran Dang Dinh, a Vietna-­­ mi Könnyűipari Dolgozók Szakszervezetének főtitká­ I ra. Tagjai :Chu Diem, a Vietnami Vasutasok Szakszer- I vezetének, Luong Lang, a Szak- és Felsőoktatási In- I tézmények Szakszervezetének főtitkára, Hoang Van I Thanh, a Vietnami Szakszervezetek Országos Tanác I csa káder- és személyzeti osztályának vezetője és I Nguyen Van Thu, a Vietnami Szakszervezetek Mun- I­kavédelmi Tudományos Kutatóintézetének munkatár- i sa. A vietnami vendégek­­vasárnap szombathelyi és s kőszegi városnézésen vettek részt, tegnap délelőtt az I­SZMT titkárságának tagjaival folytattak eszmecserét, s délután a STYL Ruházati Vállalathoz és a Szombat­­i­helyi Állami Gazdaságba látogattak el. A delegációt­­ tegnap fogadta Horváth Miklós, a megyei pártbizott- s ság első titkára is. Képünkön: Az SZMT székházában­­ Nagy Lajos vezető titkár tájékoztatta a vendégeket a­­ megye életéről, a szakszervezetek tevékenységéről. xxvii. Évfolyam 257. szám ■ 1982. november 2. kedd ■ Ára 1,40 forint Dr. Pálos Gyula, a Ma­gyar Nemzeti Bank elnökhe­lyettese tegnap délelőtt Szombathelyre látogatott. A megyei tanácson megbeszé­lést folytatott Takács László­val, a megyei pártbizottság titkárával és Szele Ferenc­cel, a megyei tanács elnök­­helyettesével. A tanácskozá­­son részt vett Grencsó István, az MNB Vas megyei igaz­gatója is. A megbeszélésre dr. Villá­­nyi Miklós mezőgazdasági és élelmezési minisztériumi ál- kalmita­tiklár októ­ber 20-ai Vlais megyei látogatása folyamá­­nyaként került sor. Az ál­­lamtitkár e látogatás során tájékozódott a megyét ért ár- és belvízkárról. Mint is­meretes, az érintett mező­­gazdasági üzemeket 127 mil­lió forint kár érte. A rend­kívüli időjárás következmé­nyei miatt várhatóan mint­egy 15 ezer hektárnyi őszi búzavetés elmarad, a rend­kívüli erőfeszítések ellenére is elhúzódik a kukorica és más termények betakarítása. A Magyar Nemzeti Bank pénzügyi és hitelpolitikájá­nak jelentős szerepe van a magyar mezőgazdaság fejlő­désében, eredményeiben. A tegnapi tanácskozás is azt igazolta, hogy a bank pénz­ügyi politikája a rendelkezé­sekre álló lehetőségeken be­lül rugalmasan alkalmazko­­dik a rendkívüli helyzetek­hez. A tegnapi tanácskozás fő témája az volt, hogy az ár- és belvízkár sújtotta gazdaságok fejlődése a rend­­kívüli helyzet ellenére se torpanjon meg. Ehhez a Magyar Nemzeti Bank igyekszik minden tőle telhe­tő támogatást megadni a nehéz körülmények közé ke­rült gazdaságok gépvásárlá­sainak segítségével, az ex­portfejlesztő hitelek folyósí­tásával. A megbeszélésen fontos követelményként hangzott el, hogy a gazdaságok a mint­egy 15 ezer hektárnyi búza­vetést gazdaságosan értéke­síthető, exportálható termé­nyek — napraforgó, sörárpa stb. — vetésével pótolják. Az MNB elnökhelyettese el­mondotta a megbeszélésen, hogy az ár- és belvízkárokat figyelembevéve a mezőgaz­dasági üzemek hitelkérelmei­nél a saját erő meglétét nem tekintik elsődlegesnek, a vállalkozás életképessége a fő, az a lényeges, hogy a gazdaságok jó üzletbe fek­tessék a pénzt és a megté­rülés biztos legyen. Az MNB elnökhelyettesét fogadta Horváth Miklós, a megyei pártbizottság első tit­kára is.­ ­ F. M. Fotó: K. Z. Kszrmyscrti a megyei tanácson. Lakásgazdálkodási és ingatlankezelési ügyintézők továbbképzése A lakásépítés és fenntar­tás, a lakáselosztás és gaz­dálkodás fejlesztéséről intéz­kedő rendelkezések alapos megismerése, helyes értel­mezése és körültekintő vég­rehajtása érdekében hétfőn megkezdődött a tanácsok és az ingatlankezelő szervezetek vezetőinek és ügyintézőinek tanfolyama az építésügyi és Városfejlesztési Miniszté­rium továbbképző központ­jában. A március végéig egymást­­ követő egyhetes tanfolyamokon várhatóan mintegy 450 szakember sa­játítja el a legfontosabb tudnivalókat, s ezeket az is­mereteket továbbadják köz­vetlen munkatársaiknak is.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék