Vas Népe, 1982. december (27. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-01 / 282. szám

NATO nukleáris tervezőcsoport A nyugat-európai szövet­ségesek — brit forrás sze­rint — „megértésükről” biztosították Washingtont az MX rakéta telepítésével kapcsolatban a NATO nuk­leáris tervezőcsoport ülé­sén. Weinberger ismertetése szerint a sűrű telepítési mód „viszonylag sebezhetetlenné” teszi e rakétákat, kiküszö­bölve azt a jelenleg fennálló veszélyt, hogy a Szovjetunió egyetlen meglepetésszerű csapással megsemmisítse az összes amerikai szárazföldi rakétát. Weinberger e felté­telezéssel tudatosan figyel­men kívül hagyta: a Szov­jetunió egyoldalú kötelezett­ségvállalással lemondott ar­ról, hogy elsőként használ­jon atomfegyvert. A NATO nukleáris terve­zőcsoportjának üléséről ki­adott hivatalos közlemény egyebek között leszögezi, hogy a „NATO folytatja a közepes hatótávolságú nuk­leáris eszközök korszerűsí­tését” és e fegyverek korlá­tozásáról szóló „konkrét megállapodás” hiányában az ilyen jellegű új amerikai rakéták nyugat-európai te­lepítését. A közlemény a NATO „eltökéltségét” azzal indo­kolja, hogy a Szovjetunió — a közlemény szövege szerint — „állandóan fejleszti nuk­leáris fegyverzetének teljes skáláját”. A hivatalos nyilatkozat szerint a hadügyminiszterek továbbra is támogatják az­­Egyesült Államoknak a kö­­zepes hatótávolságú európai nukleáris eszközök korláto­zásáról Genfben folyó szov­jet-amerikai tárgyalásokon elfoglalt álláspontját, amely szerint „az Egyesült Álla­moknak és a Szovjetunió­nak egyformán le kellene mondania a szárazföldön telepített, vagy telepítendő ilyen eszközeiről”. Ezzel kapcsolatban a miniszterek „megállapították, hogy a szövetségesekkel való ta­nácskozásokon kialakított amerikai állásponttal szem­ben a Szovjetunió állás­pontja nem változott”. A közlemény szerint a miniszterek támogatásukról biztosították a hadászati nukleáris eszközökről Genf­ben folyó tárgyalásokon (SAILART) képviselt ameri­kai álláspontot is, megelé­gedéssel nyugtázták „a nuk­leáris területen teendő bi­zalomépítő intézkedésekre vonatkozó legújabb ameri­kai javaslatokat”, végezetül pedig leszögezték, hogy a NATO továbbra is a „kol­lektív elrettentés stratégiá­ját” vallja, annak nukleáris vonatkozásával együtt, és ez továbbra sem jelenti azt, hogy a NATO „meg akar vívni, illetve meg akar nyerni egy atomháborút”. Általános sztrájk Belgiumban Belgium felét megbénító általános sztrájkot tartottak kedden a szakszervezetek, hatékonyabb munkanélküli­ség-ellenes intézkedéseket követelve a munkáltatóktól és a kormánytól. A szoci­alista (FGTB) és a keresz­tény (CSC) szakszervezeti szövetség összehangolt for­gósztrájkja most Antwerpen, Brabant, Namur és Kelet- Flandria megyére terjedt ki, jövő héten a másik öt megye dolgozói lépnek sztrájkba. A közhivatalok az egész országban zárva maradtak. Majdnem teljesen megbé­nult a légiközlekedés, s alig közlekedtek a vonatok, autó­buszok. Leállt a postaforga­lom, nem jelentek meg a fla­­mand nyelvű újságok, szü­netelt a rádió és televízió flamand adása. A szakszervezetek sztrájk­kal tiltakoznak a munkálta­tókkal és a kormánnyal folytatott gazdaságpolitikai egyeztető tárgyalások­ kudar­ca miatt. E­urópa ifjúsága a békéért Konzultatív tanácskozás Cipruson Megkezdte munkáját Cip­ruson az Európai Ifjúsági Együttműködés Szervezeté­nek III. konzultatív tanács­kozása. A tanácskozáson több mint 500 nemzeti szer­vezet képviseletében 30 nemzetközi és a regionális ifjúsági és diákszervezet mintegy 150 küldötte vesz részt. A megnyitó ülésen megje­lent és beszédet mondott Szpirosz Kiprianu a Cipru­si Köztársaság elnöke. A nemzetközi helyzetet ele­mezve felhívta a figyelmet a megnövekedett hideghábo­rús veszélyre, a fokozódó fegyverkezési hajsza belát­hatatlan következményeire. Fontosnak ítélte, hogy eb­ben a helyzetben a világ né­pei együttesen szánjanak síkra a békéért s hangsú­lyozta, hogy ebben a harc­iban az ifjúságnak és szer­vezeteinek megnövekedett szerepe lehet. A most megnyílt tanács­kozás feladata az 1982. évi programok, akciók végrehaj­tásának értékelése, a tapasz­talatok összegzése, valamint a keretszervezet 1983. évi feladatainak, rendezvényei­nek megvitatása és elfogadá­sa lesz. A keretszervezet, — amelynek alakuló ülése 1980 októberében Budapesten volt — célkitűzése, hogy az együttműködésben résztvevő szervezetek aktívan járul­janak hozzá az európai biz­tonsági és együttműködési konferencia záróokmányában lefektetett javaslatok teljes körű megvalósításához. Az eddigi akciók során jelentős visszhangra talál­tak a keretszervezet olyan fontos rendezvényei, mint az 1981-es svédországi kör­nyezetvédelmi tanácskozás, vagy az idén a békéről és a leszerelésről Hollandiában szervezett ifjúsági dialógus. A ma kezdődött és előrelát­hatóan december 3-ig tartó tanácskozás munkájában a DIVSZ delegációjának tag­jaként a Magyar Kommu­nista Ifjúsági Szövetség kül­döttsége is részt vesz. XXVII. ÉVFOLYAM 282. SZÁM ■ 1982. DECEMBER 1. SZERDA ■ ÁRA 1,40 FORINT Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bi­zottságának ülését december 1-re összehívták. A Politikai Bizottság az 1983. évi népgazdasági terv és állami költségvetés irány­­elveiről készült előterjesztés megvitatását javasolja a Központi Bizottságnak. Tyihonov: Türkmen eszmecsere Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke kedden Moszkvában fogadta Iiter Türkmen török kül­ügyminisztert, aki a szovjet kormány meghívására va­sárnap óta tartózkodik hi­vatalos látogatáson a Szov­jetunióban. A baráti légkörű megbe­szélésen a szovjet—török kapcsolatok néhány kérdésé­ről volt szó. A tárgyalófé­­lek megerősítették, hogy ér­dekeltek a jószomszédi kap­csolatok további fejlesztésé­ben, a gazdasági kapcsolatok és a kétoldalú kereskedelem bővítésében. I­ter Türkmen hétfőn Andrej Gromiko külügymi­niszterrel folytatott megbe­széléseket. Jorudil­— palesztin bizottság Jordán—palesztin vegyes­bizottságot hoztak létre Ammanban. A bizottság két társelnöke: Jasszer Arafat, a PFSZ VB elnöke és Mu­­dar Badran jordániai kor­mányfő — adta hírül hét­főn a jordániai hírügynök­ség. A testület feladata „a jordán—palesztin kapcsola­tok politikai kezdeményezé­sekre”. A bizottság felállításáról hozott döntést Arafat am­­mani látogatásának befejez­tével hozták nyilvánosságra. Ötödik alkalommal sokszo­rozzák meg rendezvényeik számát a gyermekkönyvtá­rak, hogy megerősítsék a gyerekek és a könyvek ba­rátságát. Az országos akció részeként hétfőtől megyénk­ben is író,olvasó találko­zók, vetélkedők, rendhagyó irodalomórák várják a gye­rekeket. Dávid József és Kása Csa­ba kezdte a gyerekekkel va­ló beszélgetések sorozatát. Hétfőn Táplánszentkereszten, Vasváron, Rumban, Torony­ban és Vasszécsenyben me­séltek életükről, írásaikról, írói szokásaikról és válaszol­tak a kérdésekre. Kedden Bajánsenyén, Pankaszon, Körmenden és Egyházashol­­lóson szerveztek hasonló ta­lálkozót könyvtárosok és pedagógusok. Marék Veroni­ka Sárváron, Hegyfaluban és Répcelakon tartott gyer­­mekfoglalkozást. A szombathelyi megyei könyvtárban könyv cserebe­rén találkoztak a gyerekek (képünkön). Hozták a kiol­vasott, „kinőtt” köteteket és igyekeztek megszerezni a még ismeretlen meséket, történeteket. A szombat délutánig tar­tó rendezvényeken Gazdag Erzsi, D. Major Klára, Lász­ló Endre is elmegy a gye­rek­olvasók közé a városi és a községi könyvtárakba, művelődési házakba. Rendhagyó irodalomórá­kat állított össze Devecseri László, Utazás, Varázslatok, Versvásár, Nézőpont címmel. Könyvről — könyvért ve­télkedőt rendez a megyei könyvtár szerda délután 2- kor az alsó tagozatosoknak, csütörtökön délután 2-kor a felső tagozatosoknak. A kő­szegi könyvtárosok ki tud többet a könyvtárról? cím­mel pénteken várják játékos versenyre az iskolásokat. A sokféle rendezvény, könyvtári program célját jelmondatba sűrítették: Ol­vassatok mindennap! Ezért avatják be a versek, mesék, igaz történetek világába a gyerekeket az írók, a köl­tők, ezért kínálnak vonzó köteteket a könyvesboltok. Nemcsak a gyerekeknek, a felnőtteknek is szól a könyv­­ajánlat és a vásár. Könyvek nélkül szürkébb a világ, szegényebb az ember. b. r. Fotó: Cz. ti. Művelődési és Ifjúsági Központban. A múlt va­sárnapot a sport jegyé­ben szervezték meg gye­rekeknek, felnőtteknek, fiataloknak. Erő, ügyes­ség, gyorsaság, s látvá­nyosság jellemezte a ké­pünkön is látható kasz­kadőr bemutatót. Fotó: Czika Erő és ügyesség Elkezdték, S mivel si­keresnek bizonyult, foly­tatják a családi vasár­napi programokat a szombathelyi Megyei Aczél György és Várkonyi Péter bukaresti tárgyalásairól Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a KB titkára és Várko­nyi Péter, a Központi Bi­zottság titkára november 29—30-án, a Román Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának meghívására lá­togatást tett Bukarestben. Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára fogadta Aczél Györgyöt és Várkonyi Pétert. Az MSZMP Központi Bi­zottságának titkárai megbe­szélést folytattak Petru Enacheval és Miu Dobres­­cuval, az RKP KB Politikai Végrehajtó Bizottságának póttagjával, a KB titkárá­val. Az őszinte, nyílt légkörű tárgyalásokon kölcsönösen tájékoztatták egymást az országaikban folyó szocialis­ta építőmunka eredményei­ről és a napirenden lévő fel­adatokról. Véleménycserét folytattak a nemzetközi élet legfontosabb fejleményeiről. Kiemelten kezelték a szo­cialista országoknak az eny­hülés, az együttműködés, a béke megőrzésére irányuló kezdeményezéseit. Áttekin­(Folytatás a 2. oldalon) Teherautók Szíriának A Csepel Autógyár egyedi gyáregységében szíriai exportra gyártják a 750—30-as típusú teherautókat. A billenő platós teherautóból száznegyven darabot szállítanak a közel-ke-­­­leti megrendelőnek. Az első teherautók még novemberben útnak indulnak, az év végé­ig pedig száz darabot szállítanak ki. Képünkön­ készülnek a teherautók a szerelő­soron.

Next