Vas Népe, 1983. február (28. évfolyam, 26-49. szám)

1983-02-01 / 26. szám

A hadászati nukleáris fegyverek korlátozásáról Folytatódnak a szovjet—amerikai tárgyalások Genf­ben __ Hétfőn Genf­be érkeztek a hadászati nukleáris fegyverek korlátozásán,­avaly júniusban megkezdett szovjet—amerikai tárgyalásokon résztvevő küldöttsé­gek. A decemberben befejeződött második fordulót kö­vető szünet után szerdán találkozik ismét első ízben a Viktor Karpov nagykövet vezette szovjet, és az Edward Rowny nagykövet irányításával tárgyaló amerikai kül­döttség. A delegátusok megérkezésükkor a repülőtéren rövid nyilatkozatot adtak. Az elsőként Genfbe érke­ző Edward Rowny ameri­kai nagykövet — Paul Nit­­zéhez, az ugyancsak Genf­ben folyó eurostratégiai tár­gyalásokon résztvevő ame­rikai küldöttség vezetőjé­hez hasonlóan — nyilatko­zatában mindenekelőtt a nyugat-európai közvéle­mény megnyugtatására tö­rekedve Washington meg­egyezési szándékát bizony­gatta. A diplomata kijelen­tette, hogy az interkontinen­tális ballisztikus rakéták számának csökkentésében, illetve az erről létrehozan­dó egyezményben látja a genfi tárgyalások alapvető célját. Ugyanakkor említés nélkül hagyta az Egyesült Államok nukleáris arzenál­jának túlnyomó többségét képező egyéb hadászati fegyverfajtákat, amelyek csökkentését, illetve a tár­gyalásokba való bevonását a szovjet fél már régebben javasolta. Kénytelen volt elismerni viszont azt, hogy a nemzetközi közvéleményt fokozott mértékben foglal­koztatja a leszerelés ügye , ennek valamilyen formá­iban a genfi tárgyalások munkájában, azok eredmé­nyében is tükröződnie kell Edward Rowny korábbi, washingtoni nyilatkozatában különös fontosságot tulaj­donított a bizalomerősítő intézkedéseknek. Viktor P. Karpov nagy­követ nyilatkozatában Ju­­rij Andropov december 2­1-i beszédére utalva leszögezte: a Szovjetunió őszinte, az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvén alapuló megegyezésre törekszik az Egyesült Államokkal a ha­dászati fegyverek korláto­zásáról és csökkentéséről folyó genfi tárgyalásokon. A Szovjetunió nem csupán szavakban ad hangot ezen szándékának, hanem a tár­gyalásokon olyan javasla­tokat is előterjeszt, amelyek — elfogadásuk esetén — le­hetővé tennék az említett fegyverfajták gyors és ha­tározott csökkentését, meg­akadályoznák azok felhal­mozását és n­agy mérték­be­n csökkentenék a nukleáris háború veszélyét. Az Egye­sült Államok azonban nem segíti elő ezt a törekvést, fokozza a fegyverkezési ver­senyt és a legkülönbözőbb módszerekkel megpróbál egyoldalú katonai előnyök­re szert tenni. A hadászati fegyverek korlátozásának és csökken­tésének sikeres megvalósí­tása érdekében ezért a szov­jet küldöttség vezetője az említett javaslatok — az SZKP Központi Bizottsá­gának múlt év december 2­1-i ülésén elhangzott kez­deményezések — konstruktív mérlegelésére szólította fel az amerikai tárgyaló kül­döttséget. Csakis a mindkét fél számára elfogadható megállapodás szolgálhatja a két nemzet és az egész világ biztonsági érdekeit — mondotta hétfőn, Genfbe ér­kezésekor Karpov szovjet nagykövet. Jurij Andropov a hatékonyságról, a munkafegyelem megszilárdításáról Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára hétfőn látoga­tást tett a moszkvai Ord­­zsonikidze Szerszámgép­­gyárban, s a Szovjetunió gazdasági életének legidő­szerűbb kérdéseiről mon­dott beszédet. Beszédében örömmel álla­pította meg, hogy az SZKP KB-nak a Szovjetunió gaz­dasági feladatait megszabó, a múlt év novemberi plénu­mán hozott határozatai tá­mogatásra találtak a mun­kásság, a szovjet emberek körében. Ez annál is érté­kesebb, mert az ország előtt valóban nagy feladatok áll­nak, s ezek megoldását ma még sok nehézség hátráltat­ja. A Központi Bizottság ülése megállapította példá­ul, hogy a szovjet gazdaság nem teljesíti több, az ötéves tervben megszabott muta­tóját. Nem növekszik meg­felelő ütemben például a munkatermelékenység. Az üzemekben az indokoltnál több anyagot használnak fel (Folytatás a 2. oldalon) Otthonunk zajforrásai A háztartási gépek igen sokat könnyítettek a háziasszonyok munkáján, a pozitív oldalaik mellett azonban van egy negatívumuk: zajforrások. Rendsze­rint nem erős ez a zaj, de mégis zavaró, különösen, ha túllépi egy-egy gép azokat a zajnormákat, ame­lyekkel a tervezők felruházták. De milyen erősségű zajt kelt egy-egy háztartási gép? Legjobb, ha emberi léptékekhez viszonyítjuk. A suttogó emberi hang körülbelül 20 decibel mértékű, a normál beszéd pe­dig 55 decibel érték körül mozog, a kiabálás viszont elérheti a 80 decibelt is. A mérések tanúsága sze­rint a hűtőgépek zaja 35—45 decibel, a ventillátoro­ké 40—70, a mosógépeké 50—70, a porszívóké 60— 85, a mixergépeké 65—85. Egy-egy gép zajszí­nt-emel­­kedése, gyártási hibák mellett, adódhat az üzem közbeni meghibásodásból is. A szakértők szerint az a baj, hogy a hibátlanul üzemelő, azonos rendel­tetésű, de különféle gyárakból kikerülő gépek zaj­szintje között ma még elég nagy az eltérés. A háztartási gépek zajával kapcsolatban a leg­több ipari országban jelentős akusztikai kutatáso­kat folytatnak. Képünkön a belorusz szabvány- és mérésügyi központ zajmentes laboratóriumába pillanthatunk be, ahol éppen egy hűtőszekrényről készítenek akuszti­kai tesztet. E „süket szobában” semmiféle más mel­­lékzeret nem befolyásolhatja a pontos mérési ered­ményeket. XXVIII. ÉVFOLYAM 26. SZÁM ■ 1983. FEBRUÁR 1. KEDD ■ ÁRA 1,40 FORINT A KONSUMEX Külke­reskedelmi Vállalat és a szombathelyi Borostyánkő Áruház között immár öt esz­tendeje, az áruház megnyi­tása óta gyümölcsöző az együtteműködés. A Boros­tyánkő Áruház évente más­fél millió dollár értékű árucsereforgalmat bonyo­lított le a KONSUMEX Külkereskedelmi Vállalat közreműködésével jugo­szláv áruházakkal. A Borostyánkő Áruházat üzemeltető Vas megyei Ipar­cikk Kereskedelmi Válla­lat és a KONSUMEX Kül­kereskedelmi Vállalat által kötött külkereskedelmi tár­sasági szerződés alapján, amelyet az elmúlt héten pénteken írt alá Tóth Lász­ló, a KONSUMEX vezér­­igazgatója és Tiszai Andor, a VASIKER igazgatója, még szorosabbá válik a fogyasz­tási cikkeket importáló külkereskedelmi vállalat és a Borostyánkő Áruház kap­csolata. A társasági szerző­dés alapján az évente 25 milliárd forint értékű fo­gyasztási cikket importáló KONSUMEX és a Boros­tyánkő Áruház együttesen, közös felelőséggel tevékeny­kedik az áruellátásban. A KONSUMEX a szerződés­ben vállalja, hogy az általa behozott többletimport­áruskiból legalább olyan mér­tékben ellátja a Borostyán­kő Áruházat, hogy az éves forgalmának legkevesebb 25 százalékát ezekből az im­portáruikból érje el. Ez azt jelenti, hogy az áruház évente mintegy 130 millió forint értékű importáruval szélesítheti áruválasztékát nemcsak jugoszláv, hanem más országokból érkező ter­mékekkel is. A szerződés elsődleges célja a Borostyán­kő Áruház importáruval való még jobb ellátása, az áruválaszték bővítése, s mindezek által a forgalom növelése a szerződő felek közös érdekeltsége alapján. KONSUMEX Az importáruk forgalmazá­sából származó nyereségen a VASIKER és a KONSU­MEX 85—15 százalékarány­ban osztozik. A KONSUMEX Külke­reskedelmi Vállalat ez ideig csak a szegedi Centrum Áruházzal kötött hasonló külkereskedelmi társasági szerződést. A magállapodás előírja a többi között speciális áru­házi hetek közös rendezését is. Így már ebben az évben sor kerül Szombathelyen csehszlovák és NDK áru­házi hetek rendezésére a Borostyánkő Áruházban. A külkereskedelmi társa­sági szerződés aláírásánál jelen volt Szekeres Imre, a Külkereskedelmi Miniszté­rium főosztályvezető-he­lyettese és St­cz György, a megyei tanács kereskedelmi osztályának vezetője is. F. M. Hollai Imre látogatása Hollai Imre, az ENSZ- közgyűlés 37. ülésszakának elnöke, magyar külügymi­niszter-helyettes a líbiai kor­mány meghívására január 29. és február 1. között láto­gatást tett a Líbiai Arab Szocialista Népi Dzsamaihi­­rijában. A látogatás során fogadta őt Moamer el-Kadhafi ezre­des, a líbiai forradalom ve­zetője. Megbeszélést folyta­tott Abdelati el-Obeidi­vel, a legfelsőbb népi bizottság külkapcsolatokkal foglalkozó irodájának titkárával egyes nemzetközi kérdésekről, va­lamint a magyar— líbiai kap­csolatokról. A találkozókon jelen volt Gál Bálint, a Ma­gyar Népköztársaság tripoli nagykövete. Falazzák Körmenden az új orvosi lakásokat, folyamatban van a Kórház-Rendelő­intézet rekonstrukciója, és rövidesen átadják az új gázcsere-telepet. Az épülő és már kész kör­mendi létesítményekről szóló írásunk lapunk 4. oldalán található. Az Országos Választási Elnökség közleménye az időközi választás eredményéről Január 29-én az időközi választások törvényesen, rendiben megtörténtek. Bu­dapesten a 41. számú or­szággyűlési választókerület­ben 19 396-an voltak jogo­sultak az országgyűlési kép­viselő időközi választására. 82,4 százalékuk vett részt a szavazásban. Érvényesen szavazott 15 841, érvénytele­nül 136 választópolgár. Az érvényes szavazatokból a je­lölt 99,2 százalékot kapott, ellenszavazat 0,8 százalék volt. Ily módon a jelöltet Pozsgay Imrét megválasztot­ták képviselőnek. Az 1333 helyi tanácstagi választókerületben a tanács­tagok megválasztásában 218 766 választó­jogosult ál­­lampoglár közül 193 097 (88,3 százalék) vett részt. Szava­zataikból érvényes 192 044 (99,5 százalék), érvénytelen 1053 (0,5 százalék). Az érvé­nyes szavazatokból a tanács­tag-jelöltekre 191 141-et (99,5 százalék), ellenük 903-at (0,5 százalék) adta­k le. 72 ta­nácstagi választókerületben két illetve több jelölt közül választottak. Mind az 1333 helyi tanácstagi választóke­rületben megválasztották a tanácstagot. Közös tennivalók Magyar—szovjet áruszállítási tárgyalások Magyar—szovjet áruszál­lítási ténvegyeztető tárgya­lás kezdődött hétfőn Zá­honyban. A két ország vas­úti és külkeresikiettelmi szak­emberei a hét végién­­ tartó tanácskozáson megvitatják a legfontosabb id­ei közös tennivalókat, egyeztetik szállítási tevékenységüket és intézkedési tervet fogad­nak el a vasúti szállítások üzemeltetéséiről. A plenáris megnyitót kö­vetően négy szekcióban ta­nácskoztak. A tavalyi szál­ Iítállfűi terv teljesítését átte­kintő bizottság egyebek kö­zött megállapította, hogy az eredeti és közösen kitűzött célok megval­ósítását az elmúlt esztendőkben számos tényező hátráltatta. A ko­­csiellátás­ nem tartott lépést a megnövekedett szállítási igényekkel és ez mindkét, a határforg­alomban érintett ország vasutasainak telje­sítményén is érződött. En­nek ellenére, 1982-ben 12 millió tonna áru érkezett Záhonyba a Szovjetunióból, s hazánk területéről négy­millió tonna áru indult a szovjetunióból­ rendeltetési helyére, örvendetes ered­mény, hogy több mint máis­­félnálió tonnányi árut már a magyar szakszolgálati he­lyeken raktak át széles nyomtávú kocsikba. A záhonyi áruszállítási tárgyalásokba szerdán be­kapcsolódnak a jugoszláv szakemberek is, akikkel a hazánkon át történő és a Szovjetunióba irá­nyuló tranzitszállítások legfonto­sabb tenni­valóit vitatják meg. A tárgyalások pénteken a határozatokat és a feladat­­terveket rög­zítő okmányok aláírásával fejeződnek be.

Next