Vas Népe, 1983. március (28. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-01 / 50. szám

Libanon Kevés a remény a külföldi csapatok kivonására Az izraeli sajtó kétkedés­sel fogadta az Al-Markazija bejrúti hírügynökség értesü­lését, miszerint igen rövid időn belül, talán már e hét vége felé megkezdődik a Li­banonban tartózkodó külföl­di csapatok szokásos kivo­nása. Philip Habib amerikai megbízott, aki vasárnap Bej­­rútból Tel-Avivba érkezett, hétfőn átadta J­ichak Samir izraeli külügyminiszternek azt a dokumentumot, amely­ben egyrészt összefoglalta a két hónapja tartó izraeli— libanoni tárgyalások ered­ményeit, másrészt javaslato­kat tett a fennálló nézetelté­rések áthidalására. A két álláspont egybeve­téséből kitűnik, hogy Izrael változatlanul ragaszkodik a Dél-Libanonban igényelt megfigyelő állomásokhoz és a kétoldalú kapcsolatok olyan mérvű normalizálásá­hoz, amely a megállapodás aláírásától kezdve lehetővé teszi a szabad személy- és áruforgalmat. Libanon vi­szont ellenzi az izraeli ka­tonai jelenlét legalizálását és csak fél évvel az egyez­mény megkötése után haj­landó hozzá­járulni a közös határ megnyitásához. Habib — Libanon kieszközölt egyetértésével — azt java­solja az izraeli kormánynak, hogy bízzák a többnemzeti­ségű haderő kötelékébe tar­tozó, a libanoni hadsereggel együttműködő amerikai csa­patokra a dél-libanoni ellen­őrző állomások kezelését. A feladatot ellátó libanoni ka­tonákat az Izraellel régóta együttműködő, rehabilitálás előtt álló Haddad őrnagy emberei közül választanák ki. Az Egyesült Államok ál­tal követelt engedmények több vonatkozásban veszé­lyeztetik Libanon szuvereni­tását és arab kapcsolatait — mutatnak rá tájékozott for­rások. Felhívás Korea békés újraegyesítésére Szombaton Párizsban fel­hívás elfogadásával befeje­ződött a Korea békés egye­sítésének előmozdításán munkálkodó nemzetközi ösz­­szekötő bizottság által szer­vezett konferencia. A kétna­pos találkozón 30 ország és sok nemzetközi szervezet képviselői voltak jelen. A részvevők felhívást in­téztek a világ kormányai­hoz, a nemzeti és nemzet­közi szervezetekhez, a bé­keszerető emberekhez. Eb­ben a többi között sürgetik az amerikai—japán—dél­koreai agresszív katonai csoportosulás kialakítására irányuló kísérletek meghiú­sítását. Az értekezlet részvevői támogatásukról biztosították a Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaság népének Korea békés egyesítéséért vívott harcát. A két ország­rész egyesítése csak úgy ér­hető el — szögezi le a fel­hívás —, ha az amerikai csapatokat végképp kivon­ják Dél-Koreából, s a tér­ségben megszűnik minden­fajta amerikai beavatkozás. Portugália Felbomlott a koalíció Kilépett a Demokratikus Szövetség (AD) nevű, eddig kormányzó jobboldali koalí­cióból a Portugál Szociálde­mokrata Párt (PSD), és egyedül indul az április 25-i parlamenti választáson. Er­ről döntött a párt vasárnap este befejeződött X. kong­resszusa. A kongresszus ugyanakkor leváltotta Fran­cisco Pinto Balsemao eddigi pártelnököt. A vasárnapi események kapcsán a TASZSZ szovjet hírügynökség megállapítja, hogy a szövetség tehetetlen­nek bizonyult az ország problémáival szemben. A győzelemre esélyes Portugál Szocialista Párt elutasít bár­milyen együttműködést a kommunista párttal — mon­dotta Mario Soares, a szo­cialisták főtitkára. Alvaro Cunhal, a kommunista párt főtitkára vasárnap este egy rádiónyilatkozatban kijelen­tette, hogy semmi remény sincs egy kommunista-szo­cialista választási szövetség létrejöttére. . Automata megmunkálógép A napokban — a si­keres próbaüzemet köve­tően — megkezdte mun­káját a Forgácsoló Szerszámgyár békéscsa­bai gyárában az az FM —38 típusú CNC meg­munkáló gép, amelyet az NSZK-ban készítet­tek, a mikroprocesszoros vezérlőegységet pedig Japán szállította. Keze­léséhez mindössze egyet­len jól képzett szakem­ber szükséges. A tarto­zékokkal együtt mintegy 6 millió forintba került, a vásárlásra fordított összeg számítások szerint 2-3 éven belül megté­rül. XXVIII. ÉVFOLYAM 50. SZÁM ■ 1983. MÁRCIUS 1. KEDD Megkezdődtek a tárgyalások Hazánkban a román külügyminiszter Puja Frigyes külügymi­niszter meghívására hétfőn hivatalos, baráti látogatás­ra hazánkba érkezett Ste­fan Andrei román külügy­miniszter. A vendéget a Ferihegyi repülőtéren Puja Frigyes fogadta. Jelen volt Barity Miklós, hazánk bukaresti és Victor Bolojan, a Román Szocialista Köztársaság bu­dapesti nagykövete. A meg­érkezést követően a Kül­ügyminisztériumban meg­kezdődtek a hivatalos ma­gyar-román külügyminisz­teri tárgyalások. A megbe­szélésen részt vett Barity Miklós és Victor Bolojan. Este Puja Frigyes dísz­vacsorát adott vendége tisz­teletére a Külügyminisztéri­um vendégházában. Folytatódnak a szovjet—kínai konzultációk A Moszkvában ma foly­tatódó, tavaly Pekingben megkezdett szovjet—kínai politikai konzultációkra va­sárnap a szovjet fővárosba érkezett Csien Csi-csen kül­ügyminiszter-helyettes, a Kí­nai Népköztársaság kormá­nyának különmegbízottja, írtját a szakértők és tanács­adók csoportja kísérte el. Mint ismeretes, a jelenle­gi konzultációsorozat a múlt év októberében kezdődött, amikor Leonyid Iljicsov szovjet külügyminiszter-he­lyettes három héten keresz­tül tárgyalt Pekingben a KNK képviselőivel. ÁRA 1,40 FORINT Fotó: X. L. téli gépápolás közben készült felvéte­lünk a csákány­do­roszlói Kossuth Tsz egyik sze­relőcsarnokában, ahol a szerelők a tsz mezőgaz­dasági gépeinek téli fő­javítását végzik. Vietnami egészségügyi vezetők küldöttsége Mezeit Szi­bath­elyrt SSfü ? Vietnami egészségügyi ve­zetők küldöttsége érkezett tegnap megyénkbe, ahol fél­éves magyarországi tartóz­kodásukból négy hetet töl­tenek. A tíztagú orvoscso­portot a megyei tanács egész­ségügyi osztályán dr. Molnár László megyei főorvos fo­gadta. A küldöttséget dr. Nguen Ba Kan, Hanoi igaz­gató főorvosa vezeti, tagjai Ho Si Minh és Hai Fong városok, valamint több vi­etnami megye vezető főor­vosa és egy orvosi egyetem igazgatóhelyettese. A hazánkban tartózkodó vietnami orvosok ■ elsősor­ban az egészségügy szerve­zésével kapcsolatos tapasz­talatokra kíváncsiak. Dr. Molnár László megyei fő­orvos a küldöttség tagjait üdvözölve utalt rá, hogy a magyarországi tapasztalato­kat nem lehet mechaniku­san alkalmazni a vendégek hazájában. Felhívta a fi­gyelmet arra is, hogy érde­mes tekintettel lenni a nem­zeti sajátosságokra, s ne lepődjenek meg a vendégek azon sem, ha Vas megyében nem pontosan ugyanazt ta­pasztalják, mint más me­gyékben, hiszen az eredmé­nyek és a gondok is min­denütt máshogy jelentkez­nek. Dr. Nguen Ba Kan, a vi­etnami küldöttség vezetője elmondta, hogy sok jót hal­lottak már a szombathelyi kórházról és a vértranszfú­­ziós állomásról. Most mind­erről szeretnének személye­sen meggyőződni. A vendégek tegnap a va­si megyeszékhely nevezetes­ségeivel ismerkedtek. Ma délelőtt fogadja a küldöttsé­get Czvitek Miklós, a szom­bathelyi városi tanács elnö­ke. Vasi tartózkodásuk so­rán ellátogatnak több egész­ségügyi intézménybe — kór­házba, bölcsődébe, rende­lőbe, szociális otthonba és gyógyszertárba —, néhány jelentős ipari üzembe, s megismerkednek a Vörös­­kereszt munkájával. (burkon) Fotó: H. P. Dr. Molnár László megyei főorvos fogadta a vietnami vendégeket. Békeküldöttség Az Országos Béketanács meghívására hazánkban tar­tózkodik Phan Anh, a Béke­világtanács alelnöke, a Viet­nami Békebizottság elnöke. A magyar békemozgalom vezetőivel folytatott tárgya­lásainak befejeztével nyilat­kozott az MTI munkatársá­nak. Elmondta: megbeszélé­sei középpontjában a június­ban, Prágában megrendezen­dő Béke-világtalálkozó állt. A nagyszabású rendezvény politikai jelentőségét növeli, hogy a társadalmi haladás ellenzői mindenképpen meg­próbálják megosztani a béke erőit. Nem vesznek tudomást arról, hogy az emberiségnek elege van a vérontásból, a szenvedésből, mindenki­­bé­kében és boldogságban sze­retné felnevelni gyermekeit. A vietnami békebizottság elnöke rámutatott: a jelen­legi, feszültségekkel terhes időszakban a békemozgal­maknak nincs és nem is le­het fontosabb feladatuk,­­mint egységesen nemet mon­dani minden felelőtlen, az emberiség ügyét alapvetően, fenyegető törekvésnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék