Vas Népe, 1983. június (28. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

XXVIII. ÉVFOLYAM 128. SZÁM Williamsburg: az OSI ígéretei semmire sem kötelezőek a­ianm­annB (Befejeződött az értekezés, kezdődhet az értelmezés: ezzel a gondolattal távoz­hattak hétfőn a williams­­burgi William and Mary sportcsarnokból hét fejlett tőkés ország és a Közös Pi­ac vezető személyiségei egy olyan közös nyilatkozat fel­olvasása után, amely Gas­ton Thorn kifejezése szerint „ésszerű kompromisszumo­kat” és megállapodásokat produkált a feleket ez idén leginkább érdeklő kérdé­sekben. A nyilatkozatból ítélve­­három ilyen kérdéskör ke­rült terítékre Williamsburg­­ben: a magas kamatlábak, a nemzetközi valutarendszer stabilitása és a kelet-nyu­gati viszony problémája. Az Egyesült Államok Wil­­liamsburgben semmire se kötelező ígéretet tett arra, a hogy törekedni fog a ka­matlábak csökkentésére és a „strukturális deficit” fel­számolására. Ám maga a „strukturális deficit” kifeje­zés a Reagan-kormány szó­tárából származik, s azt je­lenti, hogy Washington olyan „beépített” — szoci­ális jellegű — költségvetési terhekre hivatkozik, ame­lyek ellen csak egy orvos­lást lát: a fellendülést. Claude Cheysson francia külügyminiszter éppen csak ahogy felállt a tárgyalóasz­taltól, s már kifejezte ké­telyeit az aláírt megegye­zés iránt. „A fellendülés nem korlátozódhat az Egye­sült Államokra, s nem lehet rövidéletű” — fogalmazta meg ismét a francia elvárá­sokat. Donald Regan amerikai pénzügyminiszter a záró­ülés utáni sajtótájékoztató­ján saját kormányának kö­telezettségeit értelmezte úgy, mintha nem is lettek volna. Azt mondta, hogy az amerikai kormány pénzügyi­­politikájában nem lesz vál­tozás, s a költségvetési de­ficitnek az adóbevételek nö­velésével való csökkentésé­re a Reagan-kormány nem tett ígéretet.­­Úgy látszik megbuktak a nemzetközi pénzügyi rend­szer megreformálásának nagyralátó tervei, amelyek­kel elsősorban Mitterrand francia államfő érkezett Williamsburgbe. A francia elnök ennek ellenére dicsér­te a konferenciát a maga­­hétfő esti sajtótájékoztató­ján, pedig ő volt az, aki érkezése előtt közölte: nem sokat vár tőle. A közös nyilatkozatnak talán egyet­len kitétele van, amely­en­(Folytatás a 2. oldalon) " Az új osztrák kormány az egységre helyezi a hangsúlyt Az osztrák törvényhozás­ban kedden hangzott el az új kormány programja. A 183 képviselőből álló Nem­zeti Tanácsban ezúttal — az április 24-i választások, pon­tosabban a múlt hét keddi kormányalakítás óta — 102 honatya foglalhat helyet a kormányfrakció soraiban. A legközelebbi választásokig egyedül az Osztrák Néppárt 81 képviselőjére marad az ellenzéki szerepkör. Az új helyzet egyben any­­nyit jelent, hogy a kormány­­programot az Osztrák Szo­cialista Párt (SPÖ), az Oszt­rák Szabadság Párt (FPÖ) közreműködésével volt kény­telen elkészíteni. A dolgozó tömegeket, alapvetően a bér­ből és fizetésből élő válasz­tókat bázisának tekintő oszt­rák szocialisták tehát enged­ményekre kényszerültek egy olyan polgári párttal szem­ben, amely — önmagát a kö­zéppolgárság, a kis- és köze­pes vállalkozóik, cégtulajdo­nosok és tőkések képviselő­jének tartva — alapvetően a gazdaságpolitikában kíván­ja éreztetni hatalmi jelenlé­tét. Az első és leginkább vita­tott pont a kormányprog­ramban a foglalkoztatottság és a költségvetés egymáshoz való viszonya. Kreisky ex­­kancellár híres szállóigéje 13 éven keresztül úgy hangzott, hogy őt jobban zavarja két­­három ezer munkanélküli sorsa, mint az egy-két mil­­liárddal nagyobb költségve­tési deficit. A kormányhatalomban ré­szesedő liberálisokat maguk­­mögött tudó tőkések a jövő­ben várhatóan nemcsak a magas arányú foglalkozta­tást tartják majd terhesnek, hanem faragni igyekeznek a jelentősnek mondható szo­ciális juttatásokból is. Rokon problémakör az egyre növekvő költségvetési deficit kérdése is. Salcher pénzügyminiszter jelenleg mintegy 74 milliárd schillin­ges hiányról beszél, szakér­tők a valós deficitet 94 mil­­liárdra becsülik. A kedden ismertetett kormányprogram erre vonatkozóan — lakoni­kusan — csak olyan utalást tett, hogy a kormány „lesz­(Folytatás a 2. oldalon) Békegyű­lés Szombathelyen A májusi békehónap eseményeként hétfőn a­­késő délutáni órákban Szombathelyen a KIOSZ Thököly utcai megyei székházában békegyűlést rendeztek. Az elnökség­ben foglalt helyet dr. Ist­ván Lajos professzor, a megyei népfrontbizottság elnöke. Bakos László, a KIOSZ országos központ­jának osztályvezetője és több közéleti személyiség.. A békegyűlés résztvevői először Váci Mihály: Sza­badság, tégy gazdaggá minket című versét hall­hatták, majd dr. Németh László, a KIOSZ megyei szervezetének titkára mondott megnyitót és méltatta a békehónap je­lentőségét. Ezután Bárd András, az Országos Béketanács diák- és ifjúsági bizottsá­gának elnöke tartott elő­adást a békeharcról, a Szovjetunió vezetőinek békejavaslatairól. Emlékeztetett az 1945. májusában történt esemé­nyekre, amikor a hitleri fasizmus megmaradt ve­zérkara feltétel nélkül le­tette a fegyvert. Ezt kö­vetően , augusztusban az amerikaiak még ledobtak két atombombát japán városokra. Azóta sok pénzt költenek a világon a fegyverkezési hajszára. Évente 1 500 milliárd dol­lárt adnak ki a világon fegyverek gyártására, ka­tonai objektumok építésé­re. Az Amerikai Egyesült Államok vezető körei szít­ják a háborús feszültsé­get. Ezért fontos a béke­harc fokozása, a békemoz­galmi feladatok megvaló­sítása. Végül az előadó a ma­gyarországi békemoz­galom teendőiről beszélt. Rámutatott, hogy hazánk­ban a békemozgalom kor­mánypárti, mert a kor­mány is a békét akarja, a leszerelésért küzd. Az emberek számos módon elő tudják segíteni a béke védelmét: úgy, hogy felajánlásokat tesznek a kambodzsai gyermekváros javára, s úgy is, hogy tár­sadalmi munkában segítik a békés építő munkát, környezetük szépítését. A békemozgalmi tájé­koztató után dr. Németh László bejelentette, hogy a közeljövőben Prágában béke-világtalálkozót ren­deznek. Erre a magyar nép üzenetet kíván külde­ni. Ismertette az üzenet­­tervezetet, amelyet a bé­kegyűlés résztvevői nagy tapssal megszavaztak. A békegyűlésen az Or­szágos Béketanács emlék­lapját nyújtották át Bu­dai Lászlóné celldömöllki női szabó kisiparosnak eddig végzett békemozgal­mi és társadalmi tevé­kenységéért. F. L. 1983. JÚNIUS 1. SZERDA Hideg, meleg jeges, jéghideg, fagyos, dermesztő. Mennyivel barátságosabb színezetű­ek ezek a szavak, ha nem a kemény télre, de egy adag jó hideg fagy­laltra vonatkoznak. Fő­képpen nyáron, egy-egy óvodai, bölcsődei séta közben a tűző napon. Képünkön a szombathe­lyi vasúti bölcsőde ap­róságai a nyári hűsítő­vel. Fotó: K. Z. ÁRA 1,40 FORINT Nagy szorgalom a mezőn Elvirágzott a búza- Siettetni kell a széna betakarítását Megélénkült a növényzet a kiadós májusi esők hatására. A nevelő hónapban 75 mil­liméter csapadék hullott a mezőkre, aminél jobbat alig­ha kívánhat a termelő, így még ott is helyrejött a nö­vényzet, ahol látható, érez­hető jelei voltak a május közepe utáni kánikulának. Különösen erőre kapott a cukorrépa, a kukorica, s kel­nek azok a másodvetésű ta­karmányok, amelyeket az őszi keverékek helyére vetet­tek a nagyüzemekben. A gabonafélék — a zab ki­vételével — kikalászoltak. A búza túl van a virágzáson, s ettől az időponttól általában négy hetet számolnak az éré­séig, az aratása megkezdésé­ig. Kár, hogy a legutóbbi egy-két hétben úgynevezett vetésfehérítő — mint kárte­vő — támadta meg a­­kalá­szosokat, ami ellen helikop­teres vegyszerezéssel véde­keztek, s védekeznek még­­ma is a nagyüzemek. Ettől függetlenül az átlagosnál ko­rábban várható az aratás, mert a növényzet éppen a májusi melegek miatt előbb­re van a fejlődésben. A legtöbb gondot most a szénakészítés, illetve a­­kaszá­lás és a betakarítás adja. Ott, ahol május 20-ig kaszál­ták a lucernát, túl vannak a betakarításon, s ritka jó mi­nőségben gyűjthették be a tápanyagokban is gazdag ta­karmányt. Gond, hogy né­hány nagyüzemben az idén is csak késve kezdhették meg a kaszálást, ezeken a helyeken renden érte az eső a pillangósokat, s amikor a rendeket megfordították, azok újra megáztak. Külön gond, hogy miköz­ben a pillangósok betakarí­tását végzik a gazdaságok­ban, már a gyep kaszálása, szárogatása is sürgető fel­adat. Tapasztalat, hogy a fű kaszálásának éppen csak a kezdeténél tartanak a nagy­üzemek, és sok a kaszálat-­ban — bár nagyon jó — ta­karmány a töltéseken, az árkok mentén. Pedig ilyen­kor, a vezérnövény virágzá­saikor gyorsan vénül, rostoso­­dik a fű, s naponta veszít értékéből. Mindenütt nagyon szépek, ápoltak a kiskertek. Ersik bennük az eper és a korai cseresznye, amiből a felesle­get már piacra is viszik. A palántaültetés mindenütt be­fejeződött, s töltögetik már a burgonyát is. V. Gy. Környezetvédelem, városszépítés A népfront szombathelyi városi bizottságának illéséről Szombathely rendezettsé­gére, szépségére, tisztaságára elődeink is sokat adtak. Nem véletlenül érdemelte ki a város a nyugat királynője címet. 1838-ban alakult meg a Csinosságra Ügyelő Bizott­ság, 1885-ben a Szombathelyi Szépítő Egyesület, amelyek védnökségével csinosodott a város, létesültek a részben még ma is meglevő parkok, vált szervezetté a fásítás. Az ezernyolcszázas években létrejött csinosságra ügyelő, szépítő egyesületeik utódjá­nak, az 1968-ban alakult mai Szombathelyi Szépítő Egye­sületnek ugyancsak jelentős érdeme van a megyeszékhely­­környezetének óvásában, szépítésében — állapította meg tegnap délutáni ülésén a Hazafias Népfront Szom­bathelyi Városi Bizottsága a szépítő egyesület tevékeny­ségéről, további feladatairól tárgyalva. Nem rendelkezik ugyan hatósági jogkörrel, korlátozottak az anyagi le­hetőségei is, de sokat tesz azért, hogy a társadalomnak a városszépítéssel, környezet­védelemm­el való egyetértését cselekvéssé formálja. Az egyesületnek mintegy 700 egyéni tagja van, 38 szocialista brigáddal, 11 KISZ-szervezettel és 50 gaz­dasági egységgel van 5 éves együttműködési szerződése. A város társadalmi munka­tervében az egyesület a szervezője például a szabad­idő-központ társadalmi mun­káinak. Szervezésében tavaly 3200-an végeztek itt mintegy 15 ezer óra társadalmi mun­kát. Kezdeményezésére több szombathelyi utca névadójá­nak márványtábláját helyez­ték már el, az idén a Széche­nyi utcában kerül sor erre. Eligazító táblák, helyreállí­tott szökőkutak, a városszé­pítés megannyi, gyakran ugyan nem látványos jele fűződik a Szombathelyi Szé­pítő Egyesület tevékenységé­hez. A szombathelyi városi nép­frontbizottság ülésén a szem­lélet és tudatformálást hang­súlyozták a szépítő egyesület legfőbb feladataként. Külön kiemelték az ifjúság környe­zetvédelmi szemlélete formá­lásának, a társadalmi mun­kákba való bekapcsolásá­nak fontosságát. A népfront szombathelyi városi bizottsága tegnapi ülé­sén megtárgyalta a városi, a körzeti és a községi nép­frontbizottságok helytörténe­ti, honismereti munkáját, fel­adatait is. (f-ig) Fotó: K. Z. A megyeszékhely egyik legszebb része a Savaria tér.

Next