Vas Népe, 1983. augusztus (28. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-02 / 181. szám

Fajüldözés és faji megkülönböztetés ellen Világkonferenciái­ tartanak Genfben wmmmsmmmmmmmm­mmmmmmmmaammtamm Fók­ás Imre az ENSZ-köz­­gyűlés jelenlegi, 37. üléssza­kának elnöke hétfőn Genfben felszólalt a faj­üldözés és a fa­ji megkülönböztetés elleni II. világkonferencián. Beszédében kiemelte annak jelentőségét, hogy a világ számos népe és kormánya a faj­üldözés és faji megkülön­böztetés elleni harcnak szen­telt évtized alatt elkötelezte­­magát az apartheid minden formájának megszüntetése mellett. Fontos feladatként jelölte meg, hogy a világ valameny­­nyi tisztességes emberét moz­gósítsák erre a küzdelemre. A faj­üldözés és a faji megkü­lönböztetés időnként a faji felsőbbrendűségre vonatkozó elképzelésekben, vagy a faji alapon, illetve a bőrszín, val­lás, illetve nemzeti identitás alapján történő elzárkózás­ban nyilvánulhat meg. A megkülönböztetés irányulhat nemzeti kisebbségek, etnikai csoportok, illetőleg idegen munkások ellen is. Minden­nek hangsúlyozása azért szükséges, — mondotta Hol­­lai Imre — mert léteznek olyan kényelmes illúziók, mintha a faji megkülönböz­tetés csak a Dél-Afrikai Köz­társaságban, az intézménye­sített faj­üldözés bástyájában léteznék. Ez távolról sem igaz — mondotta. A fajüldözés, illet­ve a faj, a bőrszín, vallás és a nemzeti és etnikai hovatar­tozás alapján történő meg­különböztetés sajnos min­dennapos jelenség számos országban, több magasan fej­lett országban is. ★ Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke üzenetet intézett a faj­üldözés és a faji megkü­lönböztetés elleni harc má­sodik világkonferenciájához, amely augusztus elsején kezdte meg munkáját Genf­ben. Richard Stone, Reagan amerikai elnök közép-amerikai különmegbízottja vasárnap a kolumbiai fővárosban találko­zott Ruben Zaimorával, a Salvadori Forradalmi Demokratikus Front elnökével. Ez volt az első alkalom, hogy az Egyesült Államok és a salvadori hazafiak hivatalos képviselői közvet­len tárgyalást folytattak. A­­kétórás találkozóról Belisario Betancur kolumbiai ál­lamfő — akinek segítségével létrejött a találkozó — sajtóér­tekezletén csak annyit közölt, hogy Stone és Zamora meg­beszélése a közép-amerikai válság békés megoldását szol­gálta. Belisario Betancur, a Stone és a salvadori hazafias erők képviselője közötti első találkozót elősegítő kolumbiai elnök vasárnapi sajtóértekezletén úgy vélekedett, hogy a salvadori kormány képviselői közvetlen tárgyalásokat kezdhetnek a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front vezetőivel. Vasárnap délelőtt a Buda­pest Sportcsarnokban az eszperantó himnusz hangjai­val megkezdődött a 68. Esz­perantó Világkongresszus. A nagyszabású találkozót Gré­­goire Maertens, az Eszperan­tó Világszövetség elnöke nyitotta meg.­­Üdvözölte a 70 országból összegyűlt mintegy ötezer eszperantis­­tát, valamint a kongresszus elnökségében helyet foglaló vendégeket, köztük Gáspár Sándort, az Elnöki Tanács helyettes elnökét, a rendez­vény fővédnökét és Sarlós Istvánt, a Minisztertanács elnökhelyettesét, a védnöki testület elnökét. Kedves je­lenet következett ezután: az egyhetes tanácskozással egy­­időben zajló nemzetközi eszperantista gyermekkong­resszus résztvevői és ma­gyar úttörők köszöntötték a küldötteket. Ezután Gáspár Sándor a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa, a magyar dol­gozók és az eszperantisták világtalálkozójának otthont nyújtó főváros lakosságának nevében köszöntötte a 68. eszperantó világkongresszus valamennyi résztvevőjét, majd arról szólt: nem tudni, hogy Bábel legendájának van-e történeti alapja, de az tény, hogy az emberiség egész történelme során nyel­vi megosztottságban élt. E helyzet megváltoztatásának szándéka vezette azokat, akik csaknem száz esztende­je lerakták egy közös nyelv, az eszperantó alapjait. Az eszperantóét, amely a köl­csönös megismerés és meg­értés nyelve, s elősegítheti, hogy a világon létrejött va­lamennyi szellemi és kultu­rális érték az egész emberi­ség közkincsévé váljék. Ez­ért — folytatta — az eszpe­rantisták mozgalmát­­az utóbbi évtizedek egyik leg­tisztább, legnemesebb moz­galmának tekinthetjük. A továbbiakban arról be­szélt: minden embert az lel­kesít, ha­­ látja munkája eredményét. Ezen a kong­resszuson az eszperantisták jelentős sikerekről, valóban jó eredményekről adhatnak számot, s ez méltán töltheti el őket büszkeséggel. Gáspár Sándor , befejezésül alkotó, eredményes munkát kívánt a kongresszusnak. A ven­déglátó magyar eszperantis­ták nevében Baráth Endre, a Magyar Eszperantó Szövet­ség főtitkára köszöntötte a mozgalomnak a világ min­den tájáról összesereglett tagjait. Ezt követően Grégoire Maertens ismertette számos nemzetközi szervezet üdvöz­letét, amelyekben eredmé­nyes munkát kívánnak a kongresszusnak. A tanácskozás fő témájá­nak bevezető előadását Ri­chard E. Butler, a Nemzet­közi Távközlési Unió (ITU) főtitkára, a hírközlési világ­év főkoordinátora, a kong­resszus díszvendége tartotta a hírközlési világév és a kommunikáció címmel. Délután ünnepségen em­lékeztek az Eszperantó Vi­lágszövetség 75 évvel ezelőt­ti megalakulására. Grégoire Maertens áttekintette az egyre erősödő mozgalom ed­digi történetét, s előadása­(Folytatás a 2. oldalon) Európa—USA Béke­megmozdulások A holland—belga határ­hoz érkezett vasárnap a „Dortmund—Brüsszel, 83” békemenet. Az új amerikai középhatótávolságú nukle­áris rakéták tervezett nyu­gat-európai telepítése el­len tiltakozók menete, amely a nyugatnémet nő­szövetségek felhívására jú­lius 9-én indult el Dort­­mundból, az elmúlt három héten keresztülhaladt a Né­met Szövetségi Köztársa­ság, Hollandia városain. A nyugat-európai békeharco­sok augusztus 6-ra, a Hi­rosima elleni atomtámadás évfordulójára érkeznek a NATO brüsszeli központjá­hoz, ahol átnyújtják tilta­kozásukat a Pershing—2 rakéták és a robotrepülő­gépek nyugat-európai elhe­lyezése ellen. Európából megérkeztek New York-ba a kerékpáros Békemenet—83 résztvevői. A több földrészen áthaladó békemenet résztvevői így fejezik ki tiltakozásukat a fegyverkezési verseny, a nukleáris háború veszélye ellen. A békemenet Nor­végiából, a Szovjetunióból, az Egyesült Államokból, Finnországból és Svédor­­szágból összegyűlt résztve­vői az ENSZ képviselőinek egy, a világ népeihez és a nemzetközi közösséghez in­tézett felhívást adnak át, amelyben a nukleáris hábo­rú veszélyének megszünte­tésére tett erőfeszítések fo­kozására szólítnak fel. A norvégiai Trondheim­­ben vasárnap nagygyűléssel fejeződött be a Békeme­net’83 elnevezésű országos felvonulás, amely július 10- én indult a dél-norvégiai Eidsvoll városból. A hábo­rú, a fegyverkezési verseny elleni tiltakozás jegyben megtartott megmozdulás­ban 14, különböző politikai indíttatású és társadalmi csoportot képviselő norvég békeszervezet több ezer tag­ja vett részt. Tájékozódás és tájékoztató az oktatás, a művelődés kérdéseiről Köpeczi Béla tanácskozása a megye vezetőivel kinevezése óta rendszere­­sen, de nem kampányszerű­en keresi fel a megyéket Kö­­peczi Béla, művelődési mi­niszter. Tegnap megyénk köz­oktatási, közművelődési hely­zetéről tájékozódott és el­mondta a megye vezetőinek, hogy milyen feladatok meg­oldásán, milyen terveken dolgozik a Művelődési Mi­nisztérium. A tanácskozás helyszíne Kőszeg volt. Horváth Miklós, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Bors Zoltán, a megyei tanács elnöke, Prei­­ninger Ferenc Kőszeg tanács­elnöke fogadta a minisztert. Stefanik Károly, a megyei tanács művelődési osztályve­zetője írásban adott jellem­zést Vas megye oktatási, kul­turális eredményeiről, céljai­ról. Szóban is megerősítette: a megyei irányítás híve és támogatója a kisközségekben az oktatási és a kulturális in­tézmények integrációjának. Az ősztől már­ 20—25 község­ben hozzák létre az általános nevelési központot. A jó mű­ködéshez azonban több elő­írás módosítására van szük­ség. Köpeczi Béla kérte az eddigi tapasztalatok összeg­zését és segítséget ígért. A pedagógusok pályázati rendszeréről rossz tapaszta­latokat szerzett az idén Vas megye, hiába hirdettek meg számos középiskolai állást, még a szombathelyi lehetősé­gek sem voltak vonzóak. A miniszter is készült a beszél­getésre, mert így válaszolt: — Igaz, hogy 39 pedagógust kerestek, de csak egynek kí­náltak lakást, egynek pedig szolgálati férőhelyet. A pá­lyakezdő pedagógusokkal kapcsolatban Köpeczi Béla azt mondta: tervezik a szol­gálati lakások számának nö­velését. Pusztán fizetéseme­léssel nem oldható meg a pedagóguspálya és az oktatás minden gondja. Dr. Bors Zoltán és Horváth Miklós olyan kérdéseket ve­tett fel, amelyek nemcsak he­lyi problémák. Ilyen például a középfokú oktatásban az iskolatípusok ügye.­­ A gyerekek választása és a gya­korlat igénye azt erősíti, hogy a szakközépiskolai képzést érdemes fejleszteni, érettségi­vel és szakmával kell elin­dítani a fiatalokat — mond­ták a megye vezetői. A mű­velődési miniszter véleményt kért a gimnáziumi oktatásról is. Sajnos Vas megyében is lányok adják a gimnazisták nagy többségét. Ezzel túl­zott nőtöbbség erősödik sok értelmiségi pályán, másrészt megnehezül a tovább nem tanulók elhelyezkedése. Köpeczi Béla elmondta, hogy az év végéig két javas­latot visz a Minisztertanács elé a Művelődési Minisztéri­um. Az egyik a közoktatásról és részletesen a középfokú oktatásról szól, a másik a felsőoktatás fejlesztéséről. Kitértek a beszélgetésben több helyi vonatkozású kér­désre is. Egyetértésre jutottak abban, hogy ősszel megkez­dődik Kőszegen a külföldi diákok első csoportjának an­gol nyelvű oktatása. Szóba került az épülő szombathelyi képtár. Teljes volt az egyet­értés abban, hogy a gyűjte­mény országos rangú, a szo­cialista képzőművészet ha­gyományait és mai értékeit bemutató anyag lesz. Átte­kintették Szombathely zenei életének fejlődését szolgáló távlati programot is. (A megbeszéléseken el­hangzott oktatási, közműve­lődési kérdésekre, problé­mákra még visszatérünk.) te­j Eszmecsere Kőszegen. Bartha László köszöntése. Bartha László kitüntetése Régi jó barátot köszöntött este a művelődési miniszter. Az Elnöki Tanács a Munka Érdemrend arany fokozatá­val tüntette ki Bartha László festőművészt 75. születés­napján. Ezt a kitüntetést ad­ta át Köpeczi Béla. Budai Rózsa Fotó: Horváth Pál

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék