Vas Népe, 1983. szeptember (28. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-01 / 206. szám

■ falanaisták provokációi Bejrút: megtorpedózni a tárgyalási erőfeszítéseket? A bejrúti rádió jelentése szerint szerdán hajnalban folytatódtak a harcok a li­banoni főváros szinte vala­mennyi körzetében, miután a hadsereg ellentámadást indított a síita fegyveresek ellen, hogy visszaszerezze az elmúlt két nap kiterjedt utcai harcaiban elvesztett állásait. Az összecsapásokban több­ször tűz alá kerültek az országban állomásozó több nemzetiségű erők amerikai, francia és brit egységei is. Az amerikai csapategysé­gek főparancsnoka úgy nyilatkozott, hogy az ameri­kai katonák­ halála és a ki­terjedt harcok ellenére „továbbra is támogatják a libanoni kormányt és had­seregét, hogy azok vissza­szerezhessék szuverenitá­sukat az ország egész terü­lete" felett".- - ------------- — Bush amerikai alelnök vezetésével két nap lefor­gása alatt másodszor ta­nácskozott Washingtonban a válságstáb. Az izraeli katonai rádió szerint Begin beleegyezését adta ahhoz, hogy „három- négy napra” elodázzák az izraeli­­ erőknek a dél-liba­noni Avali folyóig történő visszavonását. A francia kormány szer­dai ülésén megvitatta a li­banoni helyzetet. Az ülés után Max Gallo államtit­kár, a kormány szóvivője kijelentette: Mitterrand el­nök határozottan leszögez­te, hogy Franciaország sem­mi esetre sem fog belesod­ródni a libanoni polgárhá­borúba. Mint a szóvivő rámuta­tott, a francia katonai egy­ség feladata az, hogy vá­laszfalat alkosson, oltalmaz­za a polgári lakosságot, nem pedig az, hogy beavatkoz­zék a polgárháborúba, vagy döntőbíróként lépjen fel.­­Charles Hernu hadügy­miniszter a minisztertanács után kijelentette: szó sem lehet arról, hogy francia katonák bejrúti halála két­ségessé tegye Franciaország további részvételét a több nemzetiségű haderőben. Diplomáciai megfigyelők véleménye szerint az újabb incidensek épp a tárgyalási erőfeszítések megtorpedó­zására irányulnak. A l'Hu­­manité bejrúti jelentése szerint a falangisták rob­bantották ki az incidense­ket. Washington kész a li­banoni több nemzetiségű rendfenntartó erők ameri­kai kontingensének kibőví­tésére és harctéri áldoza­tokat is vállal, hogy meg­őrizze pozícióit a térségben. Egy évvel az első 800 ame­rikai tengerészgyalogos part­raszállása után (annak ide­jén Reagan elnök harminc napban jelölte meg az ak­ció maximális időtartamát) az Egyesült Államok nem tervezi csapatainak vissza­vonását. Külügyminiszter-helyettesek tanácskozása Moszkvában Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisz­tertanácsa elnökének első helyettese, a Szovjetunió kül­ügyminisztere szerdán Moszkvában fogadta több szocialista ország külügymi­niszter-helyettesét. A külügy­miniszter-helyettesek az ENSZ-közgyűlés küszöbön­­álló, XXXVIII. ülésszakának előkészületei közé tartozó megbeszélésüket folytatják a szovjet fővárosban. Hazánkba érkezik a burmai államfő Losonczi Pálnak, az Elnö­ki Tanács elnökének meg­hívására a közeli napokban hivatalos látogatásra hazánk­­b­a érkezik . San Yu, a Burmai Unió Szocialista Köz­társaság elnöke Egyesült Államok Új magyar nagykövet Losonczi Pál, az Elnöki Tanács, Lázár György, a Mi­nisztertanács és Apró Antal, az országgyűlés elnöke fo­gadta dr. Házi Vencelt, ha­zánknak az Amerikai Egye­sült Államokba akkreditált rendkívüli és meghatalma­zott nagykövetét, aki a kö­zeljövőben utazik állomás­helyére. NSZK- és NDK-beli írók békefelhívása „Ha az amerikai rakétákat az NSZK területére telepítik, akkor német földről első­ként közvetlen támadást le­het intézni szovjetunióbeli célpontok­ ellen” — olvasha­tó abban a közös békefelhí­vásban, amelyet NSZK- és NDK-beli írók adtak ki szer­­dán Stuttgartban. A Német írószövetségek vezetői felszólították a két német állam lakosságát: minden erejével akadályoz­za meg, hogy német földről újra háború indulhasson ki. Tekintettel egy nukleáris konfliktus növekvő veszélyé­re, a német írók sürgetik a fegyverkezési verseny megszüntetését és a leszere­lés megkezdését. A felhívást aláírta Bernt Engelmann, a Nyugatnémet írószövetség elnöke, Martin Gregor Del­lin, az NSZK Pen­klubjának elnöke, Her­mann Kant, az NDK írószö­vetségének elnöke és Heinz Kam­nitzer, az NDK Pen­­klubjának elnöke. Magyar-lengyel együttműködés Szerdán záróközlemény aláírásával befejezte mun­káját Varsóban a magyar— lengyel gazdasági és műsza­ki-tudományos együttműkö­dési bizottság 20. ülésszaka. A jegyzőkönyvet magyar részről Marjai József, a kor­mány elnökhelyettese, len­gyel részről Zbigniew Madej miniszterelnök-helyettes ír­ta alá. Az ülésszakon értékelték a két ország közötti gazdasági együttműködés, a termelési kooperáció és szakosítás, va­lamint az áruforgalom hely­zetét. Megállapították, hogy a gazdasági kapcsolatok a kedvezőtlen világgazdasági körülmények ellenére jól, mindkét ország gazdasági céljainak megvalósítását elő­segítve, széleskörűen és di­namikusan fejlődtek. A termelési kapcsolatok elsősorban a gépipar és a vegyipar különböző területei­re összpontosulnak. A jelen­legi ülésszakon az autóbusz­gyártásban, az elektronikai iparban, a számítástechniká­ban, a mezőgazdasági gép­gyártásban, a vegyi szálak és egyes gumiipari termékek gyártásában irányozták elő az együttműködés továbbfej­lesztését és bővítését. Fel­adatokat adtak a bányászat­ban és energiaiparban, va­lamint az építőiparban meg­levő lehetőségek együttes hasznosítására, új együttmű­ködési formák és megoldá­sok alkalmazásával. A kölcsönös áruszállítások fejlesztését a hagyományos megoldások mellett nagy mértékben elősegítették a felek igényeihez és lehetősé­geihez rugalmasan alkal­mazkodó új kapcsolati for­mák. Az árucsere múlt évi jelentős — 22 százalékos — növekedését követően ez év­ben a forgalom ismételt év­közi bővítésével a korábbi­nál teljesebbé válik a két ország szükségleteinek köl­csönös kielégítése. Megállapodtak, hogy folya­matossá és rendszeressé te­szik a gazdaságirányítási és népgazdasági tervezési ta­pasztalatok és fejlesztési elgondolások kölcsönös ta­nulmányozását a bizottság által meghatározott szerve­zeti keretek között. Kormányunk elnökhe­lyettesét fogadta Wojciech Jaruzelski hadseregtábor­nok, a LEMP KB első titká­ra, a Minisztertanács elnö­ke. Varsói tartózkodása során Marjai József megbeszélést folytatott Józef Czyrekkel, a LEMP KB Politikai Bizott­ság tagjával, a KB titkárá­val, Janusz Obodowskival, a Minisztertanács első elnök­­helyettesével, a tervbizottság elnökével és Zénón Komen­­derrel , a Minisztertanács elnökhelyettesével. Kábelfektetés Az ÉDÁSZ szombathe­lyi központi fenntartási csoportjának és sárvári kirendeltségének dolgozói árkot ásnak a Vörös Hadsereg utcában. Az árokba 20 kilo­wattos ve­zetéket fektetnek le. Ké­pünkön az árokásógép munka közben. Fotó: Benkő Sándor Munkaverseny felszabadulásunk Negyvenedik évfordulójára MÁV szocialista brigádvezetők csatlakozása Szerdán Szombathelyen a MÁV körzeti üzemfőnöksé­gén tanácskozásra jöttek össze a szocialista brigádok vezetői. Péterfalvi István­nak, a szakszervezeti bizott­ság titkárának a megnyitója után Müller László, a MÁV szombathelyi körzeti üzem­főnökség vezetője tartott be­számolót az idei első fél­évi teljesítésekről, a felme­rült hibákról és a második félévi feladatokról. Müller László beszámoló­jából kitűnt, hogy az első félév termelési, szállítási fel­adatait teljesítették, de bi­zonyos részfeladatokban el­maradás mutatkozik, így például tíz százalékkal ke­vesebb utast szállítottak, mint a múlt év hasonló idő­szakában. Az áruszállítási tervet viszont ötvenezer ton­nával túlteljesítették. Itt azonban gondot okoz az, hogy szombaton és vasárnap kevés vállalat rakodik. Igaz, hogy a kocsiállás-pénz nö­vekszik, de a népgazdaság­nak az volna az érdeke, hogy gyorsabban rakodjanak, mert a kirakott kocsit újra a szállítás szolgálatába lehetne állítani. A tanácskozáson jelentős munkaverseny kezdeménye­zés született. Farkas Miklós, a Kilián György szocialista brigád vezetője­­— a brigád tagjainak megbízásából — munkaverseny vállalást tett hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére. Ez tulajdonképpen csatlakozás volt a Magyar Optikai Mű­vek állami díjas szocialista brigádjának kezdeményezé­séhez. A szombathelyi vasutas szocialista brigád munka­­versenyvállalása arra irá­nyul, hogy hatékonyabban járuljanak hozzá a népgaz­daság egyensúlyi helyzetének javításához, az export növe­léséhez, az import csökken­téséhez, a gazdaságos anyag- és energiafelhasználáshoz, a költségekkel való takarékos gazdálkodáshoz és a munka hatékonyságának növelésé­hez. A kezdeményezést a jelen­levő szocialista brigádveze­tők helyeselték. Felszólalá­saikban csatlakoztak a ver­senyfelhíváshoz és pótválla­­lásokat tettek. Ezekre a pót­­vállalásokra hívta fel a fi­gyelmet felszólalásában Né­meth Gyula, a Vasutas Szakszervezet szombathelyi területi bizottsága munka­társa is. Péterfalvi Istvánnak, a szakszervezeti bizottság tit­kára kezdeményezésére a versenyfelhívást, amely a vasutas szocialista brigádok­nak és az egész megyének szól, a szocialista brigádve­zetők egyhangúlag elfogad­ták. Kibontakozóban van egy nagyjelentőségű munkaver­seny hazánk felszabadulásá­nak 40. évfordulója tisztele­tére, amelyhez várják a me­gye üzemeinek, intézményei­nek csatlakozását. F. L. Fotó: K. Z. A szocialista brigádvezetők Müller László körzeti üzemf­őnök beszámolóját hallgatják és megszavazzák a hazánk felszabadulásának 40. évfordulója tiszteletére kezdemé­nyezett munkaversenyhez való csatlakozást. Befejeződött a méhészeti világkongresszus Szerdán záróüléssel befeje­ződött az Apimondia méhé­szeti világkongresszus egy hetes eseménysorozata a Budapest Sportcsarnokban, ahol 86 országból 1500 szak­ember gyűlt össze. Szlame­­nicky István, a SZÖVOSZ elnöke záróbeszédében rá­mutatott: a tanácskozáson elhangzott több mint 300 tu­dományos előadás jól szol­gálta az ágazat fejlődését, s az itt szerzett tapasztalatok megfelelő alapul szolgálnak a hazai méhészet további fejlődéséhez. A záróülésen úgy döntöt­tek, hogy a következő, 1985- ben sorra kerülő világkong­resszus rendezési jogát Ja­pán kapja meg. Nikovicz Antal, a tanács­kozás szervezőbizottságának titkára az MTI munkatársá­nak elmondta: a szakmai előadásokból kitűnt, hogy az elmúlt két évben a méhészet tudománya nagyot lépett előre. Sok azonban még a megoldatlan gond, közöttük is a legjelentősebb a világ­szerte pusztító varroa­kór elleni küzdelem. Mindez­idáig e betegségnek nem volt hathatós gyógyszere, ám magyar tudósok, az Orszá­gos Állategészségügyi Intézet és­ az Állatorvostudományi Egyetem szakemberei kidol­goztak egy hatékony készít­ményt, amely iránt máris nagy a nemzetközi érdeklő­dés. A tanácskozással egyidő­ben megrendezett nemzetkö­zi kiállítás tanulsága szerin vannak kitűnő hazai méhé­szeti eszközök, összességében azonban a hazai technikai felszerelés némileg elmarad a nemzetközi színvonaltól. A hátrány behozására min­denekelőtt a háttéripar meg­teremtésére lenne szükség. Mindenesetre az olasz kiál­lítók legkorszerűbb komplett méztermelési rendszerét az Állattenyésztési és Takarmá­nyozási Kutató Intézet meg­vásárolta, s hamarosan hoz­zálát hazai adaptálásához.­A­ korszerű eszközök egyúttal alapot teremtenek a méhé­szek körében ipari termelé­si rendszer megvalósításá­hoz.

Next