Vas Népe, 1983. december (28. évfolyam, 283-307. szám)

1983-12-01 / 283. szám

Befejeződtek Kádár János és Erich Honecker megbeszélései Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára szerdán délelőtt baráti látogatásra Berlinbe érkezett. Kíséretében van Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára, Karvalics László és Kótai Géza, a KB osztályve­zető-helyettese. Kádár János Erich Honeckernek, a NSZEP KB főtitkárának, az NDK Ál­lamtanácsa elnökének meghívására érkezett a demokratikus német állam fővárosába. A berlini Ostbahnhofon Erich Honecker üdvözölte Kádár Jánost és kíséretét. A fo­gadtatáson jelen volt Herrmann Axen, a NSZEP Központi Bizottságának titkára és dr. Szalai Béla, a Magyar Népköztársaság berlini nagykövete. Szerda délelőtt — egy órával megérkezése után — Kádár János a niederschönhauseni kastélyban megkezdte hivatalos­­megbeszéléseit vendéglátójával, Erich Honeckerrel. A ta­lálkozón a két államférfi áttekintette Magyarország és az NDK kapcsolatainak alakulását és a nemzetközi­­helyzet időszerű­­kérdéseit. Erich Honecker kitüntetése Szerda délben a kastély fogadótermében bensőséges hangulatú ünnepség kere­tében Kádár János átadta Erich Honeckernek a Ma­gyar Népköztársaság Gyé­mántokkal Ékesített Zászló­rendje kitüntetést, ame­lyet hetvenedik születés­napja alkalmából adomá­nyozott kimagasló érdemei­nek elismeréséül az Elnöki Tanács a demokratikus né­met állam vezetőjének. Az ünnepségen jelen vol­tak a Német Szocialista Egy­ségpárt Politikai Bizottsá­gának tagjai, köztük Willi Stoph miniszterelnök, vala­mint a Kádár János kísére­tében levő személyiségek, köztük Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizott­ságának titkára és dr. Sza­lai Béla magyar nagykövet. A kitüntetés átadásakor Kádár János rövid beszé­det mondott. Kádár János beszéde Kedves elvtársak! A magyar nép ismeri és nagyra értékeli azokat a ki­magasló eredményeket, amelyeket a Német Demok­ratikus Köztársaság népe a Német Szocialista Egység­párt vezetésével a szocialis­ta társadalom építésében el­ért. Az első német munkás —paraszt állam létrejötte és fejlődése Marx és Engels szülőföldjén Európa máso­dik világháború utáni tör­ténelmének kiemelkedően fontos tényezője. A szocia­lizmus útján járó Német Demokratikus Köztársa­ságnak a két világrendszer határán jelentős szerepe van a béke és biztonság megőrzéséért, a különböző társadalmi berendezkedésű országok békés egymás mel­lett éléséért vívott küzde­lemben. Kedves Erich Honecker elvtárs! Ezek az eredmények, a Német Demokratikus Köz­társaság fejlődése, elvi ala­p KKWinsipfla na­pokon nyugvó nemzetközi tevékenysége elválasztha­tatlanul összeforrtak az ön nevével, aki a Német Szo­cialista Egységpárt Központi Bizottságának élén és magas állami tisztségében erejét nem kímélve munkálkodik. A német munkásosztály hű fiát, a bátor antifasisztát, a kommunista eszmék meg­valósításának következetes harcosát tiszteljük önben, aki mindenkor elkötelezet­ten szolgálta népét, pártját és a szocializmus nemzet­közi ügyét. Nagyra becsül­jük állhatatos tevékenysé­gét szocialista közösségünk összeforrottságának erősíté­séért és a nemzetközi kom­munista és munkásmozga­lom egységének megszilár­dításáért. A jelenlegi feszült nem­zetközi helyzetben megkü­lönböztetett jelentősége van azoknak a kezdeményezések­nek, amelyeket ön személye­sen is tesz szocialista kö­zösségünk béketörekvéseivel összhangban földrészünk és az egész világ békéjének és biztonságának megvédésé­ért, az enyhülés vívmányai­nak megőrzéséért. Pártun­k és népünk igaz barátját tiszteljük önben, aki sokat tett és sokat tesz szocializmust építő orszá­gaink együttműködésének további fejlesztéséért, a né­peink közötti barátság elmé­lyítéséért. Találkozóink, kö­zöttük a ma délelőtti tár­gyalásaink is arról tanúskod­nak, hogy pártjaink, orszá­gaink, népeink viszonyát az internacionalista testvéri barátság, az élet minden területére kiterjedő, töret­lenül fejlődő és gyümölcsö­ző együttműködés jellemzi. Meggyőződésünk, hogy ha­gyományosan jó kapcsola­taink továbbfejlesztése egy­aránt szolgálja népeink ér­dekeit, a szocialista közös­ség egységének erősítését és a béke egyetemes ügyét. Kedves elvtársak, bará­taink! A Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa Erich Honecker elvtársnak az első német munkás-paraszt ál­lam felvirágoztatásában, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalomban, a szo­cialista országok közössé­gében kifejtett eredményes internacionalista tevékeny­sége és a Magyar Népköz­­társaság és a Német Demok­ratikus Köztársaság kapcso­latainak elmélyítésében szer­zett kimagasló érdemei el­ismeréséül — 70. születés­napja alkalmából — a Ma­gyar Népköztársaság Gyé­mántokkal Ékesített Zász­lórendje kitüntetést adomá­nyozta­. (Folytatás a 2. oldalon) Elköszönt a Polgári Védelem megyei törzsparancsnoka Szolnoki László alezredes 31­­évet szolgált a Magyar Néphadseregben, ahol mér­nöki diplomát szerzett. A 31 évi szolgálatból 22-t a Polgári Védelem törzspa­rancsnokaként teljesített. December 1-vel — saját ké­résére — nyugállományba helyezték. Ez alkalomból tegnap ben­sőséges ünnepséget rendeztek a megyei tanácson, ame­lyet dr. Bors Zoltán megyei tanácselnök, megyei polgári védelmi parancsnok nyitott­ meg. Dr. Berki Mihály ve­zérőrnagy, a Polgári Véde­lem országos törzsparancs­noka méltatta a búcsúzó Szolnoki alezredes szolgála­ti érdemeit, és emberi ér­tékeit. Köszönetet mondott munkájáért és kérte a ma­radó munkatársakat, hogy az új törzsparancsnokot, Herczeg Károly alezredest ugyanígy segítsék munká­jában. Szolnoki László alezredes­nek, az Elnöki Tanács a Kiváló Szolgálatért Érdem­rendet adományozta. A ki­tüntetést a honvédelmi mi­niszter adja át. Ugyancsak ez alkalommal búcsúztatták el a nyugállo­mányba vonuló Simon Ist­ván őrnagyot is, akit a Haza Szolgálatáért Érdem­érem arany fokozatával tün­tettek ki. Dr. Bors Zoltán köszöne­tével együtt jókívánságait is kifejezte a nyugállomány­ba vonulóknak, amelyek­hez szívből csatlakozunk. (várhelyi) Fotó: Kaczmarski Kitüntetések a magyar—bolgár barátság ápolásáért Tegnap rövid látogatásra megyénkbe, Szombathelyre érkezett Boncso Mitev, a Bolgár Népköztársaság budapesti nagykö­vete. A megyénkben jól ismert bolgár dip­lomatát Szombathelyen, a pártszékházban Horváth Miklós megyei első titkár fogadta. Ezt követően a nagykövet ünnepélyes aktus és baráti beszélgetés keretében bol­gár kitüntetéseket adott át. Utalt arra, hogy a bolgár nép az elmúlt évben ünne­pelte nagy fia, a nemzetközi munkásmoz­galom kiemelkedő alakja, Georgi Dimitrov születésének 100. és a bolgár államiság 1300. évfordulóját. Köszönetet mondott azért, hogy e két évforduló jegyében Vas megyében is sokat tettek a magyar—bol­gár barátság erősítéséért. A Bolgár Nép­köztársaság Államtanácsának megbízásá­ból Horváth Miklósnak, a megyei pártbi­zottság első titkárának, Márton Józsefnek, a szombathelyi járási pártbizottság első titkárának és a Vízügyi Igazgatóság Di­­mitrovról elnevezett szocialista brigádjának a Dimitrov Emlékérmet, dr. Bors Zoltán­nak, a megyei tanács elnökének az 1300 éves Bulgária című kitüntetést, a jánosházi Magyar—Bolgár Barátság Termelőszövetke­zet részére pedig a bolgár államiság 1300. évfordulója alkalmából alapított emlékpla­kettet adta át. A kitüntetettek nevében Horváth Miklós, a megyei pártbizottság első titkára tett ígéretet arra, hogy továbbra is mindent megteszünk a magyar—bolgár barátság ápolásáért, erősítéséért. L. K. Fotó: B. S. Baráti beszélgetés a megyei pártszékházban. ­ Biztonsági Tanács döntése Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa kedden egyhangúlag megszavazta a Golan-magas­­latokon állomásozó ENSZ- erők mandátumának fél év­vel való meghosszabbítását. A Szíriához tartozó Go­­lan-fennsíkot Izrael az 1967- es hatnapos háborúban elfog­lalta. Az 1973-as háború után 1974-ben Szíria és Izrael csapatszétválasztási egyez­ményt kötött. A Golán kis részét Szíria visszakapta, s a szír és izraeli vonalak­­kö­zött ütköző övezetet hoztak létre, ahol 1300 ENSZ-katona teljesít szolgálatot. Kitűnő takarmány az állatok etetéséhez a cukorgyári répaszelet, a gazdaságok téli takar­mány gondján sokat eny­hít a cukorgyártás e mellékterméke. A Sár­vári Cukorgyárban a rekonstrukció eredmé­nyeként az idei kam­pányban korszerűbb kö­rülmények között törté­­nik a répaszelet jármű­vekre rakása is, teljesen gépesítetté vált a rako­dás. (Képes tudósítás a 4. oldalon.) Fotó: B. S. Az SZMT Elnökségének véleménye, javaslata A megye általános isko­láinak helyzetéről és a me­gye jövő évi fejlesztési, költségvetési tervéről vita­tott meg tájékoztatót az SZMT Elnöksége tegnap délelőtt. Hamarosan a megyei ta­nács ülése elé kerül mind­két téma. A választott taná­csi testület reális, sokolda­lú informálása érdekében kérték a szakszervezeti ve­zető testület véleményét a megyei tanács elnökhelyet­tesei: Csonka György és Bende László. A kérdésekkel induló, ja­vaslatokkal, kiegészítésekkel folytatódó megbeszélésen az iskolakörzetesítések, fel­újítások, a napközis ellá­tás, a szolgálatilakás-építés, a szaktanárok és a képesí­tés nélküliek aránya, a tanügyi reform, a zsúfolt­ság, röviden az oktatás minden lényeges problémá­ja felszínre került. Csonka György válaszolt az eldön­tött, a megválaszolható kérdésekre, feljegyezte az elnökség javaslatait, külön figyelemmel a pedagógus­­szakszervezet megyei bi­zottságának véleményére. Az általános iskolák álla­potáról, fejlesztési igényei­ről szóló jelentés ezekkel a módosításokkal kerül majd a tanácsülés elé.­­A mind­nyájunkat érintő oktatási, iskolaszervezési kérdésekre és válaszokra még vissza­térünk.) A megyei tanács rendel­kezésére álló fejlesztési, költségvetési összegek vár­ható alakulásáról, a felhasz­nálás tervéről Bende Lász­ló szólt. Az SZMT Elnöksége Nagy Lajos vezető titkár összeg­zése alapján fogadta el a testület álláspontját és jut­tatja a megyei tanács de­cemberi ülése elé. Amerikai utazási szakemberek Budapesten Az Amerikai Utazási Iro­dák Szövetsége nemzetközi szekciójának (ASTA IDA) igazgatói tanácsa ezúttal Bu­dapesten tartja ülését. A szerdán kezdődött ta­nácskozás résztvevői a de­cember 3-ig tartó program során megtekintik az újon­nan épült budapesti szállo­dákat és tárgyalásokat foly­tatnak vendéglátóikkal, az Országos Idegenforgalmi Hi­vatal, az IBUSZ, a Malév, a Hungarhotels és a Danubius vezetőivel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék