Vas Népe, 1984. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1984-01-03 / 1. szám

Losonczi Pál újévi köszöntője Losonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Nép­­köztársaság Elnöki Taná­csának elnöke újév al­kalmából köszöntőt mon­dott, amelyet vasárnap közvetített a rádió és a televízió. A köszöntő így hangzott: Az új esztendő küszöbén, amikor jókívánságokkal köszöntjük egymást, szoká­sunkhoz híven megállunk egy pillanatra, hogy vissza­tekintsünk az elmúlt esz­tendőre. Röviden összefog­lalva elmondhatjuk, hogy a kedvezőtlenebb körülmé­nyek közepette is sikerült fő céljainkat elérni. Súlyos, mondhatni válsá­gos nemzetközi helyzetben éltük át az óesztendő utol­só hónapjait. Aggódtunk a világ békéjéért. A békéért, amely boldogulásunk alap­­feltétele volt és lesz a jö­vőben is. Lehetőségeinkhez mérten a békés egymás mellett élés elveinek gya­korlati megvalósítására tö­rekedtünk. A bonyolultabb helyzetben is józan mér­téktartással, a realitásokat figyelembe véve éltünk és dolgoztunk politikai, társa­­­dalmi, gazdasági céljaink megvalósításáért. Minden fórumon és minden alka­lommal szót emeltünk a világot nyugtalanító nézet­­eltérések békés rendezé­séért, az eltérő társadalmi rendszerű országok kölcsö­nösen előnyös, gyümölcsö­ző együttműködéséért. Napjainkban még idő­szerűbb az a fő politikai törekvésünk, hogy belső építőmunkánkhoz biztosít­suk a békés nemzetközi feltételeket. Ez a cél vezet bennünket a mind inten­zívebb külpolitikai kapcso­latokban, ez szülte az el­határozást, hogy az ENSZ- közgyűlést is ""használjuk fel állhatatos törekvéseink kinyilvánítására. A feszültségekkel terhes világban kapcsolatainkat nem csak­­megőriztük, ha­nem tovább is szélesítet­tük. Belső helyzetünk szi­lárdsága, építőmunkánk si­kerei, következetes, elvi alapokon folytatott külpo­litikánk mind nagyobb el­ismerést szerzett hazánk­nak a szocialista közössé­gen túl a más társadalmi berendezkedésű országok­ban is. Eltökélt hívei vagyunk a kelet-nyugati párbeszéd­nek, minden jószándékú közeledésnek. A békés egy­más mellett élésen nem csupán egy háború nélküli állapotot s­értünk, hanem a kölcsönösen előnyös, széles körű együttműködést is a világ valamennyi országá­val és népével. Elismert nemzetközi tevékenysé­günk alapja szocialista társadalmi rendszerünk­. Tagjai vagyunk a Varsói Szerződésnek és a KGST- nek. Az ebből fakadó szö­­vetségesi, baráti elkötele­zettségeinket mindig és mindenütt híven képvisel­jük a legcsekélyebb elvi engedmény nélkül. Ma különösen nagy szük­ség van a Varsói Szerző­dés országai töretlen erejé­re, szilárd, megbonthatat­lan egységére. Hiszen nap­jainkban újabb amerikai rakétákat telepítenek Nyu­­gat-Európában, és az im­perializmus az erőfölény megszerzésével szeretné akaratát a világra kény­szeríteni. Jövőnk és szo­cialista vívmányaink vé­delmében nem hagyhatjuk válasz nélkül ezt a kihí­vást. A két világrendszer kö­zött kialakult erőviszonyok következtében Európában közel négy évtizede béke van. A katonai erőegyen­súly, a kölcsönös biztonság a fegyverzetek alacsonyabb szintjén is jól szolgálná a béke fenntartását. A Szov­jetunió és a Varsói Szer­ződés többi tagállama az utóbbi évtizedekben nem­zetközi fórumokon és köz­vetlen úton számtalan ja­vaslattal próbálta megállí­tani az esztelen fegyverke­zési hajszát. Nekünk semmi­lyen érdekünk nem fűző­dik a fegyverkezés növelé­séhez. Sosem voltunk kez­deményezők az új fegyve­rek gyártásában és elter­jesztésében. Történelmi tény, hogy mindig ellenfe­leink kezdeményezték az új tömegpusztító fegyverek elterjesztését, és nekünk­­ nem volt más választá­sunk, mint létrehozni a katonai erők egyensúlyát. Most sem tehetünk mást, ezt kívánja saját érde­künk, de az egész embe­riség békés jövőjéért ér­zett felelősségünk is. Belső helyzetünket a gondok ellenére is a biza­kodás, a szocialista nem­zeti egység kiteljesedése jellemzi. Politikai, gazda­sági és társadalmi eredmé­nyeinknek is köszönhető, hogy nemzetközi szereplé­seinket széles körű elisme­rés kíséri. A kedvezőtlen külső körülmények, a nö­vekvő világpolitikai fe­szültség, az immár egy év­tizede tartó világgazdasági válság következtében gond­jaink nem csökkentek. Versenyképességünk növe­lésére tett erőfeszítéseink nem kis eredményt hoztak, mégsem voltak arányban a külpiacokon romló feltéte­lekkel. Gondjainkat ráadá­sul növelte a mezőgazdasá­got sújtó aszálykár és a tő­kés exportunkat nehezítő számos objektív és admi­nisztratív akadály is. Népgazdaságunk erejé­ről, népünk életrevalóságá­ról tanúskodik az a tény, hogy a rendkívüli nagy próbatétellel sikeresen megbirkóztunk. Gazdasá­gunk jól működik, meg­őriztük fizetőképességün­ket. Az alapvető fogyasz­tási cikkekből az áruellá­tás kiegyensúlyozott. További erőfeszítéseket tettünk gazdaságunk belső szerkezetének korszerűsíté­sére, hogy jobban meg tudjunk felelni a külső piacokon kialakult követel- l ményeknek, de nem kisebb mértékben a hazai fo­gyasztók igényeinek is. Nem kis feladatok vol­tak ezek. Reálisan nézve 1984 sem lesz könnyebb. Céljaink elérése érdekében a termelőmunka és az irá­nyítás területén is nagyobb feladatokkkal kell számol­nunk. A mennyiségi növekedés helyett a minőségi köve­telmények kerültek előtér­be már több esztendeje. A tervteljesítés fő mutatója a gazdaságosság lett. Ter­jed a munka eredményei­hez igazodó elosztás gya­korlata. A nehezebb idők­ben is figyelmet fordítunk a szociális juttatások meg­védésére, a legjobban rá­szorulók anyagi helyzeté­nek javítására. E nehéz időkben tovább m­élyült az a szocialista nemzeti egység, amely az utóbbi évtizedekben ková­­csolódott össze. Világnézet­re való tekintet nélkül is egységesek vagyunk a bé­ke megvédésének, a szocia­lista társadalom építésé­nek kérdésében. Egy em­berként féltjük és minden eszközzel védjük vívmá­nyainkat és mindent elkö­vetünk azért, hogy a nehe­zebb körülmények között is megőrizzük azokat. Nagy nemzeti célunk szolgálatában folytatjuk a szocializmus építését, poli­tikai, társadalmi, gazdasá­gi rendünk demokratikus fejlesztését. Dolgunk nem lesz kevés és nem lesz könnyű 1984-ben sem. A jól bevált politika folyta­tása, szocialista nemzeti egységbe tömörült népünk tehetsége, tenniakarása, kemény munkája, küzdel­me — szövetségeseinkkel, a testvéri népek összefogott erejével együtt — további boldogulásunk biztos zálo­ga. Az új esztendő első nap­ján pártunk Központi Bi­zottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevében eb­ben a jó reményben kívá­nok valamennyiüknek, egész magyar népünknek, minden barátunknak bé­kés, boldog, eredmények­ben gazdag új esztendőt. Évkezdő m­unkásgyűlések Az Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál Bár a fogyasztók napi igényeinek kielégítéséhez és az exportra történő ter­meléshez nem kis erőfeszí­tésre van szükség, tegnap 20 percre mégis leállt a munka a Vas megyei Állat­forgalmi és Húsipari Válla­lat termelő üzemrészeiben. Bejczy Imre igazgató szólt a munkáskollektívákhoz, megköszönve a múlt évben végzett szorgalmukat, és nyomban az idei még na­gyobb feladatok pontos ellátására kérte őket. Hangoztatta: tavaly pél­dátlan vállalati eredményt értek el. A tervezett 77 ezerrel szemben 88 ezer sertést vágtak le a megyén belüli felvásárlásból. A me­gyén kívüliekkel együtt pe­dig 145 ezret, a tervezett 120 ezerrel szemben. A ser­tések nagy hányadát kis­termelőktől vásárolták fel. Marhából is többet vágtak az előirányzottnál, és élő­exportra is többet küldtek. Az exportjuk együttes érté­ke 650 millió forint volt, míg a vállalati árbevétel 2 milliárd 100 millió forint lett a tervezett 1 milliárd 800 millió forinttal szem­ben. Ezt csak a jól szerve­zett munkával, túlórákkal és szabad szombatok igény­bevételével lehetett meg­valósítani, amiért elisme­rését fejezte ki az igazga­tó. Az idén 150 ezer sertés felvásárlása és vágása a Fennállásának legeredmé­nyesebb évét zárta az Élel­miszeripari Gépgyártó és Szerelő Vállalat, nem utol­só sorban a négyes számú szombathelyi gyár és annak üzemei munkája eredmé­nyeképpen. A 4-es gyár 540 millió forintos árbevételé­ből 316 milliót az export­piacokról hozott, 56 milliót nem rubellel fizető orszá­gokból. Eredményük jó — 25 százalékos — jövedel­mezőséggel párosult, s en­nek nyomában hatezer fo­rinttal nőtt a szombathelyi és körmendi ÉLGÉP-dolgo­cél, s ebből 94 ezret a me­gyén belül vásárolnak fel. Marhából nő az élőexport. Húskészítményekből 6 ezer tonnányit kell gyártaniuk, s 10 százalékkal akarnak többet készíteni a­ kereten kívüli olcsóbb termékekből. Amellett, hogy sertéshús­ból a tavalyinak négysze­resét exportálják, s marha­húsból is többet küldenek exportra, a hazai húsbol­tokban sem lesz hiány. A vállalat idei terve: 2 milli­árd 300 millió forint. A. Gy. zek átlagkeresete! Kezük munkája nyomán ma már két takarmánykeverő üze­met szerelnek Algériában, újabb kettőnek az elkészí­tése az újesztendő első ne­gyedének feladata lesz. Ilyen és hasonló — jó­kedvre, bizakodásra elég okot adó — tényeket ismer­tetett tegnap hajnalban megszokott évindító mun­kásgyűlésükön Pintér Pál gyárigazgató a kitűnőre vizsgázott kollektívával. T. Z. Fotó: K. Z. Az igazgató köszönő, buzdító szavait hallgatják az Állatforgalmi és Húsipari Vállalat­nál. Kuba a békéért munkálkodik Az Egyesült Államok a több mint két évtizedes blokáddal sem volt képes meg­akadályozni, hogy a nyugati félteke egy országában konszolidálódjék a szocialista, forradalom — jelentette ki vasárnap Fi­­del Castro a Kubai Kommunista Párt KB főtitkára, az Államtanács elnöke a forra­dalom győzelmének 25. évfordulója alkal­mából Santiago de Cubában megrendezett ünnepségen. Castro Reagan elnököt tette felelőssé a világban kialakult feszült helyzetért, el­ítélte Washingtonnak azt a törekvését, hogy az európai rakétatelepítések révén megbontsa a katonai erőegyensúlyt. Fidel Castro részletesen beszélt az elmúlt negyedszázadban Kubában végbement fej­lődésről is. Washingtonnak bele kell törődnie, — hangoztatta a továbbiakban — hogy más társadalmi-gazdasági rendszerű országokkal is együtt kell élnie a nyugati féltekén. Kuba soha nem fog elzárkózni attól, hogy a békéért munkálkodjék, és hogy a nézet­eltéréseket tárgyalások útján rendezzék­­■ hangsúlyozta a kubai vezető.

Next