Vas Népe, 1984. február (29. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

­ Az UNESCO sokat tehet a béke biztosításáért Andropov levele az UNESCO főigazgatójához A nemzetközi helyzetről, az UNESCO feladatairól szólt Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének elnöke le­velében, amelyet Amandou­ Mahtar M’Bow-hoz, az UNESCO főigazgatójához intézett. A főigazgató meg­küldte Andropovnak „A jövő forrásainál”, című könyvét, amely az emberiség sorsáról alkotott elkép­zeléseit tartalmazza és levelet intézett az SZKP KB főtitkárához. Jurij Andropov válaszá­ban köszönetet mond a könyvért, majd így folytat­ja: „Osztanom kell azt az ag­godalmát, amelyet ön a fegyverkezési hajszával és a nukleáris háború veszélyé­vel kapcsolatban juttat ki­fejezésre. Valóban, ez a ve­szély növekedőben van, de — mint ismeretes — nem a mi hibánkból. Milliók szá­mára válik egyre világosab­bá, hogy a feszültség for­rása az Egyesült Államok jelenlegi kormányzatának világuralma törekvése. Ez a kormányzat az egés­z földgo­lyót szuverén birtokának te­kinti, s úgy hiszi, joga van rákényszerítenie másokra saját magatartási normáit. A Szovjetunió más poli­tikát folytat nemzetközi té­ren. Ez az irányvonal egy­beesik az ENSZ, valamint szakosított szerve, az UNESCO alapokmányaiban foglaltakkal. Az UNESCO tagállamai túlnyomó többségével együtt m­i támogatjuk az ön által­ vezetett szervezetnek a bé­ke és a nemzetközi együtt­működés érdekében kifej­tett tevékenységét. Az ilyen együttműködés erősítése, fejlesztése különösen je­lentős akkor, amikor növek­szik a feszültség. Az UNES­CO sokat tehet a szilárd­­bé­ke biztosításáért folytatott harcban. Az UNESCO előtt a tudo­mány, a kultúra és a mű­velődés területén álló fel­adatok elválaszthatatlanok a fajüldözés, a faji megkü­lönböztetés ellen, a nem egyenjogú nemzetközi gaz­dasági kapcsolatok rend­szerének megszilárdítását célzó kísérletek ellen foly­tatott harctól. Csak üdvözöl­ni lehet az UNESCO azon törekvéseit, hogy vessenek véget ezeknek az anakro­nizmusoknak, amelyek a gyarmati uralom szégyenle­tes időire emlékeztetnek. Megértjük azt a ügyeimet, amelyet az UNESCO az új információs világrend meg­teremtésének szentel. Ez az új rend hozzájárul az „in­formációs imperializmus”, a nyugati monopóliumok e téren fennálló uralmának felszámolásához. Arról, hogy ez az orientá­ció megfelel a szervezetben­­képviselt államok túlnyomó többsége érdekeinek, az UNESCO 1984—89-re jóvá­hagyott munkaterve tanús­kodik. " Azoknak, akik szembe kí­vánnak helyezkedni az UNESCO keretei között si­keresen és kölcsönösen elő­nyösen együttműködő álla­mok közösségével, meg kell érteniük, hogy ezért egyedül ők viselik a felelősséget. • Bízom abban, hogy a Szovjetunió s az UNESCO közötti együttműködés to­vábbfejlesztése megfelel a népek létérdekeinek, a béke és a haladás ügyének” — írja Jurij Andropov levelé­ben.­­ A levelet kedden hozta nyilvánosságra a TASZSZ szovjet hírügynökség, s egy­úttal ismertette M’Ron Andropovhoz intézett írását is. Az UNESCO főigazgatója az ismertetés szerint elküld­te Jurij Andropovnak „A jövő forrásainál” című könyvet, s mellékelt levél­ben rámutatott: a könyv annak a hosszú munkának az­­ eredménye, amelynek során kidolgozták a szako­sított szervezet 1984—89-re szóló, második középtávú munkatervét. Spiljak­ Washingtonba utazót! Mika Spiljak, a jugoszláv államelnökség elnöke ked­den négynapos hivatalos lá­togatásra az Egyesült Álla­mokba utazott. Joszip Broz Tito halála óta Spiljak sze­mélyében első ízben tesz lá­togatást Washingtonban a kollektív jugoszláv államfői testület elnöke, akit Reagan elnök hívott meg. A Washingtonból keltezett jugoszláv sajtójelentések a baráti kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztésére irányuló amerikai készségről elhang­zott állásfoglalásokon kívül utalnak a pénzügyi körök jelzéseire is, amelyek szerint továbbra is késze­k támoga­tást nyújtani a jugoszláv gazdasági nehézségek leküz­dését célzó erőfeszítésekhez. A jugoszláv fővárosban ezek alapján úgy értékelik, hogy Spiljak amerikai útjá­nak serkentenie kell a gaz­dasági kapcsolatok erősítését és hozzá kell járulnia az együttműködést megnehezítő problémák elhárításához. Mindenekelőtt a kereskedel­mi forgalomban hagyomá­nyosan magas jugoszláv de­ficit csökkentésére gondol­nak, amely évi 500—600 mil­lió dollár körül mozog. Tinódira emlékeztek Sárváron ■ . v.' ; vVv:;v; -g I K I A középkori lantos kró­nikásról emlékeztek meg•::v| Sárváron hétfőn este. Ké­pünkön a „Históriások” együttes, a sárvári Ná­­dasdy-vár dísztermében adott koncerten. Képeink az 9. oldalon. Fotó: Benkő Sándor „Kalapácsos” brigád hétköznapjainak egy pil­lanatát örökítette meg a fotóriporter Körmenden, a vasútállomás mellett. A Ládaüzem dolgozói különböző áruk csoma­golásához, szállítására al­kalmas ládákat szögeznek össze. A képen látható ládákban a Székesfehér­vári Könnyűfémmű szál­lít idomprofilokat Cip­rusra. (Fotó: Benkő) xxix. évfolyam 26. szám ■ mt. február 1. szerda ■ ára 1,40 forint Tegnap délelőtt a megyei tanácson meg­beszélést tartottak a megyei tanács és a Szakszervezetek Vas megyei Tanácsának vezetői. A dr. Bors Zoltán tanácselnök és Nagy Lajos vezető titkár vezette delegációk elsőként a lakásépítés és gazdálkodás me­gyei helyzetét és feladatait tárgyalták meg Bende László tanácselnök-helyettes előter­jesztésében. (E napirend tárgyalására és a közösen elhatározott intézkedések ismerte­tésére lapunkban visszatérünk.) A továbbiakban a szakszervezeti társa­dalmi-kereskedelmi ellenőrzésről és az ár­­ellenőrzésről folytattak eszmecserét a me­gyei tanács és az SZMT vezetői. A megye területén 52 szakszervezeti társadalmi-ke­reskedelmi ellenőr csoport működik. A majdnem 300 társadalmi ellenőr tavaly 8 országos, 13 megyei és 16 saját kezdemé­nyezésű célvizsgálatban vett részt. Az el­lenőrök az SZMT területpolitikai munká­jához kapcsolódva folyamatosan figyelem­mel kísérték a lakosság áruellátását, az ár és a minőség összhangját, valamint a ke­reskedelemben dolgozók szociális ellátott­ságát. A tanácskozáson elismeréssel szóltak a szakszervezeti társadalmi kereskedelmi el­lenőr csoportok tevékenységéről hangsú­lyozva, hogy az ellenőrzések során még szorosabb együttműködésre kell törekedni a szakmai szervezetekkel, az árhatóságok­kal és az ellátás megteremtéséért felelős állami szervekkel. A kereskedelmi,társa­dalmi ellenőrzésben fokozni kell a szakma­közi bizottságok koordináló szerepét, s tö­rekedni kell arra, hogy a társadalmi ellen­őrök ellenőrzőkönyvi bejegyzései nyomán tett intézkedésekről az érintett vállalatok, szövetkezetek tájékoztassák a Szakszerve­zetek Vas megyei Tanácsát. A megbeszélésen áttekintették a legutób­bi vezetői tanácskozáson meghatározott kökö­zös munkaprogram végrehajtását megálla­pítva, hogy az elhatározott célkitűzések a terveknek megfelelően valósultak meg. F. m. Dr. Fábián Árpád megyés püspök, apostoli kormány­zó tegnap délelőtt dr. Páka György segédpüspök és Schmidt József kancellár, püspöki irodaigazgató kísé­retében látogatást tett dr. Bors Zoltánnál, a megyei tanács elnökénél. A megbe­szélésen részt vett Horváth Miklós, a megyei pártbizott­ság első titkára, Csonka György, a megyei tanács ál­talános elnökhelyettese és Gyergyák Ferenc, a megyei tanács egyházügyi titkára is. A megyei tanács elnöke tájékoztatta az egyházi sze­mélyiségeket az elmúlt évi terv teljesítéséről kiemelve, hogy a megye fejlődésében, a lakosság életkörülményei­nek javításában elért sike­reik, hívők és nemi hívők közös együttmunkálkodásá­­nak eredménye. Az idei terv­ről szólva foglalkozott a műemlékvédelemmel is, amelyben az egyház is te­vékenyen részt vesz. A talál­kozón hangsúlyozták, hogy mint ahogy országosan, me­gyénkben is rendezett az ál­lami szervek és az egyház viszonya. Béketörekvéseik­kel együtt ez jelentse a mun­ka tartalmát a jövőben is. A Magyar—Lengyel Gaz­dasági és Műszaki-Tudomá­nyos Együttműködési Bizott­ság elnökeinek találkozójára kedden Budapestre érkezett Janusz Obodowski, a Len­gyel Népköztársaság minisz­terelnök-helyettese, a Bizott­ság lengyel tagozatának el­nöke. A vendéget a Ferihe­gyi repülőtéren Marjai Jó­zsef miniszterelnök-helyet­tes, a bizottság társelnöke üdvözölte. A nap folyamán a Parla­mentben megkezdődtek a tárgyalások. A megbeszéléseken véle­ménycserére kerül sor az elmúlt évi legfelső szintű találkozón elhatározott hosz­­szútávú együttműködési fő irányok kidolgozásáról. Át­tekintik a Bizottság XX. ülésszakán hozott határoza­tok végrehajtását, az 1983. évii árucsereforgalmii jegy­zőkönyvben foglaltak meg­valósulását, az 1984. évi fel­adatokat.

Next