Vas Népe, 1984. február (29. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

is Lázár György, a Mi­­niszter­tanács elnöke táviratban üdvözölte Kang Szeung Szan-t, a Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaság Köz­­igazgatási Tanácsának elnökévé történt kineve­zése alkalmából. K­­ét karib-tengeri és dél-amerikai országot érintő latin-amerikai körútra utazott kedden George Shultz, az Egye­sült Államok külügymi­nisztere. Shultz útjának első és egyik legfonto­sabb állomása Salvador­ if A Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front, az FMLN rádió­adója kedden cáfolta, hogy a Salvadori felsza­­badítási frontnak köze lenne az egyik szélső­jobboldali képviselő meggyilkolásához. Ri­cardo Arnoldo Pohlt, az ARENA párt képviselő­jét január 27-én gyilkol­ták meg ismeretlen fegyveresek a salvadori fővárosban. Nyugati hírügynökségek ellen­őrizetlen forrásokra hi­vatkozva az FMLN-nek tulajdonították a me­rényletet. Az öt atomhatalom ült a tárgyalóasztalhoz Honecker—Trudeau eszmecsere A nemzetközi feszültség csökkentése, a fegyverkezési hajsza megállítása, a nuk­leáris háború veszélyének elhárítása volt a központi témája Erich Honecker és Pierre Elliott Trudeau keddi hivatalos tárgyalásainak. A kanadai kormányfő hét­főn este érkezett háromna­pos hivatalos látogatásra Berlinbe Erich Honeckernek, az NSZEP KB főtitkárának, az NDK Államtanácsa elnö­kének a meghívására. Trudeau több gyakorlati kezdeményezést javasol a kelet-nyugati dialógus fel­újítására. Kedden délelőtt Honecker és Trudeau először négy­­szemközti megbeszélést tar­tott, majd megkezdődtek a hivatalos tárgyalások, ame­lyek a délutáni órákban fe­jeződtek be. Trudeau ismertette a nem­zetközi feszültség csökkenté­sére szolgáló elképzeléseit. Kanada híve annak — mon­dotta —, hogy a világ öt atomhatalma tárgyaljon a nukleáris fegyverzetek glo­bális korlátozásáról. Az atomsorompó megállapodást következetesen be kell tar­tani, egyezményben kell megtiltani a műholdak meg­semmisítésére szolgáló fegy­verrendszerek elhelyezését a világűrben. Most elsősorban a jövőre kell gondolni — mondotta. Elviselhető viszonyt kell ki­alakítani a különböző társa­dalmi rendszerű országok között. Nem a múlt hibáiról és mulasztásairól kell be­szélni, hanem helyre kell állítani a bizalmat. Erich Honecker ismertette a Német Demokratikus Köz­társaság békepolitikájának célkitűzéseit és ebben az összefüggésben megvilágítot­ta a Varsói Szerződés tagál­lamainak prágai és moszk­vai kezdeményezéseit, ame­lyek reális alternatívát kí­nálnak a konfrontációval szemben. Szovjet - román tárgyalások____________ Cronika: tovább szilárdik­os az együttműködés A bukaresti látogatáson tartózkodó szovjet párt- és kormányküldöttség Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a szovjet miniszterta­nács első elnökhelyettese, külügyminiszter vezetésé­vel kedden folytatta tárgya­lásait a Nicolae Ceausescu, az RKP KB főtitkára, ál­lamfő vezette román delegá­cióval. Mindkét fél hasznosnak nevezte a megbeszéléseket, amelyeken kifejezésre jutott a szovjet—román kapcsola­tok továbbfejlesztésére irá­nyuló kölcsönös törekvés. Tárgyalásaink lehetővé te­szik, hogy ismét felmérjük mindazt, ami a szovjet—ro­mán együttműködés külön­böző területein végbement, megvitassuk az együttmű­ködés további fejlesztésének konkrét kérdéseit — mon­datta Andrej Gromiko, a bukaresti „Augusztus 23-a” gyár dolgozó kollektívájá­val tartott keddi találko­zóján. — Napjainkban a szovjet —román együttműködés tö­retlenül fejlődik — folytatta a szónok —, átfogja a leg­különbözőbb területeket: a politikát, a gazdasági éle­tet, a kulturális életet és a tudományt. Mi amellett va­gyunk, hogy ez az együttmű­ködés tovább szilárduljon. Országaink társadalmi és gazdasági fejlődésének fon­tos tényezője a szocialista gazdasági integráció elmé­lyítése, az aktív részvétel a KGST-országok erőfeszíté­seiben, hogy megoldják az előttük álló nagyszabású fel­adatokat. Gromiko beszéde nemzet­közi politikával foglalkozó részében egyebek mellett rá­mutatott: manapság Wa­shingtonban azt a látszatot keltik, mintha először vet­ték volna észre, hogy a Szovjetunió kész a párbe­szédre, a tárgyalásokra. Pe­dig mi mindig a tárgyalások, és amellett voltunk, hogy békés megoldást találjunk a vitás problémákra, első­sorban a nukleáris fegyver­zetre vonatkozó legélesebb problémákra. A szovjet ve­zetésnek a korábbiakhoz ha­sonlóan meggyőződése, hogy lehetséges a legélesebb és a legbonyolultabb nemzetkö­zi probléma komoly meg­vitatása és megoldása. Csu­pán az szükséges, hogy a másik fél kellő felelősség­gel közeledjen e kérdések­hez. Amennyiben a nyuga­ti nukleáris hatalmak — amint ezt javasoljuk — vál­lalnák, hogy nem alkalmaz­nak elsőnek nukleáris fegy­vert, ha a NATO-hatalmak reagálnának a VSZ-orszá­­gok kezdeményezésére, hogy iktassák ki a katonai erő egymás elleni bevetését, ak­kor lényegesen magasabbra emelkedne az európai és az egyetemleges bizalom és biztonság foka. A stockholmi konferen­ciáról szólva Gromiko meg­jegyezte, hogy annak sike­re biztosítható, amennyiben valamennyi résztvevője tár­gyilagos alapokra helyez­kedik. Minden kísérlet tu­datosan elfogadhatatlan igé­nyek támasztására, bármi­lyen törekvés egyoldalú elő­nyök megszerzésére csak gá­tolná a munkát és szovjet részről természetesen eré­lyes tiltakozásba ütközne. Javultak nemzetközi fizetési fizicióink Tímár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank elnöke kedden sajtótájékoztatót tartott a bank múlt évi munkájáról és idei felada­tairól. Elmondta, hogy a cserearányok romlása és az aszálykár ellenére tavaly jelentős eredményeket ért el a magyar népgazda­ság, s ennek köszönhető, hogy nemzetközi fizetési pozícióink javultak. A konvertibi­lis elszámolású áruforgalomban az előző évinél lényegesen nagyobb kiviteli többle­tet sikerült elérni, s jóllehet ez az aktí­vum a tervezettet nem érte el, a nettó adósság mérséklődött. Az ország nemzet­közi hitelkapcsolatait is a javulás jelle­mezte. Gazdaságpolitikai erőfeszítéseink sikeres alapot teremtettek arra, hogy az ENSZ két nemzetközi pénzügyi intézményétől, a Nem­zetközi Valutaalaptól (IMF-től) és a Nem­zetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (Világbanktól) hiteleket kérjünk és kap­junk. Az 1982 decemberi hitelmegállapodás alapján 1983-ban a Nemzetközi Valuta­alaptól lehívtunk mintegy 360 millió dol­lárt. 1983 első felében 200 millió dollár középlejáratú hitelt vettünk fel egy bank­konzorciumtól. Világbanki tagságunk ré­vén a második félévben — úgynevezett társasfinanszírozás formájában — 270 mil­lió dollár hosszúlejáratú hitelt tudtunk fel­venni két nemzetközi bankkonzorciumtól. Különös jelentősége van annak, hogy eb­ben az ügyletben — hitelnyújtóként — ma­ga a Világbank is részt vett, így 1983-ban — fizetési kötelezettségeink teljesítése mel­lett — likviditási helyzetünket is javítani tudtuk, hitelképességünk nemzetközi meg­ítélése javult. A népgazdasági terv fő célja az idén is a belső és a külső egyensúlyi helyzet ja­vítása, nemzetközi fizetőképességünk továb­bi szilárdítása érdekében csökkenteni kí­vánjuk az adósállományt. Ez konvertibilis elszámolású viszonylatban 700—800 millió dollár áruforgalmi aktívum elérését teszi szükségessé. Mégpedig olyan körülmények között, amikor a múlt évi aszály áthúzódó hatása még érezhető, s értékesítési lehető­ségeink érdemleges javulására sem számít­hatunk. Rubelelszámolású viszonylatban az alapvető cél a kiegyenlített fizetési mérleg létrehozása. Tervezzük, hogy az idén is felveszünk kölcsönt a Világbanktól, ezúttal ez a köl­csön a konvertibilis export-árualapokat bő­vítő célokhoz és a szénhidrogén-program­hoz kapcsolódna. Szintén a Világbankban való részvételünkhöz kapcsolódik, hogy Bankinform néven a Magyar Nemzeti Bank új számítógépes szolgáltatást vezet be, amelynek keretében a vállalatok — sze­rény térítés mellett — megkapják a Világ­bank által finanszírozott létesítményekről beérkező mindazokat az információkat, amelyek a kölcsönnyújtás egyes fázisaihoz kapcsolódnak, és hasznosak lehetnek a rendszerben résztvevő magyar vállalatok számára a versenytárgyalásokra való si­keres felkészüléshez. Ezután arról szólt, hogy a kormány hi­telpolitikájában az idén lényeges változá­sok nem lesznek, a hitelezést változatlanul szigorú feltételekhez kell kötni. A beruhá­zási hitelek elsősorban az export növelését, az import gazdaságos helyettesítését, vala­mint a népgazdaság anyag- és energiafel­használásának csökkentését segítik elő. A hitel­szabályozó szerepének növelése érdekében a bank az év folyamán kidol­gozza a kereskedelmihitel-nyújtás rendsze­rét, és javaslatot tesz annak bevezetésére. Ezután kitért arra, hogy a gazdaságirá­nyítás intézményrendszerének átalakításá­val öszefüggésben felvetődött a pénzügyi intézményrendszer továbbfejlesztése is. 2 Diplomáciai manőver A dél-afrikai kormányzat egy, Washingtonnal közösen kidolgozott taktika része­ként kedden bejelentette, hogy szüneteltetni fogja katonai akcióit Dél-Angolá­­bam és a megszállt Namíbia területén. Sam Nujoma, a Namíbia függetlenségéért küzdő SWAPO (Délnyugat­­afrikai Népi Szervezet) el­nöke kedden a tanzániai fővárosban diplomáciai ma­nővernek nevezte a preto­riai és a washingtoni veze­tésnek azt a próbálkozását, hogy a tárgyalásos rendezés hamis ígéreteivel megkísé­relje félrevezetni a világ köz­véleményét. . Pieter Botha miniszterel­nök, aki az „egyoldalú tűz­szünetet” bejelentette, azzal indokolta döntését, hogy az Egyesült Államoktól ■ „ga­ranciáikat kapott” Namíbia jövője vonatkozásában. (Megfigyelőik szerint az Egyesült Államok olyan megoldásokat szeretne Af­rika déli térségében, ame­lyek révén fennmaradhatna stratégiai érdekszövetsége Pretoriával, miközben ja­víthatná kapcsolatait az úgynevezett­­frontállamok­kal”. Madridi jelentés Csaknem húszezer rend­őr, csendőr, katona kutat a spanyol fővárosban az ETA baszk terrorszervezet mad­ridi kommandójának rej­tekhelye után, keresve a va­sárnapi tábornokgyilkosság tetteseit. A repülőteret, a vasútállomásokat, a Mad­ridiból kivezető utakat szi­gorúan ellenőrzik. A terro­­ristael­lenes csoport tagjai az ETA feltételezett búvó­helyeinek környékén átku­tatják a lakóházakat. A la­kosság mindenütt megértő­en, segítőkészen működik közre.­­ Az állambiztonsági hi­vatal legfrissebb jelentése szerint az ETA titkos fegyvergyárából január kö­zepén nagy mennyiségű robbanóanyag érkezet Mad­ridba. A hadügyminiszter el­rendelte a tábornoki kar tagjainak személyes őrzé­sét. Ülök a pótcsónakban, időnként kilátva csak a vi­har korbácsolta méter magas hullámok közül. Rángatva a vontatókötéltől, sósan az Adria becsapódó vizétől, — és ahogy magamat ismerem, még tűnődöm is az egye­düllétben. A többieken, szolnoki búvárbarátaimon. Akik időnként hátranéz­nek az első csónakból: meg­vagyok-e még? Érdeklődé­sükből nem kevés persze a felszerelésnek szól, amely­­lyel utazom. Egy-egy merü­lő búvár 60—70 ezer forintos felszereléssel süllyed le, a csónak a motorral 130 ezer, a benne utazó kompresszor 200 ezer forintba kerül. Az MHSZ — KÖTIVIZIG szol­noki könnyűbúvár klubja munkából gyűjtötte össze Magyarországon legjobb, hárommilliós értékű felsze­relését, — többségében azo­nosat a Cousteau által hasz­náltakkal — és hazánkban egyedülálló tapasztalatait is. Amelyek segítségével most Biró Gyulával mi is belép­tünk a „hatvanméteres” bú­várok nem is túl bő csapa­tába. Ahová Papp Zoli is vágyott, s bánja. Papp Zoltán a csapat ha­todik, legfiatalabb férfitag­ja, a Hacsek. Húszéves, rob­banó energiájú sportember, akiből mindez most alig látszik. Halottsápadt, karikás H­atvan Ahol már a sonkakagyló is kipusztul, 60 méteren. Magyar-brit kapcsolatok a­z első kormányfői találkozó küszöbén Felelős angol politikusok nyilatkoztak a közelmúltban arról, hogy szükségesnek látják a kelet-európai országok­kal a kapcsolatépítést. Nem egyszer bírálták az amerikai kormányzat nyugat-európai érdekeket is sértő lépéseit. A The Guardian angol polgári-liberális lap egyik közelmúlt­­ben megjelent cikkében megállapítja: „A NATO-n belüli konzultációk — habár jócskán érintették a kelet—nyugati kapcsolatokat — nem voltak képesek mérsékeltebbé tenni Reagan elnök nézeteit és Thatcher miniszterelnökasszony máris megmutatta, hogy elhatárolja magát a reagani re­torika némely szélsőségeitől”. A magyar diplomácia Nagy-Britanniával is — mint valamennyi fejlett tőkés országgal — a kölcsönös előnyö­kön alapuló együttműködés fejlesztésére törekszik. Kétoldalú politikai kapcsolataink rendezettek, nincsenek megoldatlan problémáink. Az elmúlt években többször találkoztak meg­beszélésre minisztériumok vezetői. Gyakoriak voltak a kül­ügyminiszteri konzultációk. A magasszintű találkozások so­rában kiemelkedő jelentőségű volt Marjai József miniszterel­nökhelyettes tavalyi londoni útja. A gyakoribb politikai kon­taktus, a kapcsolatok szintjének emelkedése hozzájárult ah­hoz, hogy a gazdasági együttműködés is szélesedjék. Mégis más fejlett tőkés államokkal összehasonlítva a kétoldalú kereskedelem számszerű mutatói egyértelmű lemaradásáról tanúskodnak. Erőfeszítésekre van szükség az árucserefor­­ga­lom bővítésére, külkereskedelmi mérlegünk passzívumá­nak csökkentésére. Kivitelünk legjelentősebb tételei a fo­gyasztási iparcikkek, mérsékeltebb a részesedése mezőgaz­dasági és élelmiszeripari termékeinknek, az anyag-jellegű, továbbá a gépipari cikkeinknek. Hazánk mindenekelőtt nyers- és alapanyagok részére biztosít felvevőpiacot. A gaz­dasági kapcsolatok további élénkítéséhez vezetne a brit részről fenntartott korlátozások megszüntetése. Kulturális együttműködésünk bővítéséhez nyújtottak lehetőséget a Bartók-évforduló és a Kodály-évforduló kap­csán szervezett megemlékezések. Tovább emelték egyúttal a szigetországban a magyar zenei élet hírnevét. Kulturális értékeink bemutatását szolgálták a kölcsönösen megrende­zett filmhetek és kiállítások. Emlékezetes eseményként tart­juk számon a „Színek a brit festészetben” címmel tavaly hazánkban bemutatott kiállítást. A rendszeressé vált ke­rekasztal konferenciák, szimpóziumok, a szakemberek ta­pasztalatcseréi is bővítik a kört, s teszik lehetővé a legkü­lönfélébb témakörökben és területeken — mint a műszaki tudomány, történettudomány, a könyvkiadás, a könyvtári tevékenység — a nézetek kölcsönös megismerését, az azo­nos érdekeltségek feltárását. Országaink életét, az em­berek gondolkodásmódját, törekvéseit a személyes látoga­tások segítségével, közvetlen benyomások révén mélyebben ismerhetjük meg. A kölcsönös utazásokban jelentős a fej­lődés: tavaly mintegy 30 ezer brit turista érkezett hozzánk és több mint tízezer magyar állampolgár utazott Nagy- Britanniába. Kétoldalú kapcsolataink szintje, színvonala, töretlen fej­lődése megvédendő eredmény. Egyben lehetőség, kötelezett­ség a továbblépésre, az intenzívebb kapcsolattartás felté­teleinek kimunkálására. Az együttműködés formálásában meghatározó jelentőségűnek ígérkezik Margaret Thatcher brit miniszterelnök magyarországi látogatása, amely az első kormányfői találkozó lesz országaink között. H. P. 1984. február 1. Szerda

Next