Vas Népe, 1984. február (29. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

Tízemeletes falum A ház, ahol élek, egy új lakónegyedben van. (Azért nem írok lakótelepet, mert ezt az építészek és a nyelv­művelők rideg, sivár han­gulatot keltő szónak tartják. Igazuk is van.) Szép ház, csupa ablak, meg zöldüveges erkély. Munka után, amikor hazafelé jövök a téren át, már messziről látom, ahogy kimagaslik a szürke épület­­csoportból. Az én tízemeletes falum! — S már nem is ér­zem a karjaimat húzó, teli szatyrok súlyát. Meggyorsí­tom lépteim. Egy lakótárs előzékenyen kinyitja előttem a kaput, együtt szállunk a liftbe. Hányadikra? — kérdi, s úgy bámul az arcomba, mintha először látna. Ne­gyedikre­­ hebegem. Ő följebb megy, mondja, de én se tudom, hányadikon lakik. Bezzeg a gyöngyös­­hermáni nagyanyám a falu első házától az alvégig elso­rolta a falubeliek nevét: Vi­­dáék, Takácsék, Farkasék, Kondorék és így tovább vagy kétszáz család nevét, összes felmenő, lemenő és oldalági rokonságát. Ha vé­gigment a főutcán, vagy nyáron kiült hűsölni a ház előtti szederfa árnyékába, aki csak arra ment, tisztes­séggel köszöntötte. Téma akadt bőven: Mikor lesz a Juli lakzija, iperedik-e Jan­csi, Rozika, hát a Pista fiú kitanulta-e már a szakmát a városban ... Mi meg csak itt állunk, félre fordított fejjel, ebben a repülő dobozban, s zava­runkban kismilliomodszor olvassuk a feliratokat: Do­hányozni tilos! Ne köpj a padlóra! Ha tekintetünk mégis találkozik, kénysze­redetten mosolyra húzódik a szánk, s legfeljebb ennyit, mondunk: Hideg van. Kattan a lift, s egy „vi­szontlátásra” köszöntéssel a hátam mögött, kinn vagyok a folyosón. A szomszédom épp ki akarja vinni a sze­metet a hulladékledobóba, de lépteim hallatán vissza­húzódik az ajtó mögé. Való­színű neglizsében van, eddig csak utcai ruhában láttam. Nyolc év óta lakunk egymás mellett jó köszönő viszony­ban, örülj neki — mondja anyám, aki egy belvárosi bérházban él —, legalább nem csenget be mindunta­lan, cukorért, hagymáért, zsírért. Az ilyen ember csak hordra-viszi a pletykát. Végre megszabadulok cso­magjaimtól, elgyötört uj­­jaimmal nehezen tudom ki­nyitni a konyhaablakot. A korcsolyapályává változott játszótérről felhallatszik a gyermekzsivaly. Egy pilla­natra kihajolok. A tisztára söpört járdán kismamák sé­táltatják űrhajós kezeslá­basba bújtatott csemetéi­ket. Vidáman csevegnek, mint a barátnők. Naponta találkoznak. Hallottam a házmestertől, hogy a lakók közül a gyeses fiatalasszo­nyok között a legjobb a kapcsolat. Ha kell, orvosért futnak, telefonálnak, vigyáz­nak egymás gyerekeire, míg a másik bevásárol vagy fodrászhoz megy. Nocsak, az én tízemeletes falumban törődnek egymással az em­berek? Pedig a múltkori la­kógyűlésen panaszkodtak az öregek a fiatalokra, hogy közömbösek, szívtelenek,, nincs bennük humánum, mert délutánonként böm­­böltetik a magnót, és szom­baton meg vasárnap foly­ton átrendezik a lakásukat. Az ütvefúrótól majd megre­ped a dobhártyájuk, miért nem fúrnak hangtompítóval? És állatgyűlölők is — állí­totta egy idős testvérpár. A két nővér kedvenc macská­ja ugyanis szülőszobának vélte a kocsitárolót, s egy nagykerekű gyermekkocsi­ba kölykezett. A sértett fél, a fiával bölcsődébe igyekvő apa, az „Egy cica, két cica, száz cica haj!” ritmusára sürgősen kilakoltatta a be­tolakodókat, majd délután becsengetett a házfelügyelő­höz, s követelte, hogy tiltsa­nak ki a házból minden ku­tyát, macskát, madarat, ten­geri malacot. Szóval, szép ez az együtt­élés, még ellentmondásaival is. Nem én állítom, hanem az a hetvenéves, kedves, idős ember a hatodikról, aki­vel sötétedés után a ház­tömb körüli kocogásaimon időnként találkozom. Egy­szer majd fellöktem. Gyor­san megnyugtatott, hogy nem haragszik, inkább ör­vend a szerencsének, hogy valakivel szót válthat. Fél éve özvegy, elköltözhetne a nyugdíjasok házába, de ott falon kívül rekedt a fia­talság. Őt ez a tízemeletes pezsgés élteti, a nagy Ház, 210 családjával, hatszáz la­kójával — egy kisközség­­nyi lélekszámúval... Rokonlelkek vagyunk, s azóta állandósultak futó be­szélgetéseink. Jobban ismeri a házat bárkinél, pedig sen­kihez sem bejáratos, csak éppen nyitott szemmel jár. Délelőtti sétáján találkozik a házmester feleségével, aki lépcsőházi történetekkel traktálja: ki nem fizeti ren­desen a lakbért, ki utazott külföldre és odaadta a la­káskulcsot, mert megbíznak benne, a tizediken a barna fiatalasszony elvált, kiadta egyik szobáját az IBUSZ- nak, pedig a többi lakó nem nézi jó szemmel a sok ide­gent ... Az idős férfi csak udvariasságból hallgatja, szívesebben sétál a ház előtt. Figyeli a kocsikat, délelőtt alig van, de öt-hat óra táj­ban egymás után gördülnek a ház előtti parkolóba, mint lovak a karámba, beállnak a kijelölt helyre. Az esti sé­ták is izgalmasak. Ilyenkor belátni a földszinti lakások világos ablakain a népmű­vészeti tányérokkal díszí­tett konyhákba, ahol vacso­raasztalnál ül a család. De­hogy leselkedik, csak pilla­natra közéjük képzeli ma­gát. Este nyolckor már elcsen­desül a ház. A tévék, az olvasólámpák derengő fénye még sokáig átsejlik az elsö­tétítő függönyökön. Sokan vagyunk, akik könyvvel fe­jezzük be a napot. Amikor eloltom a villanyt, a sötét­ben úgy érzem, most az egész ház velem együtt lé­legzik. Akárhogy is, összetarto­zunk. Horváth Anita szemű és fejfájós, hibázott és a keszonbetegség azon­nal elgyalázta. Vállában valahol nitrogén-buborék vált ki véréből, viszketős fájdalmat okozva. Ez a leg­enyhébb változata a hirte­len felemelkedést követő betegségnek, amely súlyos esetben akár halálos is le­het. ★ Pedig minden olyan szé­pen indult ma reggel! Krk szigeti táborunkból Plavnik sziget Kmijacol félszigetére rándultunk át családostól, mind a tizenketten. Gyönyö­rű kavicsos öböl, a parttól 10—15 méterre hirtelen mé­lyülő beszakadással — für­désre is, búvárkodásra is kiváló hely. A kötelező fel­derítés, amelyet az ABC- nek nevezett szemüveg — légzőpipa — uszony segítsé­gével hajtunk végre, szép élményeket ígér. A víz fölé behajló sziklák alatt alsó bejáratú lagúnák, sötét bar­langok rejtenek sokszínű élővilágot. Tiszta a víz: a 15—20 méter mély homokos fenéken a felszíni hullámok árnyéka is látható, s bár a tengeri sünök, uborkák nagy száma szennyeződésekről árulkodik, sok a hal, a kagyló. A beöltözés után Kiss Gyula és Török György me­rül először. Kiss Gyula az egyik „öreg” a maga 33 évével. A vele merülő Tö­rök György. Mindketten precíz em­berek: mérget vehetni rá, hogy pontosan 50 perc múl­va tűnnek fel ismét. Lön. S amíg Papp Zoli merül Toncsival, mi Mentes Gyu­lával, ismét feltöltjük a két „öreg” kiürült palackjait, magunknak. Közben ponto­san végigmegyünk az eljö­vendő merülés minden rész­letén, hisz­­em­ csak jelek jelentik a párbeszédet. Men­tős még nem volt 20 méter alatt, nincsenek tapasztal­­atai a mélységi mámorról, a kiürült palack esetén kö­vetendő tennivalókról, s a halálos veszélyt jelentő le­hűlésről sem — sorra vesz­­szük ezt is, azt is. Titkos szándékunk ugyanis a mély­merülés, a 60 méter. Indulunk is. A meredek falon pillanatok alatt elér­jük a 35—40 métert. Közöt­tünk vörös tengeri csilla­gok, meg annak lábait eldo­báló ritkább változatai, a szőrös kígyókarú csillagok, de nemigen szedegetünk. Sok mozgással védekezünk a hideg, és kis időzéssel a félelem ellen. Mert itt már szín nincs — sebesült ke­zemből zölden folyik a vér — csak kékeszöld, és ibolya­szín minden, fény alig, csak mint a holdsütésben. A sű­rített levegő íze fémesre változik. Egyetlen lélegzetünk ért, liternyi levegőjéből már öt légvétel telne a felszínen; egyetlen kilégzés buborék­ja egy huszonöt literes te­jeskannát töltene meg, ha a felszínen próbálná valaki összefogni az ezüstös, felül gömb alakú buboréközönt. Erről persze szó sincs: ket­ten vagyunk Mentes Gyu­lával, ketten, egyedül. Nekem ez a tizedik adri­ai merülésem, vezetnem kell őt. Mert negyven méteren többé-kevésbé mindenkin jelentkezik a nitrogén-nar­kózis kábulata. Szinte össze­ér a szemüvegünk, ahogy szemébe nézve keresem a zavart, de tiszta, tiszta kék. Még ő igazítja meg egy meglazult csatomat, ő, az állítólagos zöldfülű! Kérdő tekintettel mutatok lefelé, ő mutató és hüvelykujját ösz­­szecsípve inti vissza az egyezményes OKÉ jelet. Kavarunk még a sötétben, még hidegebb vízben. Jobb karomat nézem inkább — ott a mélységmérő —, mint a kietlen pusztaságot, és Gyulát persze, aki nyugod­tan, gazdaságosan léleg­zik. Legutoljára megállunk, szó nélkül egymás mellé illesztjük mélységmérőin­ket: mindkettőn 60 méter! Kezet rázunk, én felveszek egy Shell-kagylót emléknek, és jó gyorsan indulunk is visszafelé. Csak 20 méter mélyen „fékezünk” ismét, lassan felenged a félsz, a kéz dermedtsége, ám a leg­főbb ok az álldogálásra a vérben oldott túl sok nitro­gén kiszellőztetése, a zsili­pelés. Mindössze 35 percig tartott, és ugyanilyen hosz­­szú fejfájás követi — me­rülés után mindig leesik a vérnyomás — s mire fújunk egyet, Hacsek és Toncsi már másodszor merül. Eszegetünk valamit, s ezzel kész. Meg­van a 60 méter — milyen egyszerű! (Következik: Félelem? Hajtóerőként! 2.) Kőhidi Imre 1984. február 1. Szerda | Bűvös kockázat | Ha sok ilyen kócerájunk volna, ma nem lenne ilyen nehéz a gazdasági helyzetünk ... A Bűvös kockázat című tv-riportsorozat legújabb adásában halljaik majd ezt a mondatot, a szerkesztő­riporter, K­arácsondi Mikós szájából, aki ezúttal a Haldex-jelenséget mutatja be a televízió nézőinek. Hazánk sok állampolgára tudja, hogy ez a név­ már vagy 25 éve benne van a pesti és a tatabányai telefonkönyviben. Arra is emlékszik, hogy a bányavi­dékeket — s újabban a kohóikat — övező meddő­hányóik hasznosítása rejlik a háttérben, és már sok éve közös magyar—lengyel vállalatot alapítottak erre a célra Lengyelországban. A Haldex tatabányai üzeme úgy fest kívülről, mint valami kóceráj. Nem is büszkélkedhet más külsővel, mert ennek a — Tatabányai Szénbányák­hoz tartozó —­­kis vállalatocskának alig van pénze. S mégis, egész meddőhányó-hegyeket tüntetett el már Magyarországon és Lengyelországban, s újabban már Ausztriában és az USA-ban is van Haldex-üzem. Vagyis ha így haladunk, világszerte ismert kiscéggé válik. Eközben persze a „kis kióperáj” szorgalmasan ter­meli a kemény valutát az országnak. A kérdés hát így hangzik: mije van ennek a Haldexne­k? A fil­m­ alkotói bemutatják: fantáziája és mersze. Vállalkozó készsége meg az ehhez szükséges felkészültsége. Kul­csár Gyulája (a kis cég igazgatója), aki még a nyug­díj­korhatár mezsgyéjén is tele van sokat ígérő ter­vekkel. Vonatkoztassunk el most a Haldextől, s gondol­junk azokra, akik nehéz sóhajok kíséretében panasz­kodnak napjainkban a hazai vállalatoknál: egyre ke­vesebb pénz jut fejlesztésekre, beruházásokra. Hej de nehéz így versenyezni Nyugattal!.. . Bizony nem könnyű ... De milyen különös: a Haldexnek ez is megy. „Pepsi-érzés” nélkül Milyen a jó reklám mostanában? Legutóbb het­venen vizsgáztak reklám-propagandából hazánkban, hetvenféle válasz már biztos. Komoly politikai maga­zinban nyugati szakember véleményét hallhattuk a világ reklámfilm terméséről. Antennaszámtól­ függően magunk is összehasonlításokat tehetünk három-négy ország hirdetései között. Jónak m­inősíthető a reklám, ha rövid, ha ötletes, ha hiteles, ha versikéje, dalla­ma fülbemászó, és ha fogyasztásra csábít. A bújtatott reklám is lehet jó, sőt, kiváló. Tele­víziónk Főzőcske című műsoráról nem nehéz kiderí­teni, hogy hirdetés, nem mellesleg, hanem főleg. Fű­szereket, ételeket, konzerveket gyártó tsz-ek, üzemek fizetnek termékeik­ szerepeltetéséért. De fizettetni le­hetne a műsorban használt kést, tálat, asztalt, tűz­helyt gyártó cégekkel, valamint a mesterszakácsot kölcsönző szállodákkal, vendéglőkkel is. Ezzel együtt jó műsor a Főzőcske, bár párját, a Tévé­fazekat már elvesztette, és megszabadították eredeti címének fe­létől, a „de okosan”-tól. Pontosabbak vagyunk, ha azt mondjuk, feláldozták az élet oltárán. Az egész tévé­konyha ugyanis, ha még emlékeznek, a korszerű táp­lálkozás reklámozásaként indult, Főzőcske — de okosan címmel. Néhány röpke év alatt azonban rá kellett jön­nünk, hogy korszerűen főzni, okosan táplálkozni — drága. A műsor kezdetén cukor, csokoládé, torta, tej­színhab, zsír be nem juthatott a tévé­konyhába. Zöld­borsó- és zöldbabkonzerv, étolaj, bélszín, egyáltalán: hús és hús minden mennyiségben. Az is reklám volt, persze, a kalóriaszegény, a gyorsan elkészíthető éte­lek reklámja. A Főzőcskét ma is kedvelem. Mindegy, hogy ma­gyar nótát, operettet vagy rock­ot dalol a vendég, lesem a szakácsok kezét, receptjét. De mást is látok. Süteményt sütnek, krémmel, tejszínnel, cukrozott gyümölccsel megrakott poharat kínálnak. Visszanyer­te jogait a szalonna, a bab, a zsír, sőt a napraforgó­­mag is. Miközben a „hozzávalókat” pörgetik a kép­ernyőn, számolok, számolok és lassan megvilágoso­dik, melyik a jó reklám mostanában: az árleszállítást közlő. Az unalmas, rigmus nélküli, a „Pepsi-érzést" és esztétikai értéket nélkülöző, de jó hosszú felsoro­lás. b. r. Ébresztő! (Lakatos Ferenc karikatúrája) 3

Next