Vas Népe, 1984. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1984-05-03 / 102. szám

Színpompás felvonulások, ünnepségek a 40. szabad május elsején Felhős, esőre hajló idővel köszöntött az országra az idei május elseje. Az ünneplőket azonban ez sem akadályozhatta meg abban, hogy méltóan köszöntsék a munka ünnepét. Már vasárnap és hétfőn ország­szerte gazdag program kínálkozott az ünnepelni, szó­rakozni, felüdülni vágyóknak. A nemzetközi munkásmozgalom nagy ünnepe tiszteletére hétfőn Budapesten, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren felvonták az Állami Zászlót. Ugyancsak felvonták a magyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zászlaját a gellérthegyi fel­­szabadulási emlékműnél. Kedden délben a budapesti Kossuth Lajos téren, a Magyar Népköztársaság Álla­mi Zászlaja előtt zenés őrségváltás volt. Hétfőn, május elseje előestéjén Méhes Lajos, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a SZOT főtit­kára mondott ünnepi rádió- és tévébeszédet. Kedden, május elsején 9 óra 57 perckor a buda­pesti felvonulási téren gongszó csendült. Egy pillanat­ra az egész hatalmas tér elcsendesedett. Újabb gong­­ szó után egy másodperc alatt megelevenedett a tér: úttörők százai futottak keresztül a Dózsa György úton, hogy vidám szóval, friss virággal köszöntsék a tribünökön helyet foglalt közéleti személyiségeket. A díszemelvényen ott volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke, Lázár György, a Miniszterta­nács elnöke, Acél György, Benke Valéria, Gáspár Sándor, Havasi Ferenc, Korom Mihály, Maróthy László, Méhes Lajos, Németh Károly és Sarlós István, a Politikai Bizottság tagjai, Gyenes András, a Köz­ponti Ellenőrző Bizottság elnöke. Tíz órakor indult meg a felvonulók színpompás áradata: zászlós fiatalok, az üzemek, kerületek dol­gozói, sportolók. Véget nem érő sorokban vonultak a budapestiek. Ugyancsak ünnepségek, felvonulások voltak má­jus elsején az ország minden városában, a nagyobb településeken és a kicsi falvakban is. Szombathely Zenés ébresztő köszöntötte Szombathely lakóit is május elseje reggelén. A borús, hű­vös idő ellenére már a reg­geli órákban vidáman, vö­rös és nemzeti színű zász­lókkal gyülekeztek az üze­mek, intézmények, iskolák dolgozói, tanulói a kijelölt helyeken, hogy méltóan ve­hessenek részt a negyvene­dik szabad május elsején az ünnepi felvonuláson. Szombathelyen — az elő­ző évi szokásoknak megfe­lelően — a Felszabadulási Emlékmű alatti parkban ál­lították fel a díszemelvényt és a dolgozók tízezrei a kör­nyező utcákban vártak a felvonulás megkezdésére. Tíz órakor a szombathelyi városi fúvószenekar induló­jára a menet élén a megyei párt- és tanácsi végrehajtó bizottság, valamint a Szak­­szervezetek Megyei Tanácsa elnökségének tagjai vonul­tak. A díszemelvényen a ki­tüntetett üzemek, intézmé­nyek képviselői, a megye és Szombathely párt-, állami vezetői, a társadalmi szerve­zetek képviselői foglaltak helyet, köztük Horváth Mik­lós, a megyei pártbizottság első titkára, dr. Bors Zoltán, a megyei tanács elnöke, Nagy Lajos, a Szakszerveze­tek Megyei Tanácsának el­nöke és több más megyei vezető. Ott voltak az emel­vényen a veteránok és az ideiglenesen hazánkban állo­másozó szovjet csapatok képviselői. A hangszóró messze vitte a zenét: „Itt van május el­seje .. Az első felvonulók, a jövő nemzedékei, a Váci Mihály Általános Iskola ta­nulói selyemzászlókkal ér­tek az emelvényhez. Itt — nagy taps kíséretében — ki­bontották azt a hatalmas kékszínű zászlót, amely kö­zépen békegalambot ábrá­zolt. Velük vonultak azok a katonák, akik az iskola több mint ezer tanulójának ne­velését segítik. Őket követ­ték az Orlay Fürst Kereske­delmi Szakközépiskola tanu­lói, akik a Szombathelyen megtartott országos verse­nyen szép teljesítményt nyújtottak. A hagyományokhoz híven a kiváló vállalatok és szö­vetkezetek következtek. A Styl Ruházati Vállalat más­fél ezer főnyi kollektívája és a köztük felvonuló 31 szo­cialista brigád, a MÁV Kör­zeti Üzemfőnökség nagyszá­mú csoportja, amelynek tag­jai tavaly hat és fél millió utast és egymillió tonna árut szállítottak. A többi kiváló vasúti üzem, továbbá a Kertészeti és Parképítő Vállalat,, a Ti­sza Bútoripari Vállalat gyár­egysége, az ÉLGÉP 4. számú Gyára, a Posta, a Közúti Igazgatóság, a KÉKI­PAR 3. számú Gyára, a Patyolat Vállalat, a Szombathelyi Építőipari Szövetkezet, a Savaria Ruhaipari Szövetke­zet, az AGROBER Vas me­gyei kirendeltsége, a Cent­rum Áruház és a RÖVI­­KÖT, mint kiváló gazdál­kodó egységek dolgozói ugyancsak nagy számban vettek részt a felvonuláson. Említésre méltó, hogy az ÉLGGÉP 4. számú Gyára teherautón egy általuk ké­szített vándorkeverés hatal­mas sajtkádat is bemutatott. A felvonuló csoportok kö­zül kitűnt a vépi Mezőgaz­dasági Szakmunkásképző és Munkástovábbképző Intézet menete. A hangosbeszélőn külön köszöntötték a népi iskolában tanuló külföldi hallgatókat: Nigéria, Mo­zambik, Kuba és Líbia fia­taljait, az amerikai imperia­lizmus ellen hősiesen har­coló nicaraguai nép küldöt­teit. Nagy tapsot kapott a líbiai tánccsoport, amely a díszemelvény előtt külön bemutatót tartott. (Folytatás az 5. oldalon) A szombathelyi díszemelvényről a megye párt, tanácsi és tömegszervezeti vezetői, a ve­teránok és a kitüntetett üzemek képviselői köszöntötték a felvonulókat. Zászlók, feliratok alatt vonulnak a szombathelyi üzemek dolgozói. Kádár János május 1-i nyilatkozata Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára a budapesti dol­gozók május 1-i felvonulásán az alábbi nyilatkozatot adta a televíziónak és a rádiónak: — Köszöntöm a rádió hallgatóit, a televízió né­zőit, dolgozó népünket május elseje alkalmából. Má­jus elseje nagy ünnep. Közel száz esztendővel ezelőtt született, úgy mint a munkásosztály nemzetközi szo­lidaritásának napja, amikor a munkásosztály min­den országban hirdette céljait és azok mellett tünte­tett. Azóta bővült a május 1-i ünnep tartalma. Ami­óta a népek egész sora a szocialista fejlődés útjára lépett, a szocializmus világrendszerré vált, s a népek széttörték a gyarmati rendszer bilincseit, azóta május elseje a nemzetközi munkásosztály és a szocializmust építő népek, a jogaikért, a szabadságukért és a bé­kéért küzdő népek szolidaritásának napja, közös ün­nepe. Ehhez a naphoz most már elválaszthatatlanul hozzátartozik a béke, a nemzetek szabadsága, a tár­sadalmi haladás és a szocializmus fogalma. — Az idei tavasz borús, hűvös, szeles, ilyen a mai nap is. De éppen a most látható budapesti fel­vonulás is eleven bizonyítéka annak, hogy népünk jó érzéssel ünnepelhet, és ünnepel is ezen a napon szerte az országban. Az ünnepléshez jó okot ad an­nak tudata, hogy népünk békében, biztonságban él, eredménnyel folytatja szocialista országépítő munká­ját. Ezt a napot azzal is ünnepeljük, hogy köszönt-­­­jük a szocialista építés új eredményeit, és jó ér­zéssel előretekinthetünk, hiszen látjuk a fejlődés táv­latait. Jól kiválasztott, szocialista céljaink vannak, jó a politikánk, népünk egységben, céltudatosan dol­gozik.­­ A párt Központi Bizottsága a közelmúltban ülést tartott, amelyen a nemzetközi helyzetről és szo­cialista építőmunkánkról volt szó. A nemzetközi helyzettel kapcsolatban hangsúlyoztuk: annak elle­nére, hogy a múlt esztendő végén megkezdték az Egyesült Államok középhatótávolságú rakétáinak tele­pítését Európában és a helyzet feszültebbé vált, mi mégis változatlanul folytatjuk külpolitikánkat, amely­nek célja az, hogy az emberi ész felülkerekedjék, va­lamennyi érdekelt fél számára megfelelő megoldások szülessenek. A mai viszonyok közt is azt valljuk, hogy érdemi tárgyalásokat kell folytatni. Minden nép közös érdeke, hogy gátat vessünk a fegyver­kezési versenynek, s megtaláljuk a minden nép számára egyenlő biztonságot jelentő tárgyalásos meg­oldásokat. Az a célunk, hogy az emberek békében él­hessenek, és a biztonság a fegyverzet alacsonyabb szintjén valósuljon meg.­­ Ami a hazai munkát illeti: aki a Központi Bizottság üléséről kiadott közleményt figyelmesen el­olvasta, az látta, hogy mi az alkotó, a szocialista épí­tőmunkához az eddiginél még jobb kibontakozási lehetőségeket akarunk teremteni. Ez azt jelenti, hogy a termelőeszközöket, a munkaerőt, szellemi tartalé­kainkat maximálisan mozgósítsuk, az alkotó munká­nak új lendületet adjunk. Azt akarjuk, hogy aki többet és jobban dolgozik, az többet és jobban ke­reshessen. m Ilyen álláspontot fogadott el Központi Bizott­ságunk a további munkáról, és az a mély meggyő­ződésünk, hogy az idei tervért, a napi feladatokért tisztességgel dolgozva, jó érzéssel tekinthetünk a jövő év elé, amikor hazánk felszabadulásának 40. évfordu­lója lesz.­­ . Május elsejénk, ahogyan azt népünk ünnepli, egyben üzenet a világnak, a szovjet népnek, a szo­cializmust építő nemzeteknek, a világ haladó erőinek, valamint azoknak a józan polgári köröknek is, akik megértették, hogy a béke útján kell járnunk, mert nincs más út az emberiség számára. — Még egyszer szívből minden jót kívánok né­pünknek, a munkásoknak, a termelőszövetkezetek dolgozóinak, az alkalmazottaknak, az értelmiségiek­nek, a kultúra munkásainak, mindenkinek, aki tisz­tességgel és becsületesen él és dolgozik ebben a ha­zában — mondotta befejezésül Kádár János. Kádár János találkozója külföldi szakszervezeti vezetőkkel Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára és Méhes Lajos, a Szakszervezetek Országos Tanácsának főtitkára a Fel­vonulási téren találkozott a Szakszervezeti Világszövet­ség képviselőivel és azokkal a külföldi szakszervezeti ve­zetőkkel, akik részt vettek a budapesti dolgozók május 1-i ünnepségén. A Központi Bizottság első titkára köszöntötte a vendé­geket és mindazokat a né­peket, haladó mozgalmakat, akiket képviselnek. Hangsú­lyozta azt a meggyőződését, hogy a népek meg tudják védeni békéjüket, és­ a sza­badság, a társadalmi hala­dás ügye győzni fog. — Mi ebben hiszünk, ezért küz­dünk és ennek valóra vál­tását kívánjuk — mondotta, végezetül Kádár .Tanus

Next