Vas Népe, 1984. június (29. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-01 / 127. szám

Jelentés Mongóliából Losonczi Pál vidéken Losonczi Pál, az Elnöki Tanács hivatalos baráti lá­togatáson Mongóliában tar­tózkodó elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja csütörtökön gazdag vidé­ki programot bonyolított le. Nyamin Dzsagvaralnak, a Nagy Népi Hurál Elnöksége elnökhelyettesének, az MNFP KB Politikai Bizottsága pót­tagjának és más hivatalos személyiségeknek a társasá­gában kora reggel külön­­repülőgéppel Arhangaj me­gye székhelyére, a 20 000 la­kosú Cecerlegbe utazott. A látogatáson részt vettek kí­séretének tagjai is. A fővárostól csaknem fél­ezer kilométerre fekszik Ce­­cerleg és a hozzá tartozó megye a Hangáj hegységben található, területén két ter­mészeti övezet — a ligetes puszta és a füves puszta — találkozik. 80 ezer lakosá­nak nagyobb része tehát ál­lattenyésztésből él. A mint­egy másfél milliós állatállo­mány zöme (60 százalék) juh. Érdekesség, hogy a mintegy 20 százalékra rúgó szarvasmarha-állományt szin­te kizárólag a jakok adják, ez a magashegyi szarvas­marhafajta, amely Tibetben még vadon is tenyészik. Kö­rülbelül 40 000 hektárnyi szántóterülete is van a fél Magyarországnál nagyobb megyének, és nem szűköl­ködik ipari nyersanyagok­ban — szénben, kénben, réz­ben, mangánban, márvány­ban és másban — sem. Mindez abból a tájékoztató­ból tudható, amelyet a me­gye vezetői nevében G. Da­­rambadzar, a megyei párt­­bizottság titkára adott Lo­sonczi Pálnak, a magas ran­gú vendég ünnepélyes és meleg fogadtatása után. Rendkívül hangulatos volt a látogatás az „Októberi Forradalom 60. évfordulója” nevet viselő 10 osztályos is­kolában, ahol Losonczi Pált tiszteletbeli úttörővé avat­ták. A vendégek megtekin­tették az egykori lámakolos­torban berendezett helytör­téneti múzeum kiállításait is. Ezt az Ih-Tamir járás mezőgazdasági egyesülésé­ben tett látogatás követte. Az egynapos vidéki láto­gatás egy tejfeldolgozó kis­üzem megtekintésével zá­rult, amely után — az esti órákban — az Elnöki Tanács elnöke és kísérete visszatért a fővárosba. A látogatás hi­vatalos programja pénteken véget ér. Kiváló pedagógusok Négy vasi a kitüntetettek között Hazánk valamennyi peda­gógusát, az óvónőket, a ta­nítókat, a tanárokat, a pe­dagógusképző intézmények és az oktatásügy minden dolgozóját, az irányító szer­vek vezetőit köszöntötte Kö­­peczi Béla művelődési mi­niszter, a Pesti Vigadó dísz­termében csütörtökön a pe­dagógusnap alkalmából ren­dezett kitüntetési ünnepsé­gen. Az eseményen megje­lent Aczél György, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság tit­kára, Fejti György, a Ma­gyar Kommunista Ifjúsági Szövetség Központi Bizott­ságának első titkára, vala­mint Voksán József, a Pe­dagógusok Szakszervezete fő­titkára. Naponta kellene elismerő szavakkal illetni mindazokat a pedagógusokat, akiket a hivatástudat hajt, akik a jeles elődök útján járva igyekeznek megfelelni a mai kor kívánalmainak — hang­súlyozta beszédében Köpeczi Béla. — Mivel ezt nem te­hetjük meg, a mai ünnepi alkalmat kell megragad­nunk, hogy társadalmunk figyelmét felhívjuk az óvo­dákban, az iskolákban, a bentlakásos intézmények­ben dolgozók áldozatos mun­kájára, az ifjú nemzedékek értelmét nyitó, érzelmét ala­kító, jellemét, erkölcsi ar­culatát formáló szép, értel­mes tevékenységre. Az oktatásügy előtt álló időszerű feladatokról szólva a művelődési miniszter ki­emelte: " Továbbra is az a fel­adatunk, hogy ifjúságunk a legkorszerűbb ismereteket sajátítsa el tanulmányai so­rán. Nagyobb gondot kell fordítanunk az alapkészsé­gek fejlesztésére, hiszen ezek szilárd birtoklása nélkül alig képzelhető el, a tudatos, sokoldalú művelődési igény felkeltése, a permanens ön­képzési képesség és szükség­let kimunkálása. Mindezért folytatjuk és befejezzük az új tantervek és tankönyvek bevezetését, egyszersmind megkezdjük — a tapaszta­latok alapján — ezek kor­rekcióját is. Elhatározott szándékunk, hogy változta­tunk a pedagógusképzés mennyiségén és javítunk a minőségén. — Új oktatási törvényt készítünk elő. Ebben a do­kumentumban­­ nevelés­ügyünk egész eddigi ered­ményeit összefoglaljuk, s egyben felvázoljuk azokat az előremutató elemeket is, amelyek folyamatos megte­remtésével intézményeink képesek lesznek az ezredfor­duló követelményeinek meg­felelni — mondta a művelő­dési miniszter. Beszéde után Köpeczi Bé­la 14 pedagógusnak adta át az Apáczai Csere János dí­jat, 130-an pedig a Kiváló Pedagógus kitüntetést vehet-­ ték át, köztük négy Vas megyei tanár: Gerendai Jó­zsef­né, a szombathelyi Fürst Sándor általános iskola ta­nítója, Kiss Sándor, a vépi Mezőgazdasági Szakmunkás­­képző és Munkástovábbkép­ző Intézet szakoktatója, Pongrácz Istvánné, a szom­bathelyi kámoni általános is­kola tanára és Maráczy Já­­nosné, az olaszfai általános iskola tanára. Kádár János fogadta Armand Hammert Armand Hammer, a neves amerikai közéleti személyi­ség, az Occidental Petrole­um Corporation igazgatóta­nácsának elnöke Marjai Jó­zsef miniszterelnök-helyettes meghívására csütörtökön reggel Budapestre érkezett. Tárgyalásai során Armand Hammer megbeszéléseket folytat az amerikai vállalat és magyar partnerei közötti együttműködés további bő­vítéséről a bányászat, az energetika és a vegyipar te­rületén; áttekintik a közös, harmadik piacokon történő fellépés kiterjesztésének to­vábbi lehetőségeit. Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára csütörtökön a KB szék­házában fogadta Armand Hammert. A szívélyes lég­körű találkozón véleményt cseréltek a nemzetközi hely­zet és a magyar—amerikai kapcsolatok néhány időszerű kérdéséről. Új főkonzul Roska István külügymi­niszter-helyettes csütörtö­kön fogadta Izjaszlav Genri­­hovics Baljaszinszkijt,­ a Szovjetunió új debreceni fő­konzulját, aki bemutatta ki­nevezési okiratát. Hogyan fejlődött Szombathely? A a költségvetés és a fejlesztési alap zárszámadása Tegnap Czvizek Miklós tanácselnök elnökletével ülést tartott Szombathely város Tanácsa. Az elnök tá­jékoztatta a tanácsot a vég­rehajtó bizottság munkájá­ról, majd megvitatták a megyeszékhely 1983. évi költségvetéséről és fejleszté­si alapjáról készített zár­számadást, amelyet Horváth Aenéné, a pénzügyi osztály vezetője terjesztett elő. A város tavaly is több­száz millió forinttal gazdál­kodott, és a fejlesztéshez rendelkezésre álló pénz na­gyobbik hányadát beruhá­zásokra fordította. Ennek megfelelően tovább javultak a megyeszékhelyen lakók életkörülményei. Tavaly az előző évihez képest 267-tel több lakás épült. Kár, hogy a tetőtérbeépítéssel kialakí­tandó lakások mindegyike nem készült el az év végéig, viszont az előirányzotthoz képest 14-gyel több szolgá­lati lakást vehettek birtok­ba az érdekeltek. A lakás­­építési programnak megfele­lően így tovább bővült pél­dául a modern oladi lakó­telep, a Stromfeld Aurél la­kótelep, családi házak be­építésével a gyöngyöshermá­­ni lakótelep és még folytat­hatnánk, hiszen megannyi új építkezés alapjait is lerak­ták. Az OTP-lakások egy ré­szénél értékesítési gondok is voltak. Milliókat költött a tanács — kiegészítve a lakossági hozzájárulást — gázvezeté­kek építésére, a közlekedés, a hírközlés javítására, fő és belső utak, járdák kialakítá­sára, a víz- és csatornahá­lózat bővítésére, hogy csak néhány területet említsünk a fejlesztések sorából. Régi igényt elégített ki azzal, hogy megkezdhette működését a gyógyszertár a Derkovits városközpontban. Az úgynevezett egyéb szol­gáltatások ágazatban ugyan­csak a Derkovits városköz­pontban egyebek között Pa­tyolat szalon, fodrász sza­lon, Hungarotex kirendelt­ség, Fényszöv műterem, szer­viz lépett a lakosság szol­gálatába. Felújítottak bölcsődéket, gyermekorvosi rendelőt, s előbbre haladt a Kiskar ut­cai rendelő-komplexum épí­tése. A tavalyi év szeptem­bere óta az oktatás szolgá­latában áll a Joskar-Ola vá­rosrész Bercsényi utcai 16 tantermes általános iskolája. Soronkívüli feladat volt­­ a Művelődési és Sportház tel­jes villamos rendszerének és az épület tűzrendészeti szab­ványnak megfelelő átépítése, amelynek munkálatai most is folynak. Ugyanakkor ter­ven felül felújították a Saf­­rankó úti sportcsarnokot, s a lakóházak felújítására is 152 millió forintot fordított a város. A vitában megállapíthatta a tanács: a hozzáértő mun­ka eredményeként a költ­ségvetési gazdálkodás, a pénzellátás egész évben ki­egyensúlyozott volt, ami az idei év jó gazdálkodásához, fejlesztéséhez is alapot szol­gáltatott. Vita után a tanács elfogadta város tavalyi zár­számadásáról készített jelen­tést. Ezután a tanács ugyan­csak jóváhagyta a város ál­talános rendezési tervhez tartozó előírásokról szóló tanácsrendelet felülvizsgála­tát. A lényeg: alapvetően nincs szükség Szombathely környéktervének és terület­felhasználási tervének vál­toztatására, mert nem vár­ható, hogy a város lakossá­ga az évezred végéig száz­ezer fölé növekszik. — u. Gy. — Próbaüzem a büki palackozóban Közismert, hogy a leg­újabb kori gyógyfürdőinket főleg az olajkutatásoknak köszönhetjük. A büki határ­ban is így akadtak a gyógy­vízre 1954-ben. A kalcium és magnézium tartalmú bü­ki vizet fürdésre és ivókú­rára egyaránt évek óta hasz­nálják. A fürdés jótékony hatását elsősorban mozgás­­szervi megbetegedésben szenvedők kedvelik, az ivó­kúrát a gyomor- és epebán­­talmakra panaszkodók di­csérik. A híre ezért gyorsan elterjedt. A valamikori Első, Második és Harmadik dűlő tájékán most gyógyító üdü­lő, fürdő és vízpalackozó működik. Jelentősen meg­változott tehát itt az élet. A nagyközségben teljesen át­alakult a foglalkoztatás szer­kezete, mert egyre gyarap­szik az idegenforgalom, és megnőtt a szolgáltatások iránti igény. Tegnap újabb nagy horderejű eseményről tájékoztatta a sajtó képvi­selőit Gottlieb György, a Fertői Nádgazdasági Válla­lat igazgatója: elkészült és üzemel a büki gyógy-, ás­ványvíz és üdítőital-palac­kozó üzem. A Vas megyei Tanács kez­deményezésére 1982. máju­sában határozta el 12 tsz, állami gazdaság és más vál­lalat, hogy gazdasági társa­ságot alapít, és létrehozza az üzemet. A VASITERV tervei alapján a palackozót gesztora, a Fertői Nádgaz­dasági Vállalat építtette a tagvállalatok 100 milliót meghaladó összegéből. A pa­lackozót görög, nyugatné­met és osztrák kooperáció­ban, árucsere szerződés alapján olyan SEITZ—EN­­ZIN—GERNOLL korszerű töltősorral szerelték fel, amelynek részleges teljesít­ménye 5800 liter óránként. Az üdítő italokhoz az üzem elsősorban a görög Athin­­tercom LTD Athén citrons alapanyagát használja fel. Bár a mi országunkban mintegy 80—90 palackozó üzem működik, a fogyasztás növekedése a gyártók szá­mára jó forgalmazási lehe­tőségeket ígér. Az „Olym­­pos” üdítő­italok már jól is­mertek országunkban. Bü­kön már az energiaszegény változatát is gyártják en­nek. Sőt „Büki Keresű” né­ven igen kellemes ízű üdí­tőt is gyártanak, amely ki­ninmentes tonic-ital. Az üdítő italokat negyedliteres és 1 literes üvegekben­­hoz­zák forgalomba. Az üzem mintegy 100 főnyi dolgozója elsősorban helyből és a kör­nyékbeli falvakból verbuvá­lódik, döntő többségük nő. A folyamatos üzemeléshez beszerezték már az összes alap- és segédanyagot. Úgy tervezik, hogy ebben az év­ben két műszakban 5 millió liter üdítő­italt és 2,6 millió liter ásványvizet hoznak forgalomba. A jövő évre pe­dig 14—15 millió liter pa­lackozására készültek fel. A gyorsabb forgalmazás érde­kében a nagykereskedelmi vállalatokat ezúttal kiiktat­ják. A szerződéses üzleteket az üzemben közvetlenül ki­szolgálják, a környék lakos­ságának pedig egy-két re­­kesznyi mennyiséget házhoz szállítanak. Forgalmazási területük Észak-Dunántúl és Budapest. . A büki üdülő- és fürdőte­­lep-együttes tehát most egy újabb, immár termelő üzem­mel gazdagodott. Csonka György Fotó: K. Z. Gottlieb György tájékoztatja a sajtó képviselőit. A töltősor.

Next