Vas Népe, 1984. augusztus (29. évfolyam, 179-204. szám)

1984-08-01 / 179. szám

Szovjet—amerikai közéleti személyiségek találkozója Moszkvában hétfőn meg­kezdődött a szovjet és ame­rikai közéleti személyiségek második találkozója, ame­lyen a szovjet—amerikai kapcsolatokról, valamint a leszerelés kérdéseiről lesz szó. A tanácskozás megnyitó­ján Nyikolaj Blohin akadé­mikus, orvosprofesszor, a „Szovjetunió—Egyesült Álla­mok” Társaság elnöke rá­mutatott, hogy napjainkban a legfontosabb feladat a nukleáris háború veszélyé­nek elhárítása. Az amerikai küldöttség tagjai azt hangsúlyozták, hogy a szovjet emberek ál­láspontjával kívánnak meg­ismerkedni, ezért jöttek Moszkvába. A két ország közéleti személyiségeinek ta­lálkozója segítheti az embe­riséget fenyegető veszély el­hárításában. Az első hasonló találkozó­ra 1983 májusában került sor Minneapolisban. st torit szakszervezetek változtatnak? Szemben a tory-kormánnyal Brit politikai elemzők sze­rint számítani kell arra, hogy a Szakszervezeti Főtanács változtat a konzervatív kor­mány iránt eddig tanúsított türelmes magatartásán, s a TUC szeptemberi brightoni kongresszusa után szakít a „realista együttműködés” politikájával. A szakszerve­zetek betiltása a cheltenha­­mi lehallgató és adatfeldol­gozó központban, az a mód, ahogy a kormány a szénbá­nyák ügyét kezelte s nem utolsó sorban a konzervatí­vok reprivatizálási politiká­ja arra indított több szak­mai szervezetet, hogy a to­­ry kormányzás elleni állás­­foglalásra szólítsák fel a TUC- t. Nemcsak azok a szakszer­vezetek gondolkodnak így, amelyek tagsága az utóbbi időben munkaügyi konflik­tusba keveredett a kormány­nyal, vagy az általa támo­gatott munkáltatókkal. Még a hagyományosan „mérsé­keltnek” számító szerveze­tek, például a szabókat és a konfekcióipari dolgozókat tömörítő szakszervezet is úgy véli, hogy a „szakszer­vezeteknek olyan légkör ki­alakításán kell munkálkod­niuk, amely biztosítja a munkáspárti kormány meg­választását első adandó al­kalommal.” A legnagyobb szakmai egyesülés, a közalkalmazot­tak szakszervezete szerint a TUC őszi kongresszusának határoznia kell arról, hogy a jövőben minden alkalom­mal tényleges akciókkal tá­mogatja a munkáltatókkal vagy a kormánnyal vitában álló szakszervezeteket. A Bányászszakszervezet és a TUC vezetői az elmúlt na­pokban többször is tárgyal­tak a bányászoknak nyúj­tandó anyagi és egyéb se­gítség módjairól. A Bá­nyászszakszervezet Végre­hajtó Bizottsága pedig fel­szólította a TUC-t, hogy brightoni kongresszusán hivatalosan álljon ki a sztrájkoló szénbányászok mellett. Eközben — mint a londo­ni lapok írják — a brit gyáriparosok Szövetsége (CBI) támadásra készül a szakszervezetek ellen. Sir Terence Beckett, a CBI ve­zérigazgatója hétfőn közölte, a munkáltatóknak a jövő­ben meg kell előzniük, hogy más iparágak dolgozói sztrájkkal nyilvánítsák ki a szénbányászok melletti szo­lidaritásukat. XXIX. ÉVFOLYAM 179. SZÁM ■ 1984. AUGUSZTUS – SZERDA ■ ÁRA 1,40 FORINT Nemesbőd, Egyházashetye Befejezték az aratást A nemes­bódi és az egyhá­­zashetyei termelőszövetke­zetekben tegnap befejezték az aratást, fedél alá került a termény. Az eredmények jobbak a vártnál, a terve­zetten felül alakultak a ho­zamok. Az egyházashetyei tsz-ben 1030 hektárról taka­rították be a búzát,­ s most hozzákezdenek a soron kö­vetkező talajmunkákhoz. A nemesbődiek a felsőcsa­tári, az egyházashetyeiek pe­dig a sárvári aratóknak se­gítenek, kölcsönözve az ara­tógépeket, kombájnokat. Folytatódik Kubai—amerikai párbeszéd Ezen a héten újabb talál­kozót tartanak Kuba és az Egyesült Államok képviselői — jelentették be hétfőn Ha­vannában. A találkozón, amelyre az Egyesült Álla­mokban kerül sor, Ricardo Alarcon külügyminiszter­­helyettes képviseli Kubát. A két ország közötti hiva­talos párbeszéd azután kez­dődött, hogy június végér­­ Kubába látogatott Jesse Jackson amerikai demokra­ta párti politikus. A New Yorkban tartott első tárgyalás témája a két ország közötti kivándorlások kérdése volt. Július 26-án, Kuba legnagyobb nemzeti ünnepén Fidel Castro állam­fő bejelentette, hogy Kuba kész komolyan­ folytatni az Egyesült Államokkal kez­dett párbeszédet az egyen­lőség és a kölcsönös tiszte­let alapján. Magyar szálloda nyílik ma Bécsben Ma Bécs 3. kerületében megnyílik a Hotel Hungá­ria, az osztrák főváros első magyar szállodája. A tíz­szintes épület teljes költsé­ge mintegy 150 millió schil­ling­. A négycsillagos, tehát el­sőosztályú szállóban 168 szo­ba várja a vendégeket, mégpedig magyar, a Bútor­ipari Vállalat gyártotta be­rendezéssel. A szobákat egyébként a jelenlegi nem­zetközi gyakorlatnak megfe­lelően sima, célszerű búto­rokkal rendezték be, hason­lóan tartózkodó az egész épület megjelenése, belső formáinak alakítása. A klinkertégla borítású, kiugró fehér ablakkerettel élénkí­tett homlokzat jól illeszke­dik Bécs egyik régi kerüle­tébe. A magyaros jelleget a Hungária csárda­ éttermé­nek kialakítása biztosítja, míg a két különterem komp­romisszum, Kálmán Imre, illetve Lehár Ferenc nevét viselik, akiket mi magyar­nak, szomszédaink osztrák­nak tekintenek... A Hotel Hungária, amely­nek két utcára nyíló telkén két épületet kellett elbonta­ni, nyolc lakó- és két ga­rázs szintjével 13 hónap alatt készült el, ami bécsi viszonylatban is igen rövid. A tervező az Egyedi Hohe­­negger bécsi cég volt, ugyanaz az iroda, amelynek nevéhez a budapesti Novotel és Penta Szálló felépítése is fűződik. A Hungária építé­sében konzultánsként nem­zetközi hírű építészünk, Finta József s a Lakóterv működött közre. Bécs legfiatalabb szállójá­nak 50 tagú személyzete van, túlnyomó részük, köz­tük valamennyi szakember magyar, míg a segédsze­mélyzetet helyben vették fel. Szemrédi József igazgató érthető izgalommal, de de­rűlátóan tekint az első hó­napok elé: a megnyitótól augusztus végéig már min­den szobát lefoglaltak kü­lönböző, Bécsbe látogató nyugat-európai turistacso­portok részére. A Hotel Hungária árai — bécsi vi­szonylatban — kategóriájá­ban mérsékeltek: egyéni utazók napi 1100—1300 schil­­linget fizetnek, ám a tulaj­donos Hungarhotels sikert remél attól az ajánlattól is, hogy a magyar hivatalos kiküldötteknek ennél ol­csóbban, a mindenkori hi­vatalos szálló-költségkere­ten belül ad szállást, sőt: ősztől—tavaszig a holt évad­ban büfé-reggelit is. A csárda­ étterem beharan­gozóként „soproni héttel” ételkülönlegességekkel nyit, szeptemberben balatoni, ok­tóberben egri specialitások i­s természetesen borok) ke­rülnek a Hungária-csárda étlapjára. Közönségcsalogató A Kőszegi Várszín­ház művészei a Kocso­nya Mihály házassága előadásai előtt lovasko­csin járták be Kőszeg utcáit és tereit. Harsány jókedvükkel és komédi­­ázásukkal toboroztak kö­zönséget — az egykori vándorszínészek példá­jára. S aki ott volt, tud­ja, sikerrel. Fotó: Horváth P. Óránként hatezer liter üdítő Átadták a böki palackozó üzemet Bük nagyközség és a bü­ki gyógyfürdő közötti útvo­nalon, balra a szántóföldön korszerű üzem körvonalai bontakoznak ki. Több válla­lat és szövetkezet összefogá­sával itt épült az a palac­kozó, amely a büki gyógyvi­­­zet, a büki keserűvizet és többféle üdítőt készít és szállít a környező megyék­nek, a Balaton északi part­jára és a fővárosba is. Több hetes sikeres próba­üzem után tegnap délben adták át a palackozót. A megnyitón részt vett Takács László, a megyei pártbizott­ság titkára, Szele Ferenc, a megyei tanács elnökhelyet­tese, Konstantin Arvank­is, a Athintercom Limited cég igazgatója, valamin a hasági társaság vállalatai­nak, szövetkezeteinek és a kivitelezőknek számos kép­viselője. Néhány percre leállt az üzemcsarnokban az NSZK liszenc alapján Ausztriában gyártott korszerű palackozó gépsor. Gottlieb György, a Fertői Nádgazdaság (a gaz­dasági társaság gesztora) igazgatója köszöntötte az új üzem dolgozóit, a kivite­lezőket és a vendégeket, majd röviden szólt az új üzem felépítésének történe­téről. A Fertői Nádgazdaságon kívül a társaság tagja az Ál­lami Gazdaságok Kereske­delmi Irodája, a Badacsony­' • ’ki P. ji re ízt. ?.. dása $ el Bü- Gyógyfürdő ' Vállalat, a Z­­nin Termelőszövet­kezet, a Csepregi Állami Tangazdaság, az Észak-du­nántúli Víz- és Csatornamű­vek (Tata), a jánosházi Bol­gár—Magyar Barátság Ter­melőszövetkezet, a kenyéri Egyetértés Termelőszövet­kezet, a Répcelak és Vidéke Áfész, a répcelaki Szénsav­termelő Vállalat, a söptei Barátság Termelőszövetke­zet. Az üzem két év alatt ké­szült el a Vas megyei Ta­nácsi Tervező Vállalat ter­vei alapján. A kivitelezésben a Vas megyei Állami Építő­ipari Vállalaton kívül még mintegy húsz vállalat és ipari szövetkezet vett részt Nagykanizsától Debrecenig. Közben sikeres tárgyalá­sok eredményeként szerző­dést kötöttek a görög At­hintercom céggel a hazán­ban Olympos márka néven már ismert citrus alapanyag szállítására és a nemzetkö­zileg elismert Seitz—Einzin­­ger—Noll palackozó gépsor beállítására. A megnyitó végén az igaz­gató átadta az üzemet Kiss József gyárvezetőnek. Az ünnepségen felszólalt Kons­tantin Arvanitis, a görög cég igazgatója is. Hangoz­tatta, hogy nagy bizalom­mal van a magyarok iránt. Minden gyárnak megvannak a kezdeti nehézségei, de eze­ket bizonyára itt is leküz­­dik. Ezután a vendégek meg­tekintették a gyártó­sort, az öltözőket és raktárakat. A 74 millió forintos beruhá­zással épült üzemben órán­ként hatezer liter üdítőt pa­lackoznak. A közel száz dol­gozó két műszakban kezeli a gépeket. Az üzemlátogatás végén Szele Ferenc a megye párt- és tanácsi vezetőinek nevé­ben köszöntötte az új üzem dolgozóit és mindazokat, akik segítettek létrehozásá­ban. Üdvözölte a magyar— görög gazdasági kapcsolato­kat, amely ebben az üzem­ben is testet öltött. Sok si­kert kívánt a termelőmun­kához. Az üzemben palackozott üdítő italok már megyeszer­­te kaphatók. F. L. Fotó: H. P­ A büki palackozó üzem átadási ünnepsége. Literes narancsízű üdítő a korszerű gépsoron.

Next