Vas Népe, 1984. szeptember (29. évfolyam, 205-230. szám)

1984-09-01 / 205. szám

Határozat a jubileumi akaversenyben kiemelkedők elismeréséről Ölést tartott a Minisztertanács A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: a Miniszter­­tanács, a Szakszervezetek Országos Tanácsa és a KISZ KB Intézőbizottsága együt­tes határozatot hozott az MSZMP XIII. kongresszu­sának és a hazánk felszaba­dulása 40. évfordulójának tiszteletére indult munka­versenyben kimagasló ered­ményeket elérő vállalatok, szövetkezetek és kollektívák kitüntetéséről. Az MSZMP Központi Bizottsága által alapított 25 Kongresszusi Zászló, illetve 80 Kongresz­­szusi Oklevél kitüntetésben — az állami kitüntetésekre vonatkozó szabályok alkal­mazásával — azok a kollek­tívák részesülhetnek, ame­lyek a munkaversenyben el­ért eredményeik alapján egyidejűleg magas állami kitüntetést is kiérdemelnek. A kitüntetések átadására 1986. május 1. alkalmából kerül sor. A kormány csütörtöki ülésén tudomásul vette az Állami Bér- és Munkaügyi Hivatal elnökének tájékoz­tatóját a munkaügyi hely­zet 1984. első félévi alaku­lásáról. Megállapították, hogy továbbra is teljes kö­rű a foglalkoztatottság. A vállalatok többségénél a munka hatékonysága még nem javul a kívánt mérték­ben. A népgazdaság külön­böző területein a szükséges munkaerő-átcsoportosítás az indokoltnál lassabban megy végbe. A keresetnövekedés — elsősorban az építőipar­ban és az iparban — meg­haladja a tervezettet, amit a termelés eddigi alakulása nem támaszt alá. Az év hátralevő részében erőfeszí­tések szükségesek a teljesít­mények növelésére, a nép­­gazdasági terv céljainak megvalósítására. A bányászokat­­ köszönti az ország A XXXIV. bányásznap alkalmából csütörtökön ün­nepséget tartottak a SZOT budapesti központi iskolájá­ban. Az ünnepségen részt vett Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Központi Bi­zottság titkára, és Gál Lász­ló, a SZOT főtitkárhelyette­se. Jelen voltak több megye és budapesti kerület pártbi­zottságának, valamint az ágazati szakszervezeteknek a vezetői, képviselői. Az ünnepséget Kovács László, a Bányaipari Dolgo­zók Szakszervezetének fő­titkára nyitotta meg, kö­szöntve a bányaipar dolgo­zóinak jelenlévő mintegy 300 képviselőjét, a vendégeket. Ezután Kapolyi László ipari miniszter mondott ün­nepi beszédet. A miniszter az MSZMP Központi Bizottsága, az El­nöki Tanács és a kormány nevében köszöntötte a ma­gyar bányászokat, az ün­nepség résztvevőit.­­ Ezekben a napokban az egész társadalom figye­lemmel, megbecsüléssel ve­szi körül bányászainkat — mondotta. Az ünnepeltek számára a bányásznap az emlékezés, a számvetés és az előretekintés ideje. Min­den bányásznak megtisztelő kötelessége emlékezni a múlt hős bányászaira, akik évszázadokon át nehéz és veszélyes munkával hozzá­járultak népünk boldogulá­sához. A bányászat helyzetéről és szerepéről Kapolyi László a következőket mondta: — A hatvanas évektől a hetvenes évek elejéig hazánk gazda­sági haladását a feldolgozó­­ipar fejlesztésével kívántuk megoldani. Ezt a koncepci­ót alátámasztotta, hogy az ipar nyersanyag-szükségle­tét viszonylag alacsony ára­kon tudtuk biztosítani KGST- együttműködés keretében. A hetvenes években bekö­vetkezett világgazdasági kor­szakváltás legfontosabb ele­me, hogy a nyersanyagok körében a relatív bőség he­lyébe a relatív szűkösség lépett. Ennek következtében átértékelődött az energia­­hordozókkal és a legfonto­sabb nyersanyagokkal való gazdálkodásban uralkodó szemléletmód, a rövid távra értelmezett törekvéseket (Folytatás a 2. oldalon) ­íj ABC a gyöngyöshermáni lakótelepen Szombathelyen a gyön­gyöshermáni városrészen új lakótelep épül. Sok család már be is költözött új ott­honá­ba. A lakosság alapel­látásának megszervezésére a­­szombathelyi városi tanács végrehajtó bizottsága a Szombathely és Vidéke Áfészt kérte fel. A tanács tartós használatra telket adott egy élelmiszer-háztar­tási bolt megépítéséhez. A szövetkezet példátlan gyorsasággal szervezte meg a beruházást. Az áfész sa­ját építőbrigádja négy hó­nap alatt hozta tető alá a soproni Kísérleti Erdőgaz­daság akácfazsalus épület­elemeiből a 110 négyzetmé­ter alapterületű üzletet. A beruházás 800 ezer fo­rintba került. Ehhez a MÉ­SZÖV a szövetkezetek kö­zös fejlesztési alapjából 350 ezer forint vissza nem térí­tendő támogatást és további 350 ezer forint kölcsönt adott. Az új ABC áruház árukészlete a nyitáskor mintegy félmillió forint ér­tékű volt. Hétfőtől szom­batig reggel héttől délután fél hat óráig tejtermékeket,­­hentesárut és más napicsik­­ket vásárolhat itt a kör­nyék lakossága. A csütörtök délutáni át­adási ünnepségen Csermely András, a szombathelyi vá­rosi tanács elnökhelyettese köszönte meg az üzlet gyors felépítését. F- L. Fotó: H. P. Az első vásárlók az új gyöngyöshermáni ABC-ben. XXIX. ÉVFOLYAM 205. SZÁM ■ 1984. SZEPTEMBER 1. SZOMBAT ■ ÁRA 1,80 FORINT Zene­pavilon építését kezdte meg Sár­váron a Városgazdálko­dási Vállalat ács­brigád­ja. A városszépítő egye­sület kezdeményezése alapján készülő pavilont nyírfából állítják össze. Helyének kijelölésekor fő szempont volt, hogy optimálisan illeszkedjen a városképbe. A fedett területen a többi között a fúvószenekar fogja majd szabadtéri próbáit tartani. Fotó: B. S. Francia diplomáciai élénkség Francois Mitterrand fran­cia elnök csütörtökön este villámlátogatásra Lissza­bon­ba érkezett. Rögvest ta­lálkozott Mario Soares por­tugál kormányfővel. A fran­cia elnök előzőleg II. Hasz­­szán marokkói királlyal tár­gyalt Rabatban. Rabati kor­mányforrások szerint a hét végén visszatér a marokkói fővárosba, ahol — mint elő­ző látogatásán — elsősorban a marokkói—libanoni ál­lamszövetségről tárgyal. Az utóbbi ügyben tapasz­talt francia diplomáciai élénkség jele, hogy Claude Cheysson külügyminiszter csütörtökön este egynapos látogatásra Algériából Tu­néziába érkezett .A párizsi diplomácia vezetőjének tu­niszi tárgyalásai középpont­jában annak a szerződésnek a kérdése áll, amelyet Ma­rokkó és Líbiai kötött egy­mással az államszövetség­ről. Claude Cheysson a ter­vek szerint tárgyal Faruk Kaddumival, a PFSZ poli­tikai osztályának a vezető­jével ■ is. Új tanév, új feltételek Kollégiumavatás Kőszegen Szeptember elseje. Szólít az iskola. Sok helyen kor­szerűbb, megszépült, vagy éppenséggel teljesen új kör­nyezetben köszöntik a tan­évet. Ez utóbbira a mi me­gyénkben Nádasd szolgáltat­ja a példát, ahol vasárnap avatják fel a most elkészült impozáns általános iskolát. Előtte egy mai átadásról, a kőszegi Jurisics Gimnázium fiúkollégiumának újbóli használatbavételéről adunk hírt. Éppen két esztendeje, hogy a Gyöngyös utca ele­jén lévő diákotthonból ki­költöztek a fiúk, ideiglenes kényszerszállásukra, a le­ánykollégium e célra kije­lölt szárnyába. Amott a régi helyen pedig kőműve­sek, ácsok, szerelők, a VAS­ÉP kőszegi építésvezetőségé­nek dolgozói vették át a terepet. Volt mit helyrehoz­ni. Az alagsori rész például a vizes falak miatt teljesen használhatatlan volt, a te­tőszerkezet is alapos javítás­ra szorult, teljes cserére érett a vízvezetékhálózat és a cserépkályhás fűtési rend­szer. Mindjárt az induláskor kitűzték a megújulás dátu­mát, a 84-es tanév kezdeté­re. És íme, a mostani j ava­zás bizonysága az adott szó hitelének. , Öröm végigjárni ezt a kí­­vül-belül­­ megváltozott kol­légiumot. Nemcsak hogy szép, de tágas, kényelmes, minden igényt kielégítő. Központi fűtés, új vizes­blokk, kényelmes társalgó és szobák, amelyek beépített szekrényeket és teljesen új bútorzatot kaptak. A tanu­lószoba mellett immáron egy külön stúdió­helyiség is a kollégium tartozéka. Kilenc­vennégy fiú korszerűen szép otthona lesz mostantól a tanév idejére, köztük 16 itt tanuló külföldi diáké, akik a rövid körkérdésre egyön­tetű „nagyszerűivel vá­laszoltak. Tizenhétmillió forintba került a generálfelújítás. A költségeket a megyei és a városi tanács közösen vál­lalta. A remek belső trak­tushoz hozzáillő udvarrészek is párosulnak rövidesen. Az épület mögötti részen ez­után készül el több sport­pálya, valamint egy pihenő­park. (Képeinken az épü­let új külseje és az egyik, már használatba vett lakó­szoba látható.) L. F. Fotó: B. S. pppi­rs­­ A cukorgyárak felkészül­tek a szezonra. A gépek karbantartását, felújítását a 12 üzem­­szakemberei be­fejezték, s ezekben a na­pokban az indulás előtt, a berendezések hibájából adó­dó termeléskiesés megelőzé­sére az utolsó előkészülete­ket végzik. Néhány helyen a kazánokat korszerűbb, energiatakarékos berende­zésekkel cserélték fel. Sár­váron nagyszabású rekonst­rukció folyik, ám ez a ter­melést nem zavarja. Az idén, a tavalyihoz hasonlóan mintegy 107 ezer hektáron vetettek a mezőgazdasági üzemek cukorrépát. Most kötik a gyárak a megálla­podást az állami gazdasá­gokkal, tsz-ekkel az átvé­telre. A szezon fokozatosan in­dul annak megfelelően, hogy egy-egy körzetben ho­gyan érik be a répa. r | í­S !' /«?. 3 nαí­pÉm Hím Mill; 'iphrník­: IMnNMMMia ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék