Vas Népe, 1984. október (29. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-02 / 231. szám

XXIX. ÉVFOLYAM 231. SZÁM ■ 1984. OKTÓBER 2. KEDD ■ ÁRA 1,40 FORINT I megbeszélések megtörték a veszélyes csendet Gromiko: a hangváltás nem elegendő „Intenzív és néha filozo­fikus jellegű” eszmecseré­nek minősítette Shultz ame­rikai külügyminiszter az el­múlt héten megtartott ma­gas szintű szovjet—amerikai megbeszéléseket. Shultz sze­rint megállapodás jött létre arról, hogy a két fél tovább­ra is rendszeres kapcsolat­ban marad egymással, a diplomáciai csatornákon ke­resztül ..Bízunk abban, hogy így megvitatjuk a most felmerült kérdéseket és tárgyalni fogunk néhány fontos témáról” — hangoz­tatta a külügyminiszter az ABC televíziós hálózatnak vasárnap adott nyilatkozatá­ban. Gromiko külügyminisz­terrel megtartott találkozói­ról szólva azt mondotta, hogy azon érintették a két­oldalú kapcsolatok kérdése­it, a regionális kérdéseket és a fegyverzetkorlátozás té­máit is. Ezek a problémák Gromikónak Reagan ameri­kai elnökkel megtartott esz­mecseréjén is felmerültek. A külügyminiszter szerint a lehetséges eljövendő tár­gyalásokon olyan megállapo­dásokra kell jutni, amelyek ,,mindkét fél számára elő­nyösek”. Ezeken a tárgyalá­sokon kell tisztázni, milyen tettekre van szükség a két fél részéről. Gromiko le­szögezte: az amerikai fél hangváltása nem elegendő, a szavak helyett tettekre van szükség. Schultz határozottan tagadta, hogy az amerikai fél a tárgyalásokon felvetet­te volna: hajlandó elfogad­ni az űrfegyverekre vonat­kozó, a Szovjetunió által javasolt moratóriumot. De­rűlátóan nyilatkozott azon­ban arról, hogy előbb-utóbb sor kerülhet az űrfegyver­kezésről, illetve a fegyver­­korlátozás egyéb témáiról folytatandó szovjet—ameri­kai tárgyalásokra. Ha Reagan elnököt újra­választják — mondotta Shhutz —, a kormánynak „ugyanazt a stratégiát kell folytatnia, mint most” — vagyis „realistának, erősnek kell lennünk. A vasárnapi amerikai la­pok nagy teret szenteltek Gromiko washingtoni meg­beszélései értékelésének. A The New York Times is­mert publicistája, James Reston úgy vélekedik: a Reagan—Gromiko találko­zóban a legjelentősebb fej­lemény az, hogy egyáltalán létrejött. A megbeszélések megtörték a két nukleáris nagyhatalom közötti veszé­lyes csendet, azt mutatva: legalábbis abban egyetérte­nek, hogy minden kockára van téve, de még semmi sem veszett el. ★ Andrej Gromiko és Ro­nald Reagan találkozója saj­nos nem támaszt­ja alá, hogy bármilyen pozitív gyakorla­ti változás következett vol­na be az Egyesült Államok­ kormányzatának külpoliti­kájában — állapítja meg vasárnapi számában többek között, a Pravda. észak~Rajzsa~Vesztfália Párterőviszonyok átrendeződése Az NSZK legnagyobb lé­lekszámú tartományában, a 17­­ millió lakosú Észak-Raj­­na-Vesztfáliában vasárnap megtartott helyhatósági vá­lasztás a szociáldemokraták és a Zöldek győzelmét, il­letve a kereszténydemokra­ták és a szabaddemokraták vereségét eredményezte. A választás igazi győztese a Zöldek környezetvédő és fegyverkezésellenes, balol­dali tömegmozgalma, amely öt évvel ezelőtti 1,5 száza­lékát most 8,6 százalékra növelte. A fő vesztes pedig az FDP, amely tartományi átlagban nem érte el az 5 százalékot. A helyhatósági választá­son, amelyen mindössze 65,8 százalékos volt a részvétel, az alábbi eredmény szüle­tett tartományi átlagban: A mostani választás leg­főbb tanulsága, hogy az NSZK-ban helyi szinten is változatlanul folytatódik a párterőviszonyok átrende­ződése: a két nagy párt, a CDU-CSU és az SPD között a mérleg nyelvének szerepét a mind szélesebb bázissal rendelkező Zöldek veszik át a mind vékonyabb alapra támaszkodó FDP-től. (A Zöl­dek mind a 23 nagyváros parlamentjébe bejutottak, a szabaddemokraták viszont már csak hatban vannak képviselve.) VM N S _ 8-? £ 1 S I -«gS £ 2 -­­ 2 1 SPD 42,5 44,9 —2,4 CDU 42,2 46,3 —4,1 FDP 4,8 6,5 —1,7 Zöldek 8,6 1,5 +7,1 KISZ-tagok avatása A Fegyveres Erők Napján 250 fiatalt a­vat­tak KISZ-taggá a hét vé­gén Sárváron, a Szovjet Hősi Emlékműnél. Csak­nem nyolcszázan vettek részt az ünnepi esemé­nyen. A fegyveres erők képviselői és az új KISZ- tagok együtt koszorúzták meg az emlékművet. Fotó: B. S. Mettsztik a Művészeti Ring zsennyei i­lletőhálátolt Másfél évvel ezelőtt kezdték el az alko­tóház felújítását Zsennyén. Tegnap délelőtt pedig ünnepélyesen birtokba vették tulaj­donosai, hazánk mintegy öt és fél ezer al­kotóművészének megjelent képviselői. Az eseményen jelen, voltak a megyei pártbi­zottság és a megyei tanács vezetői is. A felújításban több vállalat vett részt. A szlovéniai Konstruktor építőipari vállalat volt a fő kivitelező. Ez volt Magyarorszá­gon a második építkezésük. A beruházási vállalat vezetője — amikor jelképesen át­adta a kastély kulcsát — kiemelte, hogy jó együttműködés és jó minőségű munka jellemezte a szlovéniai vállalat munkáját. Az ünnepélyes átadáson Vészits Ferenc, a Művészeti Alap igazgatója megköszönte a tervezők, építők munkáját. Kifejtette, hogy az alkotóművészek­ mindig megbecsülték azoknak a munkáját, akik nehéz fizikai munkával hozzák létre életünk jobb felté­teleit. A zsennyei alkotóház most ismét régi fé­nyében ragyog. A hófehérre festett kastély mélybarna ablakaival, ajtóival úgy pihen a hatalmas park közepén, mint egy kecses hattyú a zöld tavon. Zsennye évtizedek óta kedvelt helye a művészeknek, őrzik és tisztelik hagyományait, és egyre többen, visszatérnek ide alkotni, pihenni. Ezután minden bizonnyal még szívesebben jönnek, majd. A­ felújításban résztvevők közül Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetésben része­sült Miklós Kálmán és Cser Lászlóné. Töb­ben pedig pénzjutalmat kaptak. Az alko­tóház első vendégei a nemzetközi forma­tervezők tanácskozásának résztvevői lesz­nek. Cs. Gy. Fotó: K. Z. A középületek a városkép formálói A hatvanas években erő­södtek meg, a hetvenes években formálták dinami­kusan a települések arcula­tát, ma kevesebb, de igé­nyesebb feladatok várnak rájuk — így is jellemezhe­tők a tanácsi tervező válla­latok, amelyek közül kettő mutatkozik be fotók segítsé­gével Szombathelyen, a megyei művelődési központ­ban. Tegnap­ délután Bende László, a megyei tanács el­nökhelyettese nyitotta meg a Középülettervező Vállalat és a Vas megyei Tanácsi Tervező Vállalat munkáiról készült fotókiállítást. A jól ismert vasi épületek, város­részek mellett a főváros és több megyeszékhely város­képi értékű épületét örökí­tették meg a felvételek. Szép homlokzatok, harmoni­kus belső terek, tájba il­leszkedő létesítmények di­csérik a KÖZTI és a VASI­­TERV építészmérnökeit. Is­kola, uszoda, művelődési ház, szálloda, kórház, szín­ház reprezentálja a hetve­nes évek tervezőinek tehet­ségét, lehetőségét. b. r. Fotó: H. P. Fotókiállítás nyílt Szombathelyen Környezetvédelem, háztáji és kisegítő gazdaságok Ülést tartott Celldömölk város Tanácsa Celldömölk város Tanácsa legutóbbi ülésén 3 fontos na­pirendi pontot tárgyalt. Megvitatta a környezetvéde­lem helyzetét és feladatait, a háztáji és kisegítő gazda­ságok segítésének lehetősé­geit, valamint a városépítő és városellátási bizottság te­vékenységét. A környezetvédelem hely­zetéről és feladatairól szóló részletes írásos és szóbeli előterjesztésben vázolták mindazokat a fő feladato­kat, amelyekkel a környe­zetvédelem érdekében fog­lalkozni kell. Szó volt a szennyvíztisztítómű bővíté­séről és korszerűsítéséről, a korszerű szemétgyűjtésről, a zöldfelület fenntartásáról, a környezetrongálók és -szeny­­nyezők elleni hatékony fel­lépésről. Dr. Bors Zoltán, a megyei tanács elnöke hozzászólásá­ban részletesen beszélt a té­ma jelentőségéről, arról, hogy a környezetvédelem­ben szoros együttműködést kell kialakítani a lakosság­gal. Szólt arról is, hogy sok tennivalójuk van a termelő­­szövetkezeteknek, de a ház­táji gazdaságoknak is a ter­mőföld védelmében. A kör­nyezetvédelem nem csak a tanács, vagy egy-két ember feladata, hanem abban az úttörőktől a nyugdíjasokig mindenkinek részt kell ven­nie. Több hozzászóló foglalko­zott a tisztasági és egyéb olyan sürgős teendőkkel, amelyek ügyében azonnal in­tézkedni kell. A tanácsülésen hozott ha­tározatok felölelik a tárgyalt témák legfontosabb tenniva­lóit. Sz. F. tudósító

Next