Vas Népe, 1984. november (29. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-01 / 257. szám

Megdöbbenés világszerte • Nemzeti gyász Indiában Merénylet áldozata lett Indira Gandhi Gyilkos merénylet áldozatává vált szerdán Új-Delhi­­ben Indira Gandhi indiai miniszterelnök. A kormányfő né­hány órával azután halt meg, hogy szikh szélsőségesek a miniszterelnöki rezidencia közelében pisztolyokkal és auto­mata fegyverekkel tüzet nyitottak rá. Az UNI indiai hír­­ügynökség szerint a halál helyi idő szerint 11 órakor kö­vetkezett be. Ugyancsak az UNI közöl­te,­­hogy Indira Gandhit azonnal kórházba szállítot­ták és az orvosok haladék­talan műtétet hajtottak vég­re a több sebből erősen vérző sérültön. Felsőtestéből hét lövedéket távolítottak el, de a kómába esett kor­mányfő életét már nem tud­ták megmenteni. A hírügynökségek jelenté­se szerint Indira Gandhi rezidenciájából közeli hiva­talába ind­ult, amikor helyi idő szerint kilenc óra után tíz perccel két vagy három szikh szélsőséges egy ga­rázsból tüzet nyitott rá. Feltételezik, hogy tettüket bosszúnak szánták, amiért Indira Gandhi júniusban parancsot adott az amrit­­szári aranytemplomban el­rejtőzött szikh terroristák elleni rohamra. A merénylők kiléte, pon­tos száma és további sorsuk egyelőre nem ismeretes. Az UMI indiai hírügynökség azt közölte, hogy a testőr­ruhát viselő gyilkosok közül kettőt a kormányfő testőr­sége megölt, egyet pedig őrizetbe vett. Egy rendőrsé­gi szóvivő viszont­­kijelen­tette, hogy a merényletet elkövető két személyt letar­tóztatták. Az Új-Delhibe vezető uta­kat erős ,rendőri alakulatok zárták le, a fegyveres erő­ket riadókészültségbe he­lyezték. Az ország rádióál­lomásai gyászzenét sugároz­nak. India népe megdöbbenés­sel és felháborodással fo­gadta a merénylet hírét. Megütközést és mélységes sajnálkozást keltett Indira Gandhi halálhíre a nemzet­közi életben is. Az indiai kormány szer­dai rendkívüli ülésén Radzsiv Gandhit, a meggyilkolt miniszterel­nök-asszony fiát jelölte kormányfőnek, aki még aznap letette a hi­vatali esküt Zail Szi­ngh ál­lamfőnek. A 40 éves Radzsiv Gandhi 1983. eleje óta az Indiai­ Nemzeti Kongresszus (I) párt országos bizottságának a főtitkára. Egyetemi ta­nulmányait Cambridge-ben végezte. 1981-b­en Uttar Prad­es képviselőjeként be­jutott az indiai­­parlament alsóházába. Ezt a mandátu­mot előzőleg Szandzsai Gandhi, a néhai miniszter­elnök-asszony­­repülőgépsze­­rencsétlenségben elhunyt másik fia töltötte be. A kormány tizenkétna­­pos országos gyászt hirde­tett ki. A nemzeti lobogó­kat félárbocra eresztették a­­kormányépületeken. Indiában a bankok, üzle­t Folytatás a 2. oldalon) Befejeződött a KGSZ-ü­lésszak Szerdán Havannában be­fejeződött a Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsának XXXIX. ülésszaka. A szoci­alista gazdasági közösségnek a múlt évi berlini, XXXVIII. ülésszaka óta elért fejlődé­sét elemző tanácskozáson a tagországok miniszterelnö­keinek, illetve miniszterel­nök-helyetteseik által veze­tett küldöttségekkel vettek részt. Meghívottként jelen volt több harmadik világbe­li ország, s két latin-ameri­kai regionális gazdasági szervezet képviselője is. A tanácskozás munkájáról köz­leményt fogadtak el, ame­lyet később hoznak nyilvá­nosságra. A tanácsülés után a kubai fővárosban a KGST végrehajtó bizottsága is megtartotta ülését, amelyről szintén közlemény jelenik meg. Havannában szerda reg­gelre nyilvánosságra hozták valamennyi tagország kül­döttségvezetőjének a tanács­ülés hétfői munkanapján, a nyitó plenáris ülésen elmon­dott felszólalását. Dzsambin Batmönd, a mongol delegáció vezetője beszédében részletesen szólt arról, hogy a Szovjetunió és más KGST-tagállamok mi­lyen nagy segítséget nyúj­tottak Mongólia népgazda­ságának fejlődéséhez, több tucat ipari létesítmény és mezőgazdasági üzem létre­hozásával járulva hozzá az ország előrehaladásához. Felhívta a figyelmet arra, hogy Mongóliában, részben a magyar geológusok rész­vételével folytatott feltárási munkák eredményeként ko­moly tartalékokra bukkan­tak különböző ásványkin­csekből, elsősorban szilárd fűtőanyagokból és színesfé­mekből. Számítógépes távirányítás üzembe helyezték az ország legnagyobb tel­jesítményű olajipari számítógépét Szolnokon. A komputer lehetővé te­t­ti a teljes és minden­perces információcserét az Alföld valamennyi kőolaj- és gázmezője kö­zött. Fotó: B. S. Filmforgatás Bacsó Péter Kőszegen forgatja Hány az óra, Vekker Úr? című film­jét, amely 1944-ben ját­szódik. A főszerepet Őze Lajosnak írták, aki for­gatás közben elhunyt. A forgatást elölről kezdték Jordán Tamással. Ké­pünk a forgatás egyik mozzanatát örökítette meg, jobboldalt a rende­ző, a kamera mögött Andor Tamás operatőr. Őze Lajosra emlékezünk lapunk 5. oldalán. XXIX. ÉVFOLYAM 257. SZÁM , 1984. NOVEMBER 1. CSÜTÖRTÖK­I ÁRA 1,40 FORINT Az építők elvonulnak, a ház a művészeti ismerkedés a szombathelyi képtár épületével A Szombathelyi Képtár­­építő Egyesület tájékoztató­ra, Szemlélődésre,­­beszélge­tésre hívta azokat, akik so­kat tettek a képtár ügyéért, a gondolat megszületésétől­, az építés befejezéséig. Már a Rákóczi­­utcai fő­bejárat felől, az első eme­leti teraszon át juthattunk a­­képtárba. A fehér műkő­­burkolatú épület szépen il­leszkedik környezetébe, máris emeli a zeneiskola, az Isis Szálló, az Iseum­ és a Városháza alkotta tér érté­két, élményét. A­­belső tere­iket is egyszerűség és ele­gancia jellemzi. Uralkodó a fehér szín, a fa elemek, a korlátok sötétbarnája, a szőnyegpadlók, bútorhuzatok világosibarna árnyalata hangsúlyozza a tisztaságot, a rendet. Az egyesület legaktívabb tagjait dr. Gonda Gyógy, a Képtárépítő Egyesület el­nöke fogadta. — Elérkezett az épület kipróbálásának, használatba vételének ideje — mondta. Bejelentette,­­hogy bár nincs építészeti akadálya, az avatási ünnep­séget mégsem tartják meg­­decemberben, miért a­­klí­maberendezések működésé­nek beállításához, a képek védelme érdekében, töb­b időre van szükség, mint korábban gondolták. Nyu­­god­tabb körülmények kö­zött készülhetnek el mun­kájukkal a művészettörté­nészek is. A képtár állandó és időszakos kiállításait februártól láthatja a közön­ség. A februári közgyűlés­sel és avató ünnepséggel, fejezi be tevékenységét a Képtárépítő Egyesület. Salamon Nándor, a kép­tár igazgatója tájékoztatta az egyesület tagjait a mű­ködés anyagi feltételeiről, a létszámhelyzetről. Fokozato­san lesz teljes a létszám, összesen négy művészettör­ténészt foglalkoztat majd a képtár, az ő feladatuk lesz a gyűjtés irányainak, az anyag feldolgozásának meg­határozása. Az állandó tár­lat mellett évente hat-hét kiállítás megrendezésére lesz lehetőségük. A beruházók nevében Csákvári Károly, túl a nagy munkán, megkönnyebbül­ten szól: — Az építők bú­csúznak, sok sikert kíván­nak a művészeteknek. Máris Lajos Ylbl-díjas építész, a képtár tervezője kísérte végig a látogatókat az épületben. A pilléreken álló épület földszintjén bü­fé, presszó nyílik majd, ki­szolgálja az Izeum vendé­geit is. Az első emeleten fogadótér, klub, előadóte­rem, gyerme­kfoglalkoztató várja a közönséget, illetve itt vannak az irodák, rak­táraik, öltözők, műhelyek. Csigalépcső r­isz a második, emeletre, ez kizárólag a­­ki­állításoké, a műalkotásoké. A harmadik emeletet a klí­maberendezés foglalja el. Az egyesület Intéző Bi­zottsága, a képtár igazgató­sága tervezi, hogy a közön­ség számára már az ünne­pélyes nyitás előtt is meg­nyitja a kaput, és bemutat­ja az épületet, a készülődés végső szakaszát. A képtá­r­­látogatási napokról időben tájékoztatjuk olvasóinkat.­ ­ b. r. Fotó: K. Z. Mátis Lajos építész, a képtár tervezője bemutatja az épü­letet. Magyar felszólalás Bécsben A bécsi haderőcsökkenté­si tárgyalások a NATO hi­bájából 11 év alatt sem ve­zettek megállapodáshoz — hangoztatta a konferencia szerdai ülésén Petrán János nagykövet, a magyar kül­döttség vezetője. Emlékezte­tett arra, hogy a 19 ország képviselői 1973. október 30- án kezdték meg tárgyalá­saikat olyan megállapodás létrehozásáért, amely a fe­lek egyenlő biztonságának elve alapján lehetővé teszi a katonai szembenállás szintjének csökkentését Kö­­zép-Európában. Sajnálattal kell megálla­pítanunk, hogy a f­ATO-ál­­lamok elzárkóztak olyan lé­nyeges kérdések megvitatá­sától, mint a légierő korlá­tozása, a fegyverzetek csök­kentése. Egyidejűleg olyan kérdésekre helyezték a fő hangsúlyt, amelyek a tár­gyalások közösen elfogadott tartalma szerint „kísérő in­tézkedéseknek"­ számíta­­­nak. A szocialista országok te­vékenységét a bécsi fóru­mon ezzel szemben a közö­sen elfogadott mandátum következetes tiszteletben tartása jellemzi — mutatott rá a magyar küldöttség ve­zetője. E gyakorlatnak meg­felelően terjesztették elő a tárgyalásokon közvetlenül résztvevő szocialista orszá­gok 1983. évi javaslataikat, amelyek meggyőződésünk szerint mindmáig a legal­kalmasabb alapot nyújtják a mandátumban rögzített célokat szolgáló megállapo­dásra. Ezt a célt a NATO- államok idén áprilisi javas­lat-tervezete egyáltalán nem segíti elő, mivel — amint ezt a szocialista országok kép­viselői már számos alkalom­mal bizonyították , a ja­vaslat csak a létszám-vita új formában való felújításához vezet és nem old meg egyet­len lényeges tartalmi kér­dést sem.

Next